Surja Tevbe indeksuar me numër 9 , numri i ajeteve 129
1 Denoncim nga All-llahu dhe i dërguari i Tij ndaj idhujtarëve me të cilët ju patët lidhur kontratë (kumtesë për shkëputjen e marrëveshjes).
BERA’ETUN MINEL-LAHI WE RESULIHI ‘ILAL-LEDHINE ‘AHEDTTUM MINEL-MUSHRIKINE
2 Pra, ju (idhujtarë) qarkulloni nëpër tokë (lirisht) katër muaj, e dijeni se fuqinë e All-llahut nuk mund ta bëni të paaftë dhe se All-llahu i mposhtë mohuesit.
FESIHU FIL-’ERDI ‘ERBE’ATE ‘ESH/HURIN WE A’LEMU ‘ENNEKUM GAJRU MU’XHIZI ELLAHI WE ‘ENNEL-LAHE MUHZIL-KAFIRINE
3 Dhe (ky është) një kumtim nga All-llahu dhe i dërguari i Tij drejtuar të gjithë njerëzve në ditën e haxhit të madh, se All-llahu është tërhequr prej (marrëveshjes së) idhujtarëve, e njëkohësisht edhe i dërguari i Tij. Po nëse pendoheni, do të jetë më mirë për ju, e nëse ia ktheni shpinën (rrugës së drejtë), ta dini se nuk mund t'i shpëtoni (ndjekjes së) All-llahut. E, ti përgëzoi ata që mohuan me një dënim të padurueshëm.
WE ‘EDHANUN MINEL-LAHI WE RESULIHI ‘ILA EN-NASI JEWMEL-HEXHXHIL-’EKBERI ‘ENNEL-LAHE BERI’UN MINEL-MUSHRIKINE WE RESULUHU FE’IN TUBTUM FEHUWE HAJRUN LEKUM WE ‘IN TEWELLEJTUM FA’LEMU ‘ENNEKUM GAJRU MU’XHIZI ELLAHI WE BESHSHIRIL-LEDHINE KEFERU BI’ADHABIN ‘ELIMIN
4 Pos atyre idhujtarëve me të cilët keni lidhur marrëveshje, e të cilët nuk ju kanë shmangur asgjë dhe nuk e kanë ndihmuar askënd kundër jush, pra, edhe ju përmbushni marrëveshjen e tyre deri në afatin e caktuar. S'ka dyshim se All-llahu i do të devotshmit.
‘ILLAL-LEDHINE ‘AHEDTTUM MINEL-MUSHRIKINE THUMME LEM JENKUSUKUM SHEJ’ÆN WE LEM JUDHAHIRU ‘ALEJKUM ‘EHEDÆN FE’ETIMMU ‘ILEJHIM ‘AHDEHUM ‘ILA MUDDETIHIM ‘INNALL-LLAHE JUHIBBUL-MUTTEKINE
5 E kur të kalojnë muajt e shenjtë, luftoni idhujtarët kudo që t'i gjeni, robëroni dhe ngujoni ata, e vinju pritë në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, e falin namazin dhe e japin zeqatin, atëherë ua lëshoni rrugën, se vërtet All-llahu falë është mëshirues.
FE’IDHA ENSELEHAL-’ESH/HURUL-HURUMU FAKTULUL-MUSHRIKINE HEJTHU WEXHEDTUMUHUM WE HUDHUHUM WE EHSURUHUM WAK’UDU LEHUM KULLE MERSEDIN FE’IN TABU WE ‘EKAMU ES-SELÆTE WE ‘ATEW EZ-ZEKÆTE FEHALLU SEBILEHUM ‘INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
6 E nëse ndokush prej idhujtarëve të kërkon strehim, ti strehoje në mënyrë që t'i dëgjojë fjalët e All-llahut (Kur'anin), e mandej përcille deri në vendin e tij të sigurt. Këtë, ngase ata janë popull që nuk e di (të vërtetën e fesë islame).
WE ‘IN ‘EHEDUN MINEL-MUSHRIKINE ESTEXHAREKE FE’EXHIRHU HETTA JESME’A KELAMEL-LAHI THUMME ‘EBLIG/HU ME’MENEHU DHALIKE BI’ENNEHUM KAWMUN LA JA’LEMUNE
7 Si mund të kenë idhujtarët besë (marrëveshje) te All-llahu dhe te i dërguari i Tij, përveç atyre me të cilët keni lidhur marrëveshje pranë xhamisë së shenjtë (Qabes), e derisa ata i përmbahen (marrëveshjes) përmbahuni edhe ju. All-llahu i do ata që ruajnë besën.
KEJFE JEKUNU LILMUSHRIKINE ‘AHDUN ‘INDEL-LAHI WE ‘INDE RESULIHI ‘ILLAL-LEDHINE ‘AHEDTUM ‘INDEL-MESXHIDIL-HERAMI FEMA ESTEKAMU LEKUM FASTEKIMU LEHUM ‘INNALL-LLAHE JUHIBBUL-MUTTEKINE
8 Si (mund të kenë besë) ata të cilët nëse ju mundin, nuk përfillin ndaj jush as farefisni e as marrëveshje. Ata ju bëjnë lajka me fjalët e tyre kurse zemrat e tyre kundërshtojnë ngase shumica e tyre janë besëthyes.
KEJFE WE ‘IN JEDHHERU ‘ALEJKUM LA JERKUBU FIKUM ‘ILLÆN WE LA DHIMMETEN JURDUNEKUM BI’EFWAHIHIM WE TE’BA KULUBUHUM WE ‘EKTHERUHUM FASIKUNE
9 Ata i shkëmbyen ajetet e All-llahut për një vlerë të paktë dhe penguan nga rruga e Tij. Ata keq vepruan.
ESHTEREW BI’AJATI ELLAHI THEMENÆN KALILÆN FESEDDU ‘AN SEBILIHI ‘INNEHUM SA’E MA KANU JA’MELUNE
10 Ata nuk respektojnë te asnjë besimtar as farefisninë as marrëveshjen; si të tillë ata janë përdhunues.
LA JERKUBUNE FI MU’UMININ ‘ILLÆN WE LA DHIMMETEN WE ‘ULA’IKE HUMUL-MU’TEDUNE
11 Po, nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin zeqatin, atëherë i keni vëllezë në fe. Ne i sqarojmë argumentet për ata njerëz që kuptojnë.
FE’IN TABU WE ‘EKAMU ES-SELÆTE WE ‘ATEW EZ-ZEKÆTE FE’IHWANUKUM FI ED-DINI WE NUFESSILUL-’AJATI LIKAWMIN JA’LEMUNE
12 E nëse ata i thyejnë zotimet e tyre pas marrëveshjes, ofendojnë fenë tuaj, atëherë luftoni krerët e mohuesve. Ata vërtet nuk kanë besë, luftoni që të frenohen (nga krimi e fyerja).
WE ‘IN NEKETHU ‘EJMANEHUM MIN BA’DI ‘AHDIHIM WE TE’ANU FI DINIKUM FEKATILU ‘E’IMMETEL-KUFRI ‘INNEHUM LA ‘EJMANE LEHUM LE’ALLEHUM JENTEHUNE
13 Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan ta dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë ata ua filluan të parët luftën. A u frikësoheni atyre? Më e drejtë është t'i frikësoheni All-llahut, nëse jeni besimtarë.
‘ELA TUKATILUNE KAWMÆN NEKETHU ‘EJMANEHUM WE HEMMU BI’IHRAXHI ER-RESULI WE HUM BEDE’UKUM ‘EWWELE MERRETIN ‘ETEHSHEWNEHUM FE-ELLAHU ‘EHEKKU ‘EN TEHSHEWHU ‘IN KUNTUM MU’UMININE
14 Luftoni ata, All-llahu i dënon dhe i mposhtë ata nëpërmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtarë.
KATILUHUM JU’ADHDHIBHUMU ELLAHU BI’EJDIKUM WE JUHZIHIM WE JENSURKUM ‘ALEJHIM WE JESHFI SUDURE KAWMIN MU’UMININE
15 Dhe Ai mënjanon brengat nga zemrat e tyre. All-llahu ia pranon pendimin atij që do. All-llahu i di të fshehtat, me urtësi i zgjidhë çështjet.
WE JUDH/HIB GAJDHE KULUBIHIM WE JETUBU ELLAHU ‘ALA MEN JESHA’U WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
16 A mos menduat se do të mbeteni anash (pa u provuar), e pa u sqaruar te All-llahu ata që luftuan prej jush dhe, përpos All-llahut, pos të dërguarit të Tij dhe pos besimtarëve, nuk morën ndonjë të jashtëm mik intim. All-llahu e di hollësisht atë që bëni ju.
‘EM HESIBTUM ‘EN TUTREKU WE LEMMA JA’LEMI ELLAHUL-LEDHINE XHAHEDU MINKUM WE LEM JETTEHIDHU MIN DUNI ELLAHI WE LA RESULIHI WE LAL-MU’UMININE WELIXHETEN WEL-LAHU HABIRUN BIMA TA’MELUNE
17 Nuk është e drejtë e idhujtarëve të kujdesen për xhamitë e All-llahut, duke qenë se vetë dëshmojnë për veten e tyre se janë mohues. Të tillëve u shkuan kot veprat e tyre dhe ata janë përgjithmonë në zjarr.
MA KANE LILMUSHRIKINE ‘EN JA’MURU MESAXHIDEL-LAHI SHAHIDINE ‘ALA ‘ENFUSIHIM BIL-KUFRI ‘ULA’IKE HEBITET ‘A’MALUHUM WE FI EN-NARI HUM HALIDUNE
18 E drejtë e përkujdesjes së xhamive të All-llahut është vetëm e atij që i ka besuar All-llahut dhe ditës së mbramë e që e falë namazin, jep zeqatin e nuk i frikësohet askujt pos All-llahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë).
‘INNEMA JA’MURU MESAXHIDEL-LAHI MEN ‘AMENE BILLAHI WEL-JEWMIL-’AHIRI WE ‘EKAME ES-SELÆTE WE ‘ATA EZ-ZEKÆTE WE LEM JEHSHE ‘ILLALLAHE FE’ASA ‘ULA’IKE ‘EN JEKUNU MINEL-MUHTEDINE
19 A mos e konsideruat dhënien e ujit haxhinjve dhe kujdestarinë ndaj xhamisë së shenjtë, si besimin e atij që i besoi All-llahut dhe ditës së fundit dhe që luftoi në rrugën e All-llahut? Jo, ato nuk janë të barabarta te All-llahu. Popullin mizor All-llahu nuk e vë në rrugë të drejtë.
‘EXHE’ALTUM SIKAJETEL-HAXHXHI WE ‘IMARETEL-MESXHIDIL-HERAMI KEMEN ‘AMENE BILLAHI WEL-JEWMIL-’AHIRI WE XHAHEDE FI SEBILI ELLAHI LA JESTEWUNE ‘INDEL-LAHI WEL-LAHU LA JEHDIL-KAWME EDH-DHALIMINE
20 Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e All-llahut, ata kanë pozitë më të lartë te All-llahu dhe vetëm ata janë fatlumë.
EL-LEDHINE ‘AMENU WE HAXHERU WE XHAHEDU FI SEBILI ELLAHI BI’EMWALIHIM WE ‘ENFUSIHIM ‘A’DHEMU DEREXHETEN ‘INDEL-LAHI WE ‘ULA’IKE HUMUL-FA’IZUNE
21 Zoti i tyre i përgëzon ata me mëshirë nga Ai, me disponim ndaj tyre, me xhennete ku ata do të kenë nimet (hirësi-mirësi) të pandërprerë.
JUBESHSHIRUHUM REBBUHUM BIREHMETIN MINHU WE RIDWANIN WE XHENNATIN LEHUM FIHA NA’IMUN MUKIMUN
22 Ata aty do të jenë përjetë të pasosur e te All-llahu është shpërblimi i madh.
HALIDINE FIHA ‘EBEDÆN ‘INNALL-LLAHE ‘INDEHU ‘EXHRUN ‘ADHIMUN
23 O ju që besuat, mos u ofroni miqësi (dashuri) prindërve tuaj, as vëllezërve tuaj, nëse ata vlerësojnë mosbesimin kundër besimit. E kush prej jush miqësohet me ta, ata janë mizorë.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TETTEHIDHU ‘ABA’EKUM WE ‘IHWANEKUM ‘EWLIJA’E ‘INI ESTEHEBBUL-KUFRE ‘ALEL-’IMANI WE MEN JETEWELLEHUM MINKUM FE’ULA’IKE HUMU EDH-DHALIMUNE
24 Thuaj (o i dërguar): "Në qoftë se etërit tuaj, djemtë tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, tregtia që frikoheni se do të dështojë, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, (të gjitha këto) janë më të dashura për ju se All-llahu, se i dërguari i Tij dhe se lufta për në rrugën e Tij, atëherë, pritni derisa All-llahu nuk vë në rrugën e drejtë njerëzit e prishur".
KUL ‘IN KANE ‘ABA’UUKUM WE ‘EBNA’UUKUM WE ‘IHWANUKUM WE ‘EZWAXHUKUM WE ‘ASHIRETUKUM WE ‘EMWALUN EKTEREFTUMUHA WE TIXHARETUN TEHSHEWNE KESADEHA WE MESAKINU TERDEWNEHA ‘EHEBBE ‘ILEJKUM MINEL-LAHI WE RESULIHI WE XHIHADIN FI SEBILIHI FETEREBBESU HETTA JE’TIJEL-LAHU BI’EMRIHI WEL-LAHU LA JEHDIL-KAWMEL-FASIKINE
25 Nuk ka dyshim se All-llahu ju ka ndihmuar në shumë beteja, e edhe në ditën e Hunejnit, kur juve ju mahniti numri i madh, i cili nuk ju vlejti asgjë, dhe me gjerësinë e saj që e kishte toka u ngushtua për ju, pastaj ju u zbrapsët (ikët).
LEKAD NESEREKUMU ELLAHU FI MEWATINE KETHIRETIN WE JEWME HUNEJNIN ‘IDH ‘A’XHEBETKUM KETHRETUKUM FELEM TUGNI ‘ANKUM SHEJ’ÆN WE DAKAT ‘ALEJKUMUL-’ERDU BIMA REHUBET THUMME WELLEJTUM MUDBIRINE
26 Pastaj All-llahun zbriti qetësinë e vet në të dërguarin e Tij dhe në besimtarë, zbriti një ushtri që ju nuk e patë, i dënoi ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mosbesimtarëve.
THUMME ‘ENZELEL-LAHU SEKINETEHU ‘ALA RESULIHI WE ‘ALEL-MU’UMININE WE ‘ENZELE XHUNUDÆN LEM TEREWHA WE ‘ADHDHEBEL-LEDHINE KEFERU WE DHELIKE XHEZA’UL-KAFIRINE
27 All-llahu pastaj i falë atij që do. All-llahu falë shumë dhe mëshiron shumë.
THUMME JETUBU ELLAHU MIN BA’DI DHALIKE ‘ALA MEN JESHA’U WEL-LAHU GAFURUN REHIMUN
28 O ju që besuat, vërtet idhujtarët janë të ndyrë, andaj pas këtij viti të mos i afrohen më xhamisë së shenjtë. Nëse i frikësoheni skamjes, All-llahu me dëshirën e vet do t'ju pasurojë me mirësitë e Tij. All-llahu është i gjithëdijshëm, është i urtë.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘INNEMAL-MUSHRIKUNE NEXHESUN FELA JEKREBUL-MESXHIDEL-HERAME BA’DE ‘AMIHIM HADHA WE ‘IN HIFTUM ‘AJLETEN FESEWFE JUGNIKUMU ELLAHU MIN FEDLIHI ‘IN SHA’E ‘INNALL-LLAHE ‘ALIMUN HEKIMUN
29 Luftoni ata që nuk besojnë All-llahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar (haram) atë që e ndaloi All-llahu dhe i dërguari i Tij, nuk besojnë fenë e vërtetë, prej atyre të cilëve u është dhënë libri, derisa ta japin xhizjen në dorë e duke qenë të mposhtur.
KATILUL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BILLAHI WE LA BIL-JEWMIL-’AHIRI WE LA JUHERRIMUNE MA HERREMEL-LAHU WE RESULUHU WE LA JEDINUNE DINEL-HEKKI MINEL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE HETTA JU’TUL-XHIZJETE ‘AN JEDIN WE HUM SAGIRUNE
30 E jehuditë thanë: Uzejri është djali i All-llahut, e të krishterët thanë: Mesihu është djalë i All-llahut. Ato ishin thënie të tyre me gojët e tyre (fraza të thata), që imitojnë thëniet e jobesimtarëve të mëhershëm. All-llahu i vraftë, si largohen (nga e vërteta)!
WE KALETIL-JEHUDU ‘UZEJRUN EBNU ELLAHI WE KALETI EN-NESARAL-MESIHU EBNU ELLAHI DHALIKE KAWLUHUM BI’EFWAHIHIM JUDAHI’UNE KAWLEL-LEDHINE KEFERU MIN KABLU KATELEHUMU ELLAHU ‘ENNA JU’UFEKUNE
31 Ata i konsideruan "ahbarët" (priftër jehudi) të tyre, "ruhbanët" (murgjit e krishterë) të tyre dhe Mesihun (Isain) birin e Merjemes, për zota pos All-llahut, ndërsa ata nuk janë urdhëruar për tjetër (nga pejgamberët) pos për adhurimin ndaj All-llahut një, e që nuk ka të adhuruar tjetër pos Tij. I lartë është Ai nga çka i shoqërojnë.
ETTEHADHU ‘EHBAREHUM WE RUHBANEHUM ‘ERBABÆN MIN DUNI ELLAHI WEL-MESIHE EBNE MERJEME WE MA ‘UMIRU ‘ILLA LIJA’BUDU ‘ILEHÆN WAHIDÆN LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE SUBHANEHU ‘AMMA JUSHRIKUNE
32 Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e All-llahut, e All-llahu nuk do tjetër, pos ta përsosë dritën e Tij, ndonëse jobesimtarët e urrejnë.
JURIDUNE ‘EN JUTFI’U NUREL-LAHI BI’EFWAHIHIM WE JE’BALLAHU ‘ILLA ‘EN JUTIMME NUREHU WE LEW KERIHEL-KAFIRUNE
33 Ai (All-llahu) është që e dërgoi të dërguarin e Tij me udhëzim të drejtë e fe të vërtetë, e për ta bërë që të dominojë mbi të gjitha fetë, edhe pse e urrejtën idhujtarët.
HUWEL-LEDHI ‘ERSELE RESULEHU BIL-HUDA WE DINIL-HEKKI LIJUDHHIREHU ‘ALA ED-DINI KULLIHI WE LEW KERIHEL-MUSHRIKUNE
34 O ju që besuat, vërtet një shumicë e parisë fetare e jehudive dhe e të krishterëve, në mënyrë të paligjshme e hanë pasurinë e njerëzve dhe pengojnë të tjerët nga rruga e All-llahut. Ata të cilët e ruajnë arin e argjendin e nuk e japin për rrugën e All-llahut, lajmëroi për një dënim të dhembshëm.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘INNE KETHIRÆN MINEL-’EHBARI WE ER-RUHBANI LEJE’KULUNE ‘EMWALE EN-NASI BIL-BATILI WE JESUDDUNE ‘AN SEBILI ELLAHI WEL-LEDHINE JEKNIZUNE EDH-DHEHEBE WEL-FIDDETE WE LA JUNFIKUNEHA FI SEBILI ELLAHI FEBESHSHIRHUM BI’ADHABIN ‘ELIMIN
35 "Atë ditë kur ajo (pasuri e deponuar) fërgohet në prushin e xhehennemit, e me të (ashtu zharavë) lyhen ballët, anët dhe shpinat e tyre (do t'u thuhet): "Kjo është ajo që e depozituat për veten tuaj, pra shijoni atë që e depozitonit!
JEWME JUHMA ‘ALEJHA FI NARI XHEHENNEME FETUKWA BIHA XHIBAHUHUM WE XHUNUBUHUM WE DHUHURUHUM HADHA MA KENEZTUM LI’NFUSIKUM FEDHUKU MA KUNTUM TEKNIZUNE
36 Te All-llahu numri i muajve është dymbëdhjetë (sipas hënës), ashtu si është në librin e All-llahut prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Prej tyre katër janë të shenjtë. Kjo është fe e drejtë. Pra, mos e ngarkoni (me mëkat) veten tuaj në ata (katër muaj). Luftoni të gjithë idhujtarët pa dallim, siç ju luftojnë ata juve pa dallim, e dijeni se All-llahu është me ata që ruhen (të këqijave).
‘INNE ‘IDDETE ESH-SHUHURI ‘INDEL-LAHI ETHNA ‘ASHERE SHEHRÆN FI KITABI ELLAHI JEWME HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE MINHA ‘ERBE’ATUN HURUMUN DHALIKE ED-DINUL-KAJJIMU FELA TEDHLIMU FIHINNE ‘ENFUSEKUM WE KATILUL-MUSHRIKINE KAFFETEN KEMA JUKATILUNEKUM KAFFETEN WE A’LEMU ‘ENNEL-LAHE ME’AL-MUTTEKINE
37 E shtyrja (e një muaji në vend të një tjetri) nuk është tjetër vetëm se një rritje e mosbesimit, që me të edhe më shumë humbin ata që mohuan, pse në një vit e bëjnë të lejuar atë (muajin e shenjtë), e në një vit të ndaluar (të shenjtë), e për të përputhur numrin që All-llahu i bëri të shenjtë dhe me atë e bëjnë të lejuar atë që All-llahu e ndaloi. Atyre u janë hijeshuar veprat e tyre të këqija. Po, All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin mohues.
‘INNEMA EN-NESI’U ZIJADETUN FIL-KUFRI JUDELLU BIHIL-LEDHINE KEFERU JUHILLUNEHU ‘AMÆN WE JUHERRIMUNEHU ‘AMÆN LIJUWATI’U ‘IDDETE MA HERREMEL-LAHU FEJUHILLU MA HERREMEL-LAHU ZUJJINE LEHUM SU’U ‘A’MALIHIM WEL-LAHU LA JEHDIL-KAWMEL-KAFIRINE
38 O ju që besuat, ç'është me ju, që kur ju thuhet: "Dilni në (luftë) rrugën e All-llahut!", ju u rënduat në vend (si të ishit të gozhduar). A mos ishit më të kënaqur me jetën e kësaj bote, se sa me atë të ardhmen? Përjetimi i jetës së kësaj bote ndaj asaj të ardhmes, nuk është asgjë.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU MA LEKUM ‘IDHA KILE LEKUM ENFIRU FI SEBILI ELLAHI ETHTHAKALTUM ‘ILAL-’ERDI ‘EREDITUM BIL-HEJÆTI ED-DUNJA MINEL-’AHIRETI FEMA META’UL-HEJÆTI ED-DUNJA FIL-’AHIRETI ‘ILLA KALILUN
39 Nëse nuk dilni (në luftë), Ai do t'ju dënojë me një dënim të rëndë, ju zëvendëson me një popull tjetër dhe Atij nuk i bëhet farë dëmi. All-llahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë.
‘ILLA TENFIRU JU’ADHDHIBKUM ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN WE JESTEBDIL KAWMÆN GAJREKUM WE LA TEDURRUHU SHEJ’ÆN WEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
40 "Në mos e ndihmofshit atë (Pejgamberin), atë e ka ndihmuar All-llahu; kur ata që nuk besuan e nxorën atë vetë të dytin; kur që të dy ishin në shpellë, kur po i thoshte shokut të vet: "Mos u pikëllo (friko), All-llahu është me ne!" E All-llahu zbriti qetësi (në shpirtin e) atij, e fuqizoi me një ushtri që ju nuk e patë; e fjalën e atyre që nuk besuan e bëri më të ultën, kurse fjala e All-llahut (është) më e larta. All-llahu është më i fuqishmi, më i urti.
‘ILLA TENSURUHU FEKAD NESEREHU ELLAHU ‘IDH ‘EHREXHEHUL-LEDHINE KEFERU THANIJE ETHNEJNI ‘IDH HUMA FIL-GARI ‘IDH JEKULU LISAHIBIHI LA TEHZEN ‘INNALL-LLAHE ME’ANA FE’ENZELEL-LAHU SEKINETEHU ‘ALEJHI WE ‘EJJEDEHU BIXHUNUDIN LEM TEREWHA WE XHE’ALE KELIMETEL-LEDHINE KEFERU ES-SUFLA WE KELIMETU ELLAHI HIJEL-’ULJA WEL-LAHU ‘AZIZUN HEKIMUN
41 Dilni (në luftë), le t'ju vijë (lufta) e lehtë ose e rendë, luftoni për hir të All-llahut me pasurinë tuaj dhe me veten tuaj; kjo është gjëja më e dobishme për ju, nëse e kuptoni.
ENFIRU HIFAFÆN WE THIKALÆN WE XHAHIDU BI’EMWALIKUM WE ‘ENFUSIKUM FI SEBILI ELLAHI DHALIKUM HAJRUN LEKUM ‘IN KUNTUM TA’LEMUNE
42 "Sikur të ishte fitim i afërt dhe udhëtim mesatar, ata (hipokritët) do të vinin pas teje, por për ta ishte largësi e vështirë. Ata do të betohen në All-llahun: "Sikur të kishim pasur mundësi, do të dilnim me ju". E shkatërrojnë veten e tyre; All-llahu e di se ata janë rrenacakë.
LEW KANE ‘AREDÆN KARIBÆN WE SEFERÆN KASIDÆN LATTEBA’UKE WE LEKIN BA’UDET ‘ALEJHIMU ESH-SHUKKATU WE SEJEHLIFUNE BILLAHI LEW ESTETA’NA LEHAREXHNA ME’AKUM JUHLIKUNE ‘ENFUSEHUM WEL-LAHU JA’LEMU ‘INNEHUM LEKADHIBUNE
43 All-llahu ta fali ty (Muhammed) gabimin pse atyre ju dhe leje (të ngelin pa dalë) para se të bëhej për ty e qartë se cilët ishin të drejtë dhe t'i dije me kohë rrenacakët.
‘AFALLAHU ‘ANKE LIME ‘EDHINTE LEHUM HETTA JETEBEJJENE LEKEL-LEDHINE SEDEKU WE TA’LEMEL-KADHIBINE
44 Ata që besojnë All-llahun dhe botën tjetër, nuk të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurinë dhe veten e tyre. All-llahu i di të sinqertit.
LA JESTE’DHINUKEL-LEDHINE JU’UMINUNE BILLAHI WEL-JEWMIL-’AHIRI ‘EN JUXHAHIDU BI’EMWALIHIM WE ‘ENFUSIHIM WEL-LAHU ‘ALIMUN BIL-MUTTEKINE
45 Vetëm ata që nuk besojnë All-llahun dhe botën tjetër dhe që zemrat e tyre janë të dyshimta, të kërkojnë leje (për të mos vajtur në luftë), pra ata, sillen vërdallë në dyshimin e tyre.
‘INNEMA JESTE’DHINUKEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BILLAHI WEL-JEWMIL-’AHIRI WE ERTABET KULUBUHUM FEHUM FI REJBIHIM JETEREDDEDUNE
46 E sikur të kishin dëshiruar ata të dalin, do të bënin për të (për luftë) ndonjë përgatitje, por All-llahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre, andaj i zbrapsi, dhe u është thënë: "Rrini me të paaftit (fëmijët, gratë e pleqtë)".
WE LEW ‘ERADUL-HURUXHE LE’E’ADDU LEHU ‘UDDETEN WE LEKIN KERIHEL-LAHU ENBI’ATHEHUM FETHEBBETEHUM WE KILE EK’UDU ME’AL-KA’IDINE
47 Edhe sikur të dilnin me ju, ata nuk do t'ju shtonin tjetër pos ngatërresës dhe shumë shpejtë do ta përçanin mesin tuaj, duke kërkuar t'ju turbullojnë. E ndër ju ka të tillë që i dëgjojnë ata. All-llahu i di shumë mirë hipokritët.
LEW HAREXHU FIKUM MA ZADUKUM ‘ILLA HABALÆN WE LE’EWDA’U HILALEKUM JEBGUNEKUMUL-FITNETE WE FIKUM SEMMA’UNE LEHUM WEL-LAHU ‘ALIMUN BIDH-DHALIMINE
48 Ata edhe më parë tentuan përçarjen tuaj, t'i ngatërruan ty çështjet derisa të erdhi e vërteta dhe ngadhënjeu vendimi i All-llahut, përkundër asaj që ata e urrenin.
LEKADI EBTEGAWL-FITNETE MIN KABLU WE KALLEBU LEKEL-’UMURE HETTA XHA’EL-HEKKU WE DHEHERE ‘EMRU ELLAHI WE HUM KARIHUNE
49 Dhe prej tyre ka të tillë që thonë: "Më lejo mua (të mos shkoj në luftë) e mos më vë në sprovë!" Ja, ata mu në sprovë kanë rënë (më parë). Xhehennemi gjithsesi i përfshin nga të gjitha anët jobesimtarët.
WE MINHUM MEN JEKULU E’DHEN LI WE LA TEFTINNI ‘ELA FIL-FITNETI SEKATU WE ‘INNE XHEHENNEME LEMUHITETUN BIL-KAFIRINE
50 "Nëse ty të takon ndonjë e mirë (në luftë), ajo u vjen keq atyre, e nëse të godet ndonjë e pakëndshme, ata thonë: "Ne edhe më parë kemi ndërmarrë për çështjen tonë", dhe kthehen të gëzuar.
‘IN TUSIBKE HESENETUN TESU’UHUM WE ‘IN TUSIBKE MUSIBETUN JEKULU KAD ‘EHADHNA ‘EMRENA MIN KABLU WE JETEWELLEW WE HUM FERIHUNE
51 Thuaj: "Neve nuk na godet asgjë tjetër, përveç çka na është caktuar nga All-llahu; Ai është ndihmëtar yni". Prandaj, vetëm All-llahut le t'i mbështeten besimtarët.
KUL LEN JUSIBENA ‘ILLA MA KETEBEL-LAHU LENA HUWE MEWLANA WE ‘ALA ELLAHI FELJETEWEKKELIL-MU’UMINUNE
52 Thuaj: "Ç'pritni për ne tjetër, pos njërës nga dy të mirat (o fitues, o dëshmorë)? Ndërsa ne presim për ju që nga ana e All-llahut, ose nëpërmjet duarve tona, t'ju godasë me dënim. Pra, ju pritni, e bashkë me ju presim edhe ne".
KUL HEL TEREBBESUNE BINA ‘ILLA ‘IHDAL-HUSNEJEJNI WE NEHNU NETEREBBESU BIKUM ‘EN JUSIBEKUMU ELLAHU BI’ADHABIN MIN ‘INDIHI ‘EW BI’EJDINA FETEREBBESU ‘INNA ME’AKUM MUTEREBBISUNE
53 Thuaj: "Shpenzuat ju me dëshirë a me dhunë, nuk u pranohet kurrsesi, vërtet ju ishit popull i padëgjueshëm".
KUL ‘ENFIKU TEW’ÆN ‘EW KERHÆN LEN JUTEKABBELE MINKUM ‘INNEKUM KUNTUM KAWMÆN FASIKINE
54 Mospranimin e dhënieve të tyre nuk e pengoi tjetër gjë vetëm pse ata mohuan All-llahun dhe të dërguarin e Tij, dhe namazin e falin vetëm me përtaci, e lëmoshën nuk e japin ndryshe pos duke urrejtur.
WE MA MENE’AHUM ‘EN TUKBELE MINHUM NEFEKATUHUM ‘ILLA ‘ENNEHUM KEFERU BILLAHI WE BIRESULIHI WE LA JE’TUNE ES-SELÆTE ‘ILLA WE HUM KUSALA WE LA JUNFIKUNE ‘ILLA WE HUM KARIHUNE
55 Prandaj, mos të mahnitë (mos e shih të mirë) pasuria e tyre e as fëmijët e tyre, All-llahu do vetëm t'i dënojë me to në jetën e kësaj bote e t'ua nxjerrë shpirtrat duke qenë ashtu qafira.
FELA TU’XHIBKE ‘EMWALUHUM WE LA ‘EWLADUHUM ‘INNEMA JURIDU ELLAHU LIJU’ADHDHIBEHUM BIHA FIL-HEJÆTI ED-DUNJA WE TEZHEKA ‘ENFUSUHUM WE HUM KAFIRUNE
56 Ata betohen në All-llahun se vërtet janë si ju, por ata nuk janë me ju, ata janë popull që frikohet.
WE JEHLIFUNE BILLAHI ‘INNEHUM LEMINKUM WE MA HUM MINKUM WE LEKINNEHUM KAWMUN JEFREKUNE
57 Sikur të gjenin ndonjë vendstrehim, ndonjë shpellë a ndonjë vrimë, ata do të shkonin aty me vrapim.
LEW JEXHIDUNE MELXHE’EN ‘EW MEGARATIN ‘EW MUDDEHALÆN LEWELLEW ‘ILEJHI WE HUM JEXHMEHUNE
58 Ka prej tyre që do të bëjnë vërejtje në ndarjen e lëmoshës, nëse u jepet nga ajo, ata mbesin të kënaqur, e nëse nuk u jepet, ata hidhërohen.
WE MINHUM MEN JELMIZUKE FI ES-SEDEKATI FE’IN ‘U’TU MINHA REDU WE ‘IN LEM JU’TEW MINHA ‘IDHA HUM JESHATUNE
59 E sikur të kënaqeshin me atë që ua dha All-llahu dhe i dërguari i Tij, e të thonin: "Neve na mjafton All-llahu, All-llahu do të na furnizojë nga të mirat e Tij, e edhe i dërguari i Tij, dhe se vetëm te All-llahu e mbështesim dëshirën (do të ishte shumë më mirë për ta)".
WE LEW ‘ENNEHUM REDU MA ‘ATAHUMU ELLAHU WE RESULUHU WE KALU HESBUNALLAHU SEJU’UTINALLAHU MIN FEDLIHI WE RESULUHU ‘INNA ‘ILA ELLAHI RAGIBUNE
60 All-llahu caktoi obligim që lëmosha (zeqati etj.) t'ju takojnë vetëm: të varfërve (nevojtarëve), të ngratëve (që s'kanë fare), punonjësve (që e tubojnë), atyre që duhet përfituar zemrat (të dobtëve në besim), e duhet dhënë edhe për lirim nga robëria, të mbyturve në borxhe, (luftëtarëve), në rrugën e All-llahut dhe atij që ka mbetur në rrugë. All-llahu e di gjendjen e robërve, punon sipas urtësisë së vet.
‘INNEMA ES-SEDEKATU LILFUKARA’I WEL-MESAKINI WEL-’AMILINE ‘ALEJHA WEL-MU’UELLEFETI KULUBUHUM WE FI ER-RIKABI WEL-GARIMINE WE FI SEBILI ELLAHI WE EIBNI ES-SEBILI FERIDETEN MINEL-LAHI WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
61 Ka prej tyre që e ofendojnë Pejgamberin e thonë: "Ai është bërë vesh (beson çka dëgjon)". Thuaj: "Ai është vesh i të mirës suaj (dëgjon të mirën dhe vepron e jo të keqen), ai beson All-llahun (çka i thotë), u zë besë besimtarëve dhe është mëshirues për ata që besuan nga mesi juaj, e ata që nuk e lënë të qetë të dërguarin e All-llahut, ata kanë dënim të dhembshëm".
WE MINHUMUL-LEDHINE JU’UDHUNE EN-NEBIJE WE JEKULUNE HUWE ‘UDHUNUN KUL ‘UDHUNU HAJRIN LEKUM JU’UMINU BILLAHI WE JU’UMINU LILMU’UMININE WE REHMETUN LILLEDHINE ‘AMENU MINKUM WEL-LEDHINE JU’UDHUNE RESULEL-LAHI LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
62 Ata ju betohen (muslimanëve) në All-llahun për t'ju bërë juve të kënaqur (se s'kanë qëllime të këqija), e më e drejtë është që ata të bëjnë të kënaqur All-llahun dhe të dërguarin e Tij (me adhurim dhe vepra të sinqerta) nëse vërtet janë besimtarë.
JEHLIFUNE BILLAHI LEKUM LIJURDUKUM WEL-LAHU WE RESULUHU ‘EHEKKU ‘EN JURDUHU ‘IN KANU MU’UMININE
63 A nuk e ditën ata se kush kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, atij i është caktuar zjarri i xhehennemit, ku do të jenë përjetë, e ky është ai poshtërimi i madh.
‘ELEM JA’LEMU ‘ENNEHU MEN JUHADIDI ELLAHE WE RESULEHU FE’ENNE LEHU NARE XHEHENNEME HALIDÆN FIHA DHALIKEL-HIZJUL-’ADHIMU
64 Hipokritët kanë dro se do të zbritet ndonjë kaptinë që do të nxjerrë në shesh atë që kanë në zemrat e tyre. Thuaj: "Ani, talluni!" All-llahu do ta zbulojë atë që i frikësoheni.
JEHDHERUL-MUNAFIKUNE ‘EN TUNEZZELE ‘ALEJHIM SURETUN TUNEBBI’UHUM BIMA FI KULUBIHIM KULI ESTEHZI’U ‘INNALL-LLAHE MUHRIXHUN MA TEHDHERUNE
65 E nëse i pyet ti ata (përse tallen), do të thonë: "Ne vetëm jemi mahnitur e dëfruar". Thuaj: "A me All-llahun, librin dhe të dërguarin e Tij talleni?"
WE LE’IN SE’ELTEHUM LEJEKULUNNE ‘INNEMA KUNNA NEHUDU WE NEL’ABU KUL ‘EBIALLLEHI WE ‘AJATIHI WE RESULIHI KUNTUM TESTEHZI’UNE
66 Mos kërkoni fare ndjesë, ju pasi që (shpallët se) besuat, keni mohuar. Nëse një grupi nga ju i falim, grupin tjetër e dënojmë, ngase ishin kriminelë.
LA TA’TEDHIRU KAD KEFERTUM BA’DE ‘IMANIKUM ‘IN NA’FU ‘AN TA’IFETIN MINKUM NU’ADHDHIB TA’IFETEN BI’ENNEHUM KANU MUXHRIMINE
67 Hipokritët dhe hipokritet janë si njëri-tjetri; urdhërojnë për të keqen e ndalojnë nga e mira dhe shrëngojnë duart e tyre. Harruan All-llahun (nuk i binden), prandaj Ai i harroi (nga mëshira). Nuk ka dyshim, hipokritët janë ata të prishurit.
EL-MUNAFIKUNE WEL-MUNAFIKATU BA’DUHUM MIN BA’DIN JE’MURUNE BIL-MUNKERI WE JENHEWNE ‘ANIL-MA’RUFI WE JEKBIDUNE ‘EJDIJEHUM NESU ELLAHE FENESIJEHUM ‘INNEL-MUNAFIKINE HUMUL-FASIKUNE
68 Hipokritëve dhe hipokriteve dhe jobesimtarëve All-llahu u ka përcaktuar zjarrin e xhehennemit, ku do të jenë përgjithmonë, ai mjafton për ta, dhe ata i ka mallkuar All-llahu. Ata kanë dënim të pandërprerë.
WE’ADEL-LAHUL-MUNAFIKINE WEL-MUNAFIKATI WEL-KUFFARE NARE XHEHENNEME HALIDINE FIHA HIJE HESBUHUM WE LE’ANEHUMU ELLAHU WE LEHUM ‘ADHABUN MUKIMUN
69 Ju hipokritë jeni si ata para jush, që ishin më të fuqishëm se ju, kishin më shumë pasuri e fëmijë, që përjetuan atë që u takoi, sikurse që përjetuat edhe ju pjesën tuaj, madje edhe ju u zhytët (në të këqija) siç u zhytën ata. Të tillët asgjësuan veprat e veta në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe të tillët janë plotësisht të dëshpëruar.
KALLEDHINE MIN KABLIKUM KANU ‘ESHEDDE MINKUM KUWETEN WE ‘EKTHERE ‘EMWALÆN WE ‘EWLADÆN FASTEMTA’U BIHALAKIHIM FASTEMTA’TUM BIHALAKIKUM KEMA ESTEMTE’AL-LEDHINE MIN KABLIKUM BIHALAKIHIM WE HUDTUM KALLEDHI HADU ‘ULA’IKE HEBITET ‘A’MALUHUM FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WE ‘ULA’IKE HUMUL-HASIRUNE
70 A nuk u arriti atyre lajmi i atyre që ishin më herët si: i popullit të Nuhut, i Adit, i Themudit, i popullit të Ibrahimit, i atyre të Medjenit dhe i të rrotulluarve (populli i Lutit). Atyre u patën ardhur të dërguarit e tyre me argumente. All-llahu (që i shkatërroi) nuk ua bëri atyre padrejtë, por ata ia bënë vetes.
‘ELEM JE’TIHIM NEBE’UL-LEDHINE MIN KABLIHIM KAWMI NUHIN WE ‘ADIN WE THEMUDE WE KAWMI ‘IBRAHIME WE ‘ESHABI MEDJENE WEL-MU’UTEFIKATI ‘ETET/HUM RUSULUHUM BIL-BEJJINATI FEMA KANEL-LAHU LIJEDHLIMEHUM WE LEKIN KANU ‘ENFUSEHUM JEDHLIMUNE
71 Besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri-tjetrin, urdhërojnë për të mirë, e ndalojnë nga e keqja, e falin namazin dhe japin zeqatin, respektojnë All-llahun dhe të dërguarin e Tij. Të tillët do t'i mëshirojë All-llahu. All-llahu është ngadhënjyes, i urtë.
WEL-MU’UMINUNE WEL-MU’UMINATU BA’DUHUM ‘EWLIJA’U BA’DIN JE’MURUNE BIL-MA’RUFI WE JENHEWNE ‘ANIL-MUNKERI WE JUKIMUNE ES-SELÆTE WE JU’UTUNE EZ-ZEKÆTE WE JUTI’UNEL-LAHE WE RESULEHU ‘ULA’IKE SEJERHEMUHUMU ELLAHU ‘INNALL-LLAHE ‘AZIZUN HEKIMUN
72 Besimtarëve dhe besimtareve All-llahu u premtoi xhennete nën të cilët rrjedhin lumenj, në to do të jenë përgjithmonë, dhe (u premtoi) vendbanime të bukura në xhennetin e Adnit, edhe një disponim nga All-llahu që është mbi të gjitha. Ky, pra është ai shpëtimi i madh.
WE’ADEL-LAHUL-MU’UMININE WEL-MU’UMINATI XHENNATIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA WE MESAKINE TEJJIBETEN FI XHENNATI ‘ADNIN WE RIDWANUN MINEL-LAHI ‘EKBERU DHALIKE HUWEL-FEWZUL-’ADHIMU
73 O Pejgamber, luftoi jobesimtarët dhe hipokritët dhe sillu rrept ndaj tyre - vendi i tyre është xhehennemi që është përfundimi më i keq.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU XHAHIDIL-KUFFARE WEL-MUNAFIKINE WE EGLUDH ‘ALEJHIM WE ME’WAHUM XHEHENNEMU WE BI’SEL-MESIRU
74 Ata betohen në All-llahun se nuk kanë thënë (asgjë të keqe), e në të vërtetë kanë thënë fjalë që nuk përkojnë me besimin, dhe pasi patën shprehur besimin ata e mohuan dhe u përpoqën për atë (mbytjen e Pejgamberit) që nuk e arritën. Ata nuk urrejnë për tjetër pos pse All-llahu nga mirësitë e Tij dhe i dërguari i Tij i begatoi ata. Nëse ata pendohen do të jetë më mirë për ta, e nëse refuzojnë, All-llahu i dënon me një dënim të dhembshëm si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. E në këtë rruzull të tokës nuk ka për ta as mbrojtës, e as ndihmës.
JEHLIFUNE BILLAHI MA KALU WE LEKAD KALU KELIMETEL-KUFRI WE KEFERU BA’DE ‘ISLAMIHIM WE HEMMU BIMA LEM JENALU WE MA NEKAMU ‘ILLA ‘EN ‘EGNAHUMU ELLAHU WE RESULUHU MIN FEDLIHI FE’IN JETUBU JEKU HAJRÆN LEHUM WE ‘IN JETEWELLEW JU’ADHDHIBHUMU ELLAHU ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WE MA LEHUM FIL-’ERDI MIN WE LIJIN WE LA NESIRIN
75 E prej tyre (hipokritëve) pati sish që i patën dhënë besën All-llahut që: "Nëse na jep (All-llahu) nga mirësia e Tij, ne do të ndajmë lëmoshë dhe do të bëhemi prej punëmirëve".
WE MINHUM MEN ‘AHEDEL-LAHE LE’IN ‘ATANA MIN FEDLIHI LENESSEDDEKANNE WE LENEKUNENNE MINE ES-SALIHINE
76 Kur ju dha (All-llahu) nga të mirat e Veta, ata bënë koprraci me atë (që u dha), e thyen besën dhe u zbrapsën nga respekti ndaj All-llahut.
FELEMMA ‘ATAHUM MIN FEDLIHI BEHILU BIHI WE TEWELLEW WE HUM MU’RIDUNE
77 Dhe për shkak se e thyen besën që i patën dhënë All-llahut, dhe për shkak të asaj se gënjenin, All-llahu u ngjeshi hipokrizinë në zemrat e tyre deri në ditën që e takojnë Atë.
FE’A’KABEHUM NIFAKÆN FI KULUBIHIM ‘ILA JEWMI JELKAWNEHU BIMA ‘EHLEFU ELLAHE MA WE’ADUHU WE BIMA KANU JEKDHIBUNE
78 A nuk e ditën ata se All-llahu e di fshehtësinë e tyre (në zemra), bisedën e tyre, dhe se Ai (All-llahu) i di të gjiha të fshehtat.
‘ELEM JA’LEMU ‘ENNEL-LAHE JA’LEMU SIRREHUM WE NEXHWAHUM WE ‘ENNEL-LAHE ‘ALLAMUL-GUJUBI
79 Ata (hipokritë) që i përqeshin besimtarët, që me vullnetin e vet japin lëmoshë, i përqeshin edhe ata të cilët nuk kanë më shumë se çka është e domosdoshme për jetesën e tyre, e njëkohësisht tallen me ta, All-llahu u dha shpërblimin e talljeve të tyre - dënimin më të rëndë.
EL-LEDHINE JELMIZUNEL-MUTTEWWI’INE MINEL-MU’UMININE FI ES-SEDEKATI WEL-LEDHINE LA JEXHIDUNE ‘ILLA XHUHDEHUM FEJESHARUNE MINHUM SEHIREL-LAHU MINHUM WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
80 Kërko falje për ta ose mos kërko (është njëjtë), e edhe nëse kërkon falje shtatëdhjetë herë, All-llahu nuk do t'ua falë, sepse ata mohuan All-llahun dhe të dërguarin e Tij, e All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë (të shpëtimit) ata që nuk respektojnë.
ESTEGFIR LEHUM ‘EW LA TESTEGFIR LEHUM ‘IN TESTEGFIR LEHUM SEB’INE MERRETEN FELEN JEGFIREL-LAHU LEHUM DHALIKE BI’ENNEHUM KEFERU BILLAHI WE RESULIHI WEL-LAHU LA JEHDIL-KAWMEL-FASIKINE
81 Ata (hipokritë) që mbetën (pa shkuar në luftë), u gëzuan për ndejen e tyre pas të dërguarit të All-llahut dhe nuk dëshiruan që të luftonin me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e All-llahut dhe thanë: "Mos dilni (në luftë) në vapë!" Thuaju: "Zjarri i xhehennemit ka vapën edhe më të fortë, nëse janë që kuptojnë!
FERIHEL-MUHALLEFUNE BIMEK’ADIHIM HILAFE RESULI ELLAHI WE KERIHU ‘EN JUXHAHIDU BI’EMWALIHIM WE ‘ENFUSIHIM FI SEBILI ELLAHI WE KALU LA TENFIRU FIL-HERRI KUL NARU XHEHENNEME ‘ESHEDDU HERRÆN LEW KANU JEFKAHUNE
82 Le të qeshin pak (në Dunja) e le të qajnë shumë (në botën tjetër). Ai është shpërblim i asaj që fituan.
FELJEDHEKU KALILÆN WE LIEBKU KETHIRÆN XHEZA’EN BIMA KANU JEKSIBUNE
83 Nëse All-llahu të kthen ty (prej Tebukut) te ndonjë grup i tyre (hipokritëve), e ata të kërkojnë leje për të dalë (me ty në ndonjë luftë), thuaju: "Ju nuk do të dilni kurrë me mua dhe kurrë nuk do të luftoni ndonjë armik së bashku me mua! Ju ishit të kënaqur herën e parë që nuk luftuat, pra rrini me ata që mbetën!"
FE’IN REXHE’AKEL-LAHU ‘ILA TA’IFETIN MINHUM FASTE’DHENUKE LILHURUXHI FEKUL LEN TEHRUXHU MA’IJE ‘EBEDÆN WE LEN TUKATILU MA’IJE ‘ADUWÆN ‘INNEKUM REDITUM BIL-KU’UDI ‘EWWELE MERRETIN FAK’UDU ME’AL-HALIFINE
84 Dhe asnjërit prej tyre kur të vdesin, mos ia fal namazin (e xhenazes) kurrë, e as mos qëndro pranë varrit të tij (për lutje e vizitë), pse ata mohuan All-llahun dhe të dërguarin e Tij dhe vdiqën kryeneçë.
WE LA TUSELLI ‘ALA ‘EHEDIN MINHUM MATE ‘EBEDÆN WE LA TEKUM ‘ALA KABRIHI ‘INNEHUM KEFERU BILLAHI WE RESULIHI WE MATU WE HUM FASIKUNE
85 Po ty të mos duket e mirë pasuria e tyre dhe fëmijët e tyre. All-llahu deshi t'i mundojë me të në këtë botë dhe t'u dalë shpirti duke qenë mohues.
WE LA TU’XHIBKE ‘EMWALUHUM WE ‘EWLADUHUM ‘INNEMA JURIDU ELLAHU ‘EN JU’ADHDHIBEHUM BIHA FI ED-DUNJA WE TEZHEKA ‘ENFUSUHUM WE HUM KAFIRUNE
86 E kur zbritët një kaptinë (që thotë): Të besoni All-llahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e Tij, ata të pasurit kërkuan leje prej teje dhe thanë: "Na le të mbesim me ata që rrinë!"
WE ‘IDHA ‘UNZILET SURETUN ‘EN ‘AMINU BILLAHI WE XHAHIDU ME’A RESULIHI ESTE’DHENEKE ‘ULUT-TEWLI MINHUM WE KALU DHERNA NEKUN ME’AL-KA’IDINE
87 U pajtuan të mbesin me ata që nuk vajtën (në luftë). Po zemrat e tyre janë mbyllur, andaj ata nuk kuptojnë.
REDU BI’EN JEKUNU ME’AL-HAWALIFI WE TUBI’A ‘ALA KULUBIHIM FEHUM LA JEFKAHUNE
88 Por, i dërguari, e së bashku me të edhe ata që besuan, luftuan me pasurinë dhe veten e tyre dhe atyre u takuan të gjitha të mirat, ata janë të shpëtuarit.
LEKINI ER-RESULU WEL-LEDHINE ‘AMENU ME’AHU XHAHEDU BI’EMWALIHIM WE ‘ENFUSIHIM WE ‘ULA’IKE LEHUMUL-HAJRATU WE ‘ULA’IKE HUMUL-MUFLIHUNE
89 All-llahu u ka përgatitur atyre xhennete që në to rrjedhin lumenj, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ai është suksesi i madh.
‘E’ADDEL-LAHU LEHUM XHENNATIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA DHALIKEL-FEWZUL-’ADHIMU
90 Disa nga arabët beduinë që kërkuan falje, erdhën për t'iu dhënë leje (të mos shkonin në luftë), e ata të tjerët që kishin gënjyer (me besim) All-llahun dhe të dërguarin e Tij ishin ndalë (pa leje). Ata që prej tyre nuk besuan, do t'i godasë dënim i ashpër.
WE XHA’EL-MU’ADHDHIRUNE MINEL-’A’RABI LIJU’UDHENE LEHUM WE KA’ADEL-LEDHINE KEDHEBU ELLAHE WE RESULEHU SEJUSIBUL-LEDHINE KEFERU MINHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
91 Nuk është ndonjë mëkat për të dobëtit, as për të sëmurët, e as për ata që nuk kanë me çka të përgatiten, kur janë të sinqertë ndaj All-llahut dhe të dërguarit të Tij, pra për të mirët nuk ka rrugë qortimi. All-llahu falë shumë, është mëshirues.
LEJSE ‘ALA ED-DU’AFA’I WE LA ‘ALEL-MERDA WE LA ‘ALEL-LEDHINE LA JEXHIDUNE MA JUNFIKUNE HEREXHUN ‘IDHA NESEHU LILLAHI WE RESULIHI MA ‘ALEL-MUHSININE MIN SEBILIN WEL-LAHU GAFURUN REHIMUN
92 "(Nuk ka qortim) Dhe as për ata që kur erdhën te ti për t'i bartur me kafshë, u the: "Nuk kam me çka t'ju bartë. Ata u kthyen, e prej pikëllimit pse nuk kishin me çka të përgatiteshin, nga sytë e tyre u rridhnin lotë.
WE LA ‘ALEL-LEDHINE ‘IDHA MA ‘ETEWKE LITEHMILEHUM KULTE LA ‘EXHIDU MA ‘EHMILUKUM ‘ALEJHI TEWELLEW WE ‘A’JUNUHUM TEFIDU MINE ED-DEM’I HEZENÆN ‘ELLA JEXHIDU MA JUNFIKUNE
93 E keqja është për ata që duke qenë pasanikë kërkuan leje dhe u pajtuan të mbeteshin me ata që nuk vajtën. Po, All-llahu ka vulosur zemrat e tyre, ata nuk do të gjejnë rrugë.
‘INNEMA ES-SEBILU ‘ALEL-LEDHINE JESTE’DHINUNEKE WE HUM ‘EGNIJA’U REDU BI’EN JEKUNU ME’AL-HAWALIFI WE TEBE’ALLAHU ‘ALA KULUBIHIM FEHUM LA JA’LEMUNE
94 Kur të ktheheni te ata, ata do t'ju kërkojnë falje, thuaju: "Mos u arsyetoni, ne nuk ju besojmë, për gjendjen e juaj na ka njoftuar All-llahu. Veprën tuaj do ta shohë All-llahu dhe i dërguari i Tij, e pastaj ju do të ktheheni te Ai që i di të fshehtat dhe të dukshmet, e Ai do t'ju lajmërojë për atë që keni vepruar".
JA’TEDHIRUNE ‘ILEJKUM ‘IDHA REXHA’TUM ‘ILEJHIM KUL LA TA’TEDHIRU LEN NU’UMINE LEKUM KAD NEBBE’ENALLAHU MIN ‘EHBARIKUM WE SEJERALLAHU ‘AMELEKUM WE RESULUHU THUMME TUREDDUNE ‘ILA ‘ALIMIL-GAJBI WE ESH-SHEHADETI FEJUNEBBI’UKUM BIMA KUNTUM TA’MELUNE
95 Ata do t'ju betohen në All-llahun, kur të ktheheni te ata, për të mos i qortuar, ju pra hiqjuni atyre, ata janë të ndyrë, e vendi i tyre do të jetë xhehennemi, shpërblim për atë që fituan.
SEJEHLIFUNE BILLAHI LEKUM ‘IDHA ENKALEBTUM ‘ILEJHIM LITU’RIDU ‘ANHUM FE’A’RIDU ‘ANHUM ‘INNEHUM RIXHSUN WE ME’WAHUM XHEHENNEMU XHEZA’EN BIMA KANU JEKSIBUNE
96 Ata ju betohen juve që të jeni të kënaqur ndaj tyre, e nëse ju shprehni kënaqësi, All-llahu nuk është i kënaqur me popullin e paturpshëm.
JEHLIFUNE LEKUM LITERDEW ‘ANHUM FE’IN TERDEW ‘ANHUM FE’INNALL-LLAHE LA JERDA ‘ANIL-KAWMIL-FASIKINE
97 Arabët beduinë janë të pajisur me mohim e hipokrizi më të fortë, dhe janë më të përshtatshëm për të mos i njohur dispozitat që ia zbriti të dërguarit të Tij All-llahu. All-llahu i di çështjet, Ai është i urtë.
EL-’A’RABU ‘ESHEDDU KUFRÆN WE NIFAKÆN WE ‘EXHDERU ‘ELLA JA’LEMU HUDUDE MA ‘ENZELEL-LAHU ‘ALA RESULIHI WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
98 Ka disa beduinë që për atë që e jep, e konsideron si të dështuar dhe presin kthesa kundër jush. Kundër tyre e ardhmja qoftë e keqe! All-llahu dëgjon, di.
WE MINEL-’A’RABI MEN JETTEHIDHU MA JUNFIKU MEGREMÆN WE JETEREBBESU BIKUMU ED-DEWA’IRE ‘ALEJHIM DA’IRETU ES-SEW’I WEL-LAHU SEMI’UN ‘ALIMUN
99 Po, ka edhe disa nga beduinët që besojnë All-llahun dhe botën tjetër dhe atë që e japin e konsiderojnë afrim te All-llahu dhe bekim te i dërguari. Veni re, ato janë afrime te All-llahu për ata, e All-llahu do t'i përfshijë në mëshirën e Tij. All-llahu falë dhe është mëshirues.
WE MINEL-’A’RABI MEN JU’UMINU BILLAHI WEL-JEWMIL-’AHIRI WE JETTEHIDHU MA JUNFIKU KURUBATIN ‘INDEL-LAHI WE SELEWATI ER-RESULI ‘ELA ‘INNEHA KURBETUN LEHUM SEJUDHILUHUMU ELLAHU FI REHMETIHI ‘INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
100 All-llahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej muhaxhirëve (migruesve) dhe prej ensarëve (vendasve-ndihmëtarë) dhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira, e edhe ata janë të kënaqur ndaj Tij. Atyre u ka përgatitur xhennete, në të cilët rrjedhin lumenj, ku do të jenë përjetë të pasosur. E ky është fitim i madh.
WE ES-SABIKUNEL-’EWWELUNE MINEL-MUHAXHIRINE WEL-’ENSARI WEL-LEDHINE ETTEBA’UHUM BI’IHSANIN REDIJEL-LAHU ‘ANHUM WE REDU ‘ANHU WE ‘E’ADDE LEHUM XHENNATIN TEXHRI TEHTEHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA ‘EBEDÆN DHALIKEL-FEWZUL-’ADHIMU
101 Edhe rreth jush ka beduinë që janë hipokritë, e edhe nga banorët e Medines që janë përcaktuar për hipokrizi. Ti nuk i di ata, Ne i dimë, ata do t'i dënojmë dy herë, pastaj shtyhen në dënimin e madh.
WE MIMMEN HEWLEKUM MINEL-’A’RABI MUNAFIKUNE WE MIN ‘EHLIL-MEDINETI MEREDU ‘ALA EN-NIFAKI LA TA’LEMUHUM NEHNU NA’LEMUHUM SENU’ADHDHIBUHUM MERRETEJNI THUMME JUREDDUNE ‘ILA ‘ADHABIN ‘ADHIMIN
102 Ka edhe të tjerë që i kanë pranuar mëkatet e veta: ata përzien vepra të mira, e edhe të tjera të këqija. Atyre do t'ua falë All-llahu, se Ai i falë atij që pendohet, e mëshiron atë që përmirësohet.
WE ‘AHARUNE A’TEREFU BIDHUNUBIHIM HALETU ‘AMELÆN SALIHÆN WE ‘AHARE SEJJI’ÆN ‘ASALLAHU ‘EN JETUBE ‘ALEJHIM ‘INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
103 Merr prej pasurisë së tyre (të atyre që pranuan gabimin) lëmoshë që t'i pastrosh me të dhe t'u shtosh (të mirat) dhe njëkohësisht lutu për ta, se lutja jote është qetësim për ta. All-llahu dëgjon e sheh.
HUDH MIN ‘EMWALIHIM SEDEKATEN TUTEHHIRUHUM WE TUZEKKIHIM BIHA WE SELLI ‘ALEJHIM ‘INNE SELATEKE SEKENUN LEHUM WEL-LAHU SEMI’UN ‘ALIMUN
104 A nuk e ditën ata se All-llahu është ai që pranon pendimin e robërve të vet, pranon lëmoshat dhe se vetëm All-llahu është Ai që shumë pranon pendimin dhe është mëshirues.
‘ELEM JA’LEMU ‘ENNEL-LAHE HUWE JEKBELUT-TEWBETE ‘AN ‘IBADIHI WE JE’HUDHU ES-SEDEKATI WE ‘ENNEL-LAHE HUWET-TEWWABU ER-REHIMU
105 Dhe thuaj: "Veproni, All-llahu do ta shohë veprën tuaj, edhe i dërguari i Tij e besimtarët, e më vonë do të ktheheni te njohësi i të fshehtës dhe të dukshmes, e do t'ju njoftojë për atë që vepruat".
WE KULI A’MELU FESEJERALLAHU ‘AMELEKUM WE RESULUHU WEL-MU’UMINUNE WE SETUREDDUNE ‘ILA ‘ALIMIL-GAJBI WE ESH-SHEHADETI FEJUNEBBI’UKUM BIMA KUNTUM TA’MELUNE
106 Ka edhe të tjerë që janë duke pritur urdhrin e All-llahut, a do t'i dënojë apo do t'i falë pas pendimit. All-llahu e di gjendjen e tyre dhe di ç'bën me ta.
WE ‘AHARUNE MURXHEWNE LI’EMRI ELLAHI ‘IMMA JU’ADHDHIBUHUM WE ‘IMMA JETUBU ‘ALEJHIM WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
107 "(Nga hipokritët më të shëmtuarit janë) Edhe ata që ndërtuan xhami sherri, mosbesimi e përçarjeje mes besimtarëve dhe ftuan në pritje (solemne) atë që më parë kishte luftuar kundër All-llahut dhe të dërguarit të Tij. Ata do të betohen: "Ne nuk kemi pasur tjetër qëllim, vetëm për të mirë!" Po All-llahu dëshmoi se ata vërtet janë rrenacakë.
WEL-LEDHINE ETTEHADHU MESXHIDÆN DIRARÆN WE KUFRÆN WE TEFRIKÆN BEJNEL-MU’UMININE WE ‘IRSADÆN LIMEN HAREBEL-LAHE WE RESULEHU MIN KABLU WE LEJEHLIFUNNE ‘IN ‘EREDNA ‘ILLAL-HUSNA WEL-LAHU JESH/HEDU ‘INNEHUM LEKADHIBUNE
108 Ti mos u fal aty kurrë! Një xhami e cila që prej ditës së parë është themeluar në respekt ndaj All-llahut (pa hile), është më e drejtë të falesh në të, aty ka burra që dëshirojnë të pastrohen mirë, e All-llahu i do të pastrit.
LA TEKUM FIHI ‘EBEDÆN LEMESXHIDUN ‘USSISE ‘ALAT-TEKWA MIN ‘EWWELI JEWMIN ‘EHEKKU ‘EN TEKUME FIHI FIHI RIXHALUN JUHIBBUNE ‘EN JETETEHHERU WEL-LAHU JUHIBBUL-MUTTEHHIRINE
109 A është më i mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi në devotshmëri dhe në kënaqësi të All-llahut, apo ai që ndërtesën e vet e themeloi buzë bregut të shembur e bashkë me të bie në zjarrin e xhehennemit? All-llahu nuk i udhëzon njerëzit zullumqarë.
‘EFEMEN ‘ESSESE BUNJANEHU ‘ALA TEKWA MINEL-LAHI WE RIDWANIN HAJRUN ‘EM MEN ‘ESSESE BUNJANEHU ‘ALA SHEFA XHURUFIN HARIN FANHARE BIHI FI NARI XHEHENNEME WEL-LAHU LA JEHDIL-KAWME EDH-DHALIMINE
110 Ndërtesa e tyre të cilën e ndërtuan ata (e që e shembi Pejgamberi) vazhdimisht do të jetë mllef në zemrat e tyre, pos nëse pëlcasin zemrat e tyre. All-llahu di, është i urtë.
LA JEZALU BUNJANUHUMUL-LEDHI BENEW RIBETEN FI KULUBIHIM ‘ILLA ‘EN TEKATTE’A KULUBUHUM WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
111 All-llahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasurinë e tyre me xhennet. Luftojnë në rrugën e All-llahut, mbysin dhe mbyten. (All-llahu dha) Premtim të cilin e vërtetoi në Tevrat, Inxhill e Kur'an. E kush është zbatues më i sigurt i premtimit të vet se All-llahu? Pra, gëzonju tregtisë që e bëtë me Të. Ky është suksesi i madh.
‘INNALL-LLAHE ESHTERA MINEL-MU’UMININE ‘ENFUSEHUM WE ‘EMWALEHUM BI’ENNE LEHUMUL-XHENNETE JUKATILUNE FI SEBILI ELLAHI FEJEKTULUNE WE JUKTELUNE WA’DÆN ‘ALEJHI HEKKÆN FIT-TEWRÆTI WEL-’INXHILI WEL-KUR’ANI WE MEN ‘EWFA BI’AHDIHI MINEL-LAHI FASTEBSHIRU BIBEJ’IKUMUL-LEDHI BAJA’TUM BIHI WE DHELIKE HUWEL-FEWZUL-’ADHIMU
112 (Të xhennetit janë) Edhe ata që pendohen, ata që sinqerisht adhurojnë, ata që falënderojnë, ata që agjërojnë, ata që bëjnë ruku, që bëjnë sexhde, që urdhërojnë për të mira e ndalojnë nga të këqijat, edhe përmbushin dispozitat e All-llahut. Pra, përgëzoi besimtarët.
ET-TA’IBUNEL-’ABIDUNEL-HAMIDUNE ES-SA’IHUNE ER-RAKI’UNE ES-SAXHIDUNEL-’AMIRUNE BIL-MA’RUFI WE EN-NAHUNE ‘ANIL-MUNKERI WEL-HAFIDHUNE LIHUDUDI ELLAHI WE BESHSHIRIL-MU’UMININE
113 Nuk është e drejtë për Pejgamberin e as për besimtarët të kërkojnë falje për idhujtarët, edhe nëse janë të afërt të tyre, pasi që ta kenë të qartë se me të vërtetë ata (idhujtarët) janë banues të xhehennemit.
MA KANE LILNNEBIJI WEL-LEDHINE ‘AMENU ‘EN JESTEGFIRU LILMUSHRIKINE WE LEW KANU ‘ULI KURBA MIN BA’DI MA TEBEJJENE LEHUM ‘ENNEHUM ‘ESHABUL-XHEHIMI
114 Edhe lutja e Ibrahimit për babain e vet nuk ishte tjetër, pos për shkak të një premtimi që ia pat premtuar atij, e kur iu bë e qartë se ai është armik i All-llahut, u largua prej tij. S'ka dyshim, Ibrahimi ishte shumë i ndieshëm dhe i butë.
WE MA KANE ESTIGFARU ‘IBRAHIME LI’EBIHI ‘ILLA ‘AN MEW’IDETIN WE’ADEHA ‘IJAHU FELEMMA TEBEJJENE LEHU ‘ENNEHU ‘ADUWUN LILLAHI TEBERRE’E MINHU ‘INNE ‘IBRAHIME LE’EWWAHUN HELIMUN
115 All-llahu nuk e humb një popoull pasi që ta ketë udhëzuar atë, para se t'ju sqarojë atyre se prej çka duhet ruajtur. All-llahu është i gjithëdijshëm për secilin send.
WE MA KANEL-LAHU LIJUDILLE KAWMÆN BA’DE ‘IDH HEDAHUM HETTA JUBEJJINE LEHUM MA JETTEKUNE ‘INNALL-LLAHE BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMUN
116 S'ka dyshim se sundimi i qiejve e i tokës është i All-llahut, Ai jep jetë dhe vdekje, e ju, përveç All-llahut, nuk keni përkrahës as ndihmës tjetër.
‘INNALL-LLAHE LEHU MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI JUHJI WE JUMITU WE MA LEKUM MIN DUNI ELLAHI MIN WE LIJIN WE LA NESIRIN
117 All-llahu ia fali Pejgamberit, edhe muhaxhirëve edhe ensarëve, të cilët në çastin e vështirë shkuan pas tij, kur (nga vështirësitë) zemrat e një grupi nga ata gati u lëkundën, por Ai ua fali (i stabilizoi zemrat e) atyre. Vërtet Ai është i butë, i mëshirshëm ndaj tyre.
LEKAD TABEL-LAHU ‘ALA EN-NEBIJI WEL-MUHAXHIRINE WEL-’ENSARIL-LEDHINE ETTEBA’UHU FI SA’ATIL-’USRETI MIN BA’DI MA KADE JEZIGU KULUBU FERIKIN MINHUM THUMME TABE ‘ALEJHIM ‘INNEHU BIHIM RE’UFUN REHIMUN
118 (Ai u fali) Edhe atyre të treve, të cilëve iu pat shtyrë aq (pranimi i pendimit) saqë toka u bë e ngushtë për ta, përkundër gjerësisë së saj, kur u ngushtuan edhe shpirtrat e tyre saqë u bindën se nuk ka strehim prej All-llahut (tjetërku) pos te Ai. Prandaj edhe atyre ua fali Ai, në mënyrë që të pendohen. All-llahu pranon pendimin se është mëshirues.
WE ‘ALA ETH-THELATHETIL-LEDHINE HULLIFU HETTA ‘IDHA DAKAT ‘ALEJHIMUL-’ERDU BIMA REHUBET WE DAKAT ‘ALEJHIM ‘ENFUSUHUM WE DHENNU ‘EN LA MELXHE’E MINEL-LAHI ‘ILLA ‘ILEJHI THUMME TABE ‘ALEJHIM LIJETUBU ‘INNALL-LLAHE HUWET-TEWWABU ER-REHIMU
119 O ju që besuat! Ta keni në kujdes All-llahun dhe të jeni me ata të drejtit.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ETTEKU ELLAHE WE KUNU ME’A ES-SADIKINE
120 Nuk ishte me vend për banorët e Medines e as për ata që ishin rreth tyre nga beduinët, të ngelin (pa shkuar) pas të dërguarit të All-llahut e as të kursejnë veten e tyre ndaj vetes së tij (Pejgamberit). Nuk ishte me vend ngase ata nuk i godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e All-llahut, dhe nuk shkelin ndonjë vend që i hidhëron mosbesimtarët, dhe nuk arrijnë kundër armikut çkado qoftë (mbytje, robërim të tyre ose ngadhënjim mbi ta), vetëm se të gjitha ato do t'u evidentohen atyre si vepër e mirë (shpërblyese). All-llahu nuk ua humb shpërblimin veprimmirëve.
MA KANE LI’HLIL-MEDINETI WE MEN HEWLEHUM MINEL-’A’RABI ‘EN JETEHALLEFU ‘AN RESULI ELLAHI WE LA JERGABU BI’ENFUSIHIM ‘AN NEFSIHI DHALIKE BI’ENNEHUM LA JUSIBUHUM DHEME’UN WE LA NESEBUN WE LA MEHMESETUN FI SEBILI ELLAHI WE LA JETE’UNE MEWTI’ÆN JEGIDHUL-KUFFARE WE LA JENALUNE MIN ‘ADUWIN NEJLÆN ‘ILLA KUTIBE LEHUM BIHI ‘AMELUN SALIHUN ‘INNALL-LLAHE LA JUDI’U ‘EXHREL-MUHSININE
121 Dhe nuk japin kontribut, të vogël ose të madh, nuk e kapërcejnë ndonjë luginë, e që të mos u shënohet (për shpërblim) atyre, për t'i shpërblyer All-llahu më së miri atë që vepruan.
WE LA JUNFIKUNE NEFEKATEN SEGIRETEN WE LA KEBIRETEN WE LA JEKTA’UNE WE EDIÆN ‘ILLA KUTIBE LEHUM LIJEXHZIJEHUMU ELLAHU ‘EHSENE MA KANU JA’MELUNE
122 Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehet te ata, në mënyrë që ata të kuptojnë (e të ruhen).
WE MA KANEL-MU’UMINUNE LIJENFIRU KAFFETEN FELEWLA NEFERE MIN KULLI FIRKATIN MINHUM TA’IFETUN LIJETEFEKKAHU FI ED-DINI WE LIJUNDHIRU KAWMEHUM ‘IDHA REXHA’U ‘ILEJHIM LE’ALLEHUM JEHDHERUNE
123 O ju që besuat! Luftoni jobesimtarët që i keni afër jush, e le ta ndiejnë prej jush grushtin e fortë kundër tyre. E dijeni se All-llahu është me të devotshmit.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU KATILUL-LEDHINE JELUNEKUM MINEL-KUFFARI WE LIEXHIDU FIKUM GILDHETEN WE A’LEMU ‘ENNEL-LAHE ME’AL-MUTTEKINE
124 E kur zbret ndonjë kaptinë, ka prej tyre që thonë: "Cilit prej jush ia shtoi kjo besimin?" Sa u përket atyre që besuan, atyre u shtohet besimi dhe gëzohen për të.
WE ‘IDHA MA ‘UNZILET SURETUN FEMINHUM MEN JEKULU ‘EJJUKUM ZADET/HU HEDHIHI ‘IMANÆN FE’EMMAL-LEDHINE ‘AMENU FEZADET/HUM ‘IMANÆN WE HUM JESTEBSHIRUNE
125 E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e tyre, ajo (zbritja e kaptinës) ndytësisë së tyre u shton ndytësi dhe ata vdesin si jobesimtarë.
WE ‘EMMAL-LEDHINE FI KULUBIHIM MEREDUN FEZADET/HUM RIXHSÆN ‘ILA RIXHSIHIM WE MATU WE HUM KAFIRUNE
126 A nuk e shohin ata se për çdo vit sprovohen një herë apo dy herë, e përsëri nuk pendohen e as nuk marrin mësim.
‘EWELA JEREWNE ‘ENNEHUM JUFTENUNE FI KULLI ‘AMIN MERRETEN ‘EW MERRETEJNI THUMME LA JETUBUNE WE LA HUM JEDHDHEKKERUNE
127 E kur zbret ndonjë kaptinë (për turpësinë e tyre) ata shikojnë njëri-tjetrin (e thonë mes vete): A ju pa ndokush ju, e pastaj largohen. All-llahu i prapësoi zemrat e tyre ngase ishin popull që nuk kuptonte.
WE ‘IDHA MA ‘UNZILET SURETUN NEDHERE BA’DUHUM ‘ILA BA’DIN HEL JERAKUM MIN ‘EHEDIN THUMME ENSEREFU SEREFEL-LAHU KULUBEHUM BI’ENNEHUM KAWMUN LA JEFKAHUNE
128 Juve ju erdhi i dërguar nga lloji juaj, atij i vie rëndë për vuajtjet tuaja, sepse është lakmues i rrugës së drejtë për ju, është i ndijshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët.
LEKAD XHA’EKUM RESULUN MIN ‘ENFUSIKUM ‘AZIZUN ‘ALEJHI MA ‘ANITTUM HERISUN ‘ALEJKUM BIL-MU’UMININE RE’UFUN REHIMUN
129 Po nëse ata refuzojnë (atë që ua sjell) atëherë thuaj: All-llahu është për mua mjaft, s'ka të adhuruar pos Tij, vetëm te Ai jam mbështetur, e Ai është Zot i Arshit të madh!
FE’IN TEWELLEW FEKUL HESBI ELLAHU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE ‘ALEJHI TEWEKKELTU WE HUWE REBBUL-’ARSHIL-’ADHIMI