Surja Infitar indeksuar me numër 82 , numri i ajeteve 19
1 E kur të çahet qielli.
‘IDHA ES-SEMA’U ENFETERET
2 Dhe kur të shkapërderdhen yjet.
WE ‘IDHAL-KEWAKIBU ENTETHERET
3 Dhe kur të përzihen detet.
WE ‘IDHAL-BIHARU FUXHXHIRET
4 Dhe kur të trazohen varret.
WE ‘IDHAL-KUBURU BU’THIRET
5 Atëbotë secili njeri e din se çka ka punuar dhe çka ka lënë prapa!
‘ALIMET NEFSUN MA KADDEMET WE ‘EHHARET
6 O ti njeri, po ç'të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e i urtë?
JA ‘EJJUHAL-’INSANU MA GARREKE BIREBBIKEL-KERIMI
7 I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi.
EL-LEDHI HALEKAKE FESEWWAKE FE’ADELEKE
8 Të formësoi në formën që Ai dëshiroi!
FI ‘EJJI SURETIN MA SHA’E REKKEBEKE
9 Jo, nuk është ashtu. Ju përgënjeshtroni ditën e përgjegjësisë.
KELLA BEL TUKEDHDHIBUNE BID-DINI
10 Kurse ndaj jush kanë përcjellësit!
WE ‘INNE ‘ALEJKUM LEHAFIDHINE
11 Janë shkrues të ndershëm te All-llahu.
KIRAMÆN KATIBINE
12 Ata e dinë se çka punoni.
JA’LEMUNE MA TEF’ALUNE
13 E s'ka dyshim se të mirët janë në kënaqësinë e përjetimeve (në xhennet).
‘INNEL-’EBRARE LEFI NA’IMIN
14 Dhe se mëkatarët janë në xhehennem.
WE ‘INNEL-FUXHXHARE LEFI XHEHIMIN
15 Aty futen ata ditën e gjykimit (të cilën nuk e besonin).
JESLEWNEHA JEWME ED-DINI
16 Dhe nuk kanë të larguar prej tij.
WE MA HUM ‘ANHA BIGA’IBINE
17 E ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit?
WE MA ‘EDRAKE MA JEWMU ED-DINI
18 Përsëri, ç'të mësoi ty se ç'është dita e gjykimit?
THUMME MA ‘EDRAKE MA JEWMU ED-DINI
19 Është dita kur askush, askujt nuk do të mund t'i ndihmojë asgjë; atë ditë e tërë çështja i takon vetëm All-llahut!
JEWME LA TEMLIKU NEFSUN LINEFSIN SHEJ’ÆN WEL-’EMRU JEWME’IDHIN LILLAHI