Surja Tin indeksuar me numër 95 , numri i ajeteve 8
1 Pasha fikun dhe ullirin!
WET-TINI WE EZ-ZEJTUNI
2 Dhe (kodrën) Turi Sina-en!
WE TURI SININE
3 Dhe këtë qytet të sigurisë!
WE HEDHAL-BELEDIL-’EMINI
4 Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur.
LEKAD HALEKNAL-’INSANE FI ‘EHSENI TEKWIMIN
5 Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve.
THUMME REDEDNAHU ‘ESFELE SAFILINE
6 Përveç atyre që besuan dhe bënë vepra të mira; ata kanë shpërblim të pandërprerë.
‘ILLAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI FELEHUM ‘EXHRUN GAJRU MEMNUNIN
7 E pas gjithë kësaj, ç'të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit (përgjegjësisë)?
FEMA JUKEDHDHIBUKE BA’DU BID-DINI
8 A nuk është All-llahu më i urti i gjykuesve?
‘ELEJSEL-LAHU BI’EHKEMIL-HAKIMINE