Surja Enfal indeksuar me numër 8 , numri i ajeteve 75
1 Të pyesin ty (Muhammed) për plaçkën (e fituar në luftë), thuaju: "Plaçka, (mënyra e ndarjes së saj) është çështje e All-llahut dhe të dërguarit, prandaj kini frikë All-llahun, përmirësoni gjendjen e unitetit tuaj dhe nëse jeni besimtarë, respektojeni All-llahun dhe të dërguarin e Tij".
JES’ELUNEKE ‘ANIL-’ENFAL KULIL-’ENFALI LILLAHI WE ER-RESULI FE ETTEKU ELLAHE WE ‘ESLIHU DHATE BEJNIKUM WE ‘ETI’U ELLAHE WE RESULEHU ‘IN KUNTUM MU’UMININE
2 E, besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, të të cilëve kur përmendet All-llahu u rrëqethen zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e Tij u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre.
‘INNEMAL-MU’UMINUNEL-LEDHINE ‘IDHA DHUKIREL-LAHU WEXHILET KULUBUHUM WE ‘IDHA TULIJET ‘ALEJHIM ‘AJATUHU ZADET/HUM ‘IMANÆN WE ‘ALA RABBIHIM JETEWEKKELUNE
3 Dhe, të cilët falin (rregullisht) namazin dhe nga ajo, me çka Ne i furnizuam, ata japin.
EL-LEDHINE JUKIMUNE ES-SELÆTE WE MIMMA REZEKNAHUM JUNFIKUNE
4 Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta te Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
‘ULA’IKE HUMUL-MU’UMINUNE HEKKÆN LEHUM DEREXHATUN ‘INDE RABBIHIM WE MEGFIRETUN WE RIZKUN KERIMUN
5 (Mospajtimi i tyre për plaçkë është) Ashtu si ai kur të nxori Zoti yt nga shtëpia jote për të vërtetën, e një grup nga besimtarët nuk ishte i kënaqur.
KEMA ‘EHREXHEKE REBBUKE MIN BEJTIKE BIL-HEKKI WE ‘INNE FERIKÆN MINEL-MU’UMININE LEKARIHUNE
6 Bëjnë polemikë me ty për të vërtetën pasi që e kishin të qartë (se ti vepron me lejen e Zotit) sikur meqenëse shtyheshin në vdekje të sigurt.
JUXHADILUNEKE FIL-HEKKI BA’DEMA TEBEJJENE KE’ENNEMA JUSAKUNE ‘ILAL-MEWTI WE HUM JENDHURUNE
7 Përkujtoni kur All-llahu ua premtoi njërin prej dy grupeve se është i juaji, e ju dëshironit t'ju takojë ai (grup) i paarmatosur, ndërsa All-llahu dëshiroi që me premtimet e Tij ta vendosë të vërtetën e ta zhdukë në themel mbeturinën e mohuesve.
WE ‘IDH JA’IDUKUMU ELLAHU ‘IHDAT-TA’IFETEJNI ‘ENNEHA LEKUM WE TEWEDDUNE ‘ENNE GAJRE DHATI ESH-SHEWKETI TEKUNU LEKUM WE JURIDU ELLAHU ‘EN JUHIKKAL-HEKKA BIKELIMATIHI WE JEKTE’A DABIREL-KAFIRINE
8 Ta forcojë të vërtetën e ta çrrënjosë të kotën, edhe pse këtë e urrejnë kriminelët.
LIJUHIKKAL-HEKKA WE JUBTILEL-BATILE WE LEW KERIHEL-MUXHRIMUNE
9 Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj, e Ai u është përgjigjur: "Unë do t'ju ndihmoj me një mijë engjëj që vijnë një pas një (grup pas grupi)".
‘IDH TESTEGITHUNE REBBEKUM FASTEXHABE LEKUM ‘ENNI MUMIDDUKUM BI’ELFIN MINEL-MELA’IKETI MURDIFINE
10 All-llahu nuk e bëri atë (ndihmën) për tjetër, vetëm t'ju gëzojë (t'u japë myzhde) dhe për t'i forcuar (qetësuar) me të zemrat tuaja, pse ndihma në realitet është vetëm prej All-llahut. All-llahu është mbizotërues dhe i urtë.
WE MA XHE’ALEHU ELLAHU ‘ILLA BUSHRA WE LITETME’INNE BIHI KULUBUKUM WE MA EN-NESRU ‘ILLA MIN ‘INDI ELLAHI ‘INNALL-LLAHE ‘AZIZUN HEKIMUN
11 Dhe kur Ai ju kaploi me një kotje (gjumë) që ishte siguri për ju nga ana e Tij, ju lëshoi shi nga qielli për t'ju pastruar me të, largoi prej jush të shtimet e shejtanit, e që të fuqizojë bindjen në zemrat tuaja dhe t'ju përforcojë me të (me shi) këmbët tuaja.
‘IDH JUGASHSHIKUMU EN-NU’ASE ‘EMENETEN MINHU WE JUNEZZILU ‘ALEJKUM MINE ES-SEMA’I MA’EN LIJUTEHHIREKUM BIHI WE JUDH/HIBE ‘ANKUM RIXHZE ESH-SHEJTANI WE LIJERBITE ‘ALA KULUBIKUM WE JUTHEBBITE BIHIL-’EKDAME
12 Edhe kur Zoti yt u kumtoi engjëjve se: "Unë jam me ju, pra, inkurajoni ata që besuan! Unë do të hedh frikë në zemrat e atyre që nuk besuan, e ju goditni në qafë e lartë, mëshonju atyre në çdo gjymtyrë (gishtërinj)".
‘IDH JUHI REBBUKE ‘ILAL-MELA’IKETI ‘ENNI ME’AKUM FETHEBBITUL-LEDHINE ‘AMENU SE’ULKI FI KULUBIL-LEDHINE KEFERU ER-RU’BE FADRIBU FEWKAL-’A’NAKI WE EDRIBU MINHUM KULLE BENANIN
13 Këtë (ndëshkim për ta) ngase kundërshtuan All-llahun dhe të dërguarin e Tij, e kush kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, nuk ka dyshim se All-llahu është ndëshkimfortë.
DHALIKE BI’ENNEHUM SHAKKU ELLAHE WE RESULEHU WE MEN JUSHAKIKI ELLAHE WE RESULEHU FE’INNALL-LLAHE SHEDIDUL-’IKABI
14 Kështu e keni (dënimin), pra shijone, e për mohuesit është edhe dënimi i zjarrit.
DHALIKUM FEDHUKUHU WE ‘ENNE LILKAFIRINE ‘ADHABE EN-NARI
15 O ju që besuat! Kur të ndesheni në turmën (që lëviz ngadalë) e atyre që mohuan, mos ua ktheni shpinën.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘IDHA LEKITUMUL-LEDHINE KEFERU ZEHFÆN FELA TUWELLUHUMUL-’EDBARE
16 Kush ua kthen atyre shpinën, në atë moment veç atij që kthehet për të luftuar ose për t'iu bashkangjitur një grupi tjetër, ai ka tërhequr kundër vetes hidhërimin e All-llahut dhe vendi i tij është xhehennemi. E ai është përfundim i keq.
WE MEN JUWELLIHIM JEWME’IDHIN DUBUREHU ‘ILLA MUTEHERRIFÆN LIKITALIN ‘EW MUTEHEJJIZÆN ‘ILA FI’ETIN FEKAD BA’E BIGADEBIN MINEL-LAHI WE ME’WAHU XHEHENNEMU WE BI’SEL-MESIRU
17 Ju nuk i mbytët (në të vërtetë) ata, por All-llahu (me ndihmën që ua dha) i mbyti ata, dhe ti nuk i gjuajte (në të vërtetë) kur i gjuajte ata, por All-llahu (të ndihmoi) i gjuajti, e (bëri këtë) për t'i shpërblyer besimtarët me një dhunti të mirë nga ana e Tij. All-llahu gjithçka dëgjon dhe di.
FELEM TEKTULUHUM WE LEKINNALL-LLAHE KATELEHUM WE MA REMEJTE ‘IDH REMEJTE WE LEKINNALL-LLAHE REMA WE LIJUBLIJEL-MU’UMININE MINHU BELA’EN HESENÆN ‘INNALL-LLAHE SEMI’UN ‘ALIMUN
18 Ja, kjo është e vërteta. All-llahu dobëson dredhitë e qafirëve (kufarëve).
DHALIKUM WE ‘ENNEL-LAHE MUHINU KEJDIL-KAFIRINE
19 Nëse ju (idhujtarë) kërkuat fitore, ja ku e keni fitoren, (kjo është ironi për ta), po nëse hiqni dorë (nga lufta kundër Pejgamberit), ajo do të jetë në dobinë tuaj, e nëse ju ktheheni, edhe Ne kthehemi. Ana (grumbulli) juaj nuk do t'ju vlejë asgjë edhe nëse është e madhe, sepse All-llahu është me besimtarët.
‘IN TESTEFTIHU FEKAD XHA’EKUMUL-FETHU WE ‘IN TENTEHU FEHUWE HAJRUN LEKUM WE ‘IN TA’UDU NA’UD WE LEN TUGNIJE ‘ANKUM FI’ETUKUM SHEJ’ÆN WE LEW KETHURET WE ‘ENNEL-LAHE ME’AL-MU’UMININE
20 O ju që besuat, respektojeni All-llahun dhe të dërguarin e Tij, e mos e braktisni atë se ju po e dëgjoni (Kur'anin).
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘ETI’U ELLAHE WE RESULEHU WE LA TEWELLEW ‘ANHU WE ‘ENTUM TESMA’UNE
21 Dhe mos u bëni si ata që thanë: "Dëgjuam", e në të vërtetë ata nuk dëgjojnë.
WE LA TEKUNU KALLEDHINE KALU SEMI’NA WE HUM LA JESMA’UNE
22 Krijesat (gjallesat) më të dëmshme te All-llahu janë ata të shurdhëtit (që nuk dëgjojnë të vërtetën) memecët (që nuk e thonë të drejtën) të cilët nuk logjikojnë.
‘INNE SHERRE ED-DEWABBI ‘INDEL-LAHI ES-SUMMUL-BUKMUL-LEDHINE LA JA’KILUNE
23 All-llahu do t'i bënte të dëgjojnë ata (shurdhmemecët) po të dinte (të pritej prej tyre) se do të arrinin ndonjë të mirë, po edhe sikur t'i bënte të dëgjojnë, ata do të zbrapseshin dhe do të refuzonin.
WE LEW ‘ALIMEL-LAHU FIHIM HAJRÆN LE’ESME’AHUM WE LEW ‘ESME’AHUM LETEWELLEW WE HUM MU’RIDUNE
24 O ju që besuat, përgjigjjuni (thirrjes së) All-llahut dhe të të dërguarit kur ai (i dërguari) ju fton për atë që ju jep jetë, (për fenë e drejtë) dhe ta dini se All-llahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij, dhe se ju do të tuboheni te Ai.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ESTEXHIBU LILLAHI WE LILRRESULI ‘IDHA DA’AKUM LIMA JUHJIKUM WE A’LEMU ‘ENNEL-LAHE JEHULU BEJNEL-MER’I WE KALBIHI WE ‘ENNEHU ‘ILEJHI TUHSHERUNE
25 Ruajuni nga e keqja (nga dënimi) që nuk i godet vetëm ata që bënë mizori prej jush, (por edhe të mirët), dhe ta dini se All-llahu është ndëshkues i rreptë.
WE ETTEKU FITNETEN LA TUSIBENNEL-LEDHINE DHELEMU MINKUM HASSETEN WE A’LEMU ‘ENNEL-LAHE SHEDIDUL-’IKABI
26 Përkujtoni kur ishit pakicë e dobët në tokë (Mekë) dhe frikësoheshit se do t'ju rrëmbejnë njerëzit (idhujtarët), e Ai ju mundësoi vend të sigurt (në Medinë) dhe ju përkrahu me ndihmën e Tij, ju furnizoi me të mira në mënyrë, që të jeni mirënjohës.
WE EDHKURU ‘IDH ‘ENTUM KALILUN MUSTED’AFUNE FIL-’ERDI TEHAFUNE ‘EN JETEHATTEFEKUMU EN-NASU FE’AWAKUM WE ‘EJJEDEKUM BINESRIHI WE REZEKAKUM MINET-TEJJIBATI LE’ALLEKUM TESHKURUNE
27 O ju që besuat, mos e tradhtoni All-llahun dhe të dërguarin, e ashtu të tradhtoni amanetet tuaja, derisa e dini sa e keqe është kjo.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TEHUNU ELLAHE WE ER-RESULE WE TEHUNU ‘EMANATIKUM WE ‘ENTUM TA’LEMUNE
28 Dhe, dijeni se pasuria e juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë, dhe se te All-llahu është shpërblimi i madh.
WE A’LEMU ‘ENNEMA ‘EMWALUKUM WE ‘EWLADUKUM FITNETUN WE ‘ENNEL-LAHE ‘INDEHU ‘EXHRUN ‘ADHIMUN
29 O ju që besuat, nëse keni frikë All-llahun, Ai do të vërë udhëzim (në zemrat tuaja) për ju, do t'ua mbulojë të këqijat, do t'ua falë mëkatet. All-llahu është dhurues i madh.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘IN TETTEKU ELLAHE JEXH’AL LEKUM FURKANÆN WE JUKEFFIR ‘ANKUM SEJJI’ATIKUM WE JEGFIR LEKUM WEL-LAHU DHUL-FEDLIL-’ADHIMI
30 Përkujto (o i dërguar) kur ata që nuk besuan thurnin kundër teje; të ngujojnë, të mbysin ose të dëbojnë. Ata bënin plane, e All-llahu i asgjësonte, se All-llahu është më i miri që asgjëson (dredhitë).
WE ‘IDH JEMKURU BIKEL-LEDHINE KEFERU LIJUTHBITUKE ‘EW JEKTULUKE ‘EW JUHRIXHUKE WE JEMKURUNE WE JEMKURU ELLAHU WEL-LAHU HAJRUL-MAKIRINE
31 E kur atyre u lexohen ajetet Tona (Kur'ani), thonin: "Kemi dëgjuar (këso fjalësh) dhe sikur të donim edhe ne do të thonim diçka të ngjashme me këtë dhe se ky nuk është gjë tjetër pos mit i lashtë".
WE ‘IDHA TUTLA ‘ALEJHIM ‘AJATUNA KALU KAD SEMI’NA LEW NESHA’U LEKULNA MITHLE HADHA ‘IN HADHA ‘ILLA ‘ESATIRUL-’EWWELINE
32 Dhe (përkujto) kur thanë: "O All-llah! Nëse është ky (Kur'ani) vërtet prej Teje, lësho gurë nga qielli kundër nesh, ose sillna ndonjë dënim të idhët".
WE ‘IDH KALUL-LEHUMME ‘IN KANE HADHA HUWEL-HEKKA MIN ‘INDIKE FE’EMTIR ‘ALEJNA HIXHARETEN MINE ES-SEMA’I ‘EW E’TINA BI’ADHABIN ‘ELIMIN
33 Po All-llahu nuk do t'i dënojë ata, derisa ti (Muhammed) je në mesin e tyre dhe All-llahu nuk do t'i dënojë, derisa ata kërkojnë falje (istigfarë).
WE MA KANEL-LAHU LIJU’ADHDHIBEHUM WE ‘ENTE FIHIM WE MA KANEL-LAHU MU’ADHDHIBEHUM WE HUM JESTEGFIRUNE
34 Çka kanë ata që të mos i dënojë All-llahu, kur ata janë që pengojnë (të tjerët) nga xhamia e shenjtë (Qabja), e edhepse nuk janë mbikëqyrës të saj. Kujdestarë të saj janë vetëm ata që ruhen (të devotshmit), por shumica e tyre nuk është që di.
WE MA LEHUM ‘ELLA JU’ADHDHIBEHUMU ELLAHU WE HUM JESUDDUNE ‘ANIL-MESXHIDIL-HERAMI WE MA KANU ‘EWLIJA’EHU ‘IN ‘EWLIJA’UUHU ‘ILLAL-MUTTEKUNE WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM LA JA’LEMUNE
35 Lutja e tyre pranë shtëpisë (Qabes) nuk ishte tjetër vetëm se britmë dhe duartrokitje, prandaj vuajeni dënimin për shkak se mohonit.
WE MA KANE SELATUHUM ‘INDEL-BEJTI ‘ILLA MUKA’EN WE TESDIJETEN FEDHUKUL-’ADHABE BIMA KUNTUM TEKFURUNE
36 Ata që nuk besuan, shpenzojnë pasurinë e tyre për të penguar nga rruga e All-llahut. Ata do ta shpenzojnë atë dhe ajo do të bëhet dëshpërim i tyre, madje ata do të mposhten. E ata që mohuan, do të përmblidhen vetëm në xhehennem.
‘INNEL-LEDHINE KEFERU JUNFIKUNE ‘EMWALEHUM LIJESUDDU ‘AN SEBILI ELLAHI FESEJUNFIKUNEHA THUMME TEKUNU ‘ALEJHIM HESRETEN THUMME JUGLEBUNE WEL-LEDHINE KEFERU ‘ILA XHEHENNEME JUHSHERUNE
37 (Kjo masë) Që ta dallojë All-llahu të keqin nga i miri, dhe që të vë të këqinjtë njërin mbi tjetrin, t'i bëjë grumbull të gjithë e t'i hedhë në xhehennem. E të tillët janë më të dëshpëruarit.
LIJEMIZEL-LAHUL-HABITHE MINET-TEJJIBI WE JEXH’ALEL-HABITHE BA’DEHU ‘ALA BA’DIN FEJERKUMEHU XHEMI’ÆN FEJEXH’ALEHU FI XHEHENNEME ‘ULA’IKE HUMUL-HASIRUNE
38 Thuaju atyre që nuk besuan, nëse heqin dorë (nga rruga e tyre e gabuar dhe besojnë) do t'u falet e kaluara, po nëse vazhdojnë, ligji (i Zotit), i zbatuar ndaj të parëve është i ditur (edhe juve do t'ju zë).
KUL LILLEDHINE KEFERU ‘IN JENTEHU JUGFER LEHUM MA KAD SELEFE WE ‘IN JA’UDU FEKAD MEDET SUNNETUL-’EWWELINE
39 Luftoni ata derisa të mos mbetet idhujtari (besimi i kotë), e i tërë adhurimi të bëhet vetëm për All-llahun. Po nëse ata ndalen (i japin fund mosbesimit), All-llahu është mbikëqyrës për atë që veprojnë.
WE KATILUHUM HETTA LA TEKUNE FITNETUN WE JEKUNE ED-DINU KULLUHU LILLAHI FE’INI ENTEHEW FE’INNALL-LLAHE BIMA JA’MELUNE BESIRUN
40 Po nëse refuzojnë, ta dini se All-llahu është mbrojtës i juaji. E, sa mbikëqyrës e ndihmës i mirë është Ai.
WE ‘IN TEWELLEW FA’LEMU ‘ENNEL-LAHE MEWLAKUM NI’MEL-MEWLA WE NI’ME EN-NESIRU
41 Ju (besimtarë) ta dini se një e pesta e asaj që e fituat, nga ndonjë send, i takon (përkujtuesve të) All-llahut, të dërguarit të Tij, të afërmve të tij (të dërguarit), jetimave, nevojtarëve dhe atyre në mërgim, (ky është përcaktimi i Zotit), nëse keni besuar All-llahun, dhe atë (Kur'anin) që ia zbritëm robit Tonë (Muhammedit) ditën e furkanit (ditën e Bedrit, kur u dallua e vërteta nga e shtrembëra), ditën e konfrontimit të dy grupeve. All-llahu është i fuqishëm për çdo gjë.
WE A’LEMU ‘ENNEMA GANIMTUM MIN SHEJ’IN FE’ENNE LILLAHI HUMUSEHU WE LILRRESULI WE LIDHIL-KURBA WEL-JETAMA WEL-MESAKINI WE EBNI ES-SEBILI ‘IN KUNTUM ‘AMENTUM BILLAHI WE MA ‘ENZELNA ‘ALA ‘ABDINA JEWMEL-FURKANI JEWMET-TEKAL-XHEM’ANI WEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
42 Kur ju ishit në bregun e afërt të luginës, e ata në bregun e largët të saj (ju kah Medina e ata kah Meka), ndërsa karvani ishte më poshtë prej jush (kah deti). Dhe, sikur të ishit ju ata që njëri-tjetrit i keni caktuar takimin, do ta thyenit caktimin. Por All-llahu ishte Ai që zbatoi çështjen e kryer tanimë, e të shkatërrojë me argument atë që u shkatërrua dhe ta bëjë të jetojë me argumente atë që jetoi. All-llahu vërtet dëgjon e di.
‘IDH ‘ENTUM BIL-’UDWETI ED-DUNJA WE HUM BIL-’UDWETIL-KUSWA WE ER-REKBU ‘ESFELE MINKUM WE LEW TEWA’ADTTUM LAHTELEFTUM FIL-MI’ADI WE LEKIN LIJEKDIJEL-LAHU ‘EMRÆN KANE MEF’ULÆN LIJEHLIKE MEN HELEKE ‘AN BEJJINETIN WE JEHJA MEN HEJJE ‘AN BEJJINETIN WE ‘INNALL-LLAHE LESEMI’UN ‘ALIMUN
43 Dhe (përkujto) kur All-llahu t'i dëftoi ty ata në ëndërr, të paktë në numër, e sikur t'i dëftonte shumë, ju do të dobësoheshit e do të grindeshit për çështjen (e luftës), por All-llahu ju shpëtoi. All-llahu vërtet e di shumë mirë se ç'mbajnë kraharorët (zemrat).
‘IDH JURIKEHUMU ELLAHU FI MENAMIKE KALILÆN WE LEW ‘ERAKEHUM KETHIRÆN LEFESHILTUM WE LETENAZA’TUM FIL-’EMRI WE LEKINNALL-LLAHE SELLEME ‘INNEHU ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
44 Përkujtoni kur u takuat (në sheshin e luftës), e Ai bëri që ata në sytë tuaj të duken pak, e po ashtu edhe ju të dukeni në sytë e tyre pak; e bëri këtë për ta zbatuar All-llahu një çështje që ishte e vendosur. Vetëm te All-llahu është përfundimi i çështjeve.
WE ‘IDH JURIKUMUHUM ‘IDHIT-TEKAJTUM FI ‘A’JUNIKUM KALILÆN WE JUKALLILUKUM FI ‘A’JUNIHIM LIJEKDIJEL-LAHU ‘EMRÆN KANE MEF’ULÆN WE ‘ILA ELLAHI TURXHA’UL-’UMURU
45 O ju që besuat, kur të konfrontoheni me ndonjë grup, përqëndrohuni dhe përmendni çdo herë All-llahun, që ta arrini fitoren e dëshiruar.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘IDHA LEKITUM FI’ETEN FATHBUTU WE EDHKURU ELLAHE KETHIRÆN LE’ALLEKUM TUFLIHUNE
46 Dhe respektojeni All-llahun e të dërguarin e Tij, e mos u përçani mes vete, e të dobësoheni e ta humbni fuqinë (luftarake). Të jeni të durueshëm se All-llahu është me të durueshmit.
WE ‘ETI’U ELLAHE WE RESULEHU WE LA TENAZA’U FETEFSHELU WE TEDH/HEBE RIHUKUM WE ESBIRU ‘INNALL-LLAHE ME’A ES-SABIRINE
47 Mos u bëni si ata që dolën prej shtëpive të tyre sa për krenari e për t'i parë bota, e që pengonin nga rruga e All-llahut. All-llahut nuk mund t'i shpëtojnë me atë veprim të tyre.
WE LA TEKUNU KALLEDHINE HAREXHU MIN DIJARIHIM BETERÆN WE RI’A’E EN-NASI WE JESUDDUNE ‘AN SEBILI ELLAHI WEL-LAHU BIMA JA’MELUNE MUHITUN
48 Përkujto (Muhammed) kur shejtani u dha guxim për veprat e tyre dhe u tha: "S'ka kush që mund t'iu mposhtë sot ju, unë jam mbrojtës juaji!" E kur u ballafaquan të dy grupet, ai u tërhoq prapa e tha: "Unë tërhiqem prej jush, unë shoh çka nuk shihni ju, unë i frikësohem All-llahut. All-llahu ndëshkon shumë ashpër".
WE ‘IDH ZEJJENE LEHUMU ESH-SHEJTANU ‘A’MALEHUM WE KALE LA GALIBE LEKUMUL-JEWME MINE EN-NASI WE ‘INNI XHARUN LEKUM FELEMMA TERA’ETIL-FI’ETANI NEKESE ‘ALA ‘AKIBEJHI WE KALE ‘INNI BERI’UN MINKUM ‘INNI ‘ERA MA LA TEREWNE ‘INNIJI ‘EHAFU ELLAHE WEL-LAHU SHEDIDUL-’IKABI
49 Kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishte sëmundje (dyshim) thanë: "Këta (muslimanët) i ka mashtruar feja e tyre (s'kanë fuqi të luftojnë). Po kush mbështetet në All-llahun, s'ka dyshim se All-llahu është ngadhënjyes i urtë".
‘IDH JEKULUL-MUNAFIKUNE WEL-LEDHINE FI KULUBIHIM MEREDUN GARRE HA’UULA’ DINUHUM WE MEN JETEWEKKEL ‘ALA ELLAHI FE’INNALL-LLAHE ‘AZIZUN HEKIMUN
50 Sikur t'i kishe parë engjëjt kur ua marrin shpirtin atyre që mohuan (do të shihje tmerr), u bienin fytyrave dhe shpinave të tyre (para, prapa): "Shijoni dënimin e djegies!"
WE LEW TERA ‘IDH JETEWEFFAL-LEDHINE KEFERUL-MELA’IKETU JEDRIBUNE WUXHUHEHUM WE ‘EDBAREHUM WE DHUKU ‘ADHABEL-HERIKI
51 Këtë (dënim e morët) për shkakun e asaj që fituat. All-llahu nuk është i padrejtë për robtë e Tij.
DHALIKE BIMA KADDEMET ‘EJDIKUM WE ‘ENNEL-LAHE LEJSE BIDHELLAMIN LIL’ABIDI
52 Edhe idhujtarët, siç e kishte traditë populli i faraonit, e dhe ata që ishin para tyre, i mohuan argumentet e All-llahut, e për shkak të mëkateve All-llahu i shkatërroi. All-llahu është i plotfuqishëm, ndëshkues i ashpër.
KEDE’BI ‘ALI FIR’AWNE WEL-LEDHINE MIN KABLIHIM KEFERU BI’AJATI ELLAHI FE’EHADHEHUMU ELLAHU BIDHUNUBIHIM ‘INNALL-LLAHE KAWIJUN SHEDIDUL-’IKABI
53 Këtë (masë ndëshkuese) e bëri ngase All-llahu nuk ishte ndryshues i një begatie, të cilën ia ka dhuruar një populli, derisa të ndryshojë ai vetë në vetvete (të bëhet përbuzës i së mirës) dhe ngase All-llahu dëgjon (çka thonë) dhe di (çka punojnë).
DHALIKE BI’ENNEL-LAHE LEM JEKU MUGAJJIRÆN NI’METEN ‘EN’AMEHA ‘ALA KAWMIN HETTA JUGAJJIRU MA BI’ENFUSIHIM WE ‘ENNEL-LAHE SEMI’UN ‘ALIMUN
54 Ashtu siç ishte traditë e popullit të faraonit dhe atyre që kishin qenë më parë, që i konsideronin të rreme faktet e Zotit të tyre, e Ne për këto të këqija të tyre i shkatërruam, e popullin e faraonit (edhe faraonin) e fundosëm, por të gjithë këta ishin dëmtues të vetes së tyre.
KEDE’BI ‘ALI FIR’AWNE WEL-LEDHINE MIN KABLIHIM KEDHDHEBU BI’AJATI RABBIHIM FE’EHLEKNAHUM BIDHUNUBIHIM WE ‘EGREKNA ‘ALE FIR’AWNE WE KULLUN KANU DHALIMINE
55 Krijesat më të dëmshme te All-llahu janë ata që mohuan, nuk pritet që ata të besojnë;
‘INNE SHERRE ED-DEWABBI ‘INDEL-LAHIL-LEDHINE KEFERU FEHUM LA JU’UMINUNE
56 Këta janë ata prej të cilëve ti pate marrë premtimin (se nuk do t'i ndihmojnë idhujtarët), e të cilin ata nuk e ruajtën por si çdo herë e thyejnë premtimin e tyre.
EL-LEDHINE ‘AHEDTE MINHUM THUMME JENKUDUNE ‘AHDEHUM FI KULLI MERRETIN WE HUM LA JETTEKUNE
57 Po nëse i ndesh (i zë) ata në luftë, atëherë ti me ta (me shkatërrimin e tyre) shpartallo ata që të marrin mësim.
FE’IMMA TETHKAFENNEHUM FIL-HERBI FESHERRID BIHIM MEN HALFEHUM LE’ALLEHUM JEDHDHEKKERUNE
58 Nëse ti e heton tradhtinë e një populli (ndaj marrëveshjes), atëherë edhe ti ua hidh atyre (marrëveshjen) në mënyrë të njëjtë, sepse All-llahu nuk i do ata që tradhtojnë (fshehurazi).
WE ‘IMMA TEHAFENNE MIN KAWMIN HIJANETEN FANBIDH ‘ILEJHIM ‘ALA SEWA’IN ‘INNALL-LLAHE LA JUHIBBUL-HA’ININE
59 Dhe ata që mohuan, mos të mendojnë kurrsesi se shpëtuan, (se na ikën). Ata nuk mund ta bëjnë të paaftë Atë (Zotin) që i ndjek.
WE LA JEHSEBENNEL-LEDHINE KEFERU SEBEKU ‘INNEHUM LA JU’XHIZUNE
60 E ju përgatituni sa të keni mundësi force, (mjete luftarake), e kuaj të caktuar për betejë kundër atyre (që tradhtojnë) e me të, (me përgatitje), ta frikësoni armikun e All-llahut, armikun tuaj dhe të tjerët, të cilët ju nuk i dini (se kush janë), e All-llahu i di ata. Çkado që shpenzoni për rrugë të All-llahut, ajo do t'ju konpensohet dhe nuk do t'ju bëhet padrejtë.
WE ‘A’IDDU LEHUM MA ESTETA’TUM MIN KUWETIN WE MIN RIBATIL-HAJLI TURHIBUNE BIHI ‘ADUWEL-LAHI WE ‘ADUWEKUM WE ‘AHARINE MIN DUNIHIM LA TA’LEMUNEHUMU ELLAHU JA’LEMUHUM WE MA TUNFIKU MIN SHEJ’IN FI SEBILI ELLAHI JUWEFFE ‘ILEJKUM WE ‘ENTUM LA TUDHLEMUNE
61 Në qoftë se ata anojnë kah paqja, ano edhe ti kah ajo e mbështetu në All-llahun. Ai është që dëgjon dhe di.
WE ‘IN XHENEHU LILSSELMI FAXHNEH LEHA WE TEWEKKEL ‘ALA ELLAHI ‘INNEHU HUWE ES-SEMI’UL-’ALIMU
62 Po nëse duan të mashtrojnë me të (me paqen), ty të mjafton All-llahu. Ai është që të fuqizoji ty me ndihmën e vet dhe me besimtarët.
WE ‘IN JURIDU ‘EN JEHDA’UKE FE’INNE HESBEKEL-LAHU HUWEL-LEDHI ‘EJJEDEKE BINESRIHI WE BIL-MU’UMININE
63 Dhe Ai është që bashkoi zemrat e tyre. Edhe sikur ta shpenzoshe gjithë atë që është në tokë, nuk do të mund t'i bashkoje zemrat e tyre, por All-llahu bëri bashkimin e tyre, pse Ai është i gjithëfuqishëm, i urtë.
WE ‘ELLEFE BEJNE KULUBIHIM LEW ‘ENFEKTE MA FIL-’ERDI XHEMI’ÆN MA ‘ELLEFTE BEJNE KULUBIHIM WE LEKINNALL-LLAHE ‘ELLEFE BEJNEHUM ‘INNEHU ‘AZIZUN HEKIMUN
64 O Pejgamber! All-llahu të mjafton ty dhe besimtarëve që janë me ty.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU HESBUKEL-LAHU WE MENI ETTEBE’AKE MINEL-MU’UMININE
65 O Pejgamber! Nxiti besimtarët për luftë. Nëse prej jush janë njëzet të durueshëm, (trima të fuqishëm), do t'i mundni dyqind, e nëse janë njëqind, do t'i mundni një mijë sish që nuk besuan, për shkak se ata janë njerëz që nuk kuptojnë (pse luftojnë).
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU HERRIDIL-MU’UMININE ‘ALEL-KITALI ‘IN JEKUN MINKUM ‘ISHRUNE SABIRUNE JEGLIBU MIA’ETEJNI WE ‘IN JEKUN MINKUM MIA’ETUN JEGLIBU ‘ELFÆN MINEL-LEDHINE KEFERU BI’ENNEHUM KAWMUN LA JEFKAHUNE
66 All-llahu ju bëri lehtësim tash duke e ditur se jeni dobësuar. Nëse prej jush janë janë njëqind të durueshëm, do ti mundni dyqinnd, e nëse prej jush janë një mijë, me ndimën e Zotit do t'i mundni dy mijë. All-llahu është me ata që janë të durueshëm.
EL-’ANE HAFFEFEL-LAHU ‘ANKUM WE ‘ALIME ‘ENNE FIKUM DA’FÆN FE’IN JEKUN MINKUM MIA’ETUN SABIRETUN JEGLIBU MIA’ETEJNI WE ‘IN JEKUN MINKUM ‘ELFUN JEGLIBU ‘ELFEJNI BI’IDHNI ELLAHI WEL-LAHU ME’A ES-SABIRINE
67 Për asnjë pejgamber nuk qe me vend të ketë robër derisa ta ketë dërrmuar me luftë (armikun) në tokë. Ju keni për qëllim përjetimet e kësaj bote, ndërsa All-llahu dëshiron për ju Ahiretin. All-llahu mbizotëron çdo gjë, di çka është e mirë për robtë.
MA KANE LINEBIJIN ‘EN JEKUNE LEHU ‘ESRA HETTA JUTHHINE FIL-’ERDI TURIDUNE ‘AREDE ED-DUNJA WEL-LAHU JURIDUL-’AHIRETE WEL-LAHU ‘AZIZUN HEKIMUN
68 Po të mos ishte dispozita e hershme e caktuar prej All-llahut (që të mos dënohet ai që përpiqet, po nuk e qëllon), juve do t'ju kishte goditur një dënim i madh për atë që e morët.
LEWLA KITABUN MINEL-LAHI SEBEKA LEMESSEKUM FIMA ‘EHADHTUM ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
69 Pra, (është lejuar preja e luftës) hani atë që e fituat me luftë, si të lejuar dhe të mirë, përmbajuni dispozitave të All-llahut se All-llahu është Ai që falë dhe që mëshiron.
FEKULU MIMMA GANIMTUM HELALÆN TEJJIBÆN WE ETTEKU ELLAHE ‘INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
70 O Pejgamber! Thuaju atyre robërve që i keni në duart tuaja, se posa të vërejë All-llahu ndonjë të mirë (besim të drejtë e të sinqertë) në zemrat tuaja, Ai ju jep edhe më shumë të mira nga ajo çka është marrë nga ju, ua falë gabimet, se All-llahu falë pa masë, se është mëshirues i madh.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU KUL LIMEN FI ‘EJDIKUM MINEL-’ESRA ‘IN JA’LEMI ELLAHU FI KULUBIKUM HAJRÆN JU’UTIKUM HAJRÆN MIMMA ‘UHIDHE MINKUM WE JEGFIR LEKUM WEL-LAHU GAFURUN REHIMUN
71 E nëse (robërit) duan të tradhëtojnë ty, ata më parë tradhtuan All-llahun, (nuk besuan), e Ai (të ndihmojë), të mundësojë të ngadhënjesh ndaj tyre. All-llahu i di të gjitha ndodhitë, vepron me urtësinë e Tij.
WE ‘IN JURIDU HIJANETEKE FEKAD HANU ELLAHE MIN KABLU FE’EMKENE MINHUM WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
72 Është e vërtetë se ata që besuan, u shpërngulën dhe luftuan me pasurinë e shpirtin e tyre në rrugën e All-llahut, dhe ata që strehuan (të shpërngulurit) dhe u ndihmuan, të tillët janë miq të njëri-tjetrit (në ndihmë dhe në trashëgim). Ata që besuan por nuk u shpërngulën, ju nuk keni përkujdes as ndihmë për ta derisa të shpërngulen edhe ata. E nëse ata kërkojnë ndihmë prej jush për çështjen e fesë, atëherë jeni të obliguar t'u ndihmoni, përveç nëse është puna kundër një populli që me të keni marrëveshje (nuk mund t'u ndihmoni në luftë kundër atij populli). All-llahu mbikëqyr atë që veproni.
‘INNEL-LEDHINE ‘AMENU WE HAXHERU WE XHAHEDU BI’EMWALIHIM WE ‘ENFUSIHIM FI SEBILI ELLAHI WEL-LEDHINE ‘AWEW WE NESERU ‘ULA’IKE BA’DUHUM ‘EWLIJA’U BA’DIN WEL-LEDHINE ‘AMENU WE LEM JUHAXHERU MA LEKUM MIN WELAJETIHIM MIN SHEJ’IN HETTA JUHAXHIRU WE ‘INI ESTENSERUKUM FI ED-DINI FE’ALEJKUMU EN-NESRU ‘ILLA ‘ALA KAWMIN BEJNEKUM WE BEJNEHUM MITHAKUN WEL-LAHU BIMA TA’MELUNE BESIRUN
73 Ata që e mohuan të vërtetën janë miq të njëri-tjetrit. E nëse nuk e bëni atë (të ndihmoni e të kujdeseni për njëri-tjetrin), bëhet trazirë dhe rrëmujë e madhe në tokë.
WEL-LEDHINE KEFERU BA’DUHUM ‘EWLIJA’U BA’DIN ‘ILLA TEF’ALUHU TEKUN FITNETUN FIL-’ERDI WE FESADUN KEBIRUN
74 Po, ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e All-llahut, dhe ata që strehuan dhe ndimuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falja (e mëkateve) dhe furnizimi në mënyrë të ndershme.
WEL-LEDHINE ‘AMENU WE HAXHERU WE XHAHEDU FI SEBILI ELLAHI WEL-LEDHINE ‘AWEW WE NESERU ‘ULA’IKE HUMUL-MU’UMINUNE HEKKÆN LEHUM MEGFIRETUN WE RIZKUN KERIMUN
75 Ndërsa edhe ata që besuan më vonë, e që u shpërngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju (në të drejta). E, (sipas dispozitave të Zotit), farefisi ka më përparësi ndaj njëri-tjetrit (se sa ensarët e muhaxhirinët) mes All-llahu di në hollësi për çdo send.
WEL-LEDHINE ‘AMENU MIN BA’DU WE HAXHERU WE XHAHEDU ME’AKUM FE’ULA’IKE MINKUM WE ‘ULUL-’ERHAMI BA’DUHUM ‘EWLA BIBA’DIN FI KITABI ELLAHI ‘INNALL-LLAHE BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMUN