Surja Bejine indeksuar me numër 98 , numri i ajeteve 8
1 Ata nga ithtarët e librit dhe idhujtarët, të cilët nuk besuan, nuk iu ndanë (besimit të tyre) derisa atyre u erdhi argumenti i qartë,
LEM JEKUNIL-LEDHINE KEFERU MIN ‘EHLIL-KITABI WEL-MUSHRIKINE MUNFEKKINE HETTA TE’TIJEHUMUL-BEJJINETU
2 I dërguari prej All-llahut, që lexon fletë të pastra,
RESULUN MINEL-LAHI JETLU SUHUFÆN MUTEHHERETEN
3 Në të cilat ka vetëm dispozita të drejta.
FIHA KUTUBUN KAJJIMETUN
4 Dhe ata të cilëve u është dhënë libri, nuk u ndanë vetëm pasi që u erdhi argumenti.
WE MA TEFERREKAL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE ‘ILLA MIN BA’DI MA XHA’ET/HUMUL-BEJJINETU
5 E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin All-llahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zeqatin, se ajo është feja e drejtë.
WE MA ‘UMIRU ‘ILLA LIJA’BUDU ELLAHE MUHLISINE LEHU ED-DINE HUNEFA’E WE JUKIMU ES-SELÆTE WE JU’UTU EZ-ZEKÆTE WE DHELIKE DINUL-KAJJIMETI
6 S'ka dyshim se ata, të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga idhujtarët, do të jenë në zjarrin e xhehennemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme.
‘INNEL-LEDHINE KEFERU MIN ‘EHLIL-KITABI WEL-MUSHRIKINE FI NARI XHEHENNEME HALIDINE FIHA ‘ULA’IKE HUM SHERRUL-BERIJETI
7 Ndërsa, ata që besuan dhe bënë vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme.
‘INNEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI ‘ULA’IKE HUM HAJRUL-BERIJETI
8 Shpërblimi për ta te Zoti i tyre janë: vendet në xhennete nëpër të cilët burojnë lumenj, e aty janë përgjithmonë, pa këputur. All-llahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata janë të kënaqur prej Tij. E ky është për atë, që i ka pasur dronë Zotit të vet.
XHEZA’UUHUM ‘INDE RABBIHIM XHENNATU ‘ADNIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA ‘EBEDÆN REDIJEL-LAHU ‘ANHUM WE REDU ‘ANHU DHALIKE LIMEN HASHIJE REBBEHU