Surja Shems indeksuar me numër 91 , numri i ajeteve 15
1 Pasha diellin dhe dritën e tij!
WE ESH-SHEMSI WE DUHAHA
2 Pasha hënën kur vjen pas tij!
WEL-KAMERI ‘IDHA TELAHA
3 Pasha ditën kur ai (dielli) e shndrit!
WE EN-NEHARI ‘IDHA XHELLAHA
4 Pasha natën kur ajo e mbulon atë (dritën e diellit)!
WEL-LEJLI ‘IDHA JEGSHAHA
5 Pasha qiellin dhe Atë që e ndërtoi atë!
WE ES-SEMA’I WE MA BENAHA
6 Pasha tokën dhe Atë që e shtriu atë (e sheshoi)!
WEL-’ERDI WE MA TEHAHA
7 Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi atë!
WE NEFSIN WE MA SEWWAHA
8 Dhe ia mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij.
FE’ELHEMEHA FUXHUREHA WE TEKWAHA
9 Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten.
KAD ‘EFLEHE MEN ZEKKAHA
10 E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.
WE KAD HABE MEN DESSAHA
11 Themudi përgënjeshtroi për shkak të arrogancës së vet.
KEDHDHEBET THEMUDU BITEGWAHA
12 Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejtë.
‘IDHI ENBE’ATHE ‘ESHKAHA
13 E Pejgamberi atyre u pat thënë: "Kini kujdes devenë e All-llahut dhe ndaj pengimit të saj që të pijë ujë".
FEKALE LEHUM RESULU ELLAHI NAKATEL-LAHI WE SUKJAHA
14 Ata nuk i besuan atij dhe atë (devenë) e therën dhe Zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre ua rreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi,
FEKEDHDHEBUHU FE’AKARUHA FEDEMDEME ‘ALEJHIM REBBUHUM BIDHENBIHIM FESEWWAHA
15 Duke mos iu frikësuar prapavisë së atij (ndëshkimi).
WE LA JEHAFU ‘UKBAHA