Surja Haka indeksuar me numër 69 , numri i ajeteve 52
1 Momenti i katastrofës së përgjithshme (kijameti).
EL-HAKKATU
2 Ç'është kijameti?
MAL-HAKKATU
3 Çka të mësoi ty se ç'është kijameti?
WE MA ‘EDRAKE MAL-HAKKATU
4 Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen (kijametin).
KEDHDHEBET THEMUDU WE ‘ADUN BIL-KARI’ATI
5 Sa i përket Themudit, ata u shkatërruan me krismë të tmerrshme.
FE’EMMA THEMUDU FE’UHLIKU BIT-TAGIJETI
6 Ndërsa Adi është shkatërruar me një erë të fortë, të pakufishme.
WE ‘EMMA ‘ADUN FE’UHLIKU BIRIHIN SERSERIN ‘ATIJETIN
7 Atë Ai e lëshoi kundër tyre shtatë net e tetë ditë rresht, kur i shihje njerëzit në to të rrëzuar si të ishin trupa hurmash të zgavëruara.
SEHHAREHA ‘ALEJHIM SEB’A LEJALIN WE THEMANIJETE ‘EJJAMIN HUSUMÆN FETERAL-KAWME FIHA SER’A KE’ENNEHUM ‘A’XHAZU NEHLIN HAWIJETIN
8 A e sheh prej tyre ndonjë që ka mbetur?
FEHEL TERA LEHUM MIN BAKIJETIN
9 Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.
WE XHA’E FIR’AWNU WE MEN KABLEHU WEL-MU’UTEFIKATU BIL-HATI’ETI
10 Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, e Ai i dënoi ata me një dënim edhe më të madh (prej dënimeve të mëparshme).
FE’ASEW RESULE RABBIHIM FE’EHADHEHUM ‘EHDHETEN RABIJETEN
11 Pasi që uji pat vërshuar, Ne ju bartëm në anije.
‘INNA LEMMA TEGAL-MA’U HEMELNAKUM FIL-XHARIJETI
12 Për ta bërë atë (ngjarje) përkujtim për ju dhe për ta ruajtur atë veshët që janë përkujtues.
LINEXH’ALEHA LEKUM TEDHKIRETEN WE TA’IJEHA ‘UDHUNUN WA’IJETUN
13 E kur të fryhet në surë një e fryme.
FE’IDHA NUFIHA FI ES-SURI NEFHATUN WAHIDETUN
14 Dhe të ngrihen toka e kodrat e t'i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.
WE HUMILETIL-’ERDU WEL-XHIBALU FEDUKKETA DEKKETEN WAHIDETEN
15 Në atë kohë ndodh e vërteta (kijameti).
FEJEWME’IDHIN WEKA’ATIL-WAKI’ATU
16 E qielli çahet, pse ai atë ditë është i rraskapitur.
WE ENSHEKKATI ES-SEMA’U FEHIJE JEWME’IDHIN WE EHIJETUN
17 Dhe engjëjt qëndrojnë në skajet (anët) e tij, e atë ditë tetë (engjëj) e bartin mbi vete Arshin e Zotit tënd.
WEL-MELEKU ‘ALA ‘ERXHA’IHA WE JEHMILU ‘ARSHE RABBIKE FEWKAHUM JEWME’IDHIN THEMANIJETUN
18 Atë ditë ju do të ekspozoheni (para Zotit), duke mos mbetur fshehtë asnjë sekret juaji.
JEWME’IDHIN TU’REDUNE LA TEHFA MINKUM HAFIJETUN
19 Kujt t'i jepet libri i vet nga e djathta e tij, ai do të thotë: "O ju, qe, lexojeni librin tim!"
FE’EMMA MEN ‘UTIJE KITABEHU BIJEMINIHI FEJEKULU HA’UUM EKRE’U KITABI
20 Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time.
‘INNI DHENENTU ‘ENNI MULAKIN HISABIJEH
21 Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme.
FEHUWE FI ‘ISHETIN RADIJETIN
22 Në një xhennet të lartë.
FI XHENNETIN ‘ALIJETIN
23 Pemët e tij i ka krejt afër.
KUTUFUHA DANIJETUN
24 (E thuhet) Hani e pini shijshëm, ngase në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë.
KULU WE ESHREBU HENI’ÆN BIMA ‘ESLEFTUM FIL-’EJJAMIL-HALIJETI
25 Ndërkaq, kujt i jepen librat e vet nga e majta e tij, ai thotë: "O i mjeri unë, të mos më jepej fare libri im."
WE ‘EMMA MEN ‘UTIJE KITABEHU BISHIMALIHI FEJEKULU JA LEJTENI LEM ‘UTE KITABIH
26 Dhe të mos dijsha fare se çka është llogaria ime.
WE LEM ‘EDRI MA HISABIH
27 Ah, sikur të kishte qenë ajo (vdekja e parë) mbarim i amshueshëm për mua.
JA LEJTEHA KANETIL-KADIJETE
28 Pasuria ime nuk më bëri fare dobi.
MA ‘EGNA ‘ANNI MALIH
29 U hoq prej meje çdo kompetencë imja.
HELEKE ‘ANNI SULTANIH
30 U thuhet zebanive: Kapeni atë, vëndojani prangat!
HUDHUHU FEGULLUHU
31 Pastaj atë futeni në xhehennem...
THUMMEL-XHEHIME SELLUHU
32 Mandej lidheni atë me një zinxhirë të gjatë shtatëdhjetë kutë.
THUMME FI SILSILETIN DHER’UHA SEB’UNE DHIRA’ÆN FASLUKUHU
33 Se ai ka qenë që nuk besoi All-llahun e madhëruar.
‘INNEHU KANE LA JU’UMINU BILLAHIL-’ADHIMI
34 Ai nuk nxiste për t'i ushqyer të varfërit.
WE LA JEHUDDU ‘ALA TA’AMIL-MISKINI
35 Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik.
FELEJSE LEHUL-JEWME HAHUNA HEMIMUN
36 As ushqim tjetër përveç të të shplarave.
WE LA TA’AMUN ‘ILLA MIN GISLININ
37 Që atë nuk e ha kush, pos mëkatarëve.
LA JE’KULUHU ‘ILLAL-HATI’UNE
38 Pra Unë betohem në atë që e shihni!
FELA ‘UKSIMU BIMA TUBSIRUNE
39 Edhe në atë që nuk e shihni!
WE MA LA TUBSIRUNE
40 Se me të vërtetë ai (Kur'ani) është fjalë (e Zotit) që e lexon i dërguari i ndershëm.
‘INNEHU LEKAWLU RESULIN KERIMIN
41 Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, po ju nuk besoni.
WE MA HUWE BIKAWLI SHA’IRIN KALILÆN MA TU’UMINUNE
42 Nuk është as fjalë e ndonjë falltori, po ju nuk përkujtoheni.
WE LA BIKAWLI KAHININ KALILÆN MA TEDHEKKERUNE
43 Është zbritje prej Zotit të botëve!
TENZILUN MIN RABBIL-’ALEMINE
44 Sikur të trillonte ai (Muhammedi) për Ne ndonjë fjalë!
WE LEW TEKAWWELE ‘ALEJNA BA’DEL-’EKAWILI
45 Ne do ta kapim atë me fuqinë Tonë.
LE’EHADHNA MINHU BIL-JEMINI
46 E pastaj do t'ia këputnim atij arterien e zemrës.
THUMME LEKATA’NA MINHUL-WETINE
47 E askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij.
FEMA MINKUM MIN ‘EHEDIN ‘ANHU HAXHIZINE
48 Ai (Kur'ani) është këshillë për të ruajturit.
WE ‘INNEHU LETEDHKIRETUN LILMUTTEKINE
49 S'ka dyshim se Ne dimë që prej jush ka që e përgënjeshtrojnë.
WE ‘INNA LENA’LEMU ‘ENNE MINKUM MUKEDHDHIBINE
50 Ai (Kur'ani) njëmend do të jetë dëshpërim për jobesimtarët.
WE ‘INNEHU LEHESRETUN ‘ALEL-KAFIRINE
51 Ai është e vërteta bindëse!
WE ‘INNEHU LEHEKKUL-JEKINI
52 Andaj, ti lartësoje nga të metat Zotin tënd të madhëruar!
FESEBBIH BIASMI RABBIKEL-’ADHIMI