Surja Hadid indeksuar me numër 57 , numri i ajeteve 29
1 All-llahun e lartësoi me adhurim ç'ka në qiej e në tokë dhe Ai është i gjithfuqishmi, i urti.
SEBBEHE LILLAHI MA FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE HUWEL-’AZIZUL-HEKIMU
2 I Tij është pushteti në qiej e në tokë, Ai jep jetë dhe Ai jep vdekje dhe Ai ka fuqi për çdo send.
LEHU MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI JUHJI WE JUMITU WE HUWE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
3 Ai është i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim, i dukshmi dhe i padukshmi, dhe Ai është më i dijshmi për çdo gjë.
HUWEL-’EWWELU WEL-’AHIRU WE EDH-DHAHIRU WEL-BATINU WE HUWE BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMUN
4 Ai është që krijoi qiejt dhe tokën vetëm për gjashtë ditë, pastaj mbisundoi Arshin. Ai e di çka futet në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret nga qielli dhe çka ngrihet në të, dhe Ai është me ju kudo që të jeni, All-llahu është përcjellës i asaj që punoni.
HUWEL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE FI SITTETI ‘EJJAMIN THUMME ESTEWA ‘ALEL-’ARSHI JA’LEMU MA JELIXHU FIL-’ERDI WE MA JEHRUXHU MINHA WE MA JENZILU MINE ES-SEMA’I WE MA JA’RUXHU FIHA WE HUWE ME’AKUM ‘EJNE MA KUNTUM WEL-LAHU BIMA TA’MELUNE BESIRUN
5 Vetëm i Tij është sundimi i qiejve dhe i tokës dhe vetëm tek All-llahu kthehen të gjitha çështjet.
LEHU MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE ‘ILA ELLAHI TURXHA’UL-’UMURU
6 Ai e ngërthen (e zgjaton) natën në ditë dhe e ngërthen (zgjaton) ditën në natë dhe Ai është që i di të fshehtat në gjoksa.
JULIXHUL-LEJLE FI EN-NEHARI WE JULIXHU EN-NEHARE FIL-LEJLI WE HUWE ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
7 Besoni All-llahut dhe të dërguarit të Tij dhe jepni nga ajo që Ai u bëri trashëgues në të, se ata që besuan prej jush dhanë për hir të Zotit, ata kanë shpërblim të madh.
‘AMINU BILLAHI WE RESULIHI WE ‘ENFIKU MIMMA XHE’ALEKUM MUSTEHLEFINE FIHI FE-EL-LEDHINE ‘AMENU MINKUM WE ‘ENFEKU LEHUM ‘EXHRUN KEBIRUN
8 Ç'keni ju që nuk i besoni All-llahut, kur i dërguari i Tij ju thërret t'i besoni Zotit tuaj, nëse jeni besimtarë (o sot o kurrë).
WE MA LEKUM LA TU’UMINUNE BILLAHI WE ER-RESULU JED’UKUM LITU’UMINU BIREBBIKUM WE KAD ‘EHADHE MITHAKAKUM ‘IN KUNTUM MU’UMININE
9 Ai robit të vet i shpall argumente të qarta për t'ju nxjerrë juve prej errësirave në dritë. E, s'ka dyshim se All-llahu është i butë e i mëshirshëm ndaj jush.
HUWEL-LEDHI JUNEZZILU ‘ALA ‘ABDIHI ‘AJATIN BEJJINATIN LIJUHRIXHEKUM MINE EDH-DHULUMATI ‘ILA EN-NURI WE ‘INNALL-LLAHE BIKUM LERE’UFUN REHIMUN
10 E, ç'keni ju që nuk jepni për në rrugën e All-llahut, kur dihet se All-llahut i mbesin trashëgim qiej e tokë? Nuk janë të barabartë prej jush ata që dhanë nga pasuria e tyre dhe luftuan para çlirimit, sepse të tillët kanë vlerë më të madhe nga ata që dhanë dhe luftuan pas. Por të gjithëve All-llahu u premtoi të mirat; All-llahu di çka punoni.
WE MA LEKUM ‘ELLA TUNFIKU FI SEBILI ELLAHI WE LILLEHI MIRATHU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI LA JESTEWI MINKUM MEN ‘ENFEKA MIN KABLIL-FETHI WE KATELE ‘ULA’IKE ‘A’DHEMU DEREXHETEN MINEL-LEDHINE ‘ENFEKU MIN BA’DU WE KATELU WE KULLÆN WE’ADEL-LAHUL-HUSNA WEL-LAHU BIMA TA’MELUNE HABIRUN
11 Kush është ai që i huazon All-llahut një hua të mirë e që Ai t'ia shumëfishojë atë dhe ai ka një shpërblim të mirë.
MEN DHAL-LEDHI JUKRIDU ELLAHE KARDÆN HESENÆN FEJUDA’IFEHU LEHU WE LEHU ‘EXHRUN KERIMUN
12 (Përkujto) Ditën kur i sheh besimtarët dhe besimtaret që drita e tyre flakëron para tyre dhe në të djathtë të tyre. (U thuhet) Myzhde e juaj sot janë xhennetet nën të cilat rrjedhin lumenj, aty do të jeni përgjithmonë. E ajo është fitore e madhe.
JEWME TERAL-MU’UMININE WEL-MU’UMINATI JES’A NURUHUM BEJNE ‘EJDIHIM WE BI’EJMANIHIM BUSHRAKUMUL-JEWME XHENNATUN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA DHALIKE HUWEL-FEWZUL-’ADHIMU
13 Ditën kur hipokritët dhe hipokritet atyre që besuan u thonë: "Na pritni (ose na shikoni) të ndriçohemi prej dritës suaj!" U thuhet: "Kthehuni prapa jush (në Dunja) e kërkoni ndonjë dritë!" Atëherë vihet ndërmjet tyre njëfarë muri që ka një derë, e brendia e tij është mëshirë (xhenneti), e nga ana e jashtme e tij është dënimi (zjarri).
JEWME JEKULUL-MUNAFIKUNE WEL-MUNAFIKATU LILLEDHINE ‘AMENU ENDHURUNA NEKTEBIS MIN NURIKUM KILE ERXHI’U WERA’EKUM FALTEMISU NURÆN FEDURIBE BEJNEHUM BISURIN LEHU BABUN BATINUHU FIHI ER-REHMETU WE DHAHIRUHU MIN KIBELIHIL-’ADHABU
14 (Hipokritët e mbetur në errësirë) I thërrasin ata (besimtarët): "A nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju!? (Besimtarët përgjigjen): "Po, por ju e shkatërruat veten (me hipokrizi), ju prisnit kob të zi për besimtarët, ju dyshonit në çështjet e fesë dhe juve ju mashtruan shpresat e kota deri kur ju erdhi caktimi i All-llahut (vdekja) dhe ashtu, përkitazi me All-llahun, mashtruesi ju mashtroi.
JUNADUNEHUM ‘ELEM NEKUN ME’AKUM KALU BELA WE LEKINNEKUM FETENTUM ‘ENFUSEKUM WE TEREBBESTUM WE ERTEBTUM WE GARRETKUMUL-’EMANIJU HETTA XHA’E ‘EMRU ELLAHI WE GARREKUM BILLAHIL-GARURU
15 E sot prej jush nuk pranohet ndonjë kompensim e as prej atyre që nuk besuan, vendi juaj është zjarri, ai është ndihma juaj: sa përfundim i keq është ai".
FALJEWME LA JU’UHADHU MINKUM FIDJETUN WE LA MINEL-LEDHINE KEFERU ME’WAKUMU EN-NARU HIJE MEWLAKUM WE BI’SEL-MESIRU
16 A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten me këshillat e All-llahut dhe me atë të vërtetën që zbriti (me Kur'an), e të mos bëhen si ata, të cilëve u është dhënë libri më parë e zgjati koha dhe zemrat e tyre u shtangën e shumë prej tyre janë jashtë rrugës.
‘ELEM JE’NI LILLEDHINE ‘AMENU ‘EN TEHSHE’A KULUBUHUM LIDHIKRI ELLAHI WE MA NEZELE MINEL-HEKKI WE LA JEKUNU KALLEDHINE ‘UTUL-KITABE MIN KABLU FETALE ‘ALEJHIMUL-’EMEDU FEKASET KULUBUHUM WE KETHIRUN MINHUM FASIKUNE
17 Dijeni se All-llahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ua kemi sqaruar argumentet ashtu që të kuptoni.
A’LEMU ‘ENNEL-LAHE JUHJIL-’ERDE BA’DE MEWTIHA KAD BEJJENNA LEKUMUL-’AJATI LE’ALLEKUM TA’KILUNE
18 S'ka dyshim se ata që japin lëmoshë (sadaka) dhe që sinqerisht japin për hir të All-llahut, atyre u shumëfishohet dhe ata kanë shpërblim të madh.
‘INNEL-MUSSEDDIKINE WEL-MUSSEDDIKATI WE ‘EKREDU ELLAHE KARDÆN HESENÆN JUDA’AFU LEHUM WE LEHUM ‘EXHRUN KERIMUN
19 Ata që besuan All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ata janë të sinqertit dhe dëshmorët tek Zoti i tyre, ata kanë shpërblimin e vet dhe dritën e vet, ndërsa ata që e mohuan dhe përgënjeshtruan faktet Tona, ata janë banues të xhehennemit.
WEL-LEDHINE ‘AMENU BILLAHI WE RUSULIHI ‘ULA’IKE HUMU ES-SIDDIKUNE WE ESH-SHUHEDA’U ‘INDE RABBIHIM LEHUM ‘EXHRUHUM WE NURUHUM WEL-LEDHINE KEFERU WE KEDHDHEBU BI’AJATINA ‘ULA’IKE ‘ESHABUL-XHEHIMI
20 Ju njerëz dijeni se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë, kalim kohe në argëtim, stoli, krenari mes jush dhe përpjekje në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve, e që është si shembull i një shiu prej të cilit bima i habit bujqit, e pastaj ajo thahet dhe e sheh atë të verdhë, mandej bëhet e thyer, e llomitur, e në botën tjetër është dënimi i rëndë, por edhe falje mëkatesh dhe dhurim i kënaqësisë nga All-llahu; pra jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se përjetim mashtrues.
A’LEMU ‘ENNEMAL-HEJÆTU ED-DUNJA LA’IBUN WE LEHWUN WE ZINETUN WE TEFAHURUN BEJNEKUM WE TEKATHURUN FIL-’EMWLI WEL-’EWLADI KEMETHELI GAJTHIN ‘A’XHEBEL-KUFFARE NEBATUHU THUMME JEHIXHU FETERAHU MUSFERRÆN THUMME JEKUNU HUTAMÆN WE FIL-’AHIRETI ‘ADHABUN SHEDIDUN WE MEGFIRETUN MINEL-LAHI WE RIDWANUN WE MAL-HEJÆTU ED-DUNJA ‘ILLA META’UL-GURURI
21 Shpejtoni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe xhennetin që gjerësia e tij është si gjerësia e qiellit e tokës, i përgatitur për ata që i besuan All-llahut dhe të dërguarve të Tij. Ajo është dhunti e All-llahut që ia jep kujt të dojë, e All-llahu është dhurues i madh.
SABIKU ‘ILA MEGFIRETIN MIN RABBIKUM WE XHENNETIN ‘ARDUHA KE’ARDI ES-SEMA’I WEL-’ERDI ‘U’IDDET LILLEDHINE ‘AMENU BILLAHI WE RUSULIHI DHALIKE FEDLU ELLAHI JU’UTIHI MEN JESHA’U WEL-LAHU DHUL-FEDLIL-’ADHIMI
22 Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime (libër - Levhi Mahfudh) para se të ngjajë ajo, e kjo për All-llahun është lehtë.
MA ‘ESABE MIN MUSIBETIN FIL-’ERDI WE LA FI ‘ENFUSIKUM ‘ILLA FI KITABIN MIN KABLI ‘EN NEBRE’EHA ‘INNE DHALIKE ‘ALA ELLAHI JESIRUN
23 Ashtu që të mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar, e as të mos gëzohi tepër me atë që Ai u ka dhënë, pse All-llahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve.
LIKEJLA TE’SEW ‘ALA MA FATEKUM WE LA TEFREHU BIMA ‘ATAKUM WEL-LAHU LA JUHIBBU KULLE MUHTALIN FEHURIN
24 Të cilët vetë bëjnë koprraci dhe me koprraci i këshillojnë njerëzit. E kush largohet prej dhënies, le ta dijë se All-llahu është i begatshëm, i lavdishëm.
EL-LEDHINE JEBHALUNE WE JE’MURUNE EN-NASE BIL-BUHLI WE MEN JETEWELLE FE’INNALL-LLAHE HUWEL-GANIJUL-HEMIDU
25 Ne i dërguam të dërguarit Tanë me dokumente të qarta dhe Ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne e kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, e edhe për t'u ditur tek All-llahu se kush ndihmon Atë (rrugën e Tij) dhe të dërguarit e Tij duke i besuar të fshehtës. S'ka dyshim se All-llahu është i fuqishëm, mbizotërues.
LEKAD ‘ERSELNA RUSULENA BIL-BEJJINATI WE ‘ENZELNA ME’AHUMUL-KITABE WEL-MIZANE LIJEKUME EN-NASU BIL-KISTI WE ‘ENZELNAL-HEDIDE FIHI BE’SUN SHEDIDUN WE MENAFI’U LILNNASI WE LIJA’LEMEL-LAHU MEN JENSURUHU WE RUSULEHU BIL-GAJBI ‘INNALL-LLAHE KAWIJUN ‘AZIZUN
26 Ne Nuhun dhe Ibrahimin i zgjodhëm të dërguar e pasardhësve të atyre dyve ua dhamë pejgamberllëkun dhe librin, e disa prej tyre i udhëzuan në rrugën e drejtë po shumë prej tyre mbetën jashtë rrugës.
WE LEKAD ‘ERSELNA NUHÆN WE ‘IBRAHIME WE XHE’ALNA FI DHURRIJETIHIMA EN-NUBUWETE WEL-KITABE FEMINHUM MUHTEDIN WE KETHIRUN MINHUM FASIKUNE
27 Pastaj vazhduam pas tyre me të dërguarit Tanë, e pas tyre e dërguam Isain, të birin e Merjemes dhe atij i dhamë Inxhillin, e në zemrat e ithtarëve të tij dhuruam butësi e mëshirë, ndërsa murgësinë ata vetë e shpikën. Ne atë nuk ua bëmë obligim atyre, mirëpo edhe pse kishin për qëllim me të vetëm ta arrijnë kënaqësinë e All-llahut, ata nuk iu përmbajtën asaj si duhet përmbajtur, prandaj atyre që besuan, Ne ua dhamë shpërblimin e tyre, po shumë prej tyre janë mëkatarë (jobesimtarë).
THUMME KAFFEJNA ‘ALA ‘ATHARIHIM BIRUSULINA WE KAFFEJNA BI’ISA EBNI MERJEME WE ‘ATEJNAHUL-’INXHILE WE XHE’ALNA FI KULUBIL-LEDHINE ETTEBA’UHU RE’FETEN WE REHMETEN WE REHBANIJETEN EBTEDA’UHA MA KETEBNAHA ‘ALEJHIM ‘ILLA EBTIGA’E RIDWANI ELLAHI FEMA RE’AWHA HEKKA RI’AJETIHA FE’ATEJNAL-LEDHINE ‘AMENU MINHUM ‘EXHREHUM WE KETHIRUN MINHUM FASIKUNE
28 O ju që keni besuar, kini frikë All-llahun dhe vazhdoni me besim ndaj të dërguarit të Tij, se Ai ju jep dyfish nga mëshira e tij, ju dhuron dritë që ecni me të, ju falë mëkatet tuaja, All-llahu është mekatfalës, mëshirues.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ETTEKU ELLAHE WE ‘AMINU BIRESULIHI JU’UTIKUM KIFLEJNI MIN REHMETIHI WE JEXH’AL LEKUM NURÆN TEMSHUNE BIHI WE JEGFIR LEKUM WEL-LAHU GAFURUN REHIMUN
29 Le ta dinë ithtarët e librit se ata nuk kanë asgjë në dorë nga mirësia e All-llahut dhe se e gjithë e mira (pejgamberllëku, shpallja) është në dorë të All-llahut, e Ai ia jep kujt të dojë, All-llahu është dhurues i madh.
LI’ELLA JA’LEME ‘EHLUL-KITABI ‘ELLA JEKDIRUNE ‘ALA SHEJ’IN MIN FEDLI ELLAHI WE ‘ENNEL-FEDLE BIJEDI ELLAHI JU’UTIHI MEN JESHA’U WEL-LAHU DHUL-FEDLIL-’ADHIMI