Surja Nuh indeksuar me numër 71 , numri i ajeteve 28
1 Ne e dërguam Nuhun te populli i vet (dhe i thamë): "Tërhiqja vërejtjen popullit tënd para se ata t'i godasë dënimi i rëndë!"
‘INNA ‘ERSELNA NUHÆN ‘ILA KAWMIHI ‘EN ‘ENDHIR KAWMEKE MIN KABLI ‘EN JE’TIJEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
2 Ai tha: "O populli im, unë jam i dërguar te ju, jam i qartë".
KALE JA KAWMI ‘INNI LEKUM NEDHIRUN MUBINUN
3 Adhurojeni All-llahun, kini frikë prej Tij dhe mua më dëgjoni.
‘ENI A’BUDU ELLAHE WE ETTEKUHU WE ‘ETI’UNI
4 "Ai u falë juve nga mëkatet tuaja dhe ua vazhdon jetën deri në një afat të caktuar (pa u dënuar), e kur të vijë afati i caktuar prej All-llahut, ai nuk shtyhet për më vonë, nëse jeni që e dini".
JEGFIR LEKUM MIN DHUNUBIKUM WE JU’UEHHIRKUM ‘ILA ‘EXHELIN MUSEMMEN ‘INNE ‘EXHELEL-LAHI ‘IDHA XHA’E LA JU’UEHHARU LEW KUNTUM TA’LEMUNE
5 Ai tha: "O Zoti im, unë e thirra popullin tim natën e ditën".
KALE RABBI ‘INNI DE’AWTU KAWMI LEJLÆN WE NEHARÆN
6 Por thirrja ime vetëm ua shtoi ikjen.
FELEM JEZID/HUM DU’A’I ‘ILLA FIRARÆN
7 Dhe sa herë që unë i thërritja ata për t'u falur Ti atyre mëkatet, ata i vënin gishtat e tyre në veshë dhe mbulonin kokat me teshat e tyre dhe vazhdonin në atë të tyren me një mendjemadhësi të fortë.
WE ‘INNI KULLEMA DE’AWTUHUM LITEGFIRE LEHUM XHE’ALU ‘ESABI’AHUM FI ‘ADHANIHIM WE ESTEGSHEW THIJABEHUM WE ‘ESERRU WE ESTEKBERU ESTIKBARÆN
8 Pastaj, unë i kam thirrur ata haptazi.
THUMME ‘INNI DE’AWTUHUM XHIHARÆN
9 "Pastaj unë thirrjen ua drejtoja atyre haptazi, e shumëherë edhe fshehurazi".
THUMME ‘INNI ‘A’LENTU LEHUM WE ‘ESRERTU LEHUM ‘ISRARÆN
10 Unë u thashë: "Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë"
FEKULTU ESTEGFIRU REBBEKUM ‘INNEHU KANE GAFFARÆN
11 Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk,
JURSILI ES-SEMA’E ‘ALEJKUM MIDRARÆN
12 ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj.
WE JUMDIDKUM BI’EMWALIN WE BENINE WE JEXH’AL LEKUM XHENNATIN WE JEXH’AL LEKUM ‘ENHARÆN
13 Ç'është me ju që All-llahut nuk i shprehni madhërinë që e meriton?
MA LEKUM LA TERXHUNE LILLAHI WEKARÆN
14 Kur Ai ju krijoi në disa etapa.
WE KAD HALEKAKUM ‘ETWARÆN
15 A nuk e keni parë se si All-llahu krijoi shtatë palë qiej (në kate).
‘ELEM TEREW KEJFE HALEKAL-LAHU SEB’A SEMAWATIN TIBAKÆN
16 Dhe në ta hënën e bëri dritë, diellin e bëri ndriçues.
WE XHE’ALEL-KAMERE FIHINNE NURÆN WE XHE’ALE ESH-SHEMSE SIRAXHÆN
17 Dhe All-llahu u shpiku juve prej tokës si bimë.
WEL-LAHU ‘ENBETEKUM MINEL-’ERDI NEBATÆN
18 Pastaj ju kthen në të, pa dyshim ju nxjerr sërish.
THUMME JU’IDUKUM FIHA WE JUHRIXHUKUM ‘IHRAXHÆN
19 All-llahu juve ua bëri tokën të sheshtë.
WEL-LAHU XHE’ALE LEKUMUL-’ERDE BISATÆN
20 "Që nëpër të të ecni rrugëve të gjera".
LITESLUKU MINHA SUBULÆN FIXHAXHÆN
21 Nuhu tha: "Zoti im, ata më kundërshtuan, ata shkuan pas atyre (pasanikëve), të cilëve pasuria dhe fëmijët e tyre vetëm ua shtuan dëshpërimin".
KALE NUHUN RABBI ‘INNEHUM ‘ASEWNI WE ETTEBA’U MEN LEM JEZID/HU MALUHU WE WELEDUHU ‘ILLA HASARÆN
22 "Dhe ata (pasanikët) u kurdisën atyre kurthe shumë të mëdha".
WE MEKERU MEKRÆN KUBBARÆN
23 Dhe u thanë: Mos braktisni zotat tuaj kurrsesi, mos braktisni Vedda-në, as Suvva-në, e as Jeguth-in, Jeukë-n e Nesre-n.
WE KALU LA TEDHERUNNE ‘ALIHETEKUM WE LA TEDHERUNNE WEDDÆN WE LA SUWA’ÆN WE LA JEGUTHE WE JA’UKA WE NESRÆN
24 Dhe ata i bënë të humbur shumë sish, e Ti zullumqarëve mos u jep tjetër, por vetëm humbje.
WE KAD ‘EDELLU KETHIRÆN WE LA TEZIDI EDH-DHALIMINE ‘ILLA DELALÆN
25 Për shkak të mëkateve të tyre ata u përmbytën dhe menjëherë u futën në zjarr dhe ata, përveç All-llahut, nuk gjetën ndihmëtarë.
MIMMA HATI’ATIHIM ‘UGRIKU FE’UDHILU NARÆN FELEM JEXHIDU LEHUM MIN DUNI ELLAHI ‘ENSARÆN
26 E Nuhu tha: "O Zoti im, mos lë mbi tokë asnjë nga jobesimtarët!"
WE KALE NUHUN RABBI LA TEDHER ‘ALEL-’ERDI MINEL-KAFIRINE DEJJARÆN
27 Sepse, nëse Ti i lë ata, robërit Tu do t'i humbin dhe prej tyre nuk lind tjetër, vetëm të prishur e jobesimtarë.
‘INNEKE ‘IN TEDHERHUM JUDILLU ‘IBADEKE WE LA JELIDU ‘ILLA FAXHIRÆN KEFFARÆN
28 "Zoti im, më falë mua dhe prindërit e mi, dhe ata që hynë në shtëpinë time, duke qenë besimtarë, edhe besimtarët e besimtaret, ndërsa jobesimtarëve mos u shto tjetër, vetëm dëshpërim".
REBBI EGFIR LI WE LIWALIDEJJE WE LIMEN DEHALE BEJTIJE MU’UMINÆN WE LILMU’UMININE WEL-MU’UMINATI WE LA TEZIDI EDH-DHALIMINE ‘ILLA TEBARÆN