Surja Duha indeksuar me numër 93 , numri i ajeteve 11
1 Pasha paraditën!
WE ED-DUHA
2 Pasha natën kur shtrinë errësirën!
WEL-LEJLI ‘IDHA SEXHA
3 Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.
MA WEDDE’AKE REBBUKE WE MA KALA
4 Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para.
WE LEL’AHIRETU HAJRUN LEKE MINEL-’ULA
5 E Zoti yt do të të jepë ty, e ti do të kënaqesh.
WE LESEWFE JU’TIKE REBBUKE FETERDA
6 A nuk të gjeti ty jetim, e Ai të bëri vend (të dha përkrahje).
‘ELEM JEXHIDKE JETIMÆN FE’AWA
7 Dhe të gjeti të paudhëzuar e Ai të udhëzoi.
WE WEXHEDEKE DALLÆN FEHEDA
8 Dhe të gjeti të varfër, e Ai të begatoi.
WE WEXHEDEKE ‘A’ILÆN FE’EGNA
9 Pra, mos e përul jetimin!
FE’EMMAL-JETIME FELA TEKHER
10 As lypësin mos e përzë!
WE ‘EMMA ES-SA’ILE FELA TENHER
11 E me të mirat që t'i dha Zoti yt, trego (udhëzo njerëz)!
WE ‘EMMA BINI’METI RABBIKE FEHEDDITH