Surja Kijame indeksuar me numër 75 , numri i ajeteve 40
1 Betohem në ditën e kijametit;
LA ‘UKSIMU BIJEWMIL-KIJAMETI
2 Betohem në shpirtin që është shumë qortues!
WE LA ‘UKSIMU BIN-NEFSIL-LEWWAMETI
3 A mendon njeriu se nuk do t'i tubojmë eshtrat e tij?
‘EJEHSEBUL-’INSANU ‘ELLEN NEXHME’A ‘IDHAMEHU
4 Po, do t'ia tubojmë! Duke qenë se Ne jemi të zotët t'ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat e gishtave të tij!
BELA KADIRINE ‘ALA ‘EN NUSEWWIJE BENANEHU
5 Por, njeriu dëshiron të vazhdojë edhe më tej në mëkate.
BEL JURIDUL-’INSANU LIJEFXHURE ‘EMAMEHU
6 "Andaj edhe pyet: "Kur është dita e kijametit?"
JES’ELU ‘EJJANE JEWMUL-KIJAMETI
7 E, kur të merren sytë (të parët)?
FE’IDHA BERIKAL-BESERU
8 E të zëhet hëna (errësohet),
WE HASEFEL-KAMERU
9 Dhe të bashkohen dielli e hëna.
WE XHUMI’A ESH-SHEMSU WEL-KAMERU
10 Atë ditë njeriu do të thotë: "Nga të iket!"
JEKULUL-’INSANU JEWME’IDHIN ‘EJNEL-MEFERRU
11 Jo, nuk ka strehim!
KELLA LA WEZERE
12 Atë ditë vetëm te Zoti yt është caku!
‘ILA RABBIKE JEWME’IDHINL-MUSTEKARRU
13 Atë ditë njeriu do të njihet me atë që çoi para dhe me atë që la prapa.
JUNEBBE’UL-’INSANU JEWME’IDHIN BIMA KADDEME WE ‘EHHARE
14 Po njeriu është dëshmitar i vetvetes.
BELIL-’INSANU ‘ALA NEFSIHI BESIRETUN
15 Edhe nëse i paraqet arsyetimet e veta.
WE LEW ‘ELKA MA’ADHIREHU
16 Ti (Muhammed) mos e shqipto atë (Kur'anin) me gjuhën tënde për ta nxënë atë me të shpejtë!
LA TUHERRIK BIHI LISANEKE LITA’XHELE BIHI
17 Sepse Ne e kemi për detyrë tubimin dhe leximin e tij!
‘INNE ‘ALEJNA XHEM’AHU WE KUR’ANEHU
18 E kur ta lexojnë atë ty, ti përcille me të dëgjuar leximin e tij.
FE’IDHA KARE’NAHU FE ETTEBI’ KUR’ANEHU
19 Dhe pastaj është obligim yni që ta shkoqisim atë.
THUMME ‘INNE ‘ALEJNA BEJANEHU
20 Jo, nuk është ashtu! Por ju jeni që e doni të ngutshmen (Dunjanë).
KELLA BEL TUHIBBUNEL-’AXHILETE
21 Dhe e lini pas shpine atë të ardhmen (Ahiretin).
WE TEDHERUNEL-’AHIRETE
22 Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera (të gëzuara).
WUXHUHUN JEWME’IDHIN NADIRETUN
23 Që Zotin e tyre e shikojnë.
‘ILA RABBIHA NADHIRETUN
24 Atë ditë ka fytyra edhe të vrazhda.
WE WUXHUHUN JEWME’IDHIN BASIRETUN
25 Që presin t'u thyhet kurrizi (të shkatërrohen).
TEDHUNNU ‘EN JUF’ALE BIHA FAKIRETUN
26 Jo dhe Jo! Po kur të arrijë (shpirti) në gropë të fytit (të gjoksit),
KELLA ‘IDHA BELEGATIT-TERAKI
27 Dhe thuhet (nga familja e të të afërmit): "Kush do ta shërojë?"
WE KILE MEN RAKIN
28 Dhe ai bindet se ai po ndahet.
WE DHENNE ‘ENNEHUL-FIRAKU
29 E t'i puqet kofsha për kofshe (t'i vështirësohet gjendja).
WET-TEFFETI ES-SAKU BIS-SAKI
30 Atë ditë vetëm te Zoti yt shkohet.
‘ILA RABBIKE JEWME’IDHINL-MESAKU
31 E ai as nuk vërtetoi atë që duhej, as nuk u falë.
FELA SEDDEKA WE LA SELLA
32 Por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën.
WE LEKIN KEDHDHEBE WE TEWELLA
33 Dhe shkonte te familja e tij me fodullëk.
THUMME DHEHEBE ‘ILA ‘EHLIHI JETEMETTA
34 Të është afruar ty e keqja e t'u afroftë (ose i mjeri ti i mjeri).
‘EWLA LEKE FE’EWLA
35 Edhe një herë t'u afrua ty e keqja; t'u afroftë!
THUMME ‘EWLA LEKE FE’EWLA
36 A mos mendon njeriu se do të lihet duke mos zënë asgjë (pa kurrfarë përgjegjësie).
‘EJEHSEBUL-’INSANU ‘EN JUTREKE SUDEN
37 A nuk ka qenë ai në një pikë uji që derdhet.
‘ELEM JEKU NUTFETEN MIN MENIJIN JUMNA
38 E pastaj u bë gjak i trashë, e Ai e krijoi dhe e përsosi?
THUMME KANE ‘ALEKATEN FEHALEKA FESEWWA
39 Dhe prej tij Ai i bëri dy lloje: mashkullin dhe femrën.
FEXHE’ALE MINHU EZ-ZEWXHEJNI EDH-DHEKERE WEL-’UNTHA
40 A nuk është Ai (Zot) i fuqishëm që i ngjall të vdekurit?
‘ELEJSE DHALIKE BIKADIRIN ‘ALA ‘EN JUHJIJEL-MEWTA