Surja Enam indeksuar me numër 6 , numri i ajeteve 165
1 Falënderim i qoftë vetëm All-llahut që krijoi qiejt dhe tokën, që formuloi errësirat e dritën, e megjithëkëtë (që Ai meriton lavdërim) ata që mohuan, i barazojnë (idhuj) me Zotin e tyre.
EL-HEMDU LILLAHIL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE XHE’ALE EDH-DHULUMATI WE EN-NURE THUMMEL-LEDHINE KEFERU BIREBBIHIM JA’DILUNE
2 Ai është që ju krijoi nga balta, e mandej ju caktoi një afat (për vdekje) dhe një afat është i caktuar pranë dijes së Tij, dhe pas (gjithë kësaj të vërtete) ju dyshoni.
HUWEL-LEDHI HALEKAKUM MIN TININ THUMME KADA ‘EXHELÆN WE ‘EXHELUN MUSEMMEN ‘INDEHU THUMME ‘ENTUM TEMTERUNE
3 Ai është All-llahu (që adhurohet e madhërohet prej çka ka) në tokë; Ai i di fshehtësitë dhe publikimet tuaja dhe Ai e di atë që bëni.
WE HUWEL-LAHU FI ES-SEMAWATI WE FIL-’ERDI JA’LEMU SIRREKUM WE XHEHREKUM WE JA’LEMU MA TEKSIBUNE
4 Nuk ka argument që u vjen atyre nga argumentet e Zotit të tyre, e që ata nuk i shmangen.
WE MA TE’TIHIM MIN ‘AJETIN MIN ‘AJATI RABBIHIM ‘ILLA KANU ‘ANHA MU’RIDINE
5 Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur u erdhi, e më vonë do ta kuptojnë lajmin e asaj me të cilën talleshin.
FEKAD KEDHDHEBU BIL-HEKKI LEMMA XHA’EHUM FESEWFE JE’TIHIM ‘ENBA’U MA KANU BIHI JESTEHZI’UN
6 A e vërejtën ata sa gjenerata para tyre i shkatërruam e që Ne u patëm mundësuar atyre (komoditet) në tokë çfarë juve nuk ju mundësuam; u patëm lëshuar nga qielli shi me bollëk dhe u patëm bërë që të rrjedhin lumenj ndër ta, e për shkak të mëkateve të tyre i shkatërruam dhe pas tyre sollëm (breza) të tjerë.
‘ELEM JEREW KEM ‘EHLEKNA MIN KABLIHIM MIN KARNIN MEKKENNAHUM FIL-’ERDI MA LEM NUMEKKIN LEKUM WE ‘ERSELNA ES-SEMA’E ‘ALEJHIM MIDRARÆN WE XHE’ALNAL-’ENHARE TEXHRI MIN TEHTIHIM FE’EHLEKNAHUM BIDHUNUBIHIM WE ‘ENSHE’NA MIN BA’DIHIM KARNÆN ‘AHARINE
7 Edhe sikur të zbritnim ty një libër të shkruar në letër, e ta preknin atë me duart e tyre, ata që mohuan do të thoshin: "Kjo nuk është tjetër përveç një magji e qartë".
WE LEW NEZZELNA ‘ALEJKE KITABÆN FI KIRTASIN FELEMESUHU BI’EJDIHIM LEKALEL-LEDHINE KEFERU ‘IN HADHA ‘ILLA SIHRUN MUBINUN
8 E pastaj thanë: "Pse të mos i zbret atij (Muhammedit) një engjëll (të na thotë për Muhammedin se është i dërguar)". E sikur të zbritnim Ne një engjëll, çështja do të merrte fund duke mos u dhënë atyre afat.
WE KALU LEWLA ‘UNZILE ‘ALEJHI MELEKUN WE LEW ‘ENZELNA MELEKÆN LEKUDIJEL-’EMRU THUMME LA JUNDHERUNE
9 Sikur ta bënim Ne atë (të dërguarin) engjëll, atë do ta bënim (në formë) njeriu e do t'ua përzienim (ngatërronim) atyre atë që i përzien ata vetes së tyre.
WE LEW XHE’ALNAHU MELEKÆN LEXHE’ALNAHU REXHULÆN WE LELEBESNA ‘ALEJHIM MA JELBISUNE
10 Edhe të dërguarit e tjerë para teje janë përqeshur, e ata që u tallën pësuan (dënim) për shkak se talleshin.
WE LEKADI ESTUHZI’E BIRUSULIN MIN KABLIKE FEHAKA BIEL-LEDHINE SEHIRU MINHUM MA KANU BIHI JESTEHZI’UN
11 Thuaj: "Ecni nëpër tokë e mandej shikoni se si qe përfundimi i gënjeshtarëve".
KUL SIRU FIL-’ERDI THUMME ENDHURU KEJFE KANE ‘AKIBETUL-MUKEDHDHIBINE
12 Thuaj: "E kujt është e tërë kjo në qiej e tokë?" Thuaj: "Vetëm e All-llahut". Ai ia përcaktoi mëshirën Vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit, për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë.
KUL LIMEN MA FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI KUL LILLAHI KETEBE ‘ALA NEFSIHI ER-REHMETE LEJEXHME’ANNEKUM ‘ILA JEWMIL-KIJAMETI LA REJBE FIHIL-LEDHINE HASIRU ‘ENFUSEHUM FEHUM LA JU’UMINUNE
13 Vetëm e Tij është gjithçka që pushon e lëviz natën e ditën. Ai gjithçka dëgjon dhe gjithçka di.
WE LEHU MA SEKENE FIL-LEJLI WE EN-NEHARI WE HUWE ES-SEMI’UL-’ALIMU
14 Thuaj: "A pos All-llahut, krijues i qiejve dhe i tokës, që ushqen të tjerët, ndërsa vetë nuk ushqehet, të pranoj Zot tjetër?" Thuaj: "Unë jam i urdhëruar të jem i pari që bindem dhe (urdhërohem): të mos bëhem kurrsesi nga idhujtarët".
KUL ‘EGAJREL-LAHI ‘ETTEHIDHU WELIJÆN FATIRI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE HUWE JUT’IMU WE LA JUT’AMU KUL ‘INNI ‘UMIRTU ‘EN ‘EKUNE ‘EWWELE MEN ‘ESLEME WE LA TEKUNENNE MINEL-MUSHRIKINE
15 Thuaj: "Vërtet, unë i frikësohem dënimit të ditës së madhe, nëse nuk i përulem Zotit tim".
KUL ‘INNI ‘EHAFU ‘IN ‘ASEJTU RABBI ‘ADHABE JEWMIN ‘ADHIMIN
16 Kush mënjanohet atë ditë nga ai (dënimi), atë Ai e ka mëshiruar dhe ai është shpëtim i qartë.
MEN JUSREF ‘ANHU JEWME’IDHIN FEKAD REHIMEHU WE DHELIKEL-FEWZUL-MUBINU
17 Nëse All-llahu të godet me ndonjë të keqe, s'ka kush që ta largojë atë pos Tij, e nëse të dhuron ndonjë të mirë, duhet ditur se Ai është i gjithëfuqishëm për çdo send.
WE ‘IN JEMSESKEL-LAHU BIDURRIN FELA KASHIFE LEHU ‘ILLA HUWE WE ‘IN JEMSESKE BIHAJRIN FEHUWE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
18 Ai është mbizotërues ndaj robërve të Tij. Ai hollësisht di punët e Tij dhe të robërve të Vet.
WE HUWEL-KAHIRU FEWKA ‘IBADIHI WE HUWEL-HEKIMUL-HABIRU
19 Thuaj: "Cili send ka dëshminë më të madhe?" Thuaj: "All-llahu është dëshmues mes meje e jush, e mua më është shpallur ky Kur'an që me të t'ju tërheq vërejtjen juve dhe atij që i komunikohet (dhe të gjithë atyre që vijnë pas jush deri në ditën e kijametit). Ju po dëshmoni se pos All-llahut ka edhe zota të tjerë, a?" Thuaj: "Unë nuk dëshmoj!" Ai është vetëm një Zot dhe unë jam i pastër nga ajo që ju i shoqëroni!
KUL ‘EJJU SHEJ’IN ‘EKBERU SHEHADETEN KULI ELLAHU SHEHIDUN BEJNI WE BEJNEKUM WE ‘UHIJE ‘ILEJJE HADHAL-KUR’ANU LI’NDHIREKUM BIHI WE MEN BELEGA ‘E’INNEKUM LETESH/HEDUNE ‘ENNE ME’A ELLAHI ‘ALIHETEN ‘UHRA KUL LA ‘ESH/HEDU KUL ‘INNEMA HUWE ‘ILEHUN WAHIDUN WE ‘INNENI BERI’UN MIMMA TUSHRIKUNE
20 Atyre që Ne u kemi dhënë librin, e njohin atë (Muhammedin) sikurse i njohin bijtë e tyre. Janë ata që asgjësuan vetveten, andaj nuk besojnë.
EL-LEDHINE ‘ATEJNAHUMUL-KITABE JA’RIFUNEHU KEMA JA’RIFUNE ‘EBNA’EHUMUL-LEDHINE HASIRU ‘ENFUSEHUM FEHUM LA JU’UMINUNE
21 Kush është më mizor se ai që ndaj All-llahut shpif gënjeshtra apo ka përgënjeshtruar faktet e Tij? S'ka dyshim, shpifësit dhe gënjeshtarët nuk kanë shpëtim.
WE MEN ‘EDHLEMU MIMMENI EFTERA ‘ALA ELLAHI KEDHIBÆN ‘EW KEDHDHEBE BI’AJATIHI ‘INNEHU LA JUFLIHU EDH-DHALIMUNE
22 Përkujto ditën kur Ne i tubojmë të gjithë dhe u themi atyre që i shoqëruan: "Ku janë ata të shoqëruarit tuaj që i trillonit?"
WE JEWME NEHSHURUHUM XHEMI’ÆN THUMME NEKULU LILLEDHINE ‘ESHREKU ‘EJNE SHUREKA’UUKUMUL-LEDHINE KUNTUM TEZ’UMUNE
23 Atëherë (pas atij sprovimi) përgjigje tjetër s'u mbetet përveç të thonë: "Për All-llahun, o Zoti ynë, ne nuk ishim idhujtarë!"
THUMME LEM TEKUN FITNETUHUM ‘ILLA ‘EN KALU WEL-LEHI RABBINA MA KUNNA MUSHRIKINE
24 Shih se si bëjnë gënjeshtra kundër vetes dhe si u shkoi huq ajo që trillonin!
ENDHUR KEJFE KEDHEBU ‘ALA ‘ENFUSIHIM WE DELLE ‘ANHUM MA KANU JEFTERUNE
25 Ka prej tyre që ty të dëgjonë (kur lexon Kur'anin). Po Ne kemi krijuar mbulesë mbi zemrat e tyre që të mos e kuptojnë atë dhe në veshët e tyre sajuam shurdhim, dhe edhe sikur t'i shohin të gjitha faktet, ata nuk besojnë, derisa kur vijnë te ti e të polemizojnë, ata që mohuan thonë: "Nuk është tjetër ky (Kur'ani) vetëm se mit i hershëm".
WE MINHUM MEN JESTEMI’U ‘ILEJKE WE XHE’ALNA ‘ALA KULUBIHIM ‘EKINNETEN ‘EN JEFKAHUHU WE FI ‘ADHANIHIM WEKRÆN WE ‘IN JEREW KULLE ‘AJETIN LA JU’UMINU BIHA HETTA ‘IDHA XHA’UKE JUXHADILUNEKE JEKULUL-LEDHINE KEFERU ‘IN HADHA ‘ILLA ‘ESATIRUL-’EWWELINE
26 Ata ndalojnë (të tjerët) nga ai dhe vetë largohen prej atij (Kur'anit), e me atë nuk shkatërrojnë tjetër vetëm vetveten, dhe nuk e hetojnë.
WE HUM JENHEWNE ‘ANHU WE JEN’EWNE ‘ANHU WE ‘IN JUHLIKUNE ‘ILLA ‘ENFUSEHUM WE MA JESH’URUNE
27 E sikur t'i shihje ata kur janë ndalur pranë zjarrit e thonë: "Ah sikur të ktheheshim (në Dunja), të mos gënjejmë faktet e Zotit tonë e të bëhemi nga besimtarët!"
WE LEW TERA ‘IDH WUKIFU ‘ALA EN-NARI FEKALU JA LEJTENA NUREDDU WE LA NUKEDHDHIBE BI’AJATI RABBINA WE NEKUNE MINEL-MU’UMININE
28 Jo, (s'është ashtu) po atyre u doli në shesh ajo që e mbanin fshehtë më parë, prandaj edhe sikur të ktheheshin ata, do ta përsëritnin atë që e kishin të ndaluar, e s'ka dyshim, ata janë gënjeshtarë.
BEL BEDA LEHUM MA KANU JUHFUNE MIN KABLU WE LEW RUDDU LA’ADU LIMA NUHU ‘ANHU WE ‘INNEHUM LEKADHIBUNE
29 Ata thanë: "Nuk ka tjetër, vetëm kjo jeta jonë në këtë botë, dhe ne nuk do të rigjallemi".
WE KALU ‘IN HIJE ‘ILLA HEJATUNA ED-DUNJA WE MA NEHNU BIMEB’UTHINE
30 Dhe, sikur t'i kishte parë ata kur të ndalohen para Zotit të tyre e u thuhet atyre: "A nuk është kjo (ringjalja) e vërtetë?" Ata thonë: " Po, për Zotin tonë!" Thotë: "Shijoni pra dënimin për atë që mohonit!"
WE LEW TERA ‘IDH WUKIFU ‘ALA RABBIHIM KALE ‘ELEJSE HADHA BIL-HEKKI KALU BELA WE RABBINA KALE FEDHUKUL-’ADHABE BIMA KUNTUM TEKFURUNE
31 Ata që përgënjeshtruan se do të takohen me All-llahun (në ditën e gjykimit) kanë humbur përderisa t'u vijë momenti (kijameti) befas e të thonë: "Të mjerët ne për atë që lëshuam" (nga punët e mira në Dunja), e duke i bartur gabimet e veta në shpinë, dhe, e shëmtuar është ajo që bartin.
KAD HASIREL-LEDHINE KEDHDHEBU BILIKA’I ELLAHI HETTA ‘IDHA XHA’ET/HUMU ES-SA’ATU BEGTETEN KALU JA HESRETENA ‘ALA MA FERRETNA FIHA WE HUM JEHMILUNE ‘EWZAREHUM ‘ALA DHUHURIHIM ‘ELA SA’E MA JEZIRUNE
32 Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim e mashtrim. S'ka dyshim se bota tjetër është më e dobishmja për ata që ruhen. A nuk logjikoni?
WE MAL-HEJÆTU ED-DUNJA ‘ILLA LA’IBUN WE LEHWUN WE LELDDARUL-’AHIRETU HAJRUN LILLEDHINE JETTEKUNE ‘EFELA TA’KILUNE
33 Ne dimë se ty të brengos ajo që thonë, e ata nuk të gënjejnë ty, por ata mizorë mohojnë argumentet e All-llahut.
KAD NA’LEMU ‘INNEHU LEJEHZUNUKEL-LEDHI JEKULUNE FE’INNEHUM LA JUKEDHDHIBUNEKE WE LEKINNE EDH-DHALIMINE BI’AJATI ELLAHI JEXHHEDUNE
34 Janë përgënjeshtruar të dërguar para teje, duruan atë gënjeshtër dhe u torturuan përderisa u erdhi ndihma Jonë, prandaj s'ka kush që ndryshon fjalët (premtimet) e All-llahut. E ti je i njohur me disa nga ngjarjet e të dërguarve (edhe ti do të ndihmohesh sikurse ata).
WE LEKAD KUDHDHIBET RUSULUN MIN KABLIKE FESEBERU ‘ALA MA KUDHDHIBU WE ‘UDHU HETTA ‘ETAHUM NESRUNA WE LA MUBEDDILE LIKELIMATI ELLAHI WE LEKAD XHA’EKE MIN NEBE’IL-MURSELINE
35 Por, nëse refuzimi i tyre të është bërë brengë e madhe, ti kërkoje, nëse ke mundësi, ndonjë vrimë në tokë ose shkallë në qiell e t'u sjellësh atyre ndonjë argument (po ti s'mund ta bësh këtë). Të kishte dashur All-llahu i kishte tubuar në rrugë të drejtë; po ti mos u bën nga të padijshmit (dhe mos u brengos).
WE ‘IN KANE KEBURE ‘ALEJKE ‘I’RADUHUM FE’INI ESTETA’TE ‘EN TEBTEGIJE NEFEKÆN FIL-’ERDI ‘EW SULLEMÆN FI ES-SEMA’I FETE’TIJEHUM BI’AJETIN WE LEW SHA’EL-LAHU LEXHEME’AHUM ‘ALEL-HUDA FELA TEKUNENNE MINEL-XHAHILINE
36 Vetëm ata që kanë dëgjim të shëndoshë i përgjigjen (ftesës). Të vdekurit (ata që nuk dëgjojnë dhe nuk besojnë) All-llahu i ringjall, e pastaj te Ai kthehen (u jep atë që e meritojnë).
‘INNEMA JESTEXHIBUL-LEDHINE JESMA’UNE WEL-MEWTA JEB’ATHUHUMU ELLAHU THUMME ‘ILEJHI JURXHA’UNE
37 Dhe thanë: "Përse të mos i zbret atij (Muhammedit) një mrekulli nga Zoti i tij?" Thuaj: "S'ka dyshim se All-llahu ka fuqi t'ia zbresë një mrekulli, por shumica e tyre nuk e dinë (se çka do t'i gjente më pas)".
WE KALU LEWLA NUZZILE ‘ALEJHI ‘AJETUN MIN RABBIHI KUL ‘INNALL-LLAHE KADIRUN ‘ALA ‘EN JUNEZZILE ‘AJETEN WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM LA JA’LEMUNE
38 Nuk ka asnjë gjallesë në tokë dhe as shpendë që fluturojnë me dy krahë e që nuk janë të ndara në grupe (të ndryshme), sikurse edhe ju (Zoti i krijoi, i pajisi si juve). Asgjë nuk kemi lënë pas dore nga evidenca. Më në fund te Zoti i tyre do të tubohen.
WE MA MIN DABBETIN FIL-’ERDI WE LA TA’IRIN JETIRU BIXHENAHEJHI ‘ILLA ‘UMEMUN ‘EMTHALUKUM MA FERRETNA FIL-KITABI MIN SHEJ’IN THUMME ‘ILA RABBIHIM JUHSHERUNE
39 E ata që i bënë të rreme faktet Tona janë shurdhëmemecë të mbetur në errësira. All-llahu e humb kë të dojë dhe e vë në rrugë të drejtë atë që do.
WEL-LEDHINE KEDHDHEBU BI’AJATINA SUMMUN WE BUKMUN FI EDH-DHULUMATI MEN JESHE’I ELLAHU JUDLILHU WE MEN JESHE’ JEXH’ALHU ‘ALA SIRATIN MUSTEKIMIN
40 Thuaju: " Nëse u vjen dënimi nga All-llahu ose u vjen kijameti, më tregoni,nëse jeni të sinqertë, a do të thirrni kë pos All-llahut (për ndihmë)?"
KUL ‘ERE’EJTEKUM ‘IN ‘ETAKUM ‘ADHABU ELLAHI ‘EW ‘ETETKUMU ES-SA’ATU ‘EGAJREL-LAHI TED’UNE ‘IN KUNTUM SADIKINE
41 Jo, vetëm Atij (All-llahut) do t'i luteshi, e nëse do Ai, ju heq atë për çka i luteni, e do t'i harronit ata (zota) që ia shoqëronit.
BEL ‘IJAHU TED’UNE FEJEKSHIFU MA TED’UNE ‘ILEJHI ‘IN SHA’E WE TENSEWNE MA TUSHRIKUNE
42 Ne kemi dërguar (pejgamberë) edhe te popujt para teje (e derisa nuk dëgjuan), i dënuam me skamje e mjerim, ashtu që të përulen.
WE LEKAD ‘ERSELNA ‘ILA ‘UMEMIN MIN KABLIKE FE’EHADHNAHUM BIL-BE’SA’I WE ED-DERRA’I LE’ALLEHUM JETEDERRA’UNE
43 E pse të mos përuleshin kur ju erdhi atyre dënimi jonë? Por zemrat e tyre ishin ngurosor, po edhe djalli ua hieshoi atë që bënin.
FELEWLA ‘IDH XHA’EHUM BE’SUNA TEDERRA’U WE LEKIN KASET KULUBUHUM WE ZEJJENE LEHUMU ESH-SHEJTANU MA KANU JA’MELUN
44 Meqë lanë pas dore atë me çka u këshilluan (t'i drejtohen Zotit), Ne ua hapëm dyert e çdo gjëje (begatie) derisa kur u gëzuan për atë që ju kishte dhënë, i kapëm befas, e ata mbetën të zhgënjyer.
FELEMMA NESU MA DHUKKIRU BIHI FETEHNA ‘ALEJHIM ‘EBWABE KULLI SHEJ’IN HETTA ‘IDHA FERIHU BIMA ‘UTU ‘EHADHNAHUM BEGTETEN FE’IDHA HUM MUBLISUNE
45 Ndaj u zhduk mbeturina e fundit e popullit mizor, pra Falënderim i qoftë Zotit të botëve!
FEKUTI’A DABIRUL-KAWMIL-LEDHINE DHELEMU WEL-HEMDU LILLAHI RABBIL-’ALEMINE
46 Thuaj: "Nëse All-llahu ua merr të dëgjuarit, të pamurit dhe ua mbyll zemrat, pos All-llahut cili zot tjetër do t'ua sjellë atë?". Shih se si ua sqarojmë faktet e megjithëkëtë ata nuk ua vënë veshin!
KUL ‘ERE’EJTUM ‘IN ‘EHADHEL-LAHU SEM’AKUM WE ‘EBSAREKUM WE HATEME ‘ALA KULUBIKUM MEN ‘ILEHUN GAJRU ELLAHI JE’TIKUM BIHI ENDHUR KEJFE NUSERRIFUL-’AJATI THUMME HUM JESDIFUNE
47 Thuaj: "Më tregoni nëse dënimi nga All-llahut ju vjen befas ose me parashenja, a shkatërrohet kush tjetër pos popullit mizor?
KUL ‘ERE’EJTEKUM ‘IN ‘ETAKUM ‘ADHABU ELLAHI BEGTETEN ‘EW XHEHRETEN HEL JUHLEKU ‘ILLAL-KAWMU EDH-DHALIMUNE
48 Ne të dërguarit nuk i dërgojmë ndryshe vetëm si përgëzues dhe qortues. E kush besoi dhe u përmirësua, ata nuk kanë as frikë as brengë.
WE MA NURSILUL-MURSELINE ‘ILLA MUBESHSHIRINE WE MUNDHIRINE FEMEN ‘AMENE WE ‘ESLEHE FELA HAWFUN ‘ALEJHIM WE LA HUM JEHZENUNE
49 Ata që i përgënjeshtruan faktet tona, ata i kap dënimi ngase nuk respektuan normat.
WEL-LEDHINE KEDHDHEBU BI’AJATINA JEMESSUHUMUL-’ADHABU BIMA KANU JEFSUKUNE
50 Thuaj: "Unë nuk u them juve se i kam në kompetencë depot e All-llahut (e t'ju sjell mrekulli), as nuk pretendoj se i di fshehtësitë (e t'ju tregoj se kur do t'ju vijë dënimi), as nuk u them se unë jam engjëll. Unë ndjek vetëm atë që më shpallet mua. Thuaj: "A janë baras i verbëti dhe ai që sheh?" A nuk mendoni?
KUL LA ‘EKULU LEKUM ‘INDI HAZA’INU ELLAHI WE LA ‘A’LEMUL-GAJBE WE LA ‘EKULU LEKUM ‘INNI MELEKUN ‘IN ‘ETTEBI’U ‘ILLA MA JUHA ‘ILEJJE KUL HEL JESTEWIL-’A’MA WEL-BESIRU ‘EFELA TETEFEKKERUNE
51 Ti tërhiqju vërejtjen me këtë (Kur'an) atyre që i frikësohen tubimit para Zotit të tyre, në mënyrë që të ruhen, sepse pos Tij nuk do të ketë as mbrojtës as ndërmjetës.
WE ‘ENDHIR BIHIL-LEDHINE JEHAFUNE ‘EN JUHSHERU ‘ILA RABBIHIM LEJSE LEHUM MIN DUNIHI WE LIJUN WE LA SHEFI’UN LE’ALLEHUM JETTEKUNE
52 Dhe mos i përze ata që adhurojnë Zotin e tyre pa pra mëngjes e mbrëmje, duke qenë të sinqertë ndaj Tij. Ti nuk përgjigjesh asgjë nga llogaria e tyre e as ata nuk kanë kurrfarë përgjegjësie nga llogaria jote, e po i dëbove ata do të bëhesh nga të padrejtit.
WE LA TETRUDIL-LEDHINE JED’UNE REBBEHUM BIL-GADÆTI WEL-’ASHIJI JURIDUNE WEXHHEHU MA ‘ALEJKE MIN HISABIHIM MIN SHEJ’IN WE MA MIN HISABIKE ‘ALEJHIM MIN SHEJ’IN FETETRUDEHUM FETEKUNE MINE EDH-DHALIMINE
53 Kështu Ne i sprovojmë disa me disa të tjerë (pasanikun me varfanjakun, atë me autoritet dhe atë pa të) ashtu që të thonë: "A këta janë mes nesh që All-llahu i dhuroi?" A nuk është All-llahu më i dijshmi për ata që janë mirënjohës?!
WE KEDHELIKE FETENNA BA’DEHUM BIBA’DIN LIJEKULU ‘EHA’UULA’ MENNEL-LAHU ‘ALEJHIM MIN BEJNINA ‘ELEJSEL-LAHU BI’A’LEME BISH-SHAKIRINE
54 E kur të vijnë ty ata që i besojnë ajetet tona, thuaju: "Selamun alejkum, Zoti juaj ia ngjeshi vetes mëshirën. Kush bën prej jush ndonjë të keqe pa dije, e mandej pas asaj (të keqe) pendohet dhe përmirësohet, s'ka dyshim se All-llahu është që falë shumë dhe është Mëshirues".
WE ‘IDHA XHA’EKEL-LEDHINE JU’UMINUNE BI’AJATINA FEKUL SELAMUN ‘ALEJKUM KETEBE REBBUKUM ‘ALA NEFSIHI ER-REHMETE ‘ENNEHU MEN ‘AMILE MINKUM SU’ÆN BIXHEHALETIN THUMME TABE MIN BA’DIHI WE ‘ESLEHE FE’ENNEHU GAFURUN REHIMUN
55 Ja, kështu Ne i sqarojmë argumentet, në mënyrë që të dalë në shesh rruga e kriminelëve.
WE KEDHELIKE NUFESSILUL-’AJATI WE LITESTEBINE SEBILUL-MUXHRIMINE
56 Thuaj: "Unë jam i ndaluar të adhuroj ata që i adhuroni ju, pos All-llahut! Thuaj: "Unë nuk i ndjek dëshirat tuaja, pse atëherë do të isha i humbur e jo prej të udhëzuarve (në rrugë të drejtë)".
KUL ‘INNI NUHITU ‘EN ‘A’BUDEL-LEDHINE TED’UNE MIN DUNI ELLAHI KUL LA ‘ETTEBI’U ‘EHWA’EKUM KAD DELELTU ‘IDHÆN WE MA ‘ENA MINEL-MUHTEDINE
57 Thuaj: "Unë i përmbahem të vërtetës (që më erdhi) nga Zoti im. Ju e gënjyet atë, e për atë që nguteni ju (dënimin), nuk e bëj unë, vendimi i takon vetëm All-llahut; Ai e rrëfen të vërtetën dhe Ai është më i miri i gjykatësve".
KUL ‘INNI ‘ALA BEJJINETIN MIN RABBI WE KEDHDHEBTUM BIHI MA ‘INDI MA TESTA’XHILUNE BIHI ‘INIL-HUKMU ‘ILLA LILLAHI JEKUSSUL-HEKKA WE HUWE HAJRUL-FASILINE
58 Thuaj: "Sikur të ishte ajo për të cilën nguteni ju te unë, çështja mes meje dhe jush do të ishte e përfunduar. All-llahu më së miri di për mizorët".
KUL LEW ‘ENNE ‘INDI MA TESTA’XHILUNE BIHI LEKUDIJEL-’EMRU BEJNI WE BEJNEKUM WEL-LAHU ‘A’LEMU BIDH-DHALIMINE
59 Çelësat e fshehtësive janë vetëm te Ai, atë (fshehtësinë) nuk e di kush pos Tij. Ai e di çka ka në tokë dhe në det, Ai e di për çdo gjeth që bie dhe s'ka kokërr në thellësi të tokës, s'ka të njomë dhe s'ka të thatë që nuk është (shënuar) në librin e qartë (Levhi - Mahfudh).
WE ‘INDEHU MEFATIHUL-GAJBI LA JA’LEMUHA ‘ILLA HUWE WE JA’LEMU MA FIL-BERRI WEL-BEHRI WE MA TESKUTU MIN WEREKATIN ‘ILLA JA’LEMUHA WE LA HEBBETIN FI DHULUMATIL-’ERDI WE LA RETBIN WE LA JA BISIN ‘ILLA FI KITABIN MUBININ
60 Ai është që ju vë në gjumë natën dhe e di çka vepruat ditën, pastaj ju ngjall-zgjon në të (ditën) deri në afatin e caktuar (vdekje). Pastaj do të ktheheni e do t'ju njoftojë me atë që keni pas vepruar.
WE HUWEL-LEDHI JETEWEFFAKUM BIL-LEJLI WE JA’LEMU MA XHEREHTUM BIN-NEHARI THUMME JEB’ATHUKUM FIHI LIJUKDA ‘EXHELUN MUSEMMEN THUMME ‘ILEJHI MERXHI’UKUM THUMME JUNEBBI’UKUM BIMA KUNTUM TA’MELUNE
61 Vetëm Ai është mbizotërues ndaj robërve të vet. Ndaj juve dërgon rojë (cakton engjëj) derisa kur t'i vijë ndonjërit prej jush vdekja, atij ia marrin shpirtin të dërguarit tanë (të tjerë) dhe ata nuk bëjnë kurrfarë lëshimi.
WE HUWEL-KAHIRU FEWKA ‘IBADIHI WE JURSILU ‘ALEJKUM HEFEDHETEN HETTA ‘IDHA XHA’E ‘EHEDEKUMUL-MEWTU TEWEFFET/HU RUSULUNA WE HUM LA JUFERRITUNE
62 Pastaj i kthehen All-llahut, Sunduesit të vërtetë të tyre. Vetëm i tij është sundimi (gjykimi) dhe Ai është më i shpejti i llogaritësve.
THUMME RUDDU ‘ILA ELLAHI MEWLAHUMUL-HEKKI ‘ELA LEHUL-HUKMU WE HUWE ‘ESRA’UL-HASIBINE
63 Thuaj: "Kush ju shpëton prej errësirave (trishtuese) të tokës e të detit e (nga trishtimi) ju e lutni atë haptas e fshehtas (duke thënë), nëse Ai na shpëton prej kësaj, ne do të jemi (besimtarë) mirënjohës?"
KUL MEN JUNEXHXHIKUM MIN DHULUMATIL-BERRI WEL-BEHRI TED’UNEHU TEDERRU’ÆN WE HUFJETEN LE’IN ‘ENXHANA MIN HEDHIHI LENEKUNENNE MINE ESH-SHAKIRINE
64 Thuaj: "All-llahu ju shpëton nga ajo dhe nga çdo brengosje. Megjithëkëtë ju Atij i përshkruani shok".
KULI ELLAHU JUNEXHXHIKUM MINHA WE MIN KULLI KERBIN THUMME ‘ENTUM TUSHRIKUNE
65 Thuaj: "Ai ka fuqi (t'ju shpëtojë, por edhe) t'ju sjellë dënim prej së larti ose prej së poshti nën këmbët tuaja apo t'ju ndajë në grupe e ta luftoni njëri-tjetrin. Shih se si i sqarojmë faktet në mënyrë që të kuptojnë".
KUL HUWEL-KADIRU ‘ALA ‘EN JEB’ATHE ‘ALEJKUM ‘ADHABÆN MIN FEWKIKUM ‘EW MIN TEHTI ‘ERXHULIKUM ‘EW JELBISEKUM SHIJA’ÆN WE JUDHIKA BA’DEKUM BE’SE BA’DIN ENDHUR KEJFE NUSERRIFUL-’AJATI LE’ALLEHUM JEFKAHUNE
66 E populli yt e konsideroi atë (Kur'anin) të rremë, porse ai (Kur'ani) është i vërtetë. Thuaj: "Unë nuk jam roje e juaj".
WE KEDHDHEBE BIHI KAWMUKE WE HUWEL-HEKKU KUL LESTU ‘ALEJKUM BIWEKILIN
67 Çdo lajm e ka afatin e realizimit, e më vonë, ju do të kuptoni.
LIKULLI NEBE’IIN MUSTEKARRUN WE SEWFE TA’LEMUNE
68 Kur sheh ata se janë thelluar (me tallje) në çështjet Tona, largohu prej tyre derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Nëse djalli të bën të harrosh (e rri me ta), pasi të bie ndër mend, mos rri me popullin mizor.
WE ‘IDHA RE’EJTEL-LEDHINE JEHUDUNE FI ‘AJATINA FE’A’RID ‘ANHUM HETTA JEHUDU FI HEDITHIN GAJRIHI WE ‘IMMA JUNSIJENNEKE ESH-SHEJTANU FELA TEK’UD BA’DE EDH-DHIKRA ME’AL-KAWMI EDH-DHALIMINE
69 Për ata që ruhen (për besimtarët) s'ka kurrfarë përgjegjësie (që tallen), por duhet t'ju përkujtojmë në mënyrë që të ruhen edhe ata (që tallen).
WE MA ‘ALEL-LEDHINE JETTEKUNE MIN HISABIHIM MIN SHEJ’IN WE LEKIN DHIKRA LE’ALLEHUM JETTEKUNE
70 Hiqu atyre që e marrin fenë (në vend që ta respektojnë) për lojë e dëfrim dhe i ka mashtruar jeta e kësaj bote. Ti përkujto me të (Kur'anin) që të mos bie njeriu viktimë e asaj që ka vepruar, e që s'ka mbrojtës as ndërmjetësues për të pos All-llahut. Madje ai (njeri) edhe nëse jep, çdo lloj shpagimi nuk i pranohet. Të tillët janë ata që ranë viktimë e asaj që punuan. Ata, për shkak se mohuan, për pije kanë ujë të vluar e dënim të idhët.
WE DHERIL-LEDHINE ETTEHADHU DINEHUM LA’IBÆN WE LEHWEN WE GARRET/HUMUL-HEJÆTU ED-DUNJA WE DHEKKIR BIHI ‘EN TUBSELE NEFSUN BIMA KESEBET LEJSE LEHA MIN DUNI ELLAHI WE LIJUN WE LA SHEFI’UN WE ‘IN TA’DIL KULLE ‘ADLIN LA JU’UHADH MINHA ‘ULA’IKEL-LEDHINE ‘UBSILU BIMA KESEBU LEHUM SHERABUN MIN HEMIMIN WE ‘ADHABUN ‘ELIMUN BIMA KANU JEKFURUNE
71 Thuaj: "A pos All-llahut të adhurojmë çka nuk na sjell as dobi as dëm dhe të kthehemi mbrapa (në kufr) pasi që All-llahu na vuri në rrugë të drejtë? Dhe atëherë të bëhemi sikur ai, të cilin djallëzit e kanë rrëmbyer (e kanë hedhur) në tokë (në një humnerë), e lënë të hutuar që, edhe pse ai ka shokë që e thërrasin në rrugë të drejtë (i thonë): "Eja te ne" (ai nuk përgjigjet). Thuaj: "I vetmi udhëzim është ai udhëzimi i All-llahut, dhe se jemi urdhëruar që t'i dorëzohemi Zotit të botëve".
KUL ‘ENED’U MIN DUNI ELLAHI MA LA JENFA’UNA WE LA JEDURRUNA WE NUREDDU ‘ALA ‘A’KABINA BA’DE ‘IDH HEDANALLAHU KALLEDHI ESTEHWET/HU ESH-SHEJATINU FIL-’ERDI HEJRANE LEHU ‘ESHABUN JED’UNEHU ‘ILAL-HUDA E’TINA KUL ‘INNE HUDA ELLAHI HUWEL-HUDA WE ‘UMIRNA LINUSLIME LIREBBIL-’ALEMINE
72 (Na është thënë) Dhe faleni namazin dhe kini frikë prej Tij, se Ai është te i cili do të tubohemi.
WE ‘EN ‘EKIMU ES-SELÆTE WE ETTEKUHU WE HUWEL-LEDHI ‘ILEJHI TUHSHERUNE
73 E Ai është që krijoi qiejt dhe tokën me qëllim të caktuar, e (ruajuni dënimit) ditën kur thotë: "Bëhu"! Ajo bëhet. Fjala e Tij është e njëmendtë dhe Atij i takon sundimi ditën kur i fryhet "Surit" (kjo është hera e dytë). Ai e di të fshehtën dhe konkreten, është më i urti që di për çdo gjë në hollësi.
WE HUWEL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE BIL-HEKKI WE JEWME JEKULU KUN FEJEKUNU KAWLUHUL-HEKKU WE LEHUL-MULKU JEWME JUNFEHU FI ES-SURI ‘ALIMUL-GAJBI WE ESH-SHEHADETI WE HUWEL-HEKIMUL-HABIR
74 Përkujtoju (o i dërguar) kur Ibrahimi i tha babait të vet Azerit: "A statuja (idhuj) adhuron për zota? Unë po të shoh ty dhe popullin tënd në një humbje të sigurt".
WE ‘IDH KALE ‘IBRAHIMU LI’EBIHI ‘AZERE ‘ETETTEHIDHU ‘ESNAMÆN ‘ALIHETEN ‘INNI ‘ERAKE WE KAWMEKE FI DELALIN MUBININ
75 E kështu Ibrahimit ia mundësuam t'i shohë madhësitë e qiejve e të tokës për t'u bërë edhe më i bindur.
WE KEDHELIKE NURI ‘IBRAHIME MELEKUTE ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE LIJEKUNE MINEL-MUKININE
76 E kur atë e mbuloi nata, ai e pa një yll e tha: "Ky është Zoti im!" E kur u zhduk ai (perëndoi) tha:" Unë nuk i dua ata që humben".
FELEMMA XHENNE ‘ALEJHIL-LEJLU RE’A KEWKEBÆN KALE HADHA RABBI FELEMMA ‘EFELE KALE LA ‘UHIBBUL-’AFILINE
77 Kur e pa hënën të posalindur tha: "Ky është Zoti im!" e kur perëndoi ajo, tha: "Nëse Zoti im nuk më udhëzon, unë do të jem prej njerëzve të humbur!"
FELEMMA RE’AL-KAMERE BAZIGÆN KALE HADHA RABBI FELEMMA ‘EFELE KALE LE’IN LEM JEHDINI RABBI LE’EKUNENNE MINEL-KAWMI ED-DALLINE
78 Kur e pa diellin të lindur, tha: "Ky është Zoti im, ky është i madh!" e kur ai perëndoi, tha: "O populli im, unë jam i pastër nga ajo që ju i shoqëroni!"
FELEMMA RE’A ESH-SHEMSE BAZIGATEN KALE HADHA RABBI HADHA ‘EKBERU FELEMMA ‘EFELET KALE JA KAWMI ‘INNI BERI’UN MIMMA TUSHRIKUNE
79 Unë me veten time i drejtohem Atij që krijoi qiejt e tokën, larg besimeve të tjera; unë nuk jam prej atyre që i përshkruajnë shok!
‘INNI WEXHXHEHTU WEXHHIJE LILLEDHI FETERE ES-SEMAWATI WEL-’ERDE HENIFÆN WE MA ‘ENA MINEL-MUSHRIKINE
80 Po atë e (me Ibrahimin) polemizoi populli i tij e ai tha: "A polemizoni me mua, rreth All-llahut e Ai më udhëzoi?" Unë nuk u frikohem atyre që ju ia bëni shok, vetëm nëse Zoti im do ndonjë send (të më godas, ai më godet). Me dijen e Tij Zoti im ka përfshirë çdo send, a nuk e merrni me mend?
WE HAXHXHEHU KAWMUHU KALE ‘ETUHAXHXHUNI FI ELLAHI WE KAD HEDANI WE LA ‘EHAFU MA TUSHRIKUNE BIHI ‘ILLA ‘EN JESHA’E RABBI SHEJ’ÆN WESI’A RABBI KULLE SHEJ’IN ‘ILMÆN ‘EFELA TETEDHEKKERUNE
81 E si t'ju frikohem atyre që ju ia shoqëruat, e ju nuk frikoheni për atë që i shoqëruat All-llahut pa pasur kurrfarë argumenti. E cili grup, pra, është më i drejtë të jetë i sigurt, nëse jeni që kuptoni?
WE KEJFE ‘EHAFU MA ‘ESHREKTUM WE LA TEHAFUNE ‘ENNEKUM ‘ESHREKTUM BILLAHI MA LEM JUNEZZIL BIHI ‘ALEJKUM SULTANÆN FE’EJJUL-FERIKAJNI ‘EHEKKU BIL-’EMNI ‘IN KUNTUM TA’LEMUNE
82 Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.
EL-LEDHINE ‘AMENU WE LEM JELBISU ‘IMANEHUM BIDHULMIN ‘ULA’IKE LEHUMUL-’EMNU WE HUM MUHTEDUNE
83 Këto janë argumentet tona që ia dhamë Ibrahimit kundër popullit të tij. Ne ngrejmë në shkallë të lartë atë që duam. Zoti yt çdo send e vë në vendin e vet, asgjë nuk mund t'i fshehet.
WE TILKE HUXHXHETUNA ‘ATEJNAHA ‘IBRAHIME ‘ALA KAWMIHI NERFA’U DEREXHATIN MEN NESHA’U ‘INNE REBBEKE HEKIMUN ‘ALIMUN
84 Ne atij (Ibrahimit) i falëm Is'hakun dhe Jakubin dhe secilin prej tyre e udhëzuam. Më parë edhe Nuhun e patëm udhëzuar. E nga pasardhësit e tij (të Ibrahimit) udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejjubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu i shpërblejmë bamirësit.
WE WEHEBNA LEHU ‘ISHAKA WE JA’KUBE KULLÆN HEDEJNA WE NUHÆN HEDEJNA MIN KABLU WE MIN DHURRIJETIHI DAWUDE WE SULEJMANE WE ‘EJJUBE WE JUSUFE WE MUSA WE HARUNE WE KEDHELIKE NEXHZIL-MUHSININE
85 (shpërblyem) Edhe Zekerijanë, Jahjanë, Isain, Ilijasin të gjithë prej të mirëve të përsosur.
WE ZEKERIJA WE JEHJA WE ‘ISA WE ‘ILJASE KULLUN MINE ES-SALIHINE
86 (shpërblyem) Edhe Ismailin, Eljesanë, Junusin dhe Lutin. Të gjithë këta i veçuam mbi njerëzit tjerë.
WE ‘ISMA’ILE WEL-JESE’A WE JUNUS WE LUTÆN WE KULLÆN FEDDELNA ‘ALEL-’ALEMINE
87 Edhe disa nga prindërit, nga pasardhësit dhe nga vëllezërit e tyre i zgjodhëm (për pejgamberë) dhe i udhëzuam në rrugë të vërtetë.
WE MIN ‘ABA’IHIM WE DHURRIJATIHIM WE ‘IHWANIHIM WE EXHTEBEJNAHUM WE HEDEJNAHUM ‘ILA SIRATIN MUSTEKIMIN
88 Ky është udhëzim i All-llahut, udhëzon me të kë të dojë nga robët e Tij. E sikur t'i përshkruajnë shok Zotit (edhe ndonjë nga këta) kishte për t'iu shkuar huq ajo që kanë vepuar.
DHALIKE HUDA ELLAHI JEHDI BIHI MEN JESHA’U MIN ‘IBADIHI WE LEW ‘ESHREKU LEHEBITE ‘ANHUM MA KANU JA’MELUNE
89 Ata ishin që u patëm dhënë librin, urtësinë e pejgamberllëkun; e nëse këta (idhujtarët mekas) e refuzojnë këtë (pejgamberllëkun tënd), Ne e kemi siguruar këtë me një popull që nuk e refuzon.
‘ULA’IKEL-LEDHINE ‘ATEJNAHUMUL-KITABE WEL-HUKME WE EN-NUBUWETE FE’IN JEKFUR BIHA HA’UULA’ FEKAD WE KKELNA BIHA KAWMÆN LEJSU BIHA BIKAFIRINE
90 Ata (të dërguarit e përmedur) ishin që All-llahu i vuri në rrugë të drejtë, andaj ti merri shembull në udhëzim. Thuaj: "Unë nuk kërkoj për këtë (komunikimin e Kur'anit) shpërblim prej jush. Ky nuk është tjetër, përveç një këshillë për mbarë njerëzit.
‘ULA’IKEL-LEDHINE HEDALLAHU FEBIHUDAHUMU EKTEDIHI KUL LA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI ‘EXHRÆN ‘IN HUWE ‘ILLA DHIKRA LIL’ALEMINE
91 Ata (mohuesit) nuk e njohën All-llahun sa duhet njohur Atë kur thanë; "All-llahu nuk i shpalli gjë asnjë njeriu!" Thuaj: "Kush e zbriti librin, me të cilin erdhi Musai e që ishte dritë e udhërrëfyes për njerëz, e të cilin ju e bëni të shpërndarë në letra, që disa i prezentoni, kurse shumicën e fshehni. Dhe u mësuat çka nuk e dinit ju as prindërit tuaj? Thuaj: (e zbriti) All-llahu". Mandej lëri ata që luajnë në atë kotësinë e tyre.
WE MA KADERU ELLAHE HEKKA KADRIHI ‘IDH KALU MA ‘ENZELEL-LAHU ‘ALA BESHERIN MIN SHEJ’IN KUL MEN ‘ENZELEL-KITABEL-LEDHI XHA’E BIHI MUSA NURÆN WE HUDEN LILNNASI TEXH’ALUNEHU KARATISE TUBDUNEHA WE TUHFUNE KETHIRÆN WE ‘ULLIMTUM MA LEM TA’LEMU ‘ENTUM WE LA ‘ABA’UUKUM KULI ELLAHU THUMME DHERHUM FI HAWDIHIM JEL’ABUNE
92 Edhe ky (Kur'an) është libër që e zbritëm; është i bekuar, vërtetues i të mëparshmes, e që t'i tërheqësh vërejtjen nënës së fshatrave (të banorëve mekas) dhe atyre përreth saj (mbarë botës). Ata që e besojnë Ahiretin, besojnë në të (Kur'anin), ata edhe e falin namazin rregullisht.
WE HEDHA KITABUN ‘ENZELNAHU MUBAREKUN MUSEDDIKUL-LEDHI BEJNE JEDEJHI WE LITUNDHIRE ‘UMMEL-KURA WE MEN HEWLEHA WEL-LEDHINE JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI JU’UMINUNE BIHI WE HUM ‘ALA SELATIHIM JUHAFIDHUNE
93 E kush është më gabimtar i madh se sa ai që trillon rrenë ndaj Zotit, ose thotë: "Mua po më shpallet e nuk i është shpallur asgjë, ose se sa ai që thotë: "Do të thur diçka të ngjashme me atë që e ka zbritur All-llahu". E, sikur t'i shihje mizorët kur janë në agoni të vdekjes, e engjëjt kanë shtrirë duart e veta (me ndëshkim) e (u thonë): "Shpëtojeni pra vetveten (nëse mundeni)". "Tash përjetoni dënimin e turpshëm për shkak se e thoshit të pavërtetën për All-llahun, dhe ndaj argumenteve të Tij ishit kryeneç".
WE MEN ‘EDHLEMU MIMMENI EFTERA ‘ALA ELLAHI KEDHIBÆN ‘EW KALE ‘UHIJE ‘ILEJJE WE LEM JUHE ‘ILEJHI SHEJ’UN WE MEN KALE SE’UNZILU MITHLE MA ‘ENZELEL-LAHU WE LEW TERA ‘IDHI EDH-DHALIMUNE FI GAMERATIL-MEWTI WEL-MELA’IKETU BASITU ‘EJDIHIM ‘EHRIXHU ‘ENFUSEKUMUL-JEWME TUXHZEWNE ‘ADHABEL-HUNI BIMA KUNTUM TEKULUNE ‘ALA ELLAHI GAJREL-HEKKI WE KUNTUM ‘AN ‘AJATIHI TESTEKBIRUNE
94 Në të vërtetë ju na erdhët një nga një (të vetmuar), ashtu si ju krijuam së pari; keni lënë prapa shpinës atë që u patëm dhënë, e nuk po shohim se i keni me vete ndërmjetësit tuaj, të cilët i mendonit se për ju janë ndihmëtarë (i shoqëronit All-llahut). S'ka dyshim, është këputur lidhja mes jush, dhe mbaroi ajo çka mendonit (ndërmjetësues apo zotëra tjerë).
WE LEKAD XHI’TUMUNA FURADA KEMA HALEKNAKUM ‘EWWELE MERRETIN WE TEREKTUM MA HAWWELNAKUM WERA’E DHUHURIKUM WE MA NERA ME’AKUM SHUFA’A’EKUMUL-LEDHINE ZE’AMTUM ‘ENNEHUM FIKUM SHUREKA’U LEKAD TEKATTE’A BEJNEKUM WE DELLE ‘ANKUM MA KUNTUM TEZ’UMUNE
95 S'ka dyshim, All-llahu është zbërthyes i farës (i kokrrës së saj) dhe i bërthamës (së pemës). Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe Ai është nxjerrës i të vdekurit nga i gjalli. Ky është All-llahu, e si atëherë shmangeni (nga besimi)?
‘INNALL-LLAHE FALIKUL-HEBBI WE EN-NEWA JUHRIXHUL-HEJJE MINEL-MEJJITI WE MUHRIXHUL-MEJJITI MINEL-HEJJI DHELIKUMU ELLAHU FE’ENNA TU’UFEKUNE
96 Ai është krijues i dritës së mëngjesit. Natën e bëri kohë pushimi, e diellin dhe hënën për llogaritje të kohës. Ky (rregull) është caktim i të plotfuqishmit, i gjithëdijshmit.
FALIKUL-’ISBAHI WE XHE’ALEL-LEJLE SEKENÆN WE ESH-SHEMSE WEL-KAMERE HUSBANÆN DHALIKE TEKDIRUL-’AZIZIL-’ALIMI
97 Ai është që krijoi yjet për ju që me ta të orientoheni në errësira kur jeni në tokë ose në det. Vërtet Ne i shpjeguam argumentet tona për një popull që di të mendojë.
WE HUWEL-LEDHI XHE’ALE LEKUMU EN-NUXHUME LITEHTEDU BIHA FI DHULUMATIL-BERRI WEL-BEHRI KAD FESSELNAL-’AJATI LIKAWMIN JA’LEMUNE
98 Ai është që ju krijoi (filloi) prej një njeriu; aty (mbi tokë) jetoni (qëndroni) dhe nën të do të pushoni. Ne ia sqaruam argumentet një populli që di të kuptojë.
WE HUWEL-LEDHI ‘ENSHE’EKUM MIN NEFSIN WAHIDETIN FEMUSTEKARRUN WE MUSTEWDA’UN KAD FESSELNAL-’AJATI LIKAWMIN JEFKAHUN
99 Ai është që lëshoi nga lartë shiun e me të nxori bimën e çdo sendi dhe prej bimës gjelbërim dhe prej tij (prej gjelbërimit) kokrra të dendura në kallinj. E nga hurmet, nga sythat e tyre kalaveshë të afërt (për t'i vjelë). Edhe kopshtie me hardhi, ullinj e shegë të ngjashme (në dukje) e të llojllojshme (në shije). Shikoni pra frutat e tyre kur i formojnë dhe kur piqen (të gjitha këto nga shiu). Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë.
WE HUWEL-LEDHI ‘ENZELE MINE ES-SEMA’I MA’EN FE’EHREXHNA BIHI NEBATE KULLI SHEJ’IN FE’EHREXHNA MINHU HADIRÆN NUHRIXHU MINHU HEBBÆN MUTERAKIBÆN WE MINE EN-NEHLI MIN TEL’IHA KINWANUN DANIJETUN WE XHENNATIN MIN ‘A’NABIN WE EZ-ZEJTUNE WE ER-RUMMANE MUSHTEBIHÆN WE GAJRE MUTESHABIHIN ENDHURU ‘ILA THEMERIHI ‘IDHA ‘ETHMERE WE JEN’IHI ‘INNE FI DHALIKUM LE’AJATIN LIKAWMIN JU’UMINUNE
100 E xhinët ia bëjnë shokë All-llahut, e në të vërtetë Ai i krijoi ata (xhinët) dhe duke mos patur kurrfarë dije, ata shpifën se Ai (Zoti) ka djem e vajza. Larg (shpifjeve) është madhëria e Tij e lartë.
WE XHE’ALU LILLAHI SHUREKA’EL-XHINNE WE HALEKAHUM WE HAREKU LEHU BENINE WE BENATIN BIGAJRI ‘ILMIN SUBHANEHU WE TA’ALA ‘AMMA JESIFUNE
101 Ai (All-llahu) është që krijo (pa kurrfarë shembulli) qiejt dhe tokën (e duke qenë i tillë), e si do të ketë Ai fëmijë kur nuk pati bashkëshorte? Çdo send e krijoi Ai, dhe është më i dijshmi për të gjitha sendet e krijuara.
BEDI’U ES-SEMAWATI WEL-’ERDI ‘ENNA JEKUNU LEHU WELEDUN WE LEM TEKUN LEHU SAHIBETUN WE HALEKA KULLE SHEJ’IN WE HUWE BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMUN
102 Ky është All-llahu, Zoti juaj, nuk ka të adhuruar përveç Tij, Krijues i çdo sendi, pra adhurojeni Atë; Ai është mbikëqyrës ndaj çdo sendi.
DHELIKUMU ELLAHU REBBUKUM LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE HALIKU KULLI SHEJ’IN FA’BUDUHU WE HUWE ‘ALA KULLI SHEJ’IN WE KILUN
103 Të parët (e njerëzve) nuk mund ta përfshinë Atë, e Ai i përfshinë të parët. Ai është shumë i kujdesshëm, hollësisht i njohur.
LA TUDRIKUHUL-’EBSARU WE HUWE JUDRIKUL-’EBSARE WE HUWEL-LETIFUL-HABIR
104 Juve ju erdhën argumente të qarta nga Zoti i juaj e kush i sheh (kupton) ai e ka për vete, e kush verbërohet, ai e ka për të zezën e vet. E unë (Pejgamberi) nuk jamë roje e juaj.
KAD XHA’EKUM BESA’IRU MIN RABBIKUM FEMEN ‘EBSERE FELINEFSIHI WE MEN ‘AMIJE FE’ALEJHA WE MA ‘ENA ‘ALEJKUM BIHEFIDHIN
105 E kështu Ne i sqarojmë dëshmitë, ashtu që ata thonë: "Ke mësuar ti" (nga librat, po fjalës së tyre nuk i vihet veshi) dhe që për t'ia bërë edhe më të qarta një populli që di të dallojë (të vërtetën nga e kota).
WE KEDHELIKE NUSERRIFUL-’AJATI WE LIJEKULU DERESTE WE LINUBEJJINEHU LIKAWMIN JA’LEMUNE
106 Ti (Muhammed) praktiko atë që t'u shpall nga Zoti yt. S'ka Zot, përveç Tij. Largohu prej idhujtarëve.
ETTEBI’ MA ‘UHIJE ‘ILEJKE MIN RABBIKE LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE WE ‘A’RID ‘ANIL-MUSHRIKINE
107 E sikur të donte All-llahu, ata nuk do të ishin idhujtarë. Ne nuk të bëmë përcjellës të tyre e as që je mbikëqyrës i tyre.
WE LEW SHA’EL-LAHU MA ‘ESHREKU WE MA XHE’ALNAKE ‘ALEJHIM HEFIDHÆN WE MA ‘ENTE ‘ALEJHIM BIWEKILIN
108 Ju mos ua shani ata (zota) që u luten (idhujtarët), pos All-llahut, e (si hakmarrje) të fyejnë All-llahun nga armiqësia, duke mos ditur (për madhërinë e Tij). Kështu Ne ia kemi zbukuruar çdo populli veprimin e vet, mandej e ardhmja e tyre është te Zoti i tyre, e Ai i shpërblen për atë që vepruan.
WE LA TESUBBUL-LEDHINE JED’UNE MIN DUNI ELLAHI FEJESUBBU ELLAHE ‘ADWEN BIGAJRI ‘ILMIN KEDHALIKE ZEJJENNA LIKULLI ‘UMMETIN ‘AMELEHUM THUMME ‘ILA RABBIHIM MERXHI’UHUM FEJUNEBBI’UHUM BIMA KANU JA’MELUNE
109 Ata u betuan me një betim të fortë në All-llahun, se nëse u vjen atyre ndonjë mrekulli, do ta besojnë. Thuaj: "Çështja e atyre mrekullive është te All-llahu". E ku e dini ju, ndoshta kur të vijnë ato nuk u besojnë".
WE ‘EKSEMU BILLAHI XHEHDE ‘EJMANIHIM LE’IN XHA’ET/HUM ‘AJETUN LEJU’UMINUNNE BIHA KUL ‘INNEMAL-’AJATU ‘INDEL-LAHI WE MA JUSH’IRUKUM ‘ENNEHA ‘IDHA XHA’ET LA JU’UMINUNE
110 Ne i rrotullojmë zemrat dhe të parët e tyre (prej besimit) ashtu sikundër nuk e besuan atë (Kur'anin) për herë të parë, dhe i lëmë të bredhin të hutuar në atë mashtrimin e tyre.
WE NUKALLIBU ‘EF’IDETEHUM WE ‘EBSAREHUM KEMA LEM JU’UMINU BIHI ‘EWWELE MERRETIN WE NEDHERUHUM FI TUGJANIHIM JA’MEHUNE
111 E edhe sikur t'ua zbritnim Ne atyre engjëjt, t'u flitnin të vdekurit, t'u tubonim atyre çdo send (gjallesë) konkretisht, ata nuk kishin për të besuar, vetëm po të donte All-llahu, por shumica e tyre nuk dinë (se besimi është dhuratë nga Zoti).
WE LEW ‘ENNENA NEZZELNA ‘ILEJHIMUL-MELA’IKETE WE KELLEMEHUMUL-MEWTA WE HESHERNA ‘ALEJHIM KULLE SHEJ’IN KUBULÆN MA KANU LIJU’UMINU ‘ILLA ‘EN JESHA’EL-LAHU WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM JEXHHELUNE
112 Dhe kështu (sikurse edhe ty) çdo pejgamberi i bëmë armiq disa nga njerëzit dhe nga xhinët e djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxit njëri-tjetrin në mashtrime. E sikur të donte Zoti yt, ata nuk do bënin atë (armiqësi), po ti lëri ata me ato trillime.
WE KEDHELIKE XHE’ALNA LIKULLI NEBIJIN ‘ADUWÆN SHEJATINEL-’INSI WEL-XHINNI JUHI BA’DUHUM ‘ILA BA’DIN ZUHRUFEL-KAWLI GURURÆN WE LEW SHA’E REBBUKE MA FE’ALUHU FEDHERHUM WE MA JEFTERUNE
113 Dhe që të anojnë (te ato fjalë mashtruese) zemrat e atyre që nuk besojnë botën e ardhshme dhe që të kënaqen e ngarkohen me atë që janë duke u ngarkuar (ty nuk të dëmtojnë asgjë).
WE LITESGA ‘ILEJHI ‘EF’IDETUL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI WE LIJERDEWHU WE LIJEKTERIFU MA HUM MUKTERIFUNE
114 (Thuaj) A pos All-llahut të kërkoj unë gjykatës (mes meje dhe juve)? Kur Ai është që ua zbriti librin në mënyrë të shkoqitur? Atyre që u dhamë librin e dinë se ai (Kur'ani) është i zbritur prej Zotit tënd saktësisht, pra mos u bë prej atyre që dyshojnë.
‘EFEGAJREL-LAHI ‘EBTEGI HEKEMÆN WE HUWEL-LEDHI ‘ENZELE ‘ILEJKUMUL-KITABE MUFESSELÆN WEL-LEDHINE ‘ATEJNAHUMUL-KITABE JA’LEMUNE ‘ENNEHU MUNEZZELUN MIN RABBIKE BIL-HEKKI FELA TEKUNENNE MINEL-MUMTERINE
115 Fjalët e Zotit tënd janë plot të vërteta (çka lajmërojnë) dhe plot të drejta (çka gjykojnë). S'ka kush që të ndryshojë fjalët (vendimet) e Tij. Ai është që dëgjon e di.
WE TEMMET KELIMETU RABBIKE SIDKÆN WE ‘ADLÆN LA MUBEDDILE LIKELIMATIHI WE HUWE ES-SEMI’UL-’ALIMU
116 Në qoftë se u bindesh shumicës (mohuese që janë) në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e All-llahut. Ata nuk ndjekin tjetër vetëm supozime dhe nuk janë tjetër vetëm se rrenacakë.
WE ‘IN TUTI’ ‘EKTHERE MEN FIL-’ERDI JUDILLUKE ‘AN SEBILI ELLAHI ‘IN JETTEBI’UNE ‘ILLA EDH-DHENNE WE ‘IN HUM ‘ILLA JEHRUSUNE
117 S'ka dyshim, Zoti yt e di më së miri për atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai është më i dijshmi për të udhëzuarit.
‘INNE REBBEKE HUWE ‘A’LEMU MEN JEDILLU ‘AN SEBILIHI WE HUWE ‘A’LEMU BIL-MUHTEDINE
118 Ju (besimtarë) hani nga ajo që (është therur dhe) është përmendur emri i All-llahut, po qe se jeni të bindur në faktet e Tij.
FEKULU MIMMA DHUKIRE ESMU ELLAHI ‘ALEJHI ‘IN KUNTUM BI’AJATIHI MU’UMININE
119 Ç'keni ju që të mos hani nga ajo për të cilën është përmendur emri i All-llahut, e Ai ju sqaroi juve se çka është e ndaluar për ju, përveç kur jeni detyruar (atëherë edhe harami është hallall). Një shumicë (e mohuesve), duke mos pasur kurrfarë dije, por vetëm nga pasionet e tyre, duan t'i largojnë nga e vërteta (njerëzit). Po Zoti yt di më së miri për ata që i shkelin dispozitat.
WE MA LEKUM ‘ELLA TE’KULU MIMMA DHUKIRE ESMU ELLAHI ‘ALEJHI WE KAD FESSELE LEKUM MA HERREME ‘ALEJKUM ‘ILLA MA EDTURIRTUM ‘ILEJHI WE ‘INNE KETHIRÆN LEJUDILLUNE BI’EHWA’IHIM BIGAJRI ‘ILMIN ‘INNE REBBEKE HUWE ‘A’LEMU BIL-MU’TEDINE
120 Dhe mos bëni mëkate as haptas as fshehtas. Ata që bëjnë mëkatin do të ndëshkohen për mëkatin e bërë.
WE DHERU DHAHIREL-’ITHMI WE BATINEHU ‘INNEL-LEDHINE JEKSIBUNEL-’ITHME SEJUXHZEWNE BIMA KANU JEKTERIFUNE
121 Dhe mos hani nga ajo që (para therjes së saj) nuk është përmendur emri i All-llahut, vërtet ajo (ngrënia) është mëkat. Djallëzit i nxisin miqtë e vet që t'ju polemizojnë juve, e nëse i dëgjoni ata, atëherë jeni si ata (idhujtarë).
WE LA TE’KULU MIMMA LEM JUDHKERI ESMU ELLAHI ‘ALEJHI WE ‘INNEHU LEFISKUN WE ‘INNE ESH-SHEJATINE LEJUHUNE ‘ILA ‘EWLIJA’IHIM LIJUXHADILUKUM WE ‘IN ‘ETA’TUMUHUM ‘INNEKUM LEMUSHRIKUNE
122 Vallë, a është ai që qe i vdekur kurse Ne e ngjallëm dhe i dhamë dritë, me të cilën ecën mes njerëzve, si ai që ka mbetur në errësirë (i humbur) dhe nuk mund të shpëtojë nga ajo? Ja, kështu (si këtij në errësirë) iu duket mirë mohuesve ajo që veprojnë.
‘EWEMEN KANE MEJTÆN FE’EHJEJNAHU WE XHE’ALNA LEHU NURÆN JEMSHI BIHI FI EN-NASI KEMEN METHELUHU FI EDH-DHULUMATI LEJSE BIHARIXHIN MINHA KEDHALIKE ZUJJINE LILKAFIRINE MA KANU JA’MELUNE
123 Dhe ashtu (sikurse në Mekë) në çdo qytet kemi bërë kriminelët e tij pari, në mënyrë që të bëjnë dredhi në të, por nuk mashtrojnë tjetërkë pos veten e tyre dhe prapëseprapë nuk kuptojnë.
WE KEDHELIKE XHE’ALNA FI KULLI KARJETIN ‘EKABIRE MUXHRIMIHA LIJEMKURU FIHA WE MA JEMKURUNE ‘ILLA BI’ENFUSIHIM WE MA JESH’URUNE
124 E kur u vjen atyre ndonjë argument i prerë (për Muhammedin), ata thonë: "Kurrsesi nuk e besojmë atë (dërgesën e Muhammedit) derisa të mos na jepet edhe neve ngjashëm me atë që iu pat dhënë të dërguarve të All-llahut"! Më së miri All-llahu e di ku ta vërë dërgesën (risalen) e vet. Ata që bënë krim do t'i godasë poshtrimi dhe dënimi i fortë te All-llahu për shkak se vazhdimisht bënin hile.
WE ‘IDHA XHA’ET/HUM ‘AJETUN KALU LEN NU’UMINE HETTA NU’UTA MITHLE MA ‘UTIJE RUSULU ELLAHI ELLAHU ‘A’LEMU HEJTHU JEXH’ALU RISALETEHU SEJUSIBUL-LEDHINE ‘EXHREMU SEGARUN ‘INDEL-LAHI WE ‘ADHABUN SHEDIDUN BIMA KANU JEMKURUNE
125 Atë që All-llahu dëshiron ta udhëzojë, ia zgjeron zemrën për (të pranuar) Islamin. Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij ia bën shumë të ngusht sikur të ngjitej në qiell. Kështu All-llahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë.
FEMEN JURIDI ELLAHU ‘EN JEHDIJEHU JESHREH SEDREHU LIL’ISLAMI WE MEN JURID ‘EN JUDILLEHU JEXH’AL SEDREHU DEJJIKÆN HEREXHÆN KE’ENNEMA JESSA’’ADU FI ES-SEMA’I KEDHALIKE JEXH’ALU ELLAHU ER-RIXHSE ‘ALEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE
126 Kjo është rruga e Zotit tënd, është e drejtë, Ne shpjeguam argumentet për njerëz që përkujtojnë.
WE HEDHA SIRATU RABBIKE MUSTEKIMÆN KAD FESSELNAL-’AJATI LIKAWMIN JEDHDHEKKERUNE
127 Ata e kanë vendin e shpëtimit (xhennetin) te Zoti i tyre; Ai është mbrojtës i tyre, për atë që ata vepruan.
LEHUM DARU ES-SELAMI ‘INDE RABBIHIM WE HUWE WELIJUHUM BIMA KANU JA’MELUNE
128 Përkujto ditën kur Ai i tubon ata të gjithë (e u thotë): "O grumbull i xhinve, ju mashtruat shumë njerëz!" E nga njerëzit që ishin miq të tyre (të xhinve) thonë: "Zoti ynë ne përfituam njëri prej tjetrit, dhe e arritëm afatin të cilin e caktove!" Tha: "(Zoti) Zjarri është vendi juaj, përgjithmonë jeni në të, pos (kohës) çka do All-llahu". Vërtet Zoti yt është më i urti, më i dijshmi.
WE JEWME JEHSHURUHUM XHEMI’ÆN JA MA’SHEREL-XHINNI KADI ESTEKTHERTUM MINEL-’INSI WE KALE ‘EWLIJA’UUHUM MINEL-’INSI REBBENA ESTEMTE’A BA’DUNA BIBA’DIN WE BELEGNA ‘EXHELENAL-LEDHI ‘EXHXHELTE LENA KALE EN-NARU METHWAKUM HALIDINE FIHA ‘ILLA MA SHA’EL-LAHU ‘INNE REBBEKE HEKIMUN ‘ALIMUN
129 Po ashtu (sikur u dhamë xhinve dhe njerëzve përjetim), Ne i bëjmë sundues disa mizorë mbi mizorët e tjerë për shkak të asaj që fituan (vepruan).
WE KEDHELIKE NUWELLI BA’DE EDH-DHALIMINE BA’DÆN BIMA KANU JEKSIBUNE
130 O grumbull i xhinve dhe i njerëzve! A nuk ju erdhën nga mesi juaj të dërguar t'ju rrëfejnë argumentet e Mia dhe t'ju tërheqin vërejtjen për takimin tuaj në këtë ditë? Ata thonë: "Dëshmojmë kundër vetvetes". I pat mashtruar ata jeta e kësaj bote dhe ashtu (të detyruar) dëshmuan kundër vetvetes se me të vërtetë e refuzonin (të vërtetën).
JA MA’SHEREL-XHINNI WEL-’INSI ‘ELEM JE’TIKUM RUSULUN MINKUM JEKUSSUNE ‘ALEJKUM ‘AJA TI WE JUNDHIRUNEKUM LIKA’E JEWMIKUM HADHA KALU SHEHIDNA ‘ALA ‘ENFUSINA WE GARRET/HUMUL-HEJA ETU ED-DUNJA WE SHEHIDU ‘ALA ‘ENFUSIHIM ‘ENNEHUM KANU KAFIRINE
131 Këtë (dërgimin e të dërguarve) ngase Zoti yt nuk është që për shkak të mëkatit të shkatërrojë një vend, e banorët e tij të jenë të painformuar.
DHALIKE ‘EN LEM JEKUN REBBUKE MUHLIKEL-KURA BIDHULMIN WE ‘EHLUHA GAFILUNE
132 Po për secilin (veprues) ka shkallë (që do t'i arrijë) sipas asaj që vepruan. All-llahu nuk është i pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë.
WE LIKULLIN DEREXHATUN MIMMA ‘AMILU WE MA REBBUKE BIGAFILIN ‘AMMA JA’MELUNE
133 Zoti yt nuk ka nevojë për asgjë, Ai është mëshirues. Nëse do Ai, juve ju zhduk dhe sjell kë të dojë pas jush, ashtu sikurse ju solli juve nga pasardhësit e atyre që ishin para jush.
WE REBBUKEL-GANIJU DHU ER-REHMETI ‘IN JESHE’ JUDH/HIBKUM WE JESTEHLIF MIN BA’DIKUM MA JESHA’U KEMA ‘ENSHE’EKUM MIN DHURRIJETI KAWMIN ‘AHARINE
134 Ajo që iu kërcënohet (kijameti, ringjallja, llogaria, përgjegjësia) patjetër do të vijë, e ju nuk mund ta pengoni. (Nuk mund ta mënjanoni caktimin e Zotit).
‘INNE MA TU’ADUNE LE’ATIN WE MA ‘ENTUM BIMU’XHIZINE
135 Thuaj: "O populli im (kurejshit)! veproni në atë që jeni, e unë do të vazhdoj të veproj në atë që jam, e më vonë do ta dini se kujt do t'i takojë e ardhmja e lavdishme. Është e ditur se zullumqarët nuk gjejnë shpëtim".
KUL JA KAWMI A’MELU ‘ALA MEKANETIKUM ‘INNI ‘AMILUN FESEWFE TA’LEMUNE MEN TEKUNU LEHU ‘AKIBETU ED-DARI ‘INNEHU LA JUFLIHU EDH-DHALIMUNE
136 Dhe nga ajo që krijoi Ai prej të lashtave dhe prej kafshëve shtëpiake, ata (idhujtarët) ndanë një pjesë për All-llahun dhe thanë: "Kjo është për All-llahun, si mendonin ata, e kjo është e idhujve tanë". Ajo që ishte për idhujt, nuk shkon te All-llahu, e ajo që është për All-llahun, shkon te idhujt e tyre. Sa gjykim i shëmtuar është ai që gjykojnë (pjesën e idhujve e plotësonin nga ajo e All-llahut, në rast nevoje, e të All-llahut jo).
WE XHE’ALU LILLAHI MIMMA DHERE’E MINEL-HERTHI WEL-’EN’AM NESIBÆN FEKALU HADHA LILLAHI BIZA’MIHIM WE HEDHA LISHUREKA’INA FEMA KANE LISHUREKA’IHIM FELA JESILU ‘ILA ELLAHI WE MA KANE LILLAHI FEHUWE JESILU ‘ILA SHUREKA’IHIM SA’E MA JEHKUMUNE
137 Kështu shumicës së idhujtarëve, idhujt ua hijeshuan atyre mbytjen e fëmijëve të vet, për t'i shkatërruar (me mashtrime) dhe për t'ua ngatërruar fenë (që e kishin pasur të Ismailit). Po sikur të donte All-llahu, ata nuk do ta bënin atë, andaj hiqu tyre dhe asaj që shpifin.
WE KEDHELIKE ZEJJENE LIKETHIRIN MINEL-MUSHRIKINE KATLE ‘EWLADIHIM SHUREKA’UUHUM LIJURDUHUM WE LIJELBISU ‘ALEJHIM DINEHUM WE LEW SHA’EL-LAHU MA FE’ALUHU FEDHERHUM WE MA JEFTERUNE
138 Dhe sipas bindjes së tyre ata thoshin: "Këto kafshë dhe këto bimë janë të ndaluara, nuk mund të ushqehet me to, përveç ata të cilëve ne ua lejomë; këto janë kafshë që është e ndaluar t'u hipet; këto janë kafshë që gjatë therjes së tyre nuk përmendin emrin e All-llahut, duke shpifur ndaj Tij. Ai do t'i ndëshkojë ata për shpifjet e tyre".
WE KALU HEDHIHI ‘EN’AMUN WE HERTHUN HIXHRUN LA JET’AMUHA ‘ILLA MEN NESHA’U BIZA’MIHIM WE ‘EN’AMUN HURRIMET DHUHURUHA WE ‘EN’AMUN LA JEDHKURUNE ESMEL-LAHI ‘ALEJHA EFTIRA’EN ‘ALEJHI SEJEXHZIHIM BIMA KANU JEFTERUNE
139 Madje ata thoshin: "Çka është në barqet e këtyre kafshëve është vetëm për mashkujt tanë, e ndaluar për gratë tona. E nëse ishte e ngordhtë (fruti në bark) ata (meshkuj e femra) ishin të barabartë në të. Do ta ndëshkojë Ai cilësimin e tyre të rrejshëm. Ai është i përsosur në punët e Tij, i dijshëm për krijesat e Tij".
WE KALU MA FI BUTUNI HEDHIHIL-’EN’AMI HALISETUN LIDHUKURINA WE MUHERREMUN ‘ALA ‘EZWAXHINA WE ‘IN JEKUN MEJTETEN FEHUM FIHI SHUREKA’U SEJEXHZIHIM WESFEHUM ‘INNEHU HEKIMUN ‘ALIMUN
140 S'ka dyshim se kanë dështuar keq ata që mbytën fëmijët e tyre nga mendjelehtësia e pa kurrfarë dije dhe ata që duke i shpifur Zotit, shpallën të ndaluar atë që Zoti u kishte dhuruar. Ata kanë humbur rrugën e drejtë dhe prej fillimit nuk ishin në udhëzim.
KAD HASIREL-LEDHINE KATELU ‘EWLADEHUM SEFEHÆN BIGAJRI ‘ILMIN WE HERREMU MA REZEKAHUMU ELLAHU EFTIRA’EN ‘ALA ELLAHI KAD DELLU WE MA KANU MUHTEDINE
141 Ai (All-llahu) është që krijoi kopshte (bimët e të cilave) të ngritura lart (në shtylla) dhe të rrafshta (të shtrira në tokë), edhe hurmet dhe drithërat me frute (shije) të ndryshme; (krijoi) ullinjtë dhe shegët e ngjashme (nga forma) e jo të ngjashme (nga shija). Hani frutat e tyre kur të piqen dhe ditën e korrjes (të vjeljes) së frutave jepeni atë pjesë që është obligim (të varfërve e nevojlive) dhe (hani-jepni) mos teproni, pse Ai nuk i do shkapërderdhësit.
WE HUWEL-LEDHI ‘ENSHE’E XHENNATIN MA’RUSHATIN WE GAJRE MA’RUSHATIN WE EN-NEHLE WE EZ-ZER’A MUHTELIFÆN ‘UKULUHU WE EZ-ZEJTUNE WE ER-RUMMANE MUTESHABIHÆN WE GAJRE MUTESHABIHIN KULU MIN THEMERIHI ‘IDHA ‘ETHMERE WE ‘ATU HEKKAHU JEWME HESADIHI WE LA TUSRIFU ‘INNEHU LA JUHIBBUL-MUSRIFINE
142 Nga kafshët (shtëpiake krijoi) edhe aso për ngarkim (për hipje) dhe aso, prodhimi i të cilave përdoret për shtrojë (leshi i tyre ose për therrje). Hani nga ajo që All-llahu ju dhuroi, e mos ndiqni gjurmët (rrugët) e shejtanit, pse ai është armik juaj i hapët.
WE MINEL-’EN’AMI HEMULETEN WE FERSHÆN KULU MIMMA REZEKAKUMU ELLAHU WE LA TETTEBI’U HUTUWATI ESH-SHEJTANI ‘INNEHU LEKUM ‘ADUWUN MUBINUN
143 Ai (krijoi) tetë lloje (nga kafshët shtëpiake): prej deleve dy (dash e dele), prej dhive dy (cjap e dhi). Thuaj: "A janë të ndaluar (haram) dy meshkuj apo dy femra apo çka mbanë (pjell) mitra e dy (llojeve të tyre) femrave?" Më tregoni, pra, me fakte të ditura (e jo me trillime) nëse jeni të sinqertë.
THEMANIJETE ‘EZWAXHIN MINE ED-DE’NI ETHNEJNI WE MINEL-MA’ZI ETHNEJNI KUL ‘ALDHDHEKEREJNI HERREME ‘EMIL-’UNTHEJEJNI ‘EMMA ESHTEMELET ‘ALEJHI ‘ERHAMUL-’UNTHEJEJNI NEBBI’UNI BI’ILMIN ‘IN KUNTUM SADIKINE
144 Ai (krijoi) edhe nga devet dy (lloje) dhe nga lopët dy (lloje). Thuaj: "A dy meshkuj i ka ndaluar (haram), a dy femra, ose çka mban mitra e dy (llojeve të tyre) femrave?" A mos ishit të pranishëm kur All-llahu ju porositi me këtë (hallall apo haram)?" E kush është më mizor se ai që trillon rrenë për All-llahun dhe ashtu t'i humbë njerëzit në mungesë të dijes. All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë mizorët.
WE MINEL-’IBILI ETHNEJNI WE MINEL-BEKARI ETHNEJNI KUL ‘ALDHDHEKEREJNI HERREME ‘EMIL-’UNTHEJEJNI ‘EMMA ESHTEMELET ‘ALEJHI ‘ERHAMUL-’UNTHEJEJNI ‘EM KUNTUM SHUHEDA’E ‘IDH WESSAKUMU ELLAHU BIHEDHA FEMEN ‘EDHLEMU MIMMENI EFTERA ‘ALA ELLAHI KEDHIBÆN LIJUDILLE EN-NASE BIGAJRI ‘ILMIN ‘INNALL-LLAHE LA JEHDIL-KAWME EDH-DHALIMINE
145 Thuaj: "Në atë që më është shpallur mua (në Kur'an) nuk po gjej të ndaluar diçka nga ushqimi, përveç në qoftë se ai (ushqimi) është: cofëtinë, gjak i derdhur ose mish derri, ai është i ndytë, dhe pos asaj që është therrur jo në emër të All-llahut (por të ndonjë idhulli) e që është mëkat. E kush detyrohet (t'i hajë këto të ndaluara), por duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos e tepruar, Zoti yt është që falë e mëshiron shumë".
KUL LA ‘EXHIDU FI MA ‘UHIJE ‘ILEJJE MUHERREMÆN ‘ALA TA’IMIN JET’AMUHU ‘ILLA ‘EN JEKUNE MEJTETEN ‘EW DEMÆN MESFUHÆN ‘EW LEHME HINZIRIN FE’INNEHU RIXHSUN ‘EW FISKÆN ‘UHILLE LIGAJRI ELLAHI BIHI FEMENI EDTURRE GAJRE BAGIN WE LA ‘ADIN FE’INNE REBBEKE GAFURUN REHIMUN
146 E (posaçërisht) ndaj atyre që janë jehudi Ne u kemi ndaluar çdo (kafshë) thundrake: nga lopët dhe delet u kemi ndaluar dhjamin e tyre, pos atij (dhjami) në shpinën dhe në zorrët e tyre dhe pos atij të përzier me ndonjë asht. Këtë (masë-ndalesë) e morëm si ndëshkim ndaj mëkatit të tyre. S'ka dyshim, Ne jemi të vërtetë (në çka ju rrëfejmë).
WE ‘ALEL-LEDHINE HADU HERREMNA KULLE DHI DHUFURIN WE MINEL-BEKARI WEL-GANEMI HERREMNA ‘ALEJHIM SHUHUMEHUMA ‘ILLA MA HEMELET DHUHURUHUMA ‘EWIL-HEWAJA ‘EW MA EHTELETE BI’ADHMIN DHALIKE XHEZEJNAHUM BIBEGJIHIM WE ‘INNA LESADIKUNE
147 Po, në qoftë se (për këtë jehuditë) e përgënjeshtrojnë. Thuaj: "Sa mëshirues i madh është ky Zoti juaj, po (mos u mashtroni) dënimi i Tij për njerëzit kriminelë nuk mund të prapësohet!"
FE’IN KEDHDHEBUKE FEKUL REBBUKUM DHU REHMETIN WASI’ATIN WE LA JUREDDU BE’SUHU ‘ANIL-KAWMIL-MUXHRIMINE
148 E ata që i shoqëruan Zotit, do të thoshin: "Sikur të donte All-llahu nuk do t'i bënim shok (nuk do të ishim idhujtarë) as ne, as prindërit tanë, e as nuk do të ndalonim asnjë send."Kështu patën gënjyer edhe ata që ishin para tyre derisa (për shkak të mëkatit) përjetuan dënimin tonë të ashpër. Thuaj: "A mos keni ndonjë fakt e të na e prezentoni atë neve?" Ju i mbështeteni vetëm hamendjes, në të vërtetë,vetëm gënjeni".
SEJEKULUL-LEDHINE ‘ESHREKU LEW SHA’EL-LAHU MA ‘ESHREKNA WE LA ‘ABA’UUNA WE LA HERREMNA MIN SHEJ’IN KEDHALIKE KEDHDHEBEL-LEDHINE MIN KABLIHIM HETTA DHAKU BE’SENA KUL HEL ‘INDEKUM MIN ‘ILMIN FETUHRIXHUHU LENA ‘IN TETTEBI’UNE ‘ILLA EDH-DHENNE WE ‘IN ‘ENTUM ‘ILLA TEHRUSUNE
149 Thuaj: "All-llahu ka argumentin më të plotë dhe sikur të donte Ai do t'ju vinte në rrugë të drejtë të gjithëve".
KUL FELILLAHIL-HUXHXHETUL-BALIGATU FELEW SHA’E LEHEDAKUM ‘EXHMA’INE
150 Thuaj: "Sillni dëshmitarët, të cilët dëshmojnë se All-llahu ndaloi (bëri haram) ato (që i ndalonin vetë). Nëse duan të dëshmojnë rrejshëm, ti mos dëshmo bashkë me ta dhe mos shko pas dëshirave të atyre që argumentet Tona i bënë të rreme dhe pas atyre që nuk besojnë jetën e që largohen prej Zotit të tyre (adhurojnë tjetër)".
KUL HELUMME SHUHEDA’EKUMUL-LEDHINE JESH/HEDUNE ‘ENNEL-LAHE HERREME HADHA FE’IN SHEHIDU FELA TESH/HED ME’AHUM WE LA TETTEBI’ ‘EHWA’EL-LEDHINE KEDHDHEBU BI’AJATINA WEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI WE HUM BIREBBIHIM JA’DILUNE
151 Thuaj: "Ejani t'ju lexoj atë që me të vërtetë ju ndaloi Zoti juaj: të mos i shoqëroni Atij asnjë send, të silleni mirë me prindërit, të mos i mbytni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse Ne u ushqejmë juve dhe ata, të mos u afroheni mëkateve të hapta apo të fshehta, mos e mbytni njeriun sepse mbytjen e tij e ndaloi All-llahu, përpos kur është me vend. Këto janë porositë e Tij, kështu që të mendoni thellë".
KUL TA’ALEW ‘ETLU MA HERREME REBBUKUM ‘ALEJKUM ‘ELLA TUSHRIKU BIHI SHEJ’ÆN WE BIL-WALIDEJNI ‘IHSANÆN WE LA TEKTULU ‘EWLADEKUM MIN ‘IMLAKIN NEHNU NERZUKUKUM WE ‘IJAHUM WE LA TEKREBUL-FEWAHISHE MA DHEHERE MINHA WE MA BETENE WE LA TEKTULU EN-NEFSEL-LETI HERREMEL-LAHU ‘ILLA BIL-HEKKI DHALIKUM WESSAKUM BIHI LE’ALLEKUM TA’KILUNE
152 Mos iu afroni pasurisë së jetimit derisa ai të arrijë pjekurinë, (mund t'i afroheni) vetëm në mënyrë më të mirë, zbatoni me drejtësi masën dhe peshojën. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri përtej mundësive të tij. Kur të flitni (të dëshmoni), duhet të jeni të drejtë edhe nëse është çështja për (kundër) të afërmit, dhe zotimin e dhënë All-llahut plotësonie. Këto janë me çka Ai ju porositë kështu që të përkujtoni.
WE LA TEKREBU MALEL-JETIMI ‘ILLA BI-ETI HIJE ‘EHSENU HETTA JEBLUGA ‘ESHUDDEHU WE ‘EWFUL-KEJLE WEL-MIZANE BIL-KISTI LA NUKELLIFU NEFSÆN ‘ILLA WUS’AHA WE ‘IDHA KULTUM FA’DILU WE LEW KANE DHA KURBA WE BI’AHDI ELLAHI ‘EWFU DHALIKUM WESSAKUM BIHI LE’ALLEKUM TEDHEKKERUNE
153 Dhe se kjo është rruga (feja) Ime e drejtë (që e caktova për ju), pra përmbajuni kësaj, e mos ndiqni rrugë të tjera e t'ju ndajnë nga rruga e Tij. Këto janë porositë e Tij për ju, ashtu që të ruheni.
WE ‘ENNE HADHA SIRATI MUSTEKIMÆN FE ETTEBI’UHU WE LA TETTEBI’U ES-SUBULE FETEFERREKA BIKUM ‘AN SEBILIHI DHALIKUM WESSAKUM BIHI LE’ALLEKUM TETTEKUNE
154 E Musait i dhamë librin plotësim (i të mirave) për atë që tregon bindje të mirë, dhe sqarues për çdo send, udhërrëfyes e mëshirë, ashtu që të besojnë se do të takohen me Zotin e tyre.
THUMME ‘ATEJNA MUSAL-KITABE TEMAMÆN ‘ALEL-LEDHI ‘EHSENE WE TEFSILÆN LIKULLI SHEJ’IN WE HUDEN WE REHMETEN LE’ALLEHUM BILIKA’I RABBIHIM JU’UMINUNE
155 Dhe ky është libër, dobiprurës, Ne e zbritëm, përmbanju këtij, ruajuni ashtu që të mëshiroheni.
WE HEDHA KITABUN ‘ENZELNAHU MUBAREKUN FE ETTEBI’UHU WE ETTEKU LE’ALLEKUM TURHEMUNE
156 (E zbritëm Kur'anin) Që të (mos) thoni: "Libri u zbriti vetëm dy grupeve para nesh (jehudive e të krishterëve) dhe se ne ishim të panjohur me librat (me mësimet) e tyre".
‘EN TEKULU ‘INNEMA ‘UNZILEL-KITABU ‘ALA TA’IFETEJNI MIN KABLINA WE ‘IN KUNNA ‘AN DIRASETIHIM LEGAFILINE
157 "Dhe që të (mos) thoni: "Sikur të na kishte zbritur neve libri, (sikurse u zbriti atyre dy grupeve) ne do të ishim edhe më të udhëzuar se ata. Juve ju erdhi nga Zoti juaj argumenti (Kur'ani), ju erdhi udhëzimi, mëshira. E kush është më zullumqar se ai që argumentet e Zotit i bën të rreme dhe ua kthen shpinën atyre? Ne do t'i ndëshkojmë me ndëshkim më të rëndë ata që ua kthyen shpinën argumenteve Tona, për shkak të prapësimit që bënë.
‘EW TEKULU LEW ‘ENNA ‘UNZILE ‘ALEJNAL-KITABU LEKUNNA ‘EHDA MINHUM FEKAD XHA’EKUM BEJJINETUN MIN RABBIKUM WE HUDEN WE REHMETUN FEMEN ‘EDHLEMU MIMMEN KEDHDHEBE BI’AJATI ELLAHI WE SEDEFE ‘ANHA SENEXHZIL-LEDHINE JESDIFUNE ‘AN ‘AJATINA SU’EL-’ADHABI BIMA KANU JESDIFUNE
158 A mos janë duke pritur tjetër ata (pas këtyre fakteve) vetëm t'ju vijnë engjëjt (t'ua marrin shpirtin), të vijë Zoti yt (urdhri për shkatërrim) ose të vijnë disa nga shenjat e Zotit tënd, (në) ditën kur vijnë disa shenja të Zotit tënd, asnjë njeriu nuk i vlen besimi i Tij nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë në besimin e tij kurrfarë të mire. Thuaj: "Pritni, edhe ne jemi duke pritur!"
HEL JENDHURUNE ‘ILLA ‘EN TE’TIJEHUMUL-MELA’IKETU ‘EW JE’TIJE REBBUKE ‘EW JE’TIJE BA’DU ‘AJATI RABBIKE JEWME JE’TI BA’DU ‘AJATI RABBIKE LA JENFA’U NEFSÆN ‘IMANUHA LEM TEKUN ‘AMENET MIN KABLU ‘EW KESEBET FI ‘IMANIHA HAJRÆN KUL ENTEDHIRU ‘INNA MUNTEDHIRUNE
159 Vërtet ata që e përçanë fenë e tyre dhe u ndanë në grupe, ti (Muhammed) nuk ke kurrfarë përgjegjësie. Çështja e tyre është vetëm te All-llahu, Ai do t'i njohë me atë që punuan.
‘INNEL-LEDHINE FERREKU DINEHUM WE KANU SHIJA’ÆN LESTE MINHUM FI SHEJ’IN ‘INNEMA ‘EMRUHUM ‘ILA ELLAHI THUMME JUNEBBI’UHUM BIMA KANU JEF’ALUNE
160 Kush vjen me një (punë) të mirë, ai (në ditën e gjykimit) shpërblehet dhjetëfish, e kush vjen me (vepër) të keqe, ai ndëshkohet vetëm për të. Atyre nuk u bëhet e padrejtë.
MEN XHA’E BIL-HESENETI FELEHU ‘ASHRU ‘EMTHALIHA WE MEN XHA’E BIS-SEJJI’ETI FELA JUXHZA ‘ILLA MITHLEHA WE HUM LA JUDHLEMUNE
161 Thuaj: "Vërtet Zoti im më udhëzoi në rrugë të drejtë, që është fé e drejtë, fé e Ibrahimit, që ishte larg besimeve të kota. Ai (Ibrahimi) nuk ishte idhujtar"!
KUL ‘INNENI HEDANI RABBI ‘ILA SIRATIN MUSTEKIMIN DINÆN KIJEMÆN MILLETE ‘IBRAHIME HENIFÆN WE MA KANE MINEL-MUSHRIKINE
162 Thuaj: "Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për All-llahun, Zotin e botëve".
KUL ‘INNE SELATI WE NUSUKI WE MEHJAJE WE MEMATI LILLAHI RABBIL-’ALEMINE
163 Ai nuk ka shok (nuk adhuroj tjetër). Me këtë (thjeshtësi të adhurimit vetëm për Zotin) jam i urdhëruar dhe jam i pari i muslimanëve (i pari që pranoj dhe bindem)!
LA SHERIKE LEHU WE BIDHELIKE ‘UMIRTU WE ‘ENA ‘EWWELUL-MUSLIMINE
164 Thuaj: " A të kërkojë Zot pos All-llahut, e Ai është Zot i çdo sendi (ekzistues) dhe dëmi i secilit person është kundër vetes. Askush nuk do ta bartë barrën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është te Zoti juaj; e Ai ju njofton për atë që përçaheshit".
KUL ‘EGAJREL-LAHI ‘EBGI REBBÆN WE HUWE REBBU KULLI SHEJ’IN WE LA TEKSIBU KULLU NEFSIN ‘ILLA ‘ALEJHA WE LA TEZIRU WAZIRETUN WIZRE ‘UHRA THUMME ‘ILA RABBIKUM MERXHI’UKUM FEJUNEBBI’UKUM BIMA KUNTUM FIHI TEHTELIFUNE
165 Ai është që ju bëri sundues (zëvendësues) në tokë (pas shkatërrimit të atyre që ishin më parë) dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët, për t'ju sprovuar në atë që ju dha. All-llahu është ndëshkues i shpejtë, është që falë e Mëshirues.
WE HUWEL-LEDHI XHE’ALEKUM HALA’IFEL-’ERDI WE REFE’A BA’DEKUM FEWKA BA’DIN DEREXHATIN LIJEBLUWEKUM FI MA ‘ATAKUM ‘INNE REBBEKE SERI’UL-’IKABI WE ‘INNEHU LEGAFURUN REHIMUN