Surja Kadr indeksuar me numër 97 , numri i ajeteve 5
1 Ne e zbritëm atë (Kur'anin) në Natën e Kadrit.
‘INNA ‘ENZELNAHU FI LEJLETIL-KADRI
2 E ç'të bëri ty të dish se ç'është Nata e Kadrit?
WE MA ‘EDRAKE MA LEJLETUL-KADRI
3 Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj!
LEJLETUL-KADRI HAJRUN MIN ‘ELFI SHEHRIN
4 Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.
TENEZZELUL-MELA’IKETU WE ER-RUHU FIHA BI’IDHNI RABBIHIM MIN KULLI ‘EMRIN
5 Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.
SELAMUN HIJE HETTA METLA’IL-FEXHRI