Surja Gashije indeksuar me numër 88 , numri i ajeteve 26
1 A të erdhi ty lajmi për belanë që kaplon (kijameti)?
HEL ‘ETAKE HEDITHUL-GASHIJETI
2 Atë ditë sheh fytyra të përulura,
WUXHUHUN JEWME’IDHIN HASHI’ATUN
3 Të lodhura e të rraskapitura (nga mundimi).
‘AMILETUN NASIBETUN
4 Ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort,
TESLA NARÆN HAMIJETEN
5 U jepet të pijnë prej një kroi të valë.
TUSKA MIN ‘AJNIN ‘ANIJETIN
6 Ata nuk kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese.
LEJSE LEHUM TA’AMUN ‘ILLA MIN DERI’IN
7 Që as nuk jep fuqi, as nuk largon uri.
LA JUSMINU WE LA JUGNI MIN XHU’IN
8 Atë ditë sheh fytyra të ndritshme,
WUXHUHUN JEWME’IDHIN NA’IMETUN
9 Të kënaqura për veprimet e veta,
LISA’JIHA RADIJETUN
10 Në xhennet të shkallës së lartë,
FI XHENNETIN ‘ALIJETIN
11 Aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme,
LA TESMA’U FIHA LAGIJETEN
12 Aty ka kroje që rrjedhin,
FIHA ‘AJNUN XHARIJETUN
13 Aty kanë shtretër të lartë
FIHA SURURUN MERFU’ATUN
14 Dhe gastare të vëna pranë,
WE ‘EKWABUN MEWDU’ATUN
15 Edhe jastëkë të renduar për mbështetje,
WE NEMARIKU MESFUFETUN
16 Edhe qilima të shtruar.
WE ZERABIJU MEBTHUTHETUN
17 A nuk i shikojnë devet se si janë krijuar?
‘EFELA JENDHURUNE ‘ILAL-’IBILI KEJFE HULIKAT
18 Edhe qiellin se si është ngritur lart!
WE ‘ILA ES-SEMA’I KEJFE RUFI’AT
19 Edhe kodrat se si janë vënduar!
WE ‘ILAL-XHIBALI KEJFE NUSIBET
20 Edhe tokën se si është shtruar!
WE ‘ILAL-’ERDI KEJFE SUTIHET
21 E ti pra këshillo, se je vetëm përkujtues,
FEDHEKKIR ‘INNEMA ‘ENTE MUDHEKKIRUN
22 Ti ndaj tyre nuk je mbizotërues!
LESTE ‘ALEJHIM BIMUSEJTIRIN
23 Përveç atij që zbrapset e nuk beson,
‘ILLA MEN TEWELLA WE KEFERE
24 All-llahu atë me vuajtje të mëdha e dënon.
FEJU’ADHDHIBUHU ELLAHUL-’ADHABEL-’EKBERE
25 Vetëm te Ne kthimin e kanë.
‘INNE ‘ILEJNA ‘IABEHUM
26 Dhe vetëm detyrë Jona është llogaria e tyre.
THUMME ‘INNE ‘ALEJNA HISABEHUM