Surja Alak indeksuar me numër 96 , numri i ajeteve 19
1 Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë).
EKRE’ BIASMI RABBIKEL-LEDHI HALEKA
2 Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur (në mitrën e nënës).
HALEKAL-’INSANE MIN ‘ALEKIN
3 Lexo! Se Zoti yt është më bujari!
EKRE’ WE REBBUKEL-’EKREMU
4 Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me pendë.
EL-LEDHI ‘ALLEME BIL-KALEMI
5 Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte.
‘ALLEMEL-’INSANE MA LEM JA’LEM
6 Jo, është e vërtetë se ai i kalon kufijtë,
KELLA ‘INNEL-’INSANE LEJETGA
7 Për shkak se e ndien veten të pavarur.
‘EN RE’AHU ESTEGNA
8 Po kthimi është vetëm te Zoti yt.
‘INNE ‘ILA RABBIKE ER-RUXH’A
9 A më tregon atë që pengon,
‘ERE’EJTEL-LEDHI JENHA
10 një rob kur ai falet?
‘ABDÆN ‘IDHA SELLA
11 Ç'mendon kur ai (robi) është në rrugë të drejtë?
‘ERE’EJTE ‘IN KANE ‘ALEL-HUDA
12 Ose ai (rob) urdhëroi për sinqeritet.
‘EW ‘EMERE BIT-TEKWA
13 A më tregon nëse ai përgënjeshtron dhe zbrapset (nga besimi)?
‘ERE’EJTE ‘IN KEDHDHEBE WE TEWELLA
14 A nuk e di ai se All-llahu e sheh?
‘ELEM JA’LEM BI’ENNEL-LAHE JERA
15 Jo, jo! Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
KELLA LE’IN LEM JENTEHI LENESFA’A BIN-NASIJETI
16 Floku rrenacak, mëkatar.
NASIJETIN KADHIBETIN HATI’ETIN
17 E ai le t'i thërret ata të vetët.
FELJED’U NADIJEH
18 Ne do t'i thërrasim zebanitë.
SENED’U EZ-ZEBANIJETE
19 Jo, jo! Ti mos iu bind atij, vazhdo me sexhde dhe afroju Zotit me të.
KELLA LA TUTI’HU WE ESXHUD WAKTERIB