Surja Fexhr indeksuar me numër 89 , numri i ajeteve 30
1 Pasha agimin!
WEL-FEXHRI
2 Pasha dhjetë netët!
WE LEJALIN ‘ASHRIN
3 Pasha çiftin dhe pasha tekun!
WE ESH-SHEF’I WEL-WETRI
4 Pasha natën që shkon!
WEL-LEJLI ‘IDHA JESRI
5 A janë këto betime për të mençurin?
HEL FI DHALIKE KASEMUN LIDHI HIXHRIN
6 A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Ad-in?
‘ELEM TERE KEJFE FE’ALE REBBUKE BI’ADIN
7 Me banorët e Iremit me ndërtesa të larta?
‘IREME DHATIL-’IMADI
8 Që si ata (populli Ad) nuk është krijuar askush në tokë!
ELLETI LEM JUHLEK MITHLUHA FIL-BILADI
9 Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbinj në luginën (kura),
WE THEMUDEL-LEDHINE XHABU ES-SEHRE BIL-WADI
10 Dhe me faraonin i fortifikuar me tenda (ushtarake)!
WE FIR’AWNE DHIL-’EWTADI
11 Të cilët e tepruan me krime në tokë.
EL-LEDHINE TEGAW FIL-BILADI
12 Dhe në të shtuan shkatërrimin.
FE’EKTHERU FIHAL-FESADE
13 E All-llahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh.
FESEBBE ‘ALEJHIM REBBUKE SEWTE ‘ADHABIN
14 Pse Zoti yt është që përcjell (u rri në pritë).
‘INNE REBBEKE LEBIALMIRSADI
15 E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe e begaton, ai thotë: "Zoti im më ka nderuar!"
FE’EMMAL-’INSANU ‘IDHA MA EBTELAHU REBBUHU FE’EKREMEHU WE NA’’AMEHU FEJEKULU RABBI ‘EKREMENI
16 Por, kur për ta sprovuar ia pakëson furnizimin (e varfëron), ai thotë: "Zoti im më ka nënçmuar!"
WE ‘EMMA ‘IDHA MA EBTELAHU FEKADERE ‘ALEJHI RIZKAHU FEJEKULU RABBI ‘EHANENI
17 Jo, nuk është ashtu! Por (punoni edhe më zi) ju nuk përfillnit bonjakun,
KELLA BEL LA TUKRIMUNEL-JETIME
18 Nuk cytni njëri-tjetrin për ta ushqyer të varfërin,
WE LA TEHADDUNE ‘ALA TA’AMIL-MISKINI
19 Dhe ju e hani me të madhe trashëgimin (pa drejtë).
WE TE’KULUNET-TURATHE ‘EKLÆN LEMMÆN
20 Dhe pasurinë e doni së tepërmi.
WE TUHIBBUNEL-MALE HUBBÆN XHEMMÆN
21 Jo, mosni ashtu! Kur të dridhet toka njëpasnjëshëm!
KELLA ‘IDHA DUKKETIL-’ERDU DEKKÆN DEKKÆN
22 Dhe kur të vijë Zoti yt dhe engjëjt qëndrojnë radhë-radhë!
WE XHA’E REBBUKE WEL-MELEKU SEFFÆN SEFFÆN
23 Dhe atë ditë sillet xhehennemi, e atëherë njeriut i bie në mend, e prej nga atij përkujtimi?
WE XHI’E JEWME’IDHIN BIXHEHENNEME JEWME’IDHIN JETEDHEKKERUL-’INSANU WE ‘ENNA LEHU EDH-DHIKRA
24 E thotë: "Ah, i gjori unë, sikur të isha parapërgatitur për jetën time!"
JEKULU JA LEJTENI KADDEMTU LIHEJATI
25 Atë ditë askush nuk mund të dënojë si Ai.
FEJEWME’IDHIN LA JU’ADHDHIBU ‘ADHABEHU ‘EHEDUN
26 Dhe askush si Ai nuk mund të lidhë me pranga.
WE LA JUTHIKU WETHAKAHU ‘EHEDUN
27 O ti shpirt i bindur plotësisht!
JA ‘EJJETUHA EN-NEFSUL-MUTME’INNETU
28 Kthehu te Zoti yt i vetëkënaqur e i pranuar!
ERXHI’I ‘ILA RABBIKI RADIJETEN MERDIJETEN
29 Hyn në turmën e robërve të Mi!
FADHULI FI ‘IBADI
30 Dhe hyn në xhennetin Tim!
WE EDHULI XHENNETI