Surja Mearixh indeksuar me numër 70 , numri i ajeteve 44
1 Një lutës e kërkoi dënimin e pashmangshëm,
SE’ELE SA’ILUN BI’ADHABIN WAKI’IN
2 për jobesimtarët. Atë (dënim) s'ka kush që mund ta ndalë.
LILKAFIRJNE LEJSE LEHU DAFI’UN
3 Ai dënim vjen nga All-llahu, pronari i shkallëve të larta (në qiej).
MINEL-LAHI DHIL-MA’ARIXHI
4 Atje ngjiten engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) në një ditë që zgjat pesëdhjetë mijë vjet (ose lartësia e atyre shkallëve është pesëdhjetë mijë vjet).
TA’RUXHUL-MELA’IKETU WE ER-RUHU ‘ILEJHI FI JEWMIN KANE MIKDARUHU HAMSINE ‘ELFE SENETIN
5 Ti pra, duro me një durim pa ankesë (të mirë).
FASBIR SEBRÆN XHEMILÆN
6 Atyre u duket ai larg,
‘INNEHUM JEREWNEHU BA’IDÆN
7 Kurse Neve ai na duket afër.
WE NERAHU KARIBÆN
8 Dita kur qielli të bëhet si kallai i shkrirë.
JEWME TEKUNU ES-SEMA’U KALMUHLI
9 Kodrat të bëhen si leshi i lënurur.
WE TEKUNUL-XHIBALU KAL’IHNI
10 Dhe asnjë mik nuk pyet për mikun.
WE LA JES’ELU HEMIMUN HEMIMÆN
11 Edhe pse ata shihen ndërmjet vete (edhe njihen, por ikin prej njëri-tjetrit). Krimineli dëshiron sikur të kishte paguar dënimin e asaj dite me bijtë e vet.
JUBESSERUNEHUM JEWEDDUL-MUXHRIMU LEW JEFTEDI MIN ‘ADHABI JEWMI’IDHIN BIBENIHI
12 Dhe me gruan e vet dhe me vëllain e vet.
WE SAHIBETIHI WE ‘EHIHI
13 Edhe me të afërmit e tij që ai te ata mbështetej.
WE FESILETIHI ELLETI TU’UWJHI
14 Edhe me krejt çka ka në tokë, e vetëm të kishte shpëtuar!
WE MEN FIL-’ERDI XHEMI’ÆN THUMME JUNXHIHI
15 Jo, kurrsesi, ajo (para) është Ledhdha - flaka (emër i xhehennemit).
KELLA ‘INNEHA LEDHA
16 Është që heq kapakët e kokës.
NEZZA’ATEN LILSHSHEWA
17 Që e thërret (tërheq prej vetes) atë që është zbrapsur e larguar (prej besimit).
TED’U MEN ‘EDBERE WE TEWELLA
18 Dhe që ka tubuar (pasuri) dhe e ka ruajtur (fshehur).
WE XHEME’A FE’EW’A
19 Është e vërtetë se njeriu është i prirur të jetë i padurueshëm.
‘INNEL-’INSANE HULIKA HELU’ÆN
20 Pse kur e godet ndonjë e keqe, ai ankohet së tepërmi.
‘IDHA MESSEHU ESH-SHERRU XHEZU’ÆN
21 Ndërkaq, kur e gjen e mira, ai bëhet tepër koprrac.
WE ‘IDHA MESSEHUL-HAJRU MENU’ÆN
22 Përveç atyre që falen,
‘ILLAL-MUSELLINE
23 të cilët janë të rregullt në faljen e namazit të tyre.
EL-LEDHINE HUM ‘ALA SELATIHIM DA’IMUNE
24 Dhe ata që në pasurinë e vet kanë ndarë një pjesë të caktuar.
WEL-LEDHINE FI ‘EMWALIHIM HEKKUN MA’LUMUN
25 Për lypësin dhe për nevojtarin që nuk lyp.
LILSSA’ILI WEL-MEHRUMI
26 Edhe ata që e besojnë bindshëm ditën e gjykimit.
WEL-LEDHINE JUSEDDIKUNE BIJEWMI ED-DINI
27 Edhe ata që i frikësohen dënimit nga Zoti i tyre.
WEL-LEDHINE HUM MIN ‘ADHABI RABBIHIM MUSHFIKUNE
28 Sepse është e vërtetë që nuk ka shpëtim prej dënimit të Zotit të tyre.
‘INNE ‘ADHABE RABBIHIM GAJRU ME’MUNIN
29 Edhe ata që janë ruajtur prej punëve të ndyra (amorale).
WEL-LEDHINE HUM LIFURUXHIHIM HAFIDHUNE
30 Me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj robëreshave që i kanë në posedim, ata nuk qortohen për to.
‘ILLA ‘ALA ‘EZWAXHIHIM ‘EW MA MELEKET ‘EJMANUHUM FE’INNEHUM GAJRU MELUMINE
31 E kush kërkon përveç tyre, të tillët janë të shfrenuar (meritojnë dënim).
FEMENI EBTEGA WERA’E DHALIKE FE’ULA’IKE HUMUL-’ADUNE
32 Edhe ata që janë besnikë ndaj amanetit që u është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë.
WEL-LEDHINE HUM LI’MANATIHIM WE ‘AHDIHIM RA’UNE
33 Edhe ata që dëshminë e vet e zbatojnë (nuk e mohojnë, nuk e fshehin).
WEL-LEDHINE HUM BISHEHADATIHIM KA’IMUNE
34 Edhe ata që janë të kujdesshëm ndaj rregullave të namazit të tyre.
WEL-LEDHINE HUM ‘ALA SELATIHIM JUHAFIDHUNE
35 Të tillët janë në xhennete dhe janë të nderuar.
‘ULA’IKE FI XHENNATIN MUKREMUNE
36 Ç'është me ata që nuk besuan dhe zgjasin qafat nga ti?
FEMALIL-LEDHINE KEFERU KIBELEKE MUHTI’INE
37 Ulen në grupe në të djathtë e në të majtë prej teje?
‘ANIL-JEMINI WE ‘ANI ESH-SHIMALI ‘IZINE
38 A dëshiron secili prej tyre të hyjë në xhennetin e begatshëm?
‘EJETMA’U KULLU EMRI’IN MINHUM ‘EN JUDHALE XHENNETE NA’IMIN
39 Kurrsesi! Ne i krijuam ata nga ajo çka ata e dinë.
KELLA ‘INNA HALEKNAHUM MIMMA JA’LEMUNE
40 Pra, betohem në Zotin e lindjeve e të perëndimeve, se Ne kemi fuqi,
FELA ‘UKSIMU BIREBBIL-MESHARIKI WEL-MEGARIBI ‘INNA LEKADIRUNE
41 të zëvendësojmë me më të mirë se ata dhe Ne nuk mund të na dalë kush para.
‘ALA ‘EN NUBEDDILE HAJRÆN MINHUM WE MA NEHNU BIMESBUKINE
42 Po ti lëri ata të zhyten edhe më thellë në të kota dhe të dëfrehen deri që të ballafaqohen në ditën e tyre që po u premtohet.
FEDHERHUM JEHUDU WE JEL’ABU HETTA JULAKU JEWMEHUMUL-LEDHI JU’ADUNE
43 Ditën kur duke u ngutur dalin prej varreve, sikur nguteshin te idhujt,
JEWME JEHRUXHUNE MINEL-’EXHDATHI SIRA’ÆN KE’ENNEHUM ‘ILA NUSUBIN JUFIDUNE
44 Me shikimet e tyre të përulura i ka kapluar poshtërimi. Ajo është dita që ka qenë premtuar.
HASHI’ATEN ‘EBSARUHUM TERHEKUHUM DHILLETUN DHALIKEL-JEWMUL-LEDHI KANU JU’ADUNE