Surja Tekvir indeksuar me numër 81 , numri i ajeteve 29
1 Kur dielli të jetë mbështjellur (dhe errësohet),
‘IDHA ESH-SHEMSU KUWIRET
2 Dhe kur yjet të kenë rënë (e shkapërderdhur),
WE ‘IDHA EN-NUXHUMU ENKEDERET
3 Dhe kur kodrat të kenë udhëtuar (e bërë pluhur në ajër),
WE ‘IDHAL-XHIBALU SUJJIRET
4 Dhe kur devetë e shtrenjta të lihen pa bari në fushë,
WE ‘IDHAL-’ISHARU ‘UTTILET
5 Dhe kur egërsirat të jenë bashkuar (tubuar).
WE ‘IDHAL-WUHUSHU HUSHIRET
6 Dhe kur detet të vlojnë si zjarr i flakëruar,
WE ‘IDHAL-BIHARU SUXHXHIRET
7 Dhe kur shpirtrat të jenë bashkuar.
WE ‘IDHA EN-NUFUSU ZUWIXHET
8 Dhe kur të pyeten ato vajza të varrosura të gjalla,
WE ‘IDHAL-MEW’UDETU SU’ILET
9 Për çfarë mëkati ato janë mbytur,
BI’EJJI DHENBIN KUTILET
10 Dhe kur fletushkat të jenë shpaluar,
WE ‘IDHA ES-SUHUFU NUSHIRET
11 Dhe kur qielli të jetë hequr,
WE ‘IDHA ES-SEMA’U KUSHITET
12 Dhe kur xhehennemi të jetë ndezur fort,
WE ‘IDHAL-XHEHIMU SU’’IRET
13 Dhe kur xhenneti të jetë afruar,
WE ‘IDHAL-XHENNETU ‘UZLIFET
14 Atëbotë njeriu do ta dijë se çka ka ofruar (të mirë ose të keqe).
‘ALIMET NEFSUN MA ‘EHDERET
15 Betohem fuqimisht në yjet që tërhiqen (ditën, e ndriçojnë natën),
FELA ‘UKSIMU BIL-HUNNESI
16 Që udhëtojnë e fshihen (si dreri në strofkë),
EL-XHEWARIL-KUNNESI
17 Pasha natën kur ajo ia beh me errësirë.
WEL-LEJLI ‘IDHA ‘AS’ASE
18 Pasha agimin kur ia shkrep!
WE ES-SUBHI ‘IDHA TENEFFESE
19 S'ka dyshim se ai (Kur'ani) është thënie e të dërguarit fisnik (që e pranoi prej Zotit).
‘INNEHU LEKAWLU RESULIN KERIMIN
20 Që është i fortë dhe që ka vend të lartë te Zoti i Arshit.
DHI KUWETIN ‘INDE DHIL-’ARSHI MEKININ
21 Që është i respektuar atje (në mesin e engjëjve) dhe besnik.
MUTA’IN THEMME ‘EMININ
22 Nuk është i marrë shoku juaj (Muhammedi)!
WE MA SAHIBUKUM BIMEXHNUNIN
23 Dhe se ai e pat parë atë (Xhibrilin) në horizontin e qartë lindor.
WE LEKAD RE’AHU BIL-’UFUKIL-MUBINI
24 Dhe ai nuk është që në të fshehtën (shpalljen) ka dyshim (ose ua lë mangu).
WE MA HUWE ‘ALEL-GAJBI BIDENININ
25 Dhe ai (Kur'ani) nuk është thënie e djallit të mallkuar!
WE MA HUWE BIKAWLI SHEJTANIN REXHIMIN
26 Pra, ku jeni, kah shkoni?
FE’EJNE TEDH/HEBUNE
27 Ai (Kur'ani) s'është tjetër pos këshillë për njerëzit!
‘IN HUWE ‘ILLA DHIKRUN LIL’ALEMINE
28 Për atë nga mesi që dëshiron të gjendet në të vërtetën.
LIMEN SHA’E MINKUM ‘EN JESTEKIME
29 Po ju nuk mundeni, por vetëm nëse dëshiron All-llahu, Zoti i botëve!
WE MA TESHA’UNE ‘ILLA ‘EN JESHA’EL-LAHU REBBUL-’ALEMINE