Surja Beled indeksuar me numër 90 , numri i ajeteve 20
1 Betohem në këtë qytet!
LA ‘UKSIMU BIHEDHAL-BELEDI
2 E ti je që gjendesh në këtë qytet!
WE ‘ENTE HILLUN BIHEDHAL-BELEDI
3 Betohem në prindin dhe në atë që lind prej tij!
WE WALIDIN WE MA WELEDE
4 Vërtet, Ne e krijuam njeriun në vështirësi të njëpasnjëshme.
LEKAD HALEKNAL-’INSANE FI KEBEDIN
5 A mendon ai, se atë nuk mund ta mposhtë askush?
‘EJEHSEBU ‘EN LEN JEKDIRE ‘ALEJHI ‘EHEDUN
6 E thotë: "Unë kam shpenzuar shumë pasuri!"
JEKULU ‘EHLEKTU MALÆN LUBEDÆN
7 A mendon ai se atë askush nuk e ka parë?
‘EJEHSEBU ‘EN LEM JEREHU ‘EHEDUN
8 A nuk i dhamë Ne atij dy sy?
‘ELEM NEXH’AL LEHU ‘AJNEJNI
9 Edhe gjuhë e dy buzë?
WE LISANÆN WE SHEFETEJNI
10 Dhe i sqaruam atij për të dy rrugët.
WE HEDEJNAHU EN-NEXHDEJNI
11 E ai nuk u hodh në përpjetëzen (rrugë e vështirë - qafëmalit).
FELA EKTEHEMEL-’AKABETE
12 E ç'gjë të mësoi ty se ç'është Akabe (rruga e vështirë)?
WE MA ‘EDRAKE MAL-’AKABETU
13 Është lirimi i një skllavi,
FEKKU REKABETIN
14 Ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria:
‘EW ‘IT’AMUN FI JEWMIN DHI MESGABETIN
15 Ndonjë jetimi që është i afërt,
JETIMÆN DHA MEKREBETIN
16 Ose ndonjë të varfëri që e ka molisur varfëria.
‘EW MISKINÆN DHA METREBETIN
17 E pastaj të bëhej prej atyre që besuan, që këshilluan njëri-tjetrin për durim dhe që këshilluan për mëshirë (për ndihmë).
THUMME KANE MINEL-LEDHINE ‘AMENU WE TEWASEW BIS-SEBRI WE TEWASEW BIL-MERHEMETI
18 Të tillët janë të zotët e anës së djathtë.
‘ULA’IKE ‘ESHABUL-MEJMENETI
19 Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet Tona, ata janë të të majtës.
WEL-LEDHINE KEFERU BI’AJATINA HUM ‘ESHABUL-MESH’EMETI
20 Kundër tyre është zjarri i mbyllur.
‘ALEJHIM NARUN MU’USEDETUN