Surja Muzemil indeksuar me numër 73 , numri i ajeteve 20
1 O ti i mbështjellur!
JA ‘EJJUHAL-MUZZEMMILU
2 Ngrihu për falje natën, përveç një pjese të vogël të saj.
KUMIL-LEJLE ‘ILLA KALILÆN
3 Gjysmën e saj ose diç më pak se gjysmën.
NISFEHU ‘EW ENKUS MINHU KALILÆN
4 Ose shto diç prej saj dhe Kur'anin lexoje me vëmendje.
‘EW ZID ‘ALEJHI WE RETTILIL-KUR’ANE TERTILÆN
5 Ne do të shpallim ty fjalë të rëndë (të madhe).
‘INNA SENULKI ‘ALEJKE KAWLÆN THEKILÆN
6 E s'ka dyshim se aktiviteti i natës është fuqizues dhe fjalë më e qartë.
‘INNE NASHI’ETEL-LEJLI HIJE ‘ESHEDDU WET’ÆN WE ‘EKWEMU KILÆN
7 Vërtet, ti gjatë ditës ke angazhim të gjatë (të madh).
‘INNE LEKE FI EELNNEHARI SEBHÆN TEWILÆN
8 Po ti përmende Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoju Atij!
WE EDHKUR ESME RABBIKE WE TEBETTEL ‘ILEJHI TEBTILÆN
9 Zot i lindjes dhe i perëndimit, nuk ka zot tjetër vetëm Ai, pra Atë merre për mbështetje.
REBBUL-MESHRIKI WEL-MEGRIBI LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE FE ETTEHIDH/HU WE KILÆN
10 Dhe ki durim ndaj asaj që të thonë dhe largohu atyre i matur.
WE ESBIR ‘ALA MA JEKULUNE WE EHXHURHUM HEXHRÆN XHEMILÆN
11 Dhe më lë Mua për ata gënjeshtarët pasanikë, dhe jepu atyre pak afat.
WE DHERNI WEL-MUKEDHDHIBINE ‘ULI EN-NA’METI WE MEHHILHUM KALILÆN
12 Se me të vërtetë te Ne ka pranga e zjarr.
‘INNE LEDEJNA ‘ENKALÆN WE XHEHIMÆN
13 Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhembshëm.
WE TA’AMÆN DHA GUSSETIN WE ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN
14 Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bëhen rërë rrëshqitëse.
JEWME TERXHUFUL-’ERDU WEL-XHIBALU WE KANETIL-XHIBALU KETHIBÆN MEHILÆN
15 Ne dërguam te ju të dërguar që dëshmon kundër jush, ashtu siç patëm dërguar edhe te faraoni të dërguar.
‘INNA ‘ERSELNA ‘ILEJKUM RESULÆN SHAHIDÆN ‘ALEJKUM KEMA ‘ERSELNA ‘ILA FIR’AWNE RESULÆN
16 E faraoni e kundërshtoi të dërguarin, andaj Ne i dhamë atij një dënim të rëndë.
FE’ASA FIR’AWNU ER-RESULE FE’EHADHNAHU ‘EHDHÆN WEBILÆN
17 Nëse ju mohoni, si do të mbroheni në një ditë që fëmijët do t'i bëjë pleq?
FEKEJFE TETTEKUNE ‘IN KEFERTUM JEWMÆN JEXH’ALUL-WILDANE SHIBÆN
18 Atë ditë qielli do të çahet dhe premtimi i Tij do të realizohet.
ES-SEMA’U MUNFETIRUN BIHI KANE WA’DUHU MEF’ULÆN
19 Këto janë një përkujtim qortues, e kush do, ai e zgjedh rrugën për te Zoti i vet.
‘INNE HEDHIHI TEDHKIRETUN FEMEN SHA’E ETTEHADHE ‘ILA RABBIHI SEBILÆN
20 Zoti yt e di se ti dhe një grup i atyre që janë me ty, kaloni në adhurim më pak se dy të tretat e natës ose gjysmën e saj, a një të tretën e saj. All-llahu e di gjatësinë e natës dhe të ditës dhe Ai e diti që ju nuk do të mund t'i përmbaheni asaj, andaj u lehtësoi juve, pra faluni duke lexuar Kur'an sa t'ju vijë më lehtë prej namazit. Ai e diti se nga ju do të ketë të sëmurë dhe të tjerë që gjallërojnë nëpër tokë duke kërkuar nga begatitë e All-llahut, e edhe të tjerë që luftojnë në rrugën e All-llahut, pra faluni dhe lexoni sa të jetë më lehtë prej tij dhe kryjeni me rregull faljen, jepeni zeqatin, huazoni (jepni sadaka) për hir të All-llahut hua të mirë, se çka të përgatitni për veten tuaj prej të mirave, atë do ta gjeni te All-llahu edhe më të mirë, dhe shpërblim më të madh, e kërkoni falje prej All-llahut, se All-llahu është mëkatfalës, mëshirues!
‘INNE REBBEKE JA’LEMU ‘ENNEKE TEKUMU ‘EDNA MIN THULUTHEJIL-LEJLI WE NISFEHU WE THULUTHEHU WE TA’IFETUN MINEL-LEDHINE ME’AKE WEL-LAHU JUKADDIRUL-LEJLE WE EN-NEHARE ‘ALIME ‘EN LEN TUHSUHU FETABE ‘ALEJKUM FAKRE’U MA TEJESSERE MINEL-KUR’ANI ‘ALIME ‘EN SEJEKUNU MINKUM MERDA WE ‘AHARUNE JEDRIBUNE FIL-’ERDI JEBTEGUNE MIN FEDLI ELLAHI WE ‘AHARUNE JUKATILUNE FI SEBILI ELLAHI FAKRE’U MA TEJESSERE MINHU WE ‘EKIMU ES-SELÆTE WE ‘ATU EZ-ZEKÆTE WE ‘EKRIDU ELLAHE KARDÆN HESENÆN WE MA TUKADDIMU LI’NFUSIKUM MIN HAJRIN TEXHIDUHU ‘INDEL-LAHI HUWE HAJRÆN WE ‘A’DHEME ‘EXHRÆN WE ESTEGFIRU ELLAHE ‘INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN