Surja Naziat indeksuar me numër 79 , numri i ajeteve 46
1 Pasha ata (engjëj) që marrin shpirtrat me rrëmbim (përmbytshëm)!
WE EN-NAZI’ATI GARKÆN
2 Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim!
WE EN-NASHITATI NESHTÆN
3 Dhe ata që notojnë me shpejtësi!
WE ES-SABIHATI SEBHÆN
4 Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë!
FALSSABIKATI SEBKÆN
5 Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë!
FALMUDEBBIRATI ‘EMRÆN
6 Ditën që vrullshëm bëhet dridhja.
JEWME TERXHUFU ER-RAXHIFETU
7 Që pas saj pason tjetra.
TETBA’UHA ER-RADIFETU
8 Atë ditë zemrat janë të tronditura.
KULUBUN JEWME’IDHIN WAXHIFETUN
9 Shikimet e tyre janë të poshtruara (frikësuara).
‘EBSARUHA HASHI’ATUN
10 Ata (idhujtarët në Dunja) thonë: "A thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi?"
JEKULUNE ‘E’INNA LEMERDUDUNE FIL-HAFIRETI
11 "A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur?"
‘E’IDHA KUNNA ‘IDHAMÆN NEHIRETEN
12 Ata thanë: "Atëherë, ai kthim do të jetë dëshpërues për ne!"
KALU TILKE ‘IDHÆN KERRETUN HASIRETUN
13 Po ajo (ringjallja) nuk do të jetë tjetër pos një thirrje (klithje).
FE’INNEMA HIJE ZEXHRETUN WAHIDETUN
14 Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës.
FE’IDHA HUM BIS-SAHIRETI
15 A të ka ardhur ty rrëfimi i Musait?
HEL ‘TAKE HEDITHU MUSA
16 Kur Zoti i tij e pat thirrur në luginën e bekuar Tuva (rrënzë kodrës Turi Sina).
‘IDH NADAHU REBBUHU BIL-WADIL-MUKADDESI TUWEN
17 Shko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar.
EDH/HEB ‘ILA FIR’AWNE ‘INNEHU TEGA
18 Dhe thuaj: "E ke ndër mend të pastrohesh?"
FEKUL HEL LEKE ‘ILA ‘EN TEZEKKA
19 Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ia keshë frikën Atij!
WE ‘EHDIJEKE ‘ILA RABBIKE FETEHSHA
20 Dhe ai ia tregoi mrekullinë e madhe.
FE’ERAHUL-’AJETEL-KUBRA
21 Po ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi.
FEKEDHDHEBE WE ‘ASA
22 Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë.
THUMME ‘EDBERE JES’A
23 I tuboi (të gjithë të vetët) dhe u mbajti fjalim.
FEHESHERE FENADA
24 E u tha: "Unë jam zoti juaj më i lartë!"
FEKALE ‘ENA REBBUKUMUL-’A’LA
25 Atëherë All-llahu tmerrshëm e dënoi atë, për këtë të fundit dhe për atë të parën.
FE’EHADHEHU ELLAHU NEKALEL-’AHIRETI WEL-’ULA
26 Në këtë ndëshkim ka përvojë mësimi për atë që frikësohet.
‘INNE FI DHALIKE LA’IBRETEN LIMEN JEHSHA
27 A është më i rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë!
‘E’ENTUM ‘ESHEDDU HALKÆN ‘EMI ES-SEMA’U BENAHA
28 Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë.
REFE’A SEMKEHA FESEWWAHA
29 Natën ia errësoi e ditën ia ndriçoi.
WE ‘EGTESHE LEJLEHA WE ‘EHREXHE DUHAHA
30 E pastaj tokën e sheshoi.
WEL-’ERDE BA’DE DHALIKE DEHAHA
31 Dhe prej saj nxori ujin e saj dhe kullosat e saj.
‘EHREXHE MINHA MA’EHA WE MER’AHA
32 Kurse kodrat ia përforcoi.
WEL-XHIBALE ‘ERSAHA
33 Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja.
META’ÆN LEKUM WE LI’EN’AMIKUM
34 E kur të vijë vala e madhe (kijameti),
FE’IDHA XHA’ETIT-TAMMETUL-KUBRA
35 Atë ditë njeriu përkujton se çka ka punuar.
JEWME JETEDHEKKERUL-’INSANU MA SA’A
36 E xhehennemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh.
WE BURRIZETIL-XHEHIMU LIMEN JERA
37 E për sa i përket atij që ka tepruar.
FE’EMMA MEN TEGA
38 Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote,
WE ‘ATHEREL-HEJÆTE ED-DUNJA
39 xhehennemi do të jetë vendi i tij.
FE’INNEL-XHEHIME HIJEL-ME’WA
40 E kush iu frikësua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve,
WE ‘EMMA MEN HAFE MEKAME RABBIHI WE NEHA EN-NEFSE ‘ANIL-HEWA
41 xhenneti është vendi i tij.
FE’INNEL-XHENNETE HIJEL-ME’WA
42 Ty të pyesin për kijametin: "Kur do të ndodhë ai?!"
JES’ELUNEKE ‘ANI ES-SA’ATI ‘EJJANE MURSAHA
43 Po, në çfarë gjendje je ti t'ua përkujtosh atë?
FIME ‘ENTE MIN DHIKRAHA
44 Vetëm te Zoti yt është dijenia për të.
‘ILA RABBIKE MUNTEHAHA
45 Ti je vetëm qortues i atij që ia ka frikën Atij.
‘INNEMA ‘ENTE MUNDHIRU MEN JEHSHAHA
46 Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre (idhujtarëve) do t'u duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj.
KE’ENNEHUM JEWME JEREWNEHA LEM JELBETHU ‘ILLA ‘ASHIJETEN ‘EW DUHAHA