Surja Mudethir indeksuar me numër 74 , numri i ajeteve 56
1 O ti i mbuluar!
JA ‘EJJUHAL-MUDDETHTHIRU
2 Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen (duke i thirrur).
KUM FE’ENDHIR
3 Dhe madhëroje Zotin tënd!
WE REBBEKE FEKEBBIR
4 Dhe rrobat tua pastroi!
WE THIJABEKE FETEHHIR
5 Dhe të keqes së ndyrë largohu!
WE ER-RUXHZE FAHXHUR
6 Dhe mos u mburr me atë që jep e të duket shumë!
WE LA TEMNUN TESTEKTHIRU
7 Dhe për hir të Zotit tënd duro!
WE LIREBBIKE FASBIR
8 E, kur të fryhet në Sur,
FE’IDHA NUKIRE FI EN-NAKURI
9 atëherë ajo është ditë e vështirë.
FEDHALIKE JEWME’IDHIN JEWMUN ‘ASIRUN
10 Për jobesimtarët është jo e lehtë.
‘ALEL-KAFIRINE GAJRU JESIRIN
11 Ti më le Mua dhe atë që e krijova të vetmuar.
DHERNI WE MEN HALEKTU WEHIDÆN
12 Dhe bëra të ketë pasuri të madhe.
WE XHE’ALTU LEHU MALÆN MEMDUDÆN
13 E bëra edhe me djem që i ka me vete.
WE BENINE SHUHUDÆN
14 Dhe Unë i lash në disponim të gjitha mundësitë.
WE MEHHEDTU LEHU TEMHIDÆN
15 E ai lakmon që t'i shtoj edhe më tepër.
THUMME JETMA’U ‘EN ‘EZIDE
16 E jo, se ai vërtet ishte mohues i fakteve tona!
KELLA ‘INNEHU KANE LI’JATINA ‘ANIDÆN
17 Atë do ta ndrydhi me një dënim të rëndë e të padurueshëm.
SE’URHIKUHU SA’UDÆN
18 Pse ai shumë mendonte, radhitte e përgatiste (për Kur'anin).
‘INNEHU FEKKERE WE KADDERE
19 Qoftë i shkatërruar, po si përceptonte.
FEKUTILE KEJFE KADDERE
20 Prapë qoftë i shkatërruar, po si përceptonte.
THUMME KUTILE KEJFE KADDERE
21 Ai sërish thellohej në mendime.
THUMME NEDHERE
22 Pastaj mrrolej dhe bëhej edhe i vrazhdë.
THUMME ‘ABESE WE BESERE
23 Pastaj ktheu shpinën me mendjemadhësi.
THUMME ‘EDBERE WE ESTEKBERE
24 E tha: "Ky (Kur'ani) nuk është tjetër, vetëm se magji që përcillet prej të tjerëve".
FEKALE ‘IN HADHA ‘ILLA SIHRUN JU’UTHERU
25 "Ky nuk është tjetër, përveç fjalë njerëzish!"
‘IN HADHA ‘ILLA KAWLUL-BESHERI
26 E Unë atë do ta hedh në Sekar!
SE’USLIHI SEKARE
27 E, ku e di ti se çka është Sekar?
WE MA ‘EDRAKE MA SEKARU
28 Ai nuk lë send të mbetet pa e djegur.
LA TUBKI WE LA TEDHERU
29 Ai është që ua prish dhe ua nxin lëkurat.
LEWWAHETUN LILBESHERI
30 Mbikëqyrës mbi të janë nëntëmbëdhjetë.
‘ALEJHA TIS’ATE ‘ASHERE
31 E mbikëqyrës të zjarrit Ne nuk bëjmë tjetër, përveç engjëjve dhe numrin e tyre (të përmendur në Kur'an) nuk e bëmë për tjetër, por vetëm si sprovë për ata që nuk besuan, e që të binden ata që u është dhënë libri, e atyre që besuan t'u shtohet edhe më besimi, e atyre që u është dhënë libri dhe besimtarët të mos kenë dyshim dhe ata që zemrat i kanë të sëmura dhe jobesimtarët të thonë: "Çka dashti All-llahu me këtë si shembull?" Ja ashtu, All-llahu e lë të humbur atë që e do dhe e udhëzon atë që do, e ushtrinë e Zotit tënd nuk e di kush pos Atij, e ai (Sekari), nuk është tjetër vetëm se një përkujtim për njerëz.
WE MA XHE’ALNA ‘ESHABE EN-NARI ‘ILLA MELA’IKETEN WE MA XHE’ALNA ‘IDDETEHUM ‘ILLA FITNETEN LILLEDHINE KEFERU LIJESTEJKINEL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE WE JEZDADEL-LEDHINE ‘AMENU ‘IMANÆN WE LA JERTABEL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE WEL-MU’UMINUNE WE LIJEKULEL-LEDHINE FI KULUBIHIM MEREDUN WEL-KAFIRUNE MADHA ‘ERADEL-LAHU BIHEDHA METHELÆN KEDHALIKE JUDILLU ELLAHU MEN JESHA’U WE JEHDI MEN JESHA’U WE MA JA’LEMU XHUNUDE RABBIKE ‘ILLA HUWE WE MA HIJE ‘ILLA DHIKRA LILBESHERI
32 Jo, nuk është ashtu, pasha hënën!
KELLA WEL-KAMERI
33 Edhe natën kur tërhiqet!
WEL-LEJLI ‘IDH ‘EDBERE
34 Edhe agimin kur agon!
WE ES-SUBHI ‘IDHA ‘ESFERE
35 S'ka dyshim se ai (Sekari) është një nga belatë më të mëdha.
‘INNEHA LE’IHDAL-KUBERI
36 Është vërejtje për njerëz!
NEDHIRÆN LILBESHERI
37 Për atë nga mesi juaj që dëshiron të përparojë (në të mira) apo të ngecë.
LIMEN SHA’E MINKUM ‘EN JETEKADDEME ‘EW JETE’EHHARE
38 Secili njeri është peng i veprës së vet.
KULLU NEFSIN BIMA KESEBET REHINETUN
39 Përveç atyre të djathtëve.
‘ILLA ‘ESHABEL-JEMINI
40 Që janë në xhennete e i bëjnë pyetje njëri-tjetrit,
FI XHENNATIN JETESA’ELUNE
41 Përkitazi me kriminelët (e u thonë):
‘ANIL-MUXHRIMINE
42 "Çka u solli juve në Sekar?"
MA SELEKEKUM FI SEKARE
43 "Ata thonë: "Nuk kemi qenë prej atyre që faleshin (që bënin namaz);"
KALU LEM NEKU MINEL-MUSELLINE
44 Nuk kemi qenë që ushqyenim të varfërit;
WE LEM NEKU NUT’IMUL-MISKINE
45 Dhe kemi qenë që përziheshim me të tjerët në punë të kota.
WE KUNNA NEHUDU ME’AL-HA’IDINE
46 Dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit.
WE KUNNA NUKEDHDHIBU BIJEWMI ED-DINI
47 "Derisa na erdhi e vërteta (vdekja)!"
HETTA ‘ETANAL-JEKINU
48 E tanimë, atyre nuk u bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve,
FEMA TENFA’UHUM SHEFA’ATU ESH-SHAFI’INE
49 Po çka kishin ata që largoheshin prej këshillës (Kur'anit)?
FEMA LEHUM ‘ANIT-TEDHKIRETI MU’RIDINE
50 Ata ishin si gomarë të trembur (të egër).
KE’ENNEHUM HUMURUN MUSTENFIRETUN
51 Që ikin prej luanit (ose prej gjahtarit).
FERRET MIN KASWERETIN
52 Veç kësaj, secili prej tyre dëshironte t'i jepej libër i posaçëm (i hapët, i qartë).
BEL JURIDU KULLU EMRI’IN MINHUM ‘EN JU’UTA SUHUFÆN MUNESHSHERETEN
53 E jo! Por ata janë që nuk i frikësohen botës tjetër.
KELLA BEL LA JEHAFUNEL-’AHIRETE
54 Dhe jo! Se ai (Kur'ani) është këshillë e lartë.
KELLA ‘INNEHU TEDHKIRETUN
55 E kush do, këshillohet me të.
FEMEN SHA’E DHEKEREHU
56 Po ata nuk mund të marrin mësim prej tij, vetëm nëse All-llahu do, Ai është i denjë për t'ju ruajtur dhe i denjë për falje mëkatesh!
WE MA JEDHKURUNE ‘ILLA ‘EN JESHA’EL-LAHU HUWE ‘EHLUT-TEKWA WE ‘EHLUL-MEGFIRETI