Surja Zelzele indeksuar me numër 99 , numri i ajeteve 8
1 Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme,
‘IDHA ZULZILETIL-’ERDU ZILZALEHA
2 Dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendinë e saj (barrën nga brenda),
WE ‘EHREXHETIL-’ERDU ‘ETHKALEHA
3 Dhe njeriu të thotë: "Ç'ka kjo (që bën këtë dridhje)?"
WE KALEL-’INSANU MA LEHA
4 Atë ditë ajo i rrëfen tregimet e veta,
JEWME’IDHIN TUHEDDITHU ‘EHBAREHA
5 Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë.
BI’ENNE REBBEKE ‘EWHA LEHA
6 Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.
JEWME’IDHIN JESDURU EN-NASU ‘ESHTATÆN LIJUREW ‘A’MALEHUM
7 E kush punoi ndonjë të mirë, që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.
FEMEN JA’MEL MITHKALE DHERRETIN HAJRÆN JEREHU
8 Dhe kush punoi ndonjë të keqe, që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.
WE MEN JA’MEL MITHKALE DHERRETIN SHERRÆN JEREHU