Surja Lejl indeksuar me numër 92 , numri i ajeteve 21
1 Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë!
WEL-LEJLI ‘IDHA JEGSHA
2 Pasha ditën kur ajo shkrepëtin!
WE EN-NEHARI ‘IDHA TEXHELLA
3 Pasha Atë që krijoi mashkullin e femrën!
WE MA HALEKA EDH-DHEKERE WEL-’UNTHA
4 Vërtet, veprimi juaj është i llojllojtë.
‘INNE SA’JEKUM LESHETTA
5 E, sa i përket atij që jep dhe ruhet,
FE’EMMA MEN ‘A’TA WE ETTEKA
6 Dhe vërteton bindshëm për më të mirën,
WE SEDDEKA BIL-HUSNA
7 Ne do ta përgatitim atë për më të lehtën.
FESENUJESSIRUHU LILJUSRA
8 E sa i përket atij që bën koprraci dhe ndien veten të pavarur (nga Zoti),
WE ‘EMMA MEN BEHILE WE ESTEGNA
9 Dhe që përgënjeshtron atë më të mirën,
WE KEDHDHEBE BIL-HUSNA
10 Ne do ta përgatisim për më të vështirën.
FESENUJESSIRUHU LIL’USRA
11 E pasuria e tij nuk do t'i bëjë dobi, kur ai të zhduket.
WE MA JUGNI ‘ANHU MALUHU ‘IDHA TEREDDA
12 Detyrë e jona është vetëm të udhëzojmë.
‘INNE ‘ALEJNA LELHUDA
13 Dhe vetëm Jona është bota tjetër si dhe kjo.
WE ‘INNE LENA LEL’AHIRETE WEL-’ULA
14 Unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort.
FE’ENDHERTUKUM NARÆN TELEDHDHA
15 Që aty nuk hyn tjetër, pos atij që është më i prishuri.
LA JESLAHA ‘ILLAL-’ESHKA
16 I cili përgënjeshtroi dhe u zbraps.
EL-LEDHI KEDHDHEBE WE TEWELLA
17 Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij.
WE SEJUXHENNEBUHAL-’ETKA
18 Ai që e jep pasurinë e vet e pastrohet,
EL-LEDHI JU’UTI MALEHU JETEZEKKA
19 E jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë.
WE MA LI’HEDIN ‘INDEHU MIN NI’METIN TUXHZA
20 Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit.
‘ILLA EBTIGA’E WEXHHI RABBIHIL-’A’LA
21 Për Zotin, ai do ta gëzojë atë kënaqësi!
WE LESEWFE JERDA