Surja Inshikak indeksuar me numër 84 , numri i ajeteve 25
1 Kur të pëlcet qielli.
‘IDHA ES-SEMA’U ENSHEKKAT
2 T'i bindet urdhrit të Zotit të vet, ashtu si takoi.
WE ‘EDHINET LIREBBIHA WE HUKKAT
3 Dhe kur toka të shtrihet në gjerësinë e saj.
WE ‘IDHAL-’ERDU MUDDET
4 E të nxjerr çka ka brenda e të çlirohet,
WE ‘ELKAT MA FIHA WE TEHALLET
5 Dhe t'i bindet Zotit të saj, ashtu i takoi.
WE ‘EDHINET LIREBBIHA WE HUKKAT
6 O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë (përpjekje) do ta gjesh.
JA ‘EJJUHAL-’INSANU ‘INNEKE KADIHUN ‘ILA RABBIKE KEDHÆN FEMULAKIHI
7 E përsa i përket atij që libri i vet i jepet nga e djathta,
FE’EMMA MEN ‘UTIJE KITABEHU BIJEMINIHI
8 Ai do të llogaritet me një llogari të lehtë,
FESEWFE JUHASEBU HISABÆN JESIRÆN
9 Do të kthehet te familja e vet i gëzuar.
WE JENKALIBU ‘ILA ‘EHLIHI MESRURÆN
10 E përsa i përket atij që libri i vet i jepet pas shpinës,
WE ‘EMMA MEN ‘UTIJE KITABEHU WERA’E DHEHRIHI
11 Ai do t'i ndjellë vetes shkatërrim,
FESEWFE JED’U THUBURÆN
12 Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort.
WE JESLA SA’IRÆN
13 Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet,
‘INNEHU KANE FI ‘EHLIHI MESRURÆN
14 Dhe ka menduar se nuk ka për t'u kthyer.
‘INNEHU DHENNE ‘EN LEN JEHURE
15 Po, se, vërtet Zoti i tij gjithnjë e ka parë atë.
BELA ‘INNE REBBEHU KANE BIHI BESIRÆN
16 Betohem në kuqërrimin e horizontit pas perëndimit,
FELA ‘UKSIMU BISH-SHEFEKI
17 Dhe në natën dhe çka ajo tubon,
WEL-LEJLI WE MA WESEKA
18 Dhe në hënën kur ajo është e plotë.
WEL-KAMERI ‘IDHA ETTESEKA
19 Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje.
LETERKEBUNNE TEBEKÆN ‘AN TEBEKIN
20 E, çka kanë ata që nuk besojnë?
FEMA LEHUM LA JU’UMINUNE
21 Dhe kur u lexohet atyre Kur'ani, nuk përulen (nuk bien në sexhde)?
WE ‘IDHA KURI’E ‘ALEJHIMUL-KUR’ANU LA JESXHUDUNE
22 Përkundrazi, ata që nuk besuan edhe përgënjeshtrojnë?
BELIL-LEDHINE KEFERU JUKEDHDHIBUNE
23 E All-llahu e di më së miri se çka mbajnë fshehtë ata!
WEL-LAHU ‘A’LEMU BIMA JU’UNE
24 Lajmëroi, pra me një dënim të dhëmbshëm.
FEBESHSHIRHUM BI’ADHABIN ‘ELIMIN
25 Me përjashtim të atyre që besuan e bënë vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm!
‘ILLAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI LEHUM ‘EXHRUN GAJRU MEMNUNIN