Surja Mulk indeksuar me numër 67 , numri i ajeteve 30
1 I madhëruar është Ai, që në dorën e fuqisë së Tij është i tërë sundimi dhe Ai ka fuqi mbi çdo send.
TEBAREKEL-LEDHI BIJEDIHIL-MULKU WE HUWE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
2 Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën, për t'ju provuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është ngadhënjyesi, mëkatfalësi.
EL-LEDHI HALEKAL-MEWTE WEL-HEJÆTE LIJEBLUWEKUM ‘EJJUKUM ‘EHSENU ‘AMELÆN WE HUWEL-’AZIZUL-GAFURU
3 Ai është që krijoi shtatë qiej palë mbi palë. Në krijimin e Mëshiruesit nuk mund të shohësh ndonjë kontrast, andaj drejto shikimin se a sheh ndonjë çarje?
EL-LEDHI HALEKA SEB’A SEMAWATIN TIBAKÆN MA TERA FI HALKI ER-REHMANI MIN TEFAWUTIN FARXHI’IL-BESERE HEL TERA MIN FUTURIN
4 Mandej, herë pas here drejto shikimin, e shikimi do të kthehet te ti i përulur dhe i molisur.
THUMME ERXHI’IL-BESERE KERRETEJNI JENKALIB ‘ILEJKEL-BESERU HASI’ÆN WE HUWE HESIRUN
5 Ne qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me kandila (yje ndriçues) dhe ata i kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilëve u kemi përgatitur dënim me zjarr shumë të madh.
WE LEKAD ZEJJENNA ES-SEMA’E ED-DUNJA BIMESABIHE WE XHE’ALNAHA RUXHUMÆN LILSHSHEJATINI WE ‘A’TEDNA LEHUM ‘ADHABE ES-SA’IRI
6 Dënimi në xhehennem është edhe për ata që nuk i besuan Zotit të tyre; sa vend i keq është ai!
WE LILLEDHINE KEFERU BIREBBIHIM ‘ADHABU XHEHENNEME WE BI’SEL-MESIRU
7 Kur të hidhen në të, ata do t'ia dëgjojnë atij ushtimën e ai vlon.
‘IDHA ‘ULKU FIHA SEMI’U LEHA SHEHIKÆN WE HIJE TEFURU
8 "Nga zemërimi, ai gati copëtohet. Sa herë që hidhet në të ndonjë turmë, roja i pyet: "A nuk ju pat ardhur juve ndonjë pejgamber (qortues)?
TEKADU TEMEJJEZU MINEL-GAJDHI KULLEMA ‘ULKIJE FIHA FEWXHUN SE’ELEHUM HAZENETUHA ‘ELEM JE’TIKUM NEDHIRUN
9 Ata thonë: "Po, na erdhi pejgamberi, por ne e përgënjeshtruam dhe ne u thamë: "All-llahu nuk shpalli asgjë, e ju nuk jeni tjetër vetëm se në një humbje të madhe!"
KALU BELA KAD XHA’ENA NEDHIRUN FEKEDHDHEBNA WE KULNA MA NEZZELEL-LAHU MIN SHEJ’IN ‘IN ‘ENTUM ‘ILLA FI DELALIN KEBIRIN
10 Dhe thonë: "Sikur të kishim dëgjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim ndër banuesit e zjarrit".
WE KALU LEW KUNNA NESMA’U ‘EW NA’KILU MA KUNNA FI ‘ESHABI ES-SA’IRI
11 Pra, i pranojnë mëkatet e veta; banuesit e zjarrit qofshin larg mëshirës.
FA’TEREFU BIDHENBIHIM FESUHKÆN LI’SHABI ES-SA’IRI
12 Ata, që pa e parë i frikësohen Zotit të vet, për ta ka falje dhe shpërblim të madh.
‘INNEL-LEDHINE JEHSHEWNE REBBEHUM BIL-GAJBI LEHUM MEGFIRETUN WE ‘EXHRUN KEBIRUN
13 E ju, fshiheni ose thuajeni fjalën tuaj haptas; s'ka dyshim se Ai e di çka fshihni në zemrat tuaja.
WE ‘ESIRRU KAWLEKUM ‘EW EXHHERU BIHI ‘INNEHU ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
14 A nuk e di Ai që ka krijuar, kur dihet se Ai depërton në thellësi të sekreteve, i njeh hollësitë.
‘ELA JA’LEMU MEN HALEKA WE HUWEL-LETIFUL-HABIRU
15 Ai është që juve tokën ua bëri të përshtatshme, andaj ecni nëpër pjesë të saj dhe shfrytëzoni begatitë e Tij, meqë vetëm te Ai është e ardhmja.
HUWEL-LEDHI XHE’ALE LEKUMUL-’ERDE DHELULÆN FAMSHU FI MENAKIBIHA WE KULU MIN RIZKIHI WE ‘ILEJHI EN-NUSHURU
16 A u garantuat ju prej Atij që është në qiell, që të mos ju shafit (të mos u lëshojë) toka kur të dridhet.
‘E’EMINTUM MEN FI ES-SEMA’I ‘EN JEHSIFE BIKUMUL-’ERDE FE’IDHA HIJE TEMURU
17 A u garantuat ju prej Atij që është në qiell, që të mos lëshojë kundër jush ndonjë stuhi me rrebesh gurësh. E pra, do ta kuptoni se si është ndëshkimi Im!
‘EM ‘EMINTUM MEN FI ES-SEMA’I ‘EN JURSILE ‘ALEJKUM HASIBÆN FESETA’LEMUNE KEJFE NEDHIRI
18 Edhe ata që ishin para tyre përgënjeshtruan, por çfarë ishte dënimi Im !?
WE LEKAD KEDHDHEBEL-LEDHINE MIN KABLIHIM FEKEJFE KANE NEKIRI
19 A nuk i shikuan ata shpezët përmbi ta krahëhapur dhe kur krahët i palojnë, ato nuk i mban kush në ajër pos Fuqiplotit. Ai është që çdo send e sheh dhe e di.
‘EWELEM JEREW ‘ILAT-TEJRI FEWKAHUM SAFFATIN WE JEKBIDNE MA JUMSIKUHUNNE ‘ILLA ER-REHMANU ‘INNEHU BIKULLI SHEJ’IN BESIRUN
20 Kush është ajo ushtri juaja që do t'ju ndihmojë, pos Mëshiruesit? Është e vërtetë se jobesimtarët gjenden në një mashtrim të madh.
‘EMMEN HADHAL-LEDHI HUWE XHUNDUN LEKUM JENSURUKUM MIN DUNI ER-REHMANI ‘INIL-KAFIRUNE ‘ILLA FI GURURIN
21 Kush është ai që ju ushqen, po qe se Ai ua ndërpret furnizimin e vet? Jo, askush, por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërvënie.
‘EMMEN HADHAL-LEDHI JERZUKUKUM ‘IN ‘EMSEKE RIZKAHU BEL LEXHXHU FI ‘UTUWIN WE NUFURIN
22 A është më i udhëzuar ai që ec i përmbysur me fytyrë në tokë, apo ai që ec në pozicion qëndrues rrugës së drejtë?
‘EFEMEN JEMSHI MUKIBBÆN ‘ALA WEXHHIHI ‘EHDA ‘EMMEN JEMSHI SEWIJÆN ‘ALA SIRATIN MUSTEKIMIN
23 Thuaj: "Ai është që ju krijoi, ua dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen, kurse pak po e falënderoni"
KUL HUWEL-LEDHI ‘ENSHE’EKUM WE XHE’ALE LEKUMU ES-SEM’A WEL-’EBSARE WEL-’EF’IDETE KALILÆN MA TESHKURUNE
24 Thuaj: "Ai është që ju krijoi e ju shumoi në tokë dhe vetëm te Ai do të tuboheni!"
KUL HUWEL-LEDHI DHERE’EKUM FIL-’ERDI WE ‘ILEJHI TUHSHERUNE
25 E ata po thonë: "Kur do të sendërtohet ky premtim, po qe se jeni të vërtetë?"
WE JEKULUNE META HADHAL-WA’DU ‘IN KUNTUM SADIKINE
26 Thuaj: "Atë e di vetëm All-llahu, e unë jam vetëm një qortues që ju bëj me dije!"
KUL ‘INNEMAL-’ILMU ‘INDEL-LAHI WE ‘INNEMA ‘ENA NEDHIRUN MUBINUN
27 "Kur ta shohin atë (xhehennemin) se po u afrohet, fytyrat e atyre që nuk besuan u shëmtohen dhe u thuhet: "Ky është ai që ju e kërkonit sa më shpejtë!"
FELEMMA RE’EWHU ZULFETEN SI’ET WUXHUHUL-LEDHINE KEFERU WE KILE HADHAL-LEDHI KUNTUM BIHI TEDDA’UNE
28 Thuaj: "Më tregoni pra, nëse All-llahu më merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mëshiron, kush do t'i mbrojë jobesimtarët prej një dënimi të mundimshëm?"
KUL ‘ERE’EJTUM ‘IN ‘EHLEKENIJEL-LAHU WE MEN MA’I ‘EW REHIMENA FEMEN JUXHIRUL-KAFIRINE MIN ‘ADHABIN ‘ELIMIN
29 Thuaj: "Ai është Mëshiruesi, Atij i kemi besuar dhe vetëm tek Ai jemi mbështetur, kurse ju do ta kuptoni se kush njëmend është ai i humburi!"
KUL HUWE ER-REHMANU ‘AMENNA BIHI WE ‘ALEJHI TEWEKKELNA FESETA’LEMUNE MEN HUWE FI DELALIN MUBININ
30 Thuaj: "Më tregoni, nëse uji juaj humbet në thellësi, kush do t'ju sjell ujë mbitokësor (burimor)?"
KUL ‘ERE’EJTUM ‘IN ‘ESBEHE MA’UUKUM GAWRÆN FEMEN JE’TIKUM BIMA’IN MA’ININ