Surja Vakia indeksuar me numër 56 , numri i ajeteve 96
1 E kur të ngjajë ndodhia (kijameti).
‘IDHA WEKA’ATIL-WAKI’ATU
2 Realitetin e asaj ndodhie nuk ka kush që do ta përgënjeshtrojë.
LEJSE LIWEK’ATIHA KADHIBETUN
3 Ajo është që rrëzon, është që ngren (lart).
HAFIDETUN RAFI’ATUN
4 (Ajo ndodh) Kur toka tundet me dridhje të forta.
‘IDHA RUXHXHETIL-’ERDU REXHXHÆN
5 E kodrat shkapërderdhen e bëhen copë e thërrmi.
WE BUSSETIL-XHIBALU BESSÆN
6 E bëhen pluhur i shpërndarë.
FEKANET HEBA’EN MUNBETHTHÆN
7 Dhe ju të ndaheni në tri grupe.
WE KUNTUM ‘EZWAXHÆN THELATHETEN
8 E ata të djathtit, kush janë ata të djathtit se?
FE’ESHABUL-MEJMENETI MA ‘ESHABUL-MEJMENETI
9 Po të majtit, kush janë ata të majtit?
WE ‘ESHABUL-MESH’EMETI MA ‘ESHABUL-MESH’EMETI
10 Ndërsa të përparmit janë të dalluar (janë në ballë).
WE ES-SABIKUNE ES-SABIKUNE
11 Ata pra, janë më të afruarit (te Zoti).
‘ULA’IKEL-MUKARREBUNE
12 Janë në xhennetet e begatshme.
FI XHENNATI EN-NA’IMI
13 (Ata janë) Shumë prej (popujve) të hershmëve.
THULLETUN MINEL-’EWWELINE
14 E janë pak prej të mëvonshmëve.
WE KALILUN MINEL-’AHIRINE
15 Janë në shtretër të qëndisur me ar.
‘ALA SURURIN MEWDUNETIN
16 Të mbështetur në to përballë njëri-tjetrit.
MUTTEKI’INE ‘ALEJHA MUTEKABILINE
17 Atyre u shërbejnë djelmosha të gjithmonshëm.
JETUFU ‘ALEJHIM WILDANUN MUHALLEDUNE
18 Me gastare, me ibrigë dhe me gota të mbushura plot prej burimit.
BI’EKWABIN WE ‘EBARIKA WE KE’SIN MIN MA’ININ
19 Prej së cilës pije (vere) as nuk u dhemb koka, as nuk dehen.
LA JUSEDDA’UNE ‘ANHA WE LA JUNZIFUNE
20 Edhe pemë sipas dëshirës së tyre.
WE FAKIHETIN MIMMA JETEHAJJERUNE
21 Edhe mish shpezësh, cilin ta duan.
WE LEHMI TEJRIN MIMMA JESHTEHUNE
22 Dhe (gratë e tyre janë) hyri symëdha.
WE HURUN ‘INUN
23 Si të ishin inxhi të ruajtura.
KE’EMTHALIL-LU’ULU’UIL-MEKNUNI
24 Shpërblim për atë, që ata punuan.
XHEZA’EN BIMA KANU JA’MELUNE
25 Aty nuk dëgjojnë fjalë të këqija as që janë mëkat (gënjeshtër).
LA JESMA’UNE FIHA LEGWEN WE LA TE’THIMÆN
26 Vetëm thënie: selam pas selami.
‘ILLA KILÆN SELAMÆN SELAMÆN
27 E për sa u përket atyre të djathtëve, çka është gjendja e të djathtëve?
WE ‘ESHABUL-JEMINI MA ‘ESHABUL-JEMINI
28 Janë nën drunj të pemëve pa therra (pa gjemba).
FI SIDRIN MEHDUDIN
29 Të bananeve me fruta palë-palë.
WE TELHIN MENDUDIN
30 Nën hije të përhershme.
WE DHILLIN MEMDUDIN
31 Pranë ujit rrjedhës.
WE MA’IN MESKUBIN
32 Edhe ndër pemë shumë llojesh.
WE FAKIHETIN KETHIRETIN
33 Që as nuk ndërprehen, as nuk janë të ndaluara.
LA MEKTU’ATIN WE LA MEMNU’ATIN
34 Edhe shtretër të lartë (ose gra të larta).
WE FURUSHIN MERFU’ATIN
35 Ne i kemi krijuar ato në një krijim të ri (formë të re).
‘INNA ‘ENSHE’NAHUNNE ‘INSHA’EN
36 Dhe ato i kemi bërë virgjëresha.
FEXHE’ALNAHUNNE ‘EBKARÆN
37 Të dashuruara (për burrat e vet), të një moshe.
‘URUBÆN ‘ETRABÆN
38 (Ato janë) Për ata të djathtët.
LI’ESHABIL-JEMINI
39 (të djathtët) Janë shumë nga të parët (të hershmit).
THULLETUN MINEL-’EWWELINE
40 Janë shumë nga më të vonshmit.
WE THULLETUN MINEL-’AHIRINE
41 E të majtit, ç'është puna e të majtëve?
WE ‘ESHABU ESH-SHIMALI MA ‘ESHABU ESH-SHIMALI
42 Janë në vapë të zjarrit dhe në ujë të valë.
FI SEMUMIN WE HEMIMIN
43 Dhe në errësirë nga tymi.
WE DHILLIN MIN JEHMUMIN
44 As e freskët e as e këndshme.
LA BARIDIN WE LA KERIMIN
45 Ata përpara kësaj kanë qenë të dhënë pas komoditetit (qejfeve).
‘INNEHUM KANU KABLE DHALIKE MUTREFINE
46 Dhe ata vazhdimisht ishin në mëkatin e madh.
WE KANU JUSIRRUNE ‘ALEL-HINTHIL-’ADHIMI
47 Dhe ishin që thonin: "A pasi të vdesim, të bëhemi dhé e eshtra të kalbur, njëmend do të ringjallemi?"
WE KANU JEKULUNE ‘E’IDHA MITNA WE KUNNA TURABÆN WE ‘IDHAMÆN ‘E’INNA LEMEB’UTHUNE
48 "A edhe prindërit tanë të hershëm?"
‘EWE ‘ABA’UUNAL-’EWWELUNE
49 Thuaj: "Edhe të parët edhe të fundit!"
KUL ‘INNEL-’EWWELINE WEL-’AHIRINE
50 Keni për t'u tubuar në një ditë të caktuar!
LEMEXHMU’UNE ‘ILA MIKATI JEWMIN MA’LUMIN
51 Pastaj ju, o të humbur e gënjeshtarë!
THUMME ‘INNEKUM ‘EJJUHA ED-DALLUNEL-MUKEDHDHIBUNE
52 Keni për të ngrënë prej pemës Zekum!
LE’AKILUNE MIN SHEXHERIN MIN ZEKKUMIN
53 Prej saj keni për t'i mbushur barqet!
FEMALI’UNE MINHAL-BUTUNE
54 E menjëherë pas do të pini prej ujit të vluar!
FESHARIBUNE ‘ALEJHI MINEL-HEMIMI
55 Do të pini si deveja e etshme!
FESHARIBUNE SHURBEL-HIMI
56 Kjo është mirëseardhja e tyre ditën e gjykimit.
HADHA NUZULUHUM JEWME ED-DINI
57 Ne u kemi krijuar juve, e përse nuk pranoni (ringjalljen)?
NEHNU HALEKNAKUM FELEWLA TUSEDDIKUNE
58 A më tregoni për farën që e derdhni,
‘EFERE’EJTUM MA TUMNUNE
59 A ju e krijoni atë, apo Ne jemi që e krijojmë?
‘E’ENTUM TEHLUKUNEHU ‘EM NEHNUL-HALIKUNE
60 Ne e kemi caktuar (dhe barazuar) ndërmjet jush vdekjen dhe Ne nuk ka kush që mund të na pengojë.
NEHNU KADDERNA BEJNEKUMUL-MEWTE WE MA NEHNU BIMESBUKINE
61 Që t'ju zëvendësojmë me të tjerë si ju dhe t'ju krijojmë rishtazi siç nuk dini ju.
‘ALA ‘EN NUBEDDILE ‘EMTHALEKUM WE NUNSHI’EKUM FI MA LA TA’LEMUNE
62 Ju e keni të njohur zanafillën e parë, e përse nuk mendoni.
WE LEKAD ‘ALIMTUMU EN-NESH’ETEL-’ULA FELEWLA TEDHKKERUNE
63 A nuk e shihni atë që e mbillni?
‘EFERE’EJTUM MA TEHRUTHUNE
64 A ju e bëni të mbijë ajo, apo Ne e bëjmë të mbijë?
‘E’ENTUM TEZRA’UNEHU ‘EM NEHNU EZ-ZARI’UNE
65 Sikur Ne të dëshironim, do ta bënim atë të thyer (të shkatërruar) e ju do të mbeteshit gjithmonë të habitur (duke thënë).
LEW NESHA’U LEXHE’ALNAHU HUTAMÆN FEDHELELTUM TEFEKKEHUNE
66 S'ka dyshim se ne mbetëm të dëmtuar.
‘INNA LEMUGREMUNE
67 Po jo, ne mbetëm pa të (të varfëruar).
BEL NEHNU MEHRUMUNE
68 A e shihni ujin që po e pini?
‘EFERE’EJTUMUL-MA’EL-LEDHI TESHREBUNE
69 A ju e lëshoni atë prej reve, apo Ne jemi që e lëshojmë?
‘E’ENTUM ‘ENZELTUMUHU MINEL-MUZNI ‘EM NEHNUL-MUNZILUNE
70 Sikur Ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falënderoni?
LEW NESHA’U XHE’ALNAHU ‘UXHAXHÆN FELEWLA TESHKURUNE
71 A e keni parë zjarrin që ju e ndizni?
‘EFERE’EJTUMU EN-NAREL-LETI TURUNE
72 A ju krijuat drurin e tij, apo Ne jemi krijues?
‘E’ENTUM ‘ENSHE’TUM SHEXHERETEHA ‘EM NEHNUL-MUNSHI’UNE
73 Ne e bëmë atë si përkujtim (për zjarrin e xhehennemit) dhe të nevojshëm për ata në vende të pabanuara (në shkretëtirë).
NEHNU XHE’ALNAHA TEDHKIRETEN WE META’ÆN LILMUKWINE
74 Pra, ti lartësoje emrin e Zoti tënd të madh.
FESEBBIH BIASMI RABBIKEL-’ADHIMI
75 Betohem në shuarjen (perëndimin) e yjeve.
FELA ‘UKSIMU BIMEWAKI’I EN-NUXHUMI
76 E ai është betim i madh, sikur ta dini!
WE ‘INNEHU LEKASEMUN LEW TA’LEMUNE ‘ADHIMUN
77 Se me të vërtetë ai është Kur'an i famshëm.
‘INNEHU LEKUR’ANUN KERIMUN
78 Është në një libër të ruajtur.
FI KITABIN MEKNUNIN
79 Atë nuk e prek kush, vetëm të pastrit (melaiket).
LA JEMESSUHU ‘ILLAL-MUTEHHERUNE
80 Është i zbritur prej Zotit të botëve.
TENZILUN MIN RABBIL-’ALEMINE
81 A, ndaj këtij ligjërimi (Kur'ani) ju jeni të luhatshëm (të pavendosur)?
‘EFEBIHEDHAL-HEDITHI ‘ENTUM MUD/HINUNE
82 Dhe falënderimin për furnizimin tuaj, ju jeni që e gënjeni.
WE TEXH’ALUNE RIZKAKUM ‘ENNEKUM TUKEDHDHIBUNE
83 Përse, pra kur arrin shpirti në fyt,
FELEWLA ‘IDHA BELEGATIL-HULKUME
84 e ju në atë moment shikoni (se ç'po i ngjet).
WE ‘ENTUM HINE’IDHIN TENDHURUNE
85 E Ne jemi më afër tek ai se ju, por ju nuk shihni.
WE NEHNU ‘EKREBU ‘ILEJHI MINKUM WE LEKIN LA TUBSIRUNE
86 Dhe përse, nëse ju nuk jeni përgjegjës (për vepra),
FELEWLA ‘IN KUNTUM GAJRE MEDININE
87 (përse) Nuk e ktheni atë (shpirtin të mos dalë).
TERXHI’UNEHA ‘IN KUNTUM SADIKINE
88 E nëse ai (i vdekuri) është prej të afërmve (të Zotit).
FE’EMMA ‘IN KANE MINEL-MUKARREBINE
89 Ai ka (te Zoti) kënaqësi, furnizim të mirë dhe xhennet të begatshëm.
FEREWHUN WE REJHANUN WE XHENNETU NA’IMIN
90 Po në qoftë se është nga të djathtët?
WE ‘EMMA ‘IN KANE MIN ‘ESHABIL-JEMINI
91 Pra, ty të qoftë selam prej të djathtëve (i thuhet).
FESELAMUN LEKE MIN ‘ESHABIL-JEMINI
92 E në qoftë se është prej gënjeshtarëve të humbur,
WE ‘EMMA ‘IN KANE MINEL-MUKEDHDHIBINE ED-DALLINE
93 mirëseardhja e tyre është pritje me ujë të valë.
FENUZULUN MIN HEMIMIN
94 Dhe djegie nga zjarri i xhehennemit.
WE TESLIJETU XHEHIMIN
95 E s'ka dyshim se kjo është ajo e vërteta e sigurt.
‘INNE HADHA LEHUWE HEKKUL-JEKINI
96 Pra ti lartësoje Zotin tënd të madhëruar.
FESEBBIH BIASMI RABBIKEL-’ADHIMI