Surja Murselat indeksuar me numër 77 , numri i ajeteve 50
1 Pasha erërat që fryejnë një pas një (pandërprerë)!
WEL-MURSELATI ‘URFÆN
2 Që janë shumë të stuhishme e shkaktojnë furtunë.
FAL’ASIFATI ‘ASFÆN
3 Pasha engjëjt që u është besuar shpërndarja e reve dhe që i shpërndajnë.
WE EN-NASHIRATI NESHRÆN
4 Dhe që ndajnë qartë (të vërtetën nga e pavërteta).
FALFARIKATI FERKÆN
5 Dhe ata që sjellin shpallje (libra të Zotit te pejgamberët).
FALMULKIJATI DHIKRÆN
6 Si arsyetim ose si vërejtje.
‘UDHRÆN ‘EW NUDHRÆN
7 S'ka dyshim se ajo që premtoheni ka për të ndodhë që patjetër.
‘INNEMA TU’ADUNE LEWAKI’UN
8 Kur yjet të shuhen.
FE’IDHA EN-NUXHUMU TUMISET
9 Dhe kur qielli të hapet,
WE ‘IDHA ES-SEMA’U FURIXHET
10 Dhe kur kodrat të copëtohen,
WE ‘IDHAL-XHIBALU NUSIFET
11 Dhe kur të dërguarve u është caktuar koha për të dëshmuar.
WE ‘IDHA ER-RUSULU ‘UKKITET
12 E për cilën ditë atyre u është caktuar koha?
L’EJJI JEWMIN ‘UXHXHILET
13 Për ditën e gjykimit (kur drejtësia e Zotit ndan të mirën nga e keqja).
LIJEWMIL-FESLI
14 E ku e di ti se çka është dita e gjykimit?
WE MA ‘EDRAKE MA JEWMUL-FESLI
15 Atë ditë është shkatërrim për ata që përgënjeshtruan.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
16 A nuk i kemi shkatërruar Ne popujt më të hershëm?
‘ELEM NUHLIKIL-’EWWELINE
17 Dhe pastaj pas tyre ua shoqëruam të tjerë më të vonshëm.
THUMME NUTBI’UHUMUL-’AHIRINE
18 Ne ashtu bëjmë me kriminelët.
KEDHALIKE NEF’ALU BIL-MUXHRIMINE
19 Atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
20 A nuk u kemi krijuar juve nga një lëng i dobët?
‘ELEM NEHLUKKUM MIN MA’IN MEHININ
21 Dhe atë e vendosëm në një vend të sigurt.
FEXHE’ALNAHU FI KARARIN MEKININ
22 Për deri në një kohë të caktuar.
‘ILA KADERIN MA’LUMIN
23 Dhe Ne bëmë përcaktimin e krijimit. Sa përcaktues të mirë jemi!
FEKADERNA FENI’MEL-KADIRUNE
24 Atë ditë është shkatërrim për ata që nuk e njohën fuqinë tonë.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
25 A nuk bëmë Ne tokën që në gjirin e vet mban,
‘ELEM NEXH’ALIL-’ERDE KIFATÆN
26 të gjallë dhe të vdekur?
‘EHJA’EN WE ‘EMWATÆN
27 Dhe në të kemi vënë kodra të forta e të larta dhe ju dhamë të pini ujë që ua shuan etjen.
WE XHE’ALNA FIHA REWASIJE SHAMIHATIN WE ‘ESKAJNAKUM MA’EN FURATÆN
28 Atë ditë është mjerim për ata që përgënjeshtruan.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
29 (u thuhet) Shkoni te ai (xhehennemi) që ju e konsideruat rrenë.
ENTELIKU ‘ILA MA KUNTUM BIHI TUKEDHDHIBUNE
30 Shkoni te ajo hije (mjegull) që ka tre degëzime.
ENTELIKU ‘ILA DHILLIN DHI THELATHI SHU’ABIN
31 Që nuk bën as hije, as nuk mbron prej flakës.
LA DHELILIN WE LA JUGNI MINEL-LEHEBI
32 Ai (xhehennemi) hedh gaca të mëdha si ndonjë kështjellë.
‘INNEHA TERMI BISHERERIN KALKASRI
33 E që janë si të ishin deve të verdha (shumë të shpejta).
KE’ENNEHU XHIMALETUN SUFRUN
34 Atë ditë është shkatërrim për mohuesit.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
35 Kjo është një ditë që ata nuk flasin.
HADHA JEWMU LA JENTIKUNE
36 Atyre as nuk u lejohet që të arsyetohen.
WE LA JU’UDHENU LEHUM FEJA’TEDHIRUNE
37 Atë ditë, mjerë ata që përgënjeshtruan!
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
38 Kjo është dita e gjykimit, ju kemi tubuar juve dhe të mëparshmit.
HADHA JEWMUL-FESLI XHEMA’NAKUM WEL-’EWWELINE
39 Dhe nëse keni ndonjë dredhi, atëherë bëni dredhira!
FE’IN KANE LEKUM KEJDUN FEKIDUNI
40 Atë ditë është shkatërrim për ata që nuk besuan.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
41 Dhe, nuk ka dyshim se të devotshmit do të jenë nën hije pranë burimeve,
‘INNEL-MUTTEKINE FI DHILALIN WE ‘UJUNIN
42 Dhe kanë pemë çfarë të dëshirojnë.
WE FEWAKIHE MIMMA JESHTEHUNE
43 Hani e pini shijshëm e me ëndje, për atë e keni vepruar.
KULU WE ESHREBU HENI’ÆN BIMA KUNTUM TA’MELUNE
44 Ne kështu i shpërblejmë mirëbërësit.
‘INNA KEDHALIKE NEXHZIL-MUHSINJNE
45 Atë ditë është mjerim për përgënjeshtruesit.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
46 Ju (jobesimtarë në Dunja) hani e kënaquni për pak kohë, sepse vërtet ju jeni rrebelë.
KULU WE TEMETTA’U KALILÆN ‘INNEKUM MUXHRIMUNE
47 Atë ditë është mjerim për ata që mohuan të mirat e Zotit.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
48 Dhe kur atyre u thuhej: "Përkuluni!", ata nuk përkuleshin.
WE ‘IDHA KILE LEHUMU ERKA’U LA JERKA’UNE
49 Atë ditë është mjerim për ata që përgënjeshtruan.
WEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
50 Pra, cilës fjalë (libër) pas këtij (Kur'anit) i besojnë?
FEBI’EJJI HEDITHIN BA’DEHU JU’UMINUNE