Surja Insan indeksuar me numër 76 , numri i ajeteve 31
1 Vërtet ka kaluar një periudhë kohore, që njeriu nuk ekzistonte fare si një diçka i përmendur.
HEL ‘ETA ‘ALEL-’INSANI HINUN MINE ED-DEHRI LEM JEKUN SHEJ’ÆN MEDHKURÆN
2 Ne e krijuam njeriun prej një uji të bashkëdyzuar për ta sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë.
‘INNA HALEKNAL-’INSANE MIN NUTFETIN ‘EMSHAXHIN NEBTELIHI FEXHE’ALNAHU SEMI’ÆN BESIRÆN
3 Ne e udhëzuam atë në rrugë të drejtë, e ai do të jetë: mirënjohës ose përbuzës.
‘INNA HEDEJNAHU ES-SEBILE ‘IMMA SHAKIRÆN WE ‘IMMA KEFURÆN
4 Ne për jobesimtarët kemi përgatitur zinxhirë, pranga e zjarr.
‘INNA ‘A’TEDNA LILKAFIRINE SELASILÆN WE ‘EGLALÆN WE SA’IRÆN
5 S'ka dyshim se të devotshmit do të pijnë nga gota që përzierja brenda saj është nga kafuri (aromatik).
‘INNEL-’EBRARE JESHREBUNE MIN KE’SIN KANE MIZAXHUHA KAFURÆN
6 Është një burim prej të cilit pijnë robërit e All-llahut dhe e bartin atë ku të duan.
‘AJNÆN JESHREBU BIHA ‘IBADU ELLAHI JUFEXHXHIRUNEHA TEFXHIRÆN
7 Ata janë që i zbatojnë premtimet e tyre dhe i frikësohen një dite dëmi i së cilës ka përmasa të mëdha.
JUFUNE BIN-NEDHRI WE JEHAFUNE JEWMÆN KANE SHERRUHU MUSTETIRÆN
8 Ata janë që për hir të Tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër.
WE JUT’IMUNET-TA’AME ‘ALA HUBBIHI MISKINÆN WE JETIMÆN WE ‘ESIRÆN
9 Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të All-llahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim.
‘INNEMA NUT’IMUKUM LIWEXHHI ELLAHI LA NURIDU MINKUM XHEZA’EN WE LA SHUKURÆN
10 Ne i frikësohemi (dënimit të) Zotit tonë në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është shumë e vështirë.
‘INNA NEHAFU MIN RABBINA JEWMÆN ‘ABUSÆN KAMTERIRÆN
11 Po All-llahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh.
FEWEKAHUMU ELLAHU SHERRE DHALIKEL-JEWMI WE LEKKAHUM NEDRETEN WE SURURÆN
12 Dhe për shkak se ata duruan, i shpërbleu me xhennet dhe me petka mëndafshi.
WE XHEZAHUM BIMA SEBERU XHENNETEN WE HERIRÆN
13 Aty janë të mbështetur në kolltukë dhe aty nuk shohin as diell (vapë) e as të ftohtë.
MUTTEKI’INE FIHA ‘ALEL-’ERA’IKI LA JEREWNE FIHA SHEMSÆN WE LA ZEMHERIRÆN
14 Hijet e tyre (të pemëve) janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qasur shumë afër.
WE DANIJETEN ‘ALEJHIM DHILALUHA WE DHULLILET KUTUFUHA TEDHLILÆN
15 Dhe atyre u bëhet shërbim me enë të argjendta dhe me gota të tejdukshme.
WE JUTAFU ‘ALEJHIM BI’ANIJETIN MIN FIDDETIN WE ‘EKWABIN KANET KAWARIRE
16 Të tejdukshme nga argjendti që ata (shërbëtorët) i përcaktuan të jenë sa duhet (të mëdha o të vogla).
KAWARIRE MIN FIDDETIN KADDERUHA TEKDIRÆN
17 Dhe u jepet të pijnë aty gota të verës të përzier me zenxhebilë (bimë aromatike).
WE JUSKAWNE FIHA KE’SÆN KANE MIZAXHUHA ZENXHEBILÆN
18 (nga) Burim aty që quhet selsebil (i lehtë në të pimë).
‘AJNÆN FIHA TUSEMMA SELSEBILÆN
19 Dhe atyre u sillen për shërbim djelmosha që përherë janë të tillë sa që kur t'i kundrosh të duken si margaritarë të derdhur.
WE JETUFU ‘ALEJHIM WILDANUN MUHALLEDUNE ‘IDHA RE’EJTEHUM HESIBTEHUM LU’ULU’UÆN MENTHURÆN
20 Dhe kur të shikosh aty, sheh begati të mëdha e zotërim (pronë, pasuri) të madh.
WE ‘IDHA RE’EJTE THEMME RE’EJTE NA’IMÆN WE MULKÆN KEBIRÆN
21 Kanë të veshura petka mëndafshi të hollë e të gjelbër (atllas) dhe të mëndafshit të trashë (brokat); janë të stolisur me bylyzykë të argjendtë dhe Zoti i tyre u jep të pijnë të pastër.
‘ALIJEHUM THIJABU SUNDUSIN HUDRUN WE ‘ISTEBREKUN WE HULLU ‘ESAWIRE MIN FIDDETIN WE SEKAHUM REBBUHUM SHERABÆN TEHURÆN
22 Ky është shpërblim juaji, sepse angazhimi juaj ka qenë i pranishëm.
‘INNE HADHA KANE LEKUM XHEZA’EN WE KANE SA’JUKUM MESHKURÆN
23 Ne ta shpallëm ty Kur'anin në intervale (pjesë-pjesë).
‘INNA NEHNU NEZZELNA ‘ALEJKEL-KUR’ANE TENZILÆN
24 Andaj ti bëhu i durueshëm deri në vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as mëkatarë, as jobesimtarë.
FASBIR LIHUKMI RABBIKE WE LA TUTI’ MINHUM ‘ATHIMÆN ‘EW KEFURÆN
25 Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje.
WE EDHKUR ESME RABBIKE BUKRETEN WE ‘ESILÆN
26 Dhe falu për hir të Tij në një kohë të natës, mandej adhuroje Atë edhe natën më gjatë.
WE MINEL-LEJLI FASXHUD LEHU WE SEBBIHHU LEJLÆN TEWILÆN
27 Vërtet, ata (idhujtarët) e duan shumë këtë jetë dhe e zënë asgjë ditën e rëndë që i pret.
‘INNE HA’UULA’ JUHIBBUNEL-’AXHILETE WE JEDHERUNE WERA’EHUM JEWMÆN THEKILÆN
28 Ne i krijuam ata dhe Ne e përsosëm krijimin e tyre, e sikur të duam, Ne i zhdukim ata e sjellim të tjerë më të mirë se ata.
NEHNU HALEKNAHUM WE SHEDEDNA ‘ESREHUM WE ‘IDHA SHI’NA BEDDELNA ‘EMTHALEHUM TEBDILÆN
29 Vërtet, këto janë një këshillë, e kush do e merr rrugën që e çon te Zoti i tij.
‘INNE HEDHIHI TEDHKIRETUN FEMEN SHA’E ETTEHADHE ‘ILA RABBIHI SEBILÆN
30 Po ju nuk mund të doni gjë, pos nëse do All-llahu, e All-llahu është shumë i dijshëm, shumë i urtë.
WE MA TESHA’UNE ‘ILLA ‘EN JESHA’EL-LAHU ‘INNALL-LLAHE KANE ‘ALIMÆN HEKIMÆN
31 Ai atë që e do, e shtie në mëshirën e Vet, kurse për zullumqarët ka përgatitur dënim të dhembshëm.
JUDHILU MEN JESHA’U FI REHMETIHI WE EDH-DHALIMINE ‘E’ADDE LEHUM ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN