Surja Rrahman indeksuar me numër 55 , numri i ajeteve 78
1 Rrahmani - (Mëshiruesi - Zoti ynë),
ER-REHMANU
2 Ai ia mësoi Kur'anin
‘ALLEMEL-KUR’ANE
3 E krijoi njeriun.
HALEKAL-’INSANE
4 Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit, të shqiptuarit).
‘ALLEMEHUL-BEJANE
5 Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë.
ESH-SHEMSU WEL-KAMERU BIHUSBANIN
6 Edhe yjet edhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit).
WE EN-NEXHMU WE ESH-SHEXHERU JESXHUDANI
7 Ai e ngriti edhe qiellin dhe Ai vuri drejtësinë.
WE ES-SEMA’E REFE’AHA WE WEDE’AL-MIZANE
8 Që të mos kaloni kufirin në drejtësi.
‘ELLA TETGAW FIL-MIZANI
9 Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos lëni mangu në peshojë!
WE ‘EKIMUL-WEZNE BIL-KISTI WE LA TUHSIRUL-MIZANE
10 Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat.
WEL-’ERDE WEDE’AHA LIL’ENAMI
11 Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma me shporta të mbështjella.
FIHA FAKIHETUN WE EN-NEHLU DHATUL-’EKMAMI
12 Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese).
WEL-HEBBU DHUL-’ASFI WE ER-REJHANU
13 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
14 Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur.
HALEKAL-’INSANE MIN SELSALIN KALFEHHARI
15 Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym) e zjarrit.
WE HALEKAL-XHANNE MIN MARIXHIN MIN NARIN
16 E, cilën begati të Zotit tuaj e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
17 Zot i dy lindjeve dhe Zot i dy perëndimeve.
REBBUL-MESHRIKAJNI WE REBBUL-MEGRIBEJNI
18 E, cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni.
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
19 Ai i lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete.
MEREXHEL-BEHREJNI JELTEKIJANI
20 Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e kapërcejnë.
BEJNEHUMA BERZEHUN LA JEBGIJANI
21 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
22 Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e diamantë.
JEHRUXHU MINHUMAL-LU’ULU’UU WEL-MERXHANU
23 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
24 Dhe të Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det.
WE LEHUL-XHEWARIL-MUNSHE’ATU FIL-BEHRI KAL’A’LAMI
25 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
26 Çdo gjë që është në të (në tokë) është zhdukur.
KULLU MEN ‘ALEJHA FANIN
27 E do të mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar!
WE JEBKA WEXHHU RABBIKE DHUL-XHELALI WEL-’IKRAMI
28 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
29 (Ai mbetet) Atij i drejtohet me lutje kush është në qiej e në tokë dhe Ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja (falë mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera etj.).
JES’ELUHU MEN FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI KULLE JEWMIN HUWE FI SHE’NIN
30 E, cilën të mirë të Zotit tuaj ju po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
31 Ne do të merremi me (llogarinë për) ju, o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë).
SENEFRUGU LEKUM ‘EJJUHA ETH-THEKALANI
32 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni ju?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
33 O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë).
JA MA’SHEREL-XHINNI WEL-’INSI ‘INI ESTETA’TUM ‘EN TENFUDHU MIN ‘EKTARI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI FANFUDHU LA TENFUDHUNE ‘ILLA BISULTANIN
34 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
35 Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flakë zjarri dhe do t'u derdhet rem i shkrirë e nuk do të keni mundësi të mbroheni.
JURSELU ‘ALEJKUMA SHUWADHUN MIN NARIN WE NUHASUN FELA TENTESIRANI
36 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
37 E kur të çahet qielli e bëhet kuq si vaji i shkrirë.
FE’IDHA ENSHEKKATI ES-SEMA’U FEKANET WERDETEN KALDDIHANI
38 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
39 Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu as xhini.
FEJEWME’IDHIN LA JUS’ELU ‘AN DHENBIHI ‘INSUN WE LA XHANNUN
40 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
41 Kriminelët njihen me tiparet e tyre, andaj me rrëmbim kapen për flokë dhe për këmbët e tyre.
JU’REFUL-MUXHRIMUNE BISIMAHUM FEJU’UHADHU BIN-NEWASI WEL-’EKDAMI
42 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
43 Ja, ky është xhehennemi, të cilin kriminelët e mohonin.
HEDHIHI XHEHENNEMU ELLETI JUKEDHDHIBU BIHAL-MUXHRIMUNE
44 Ata do të sillen vërdallë ndërmjet atij (zjarrit) dhe ujit të vluar deri në kulminacion.
JETUFUNE BEJNEHA WE BEJNE HEMIMIN ‘ANIN
45 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
46 E, për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dy xhennete.
WE LIMEN HAFE MEKAME RABBIHI XHENNETANI
47 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
48 (Xhennete) plot degë me gjethe e pemë.
DHEWATA ‘EFNANIN
49 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
50 Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin.
FIHIMA ‘AJNANI TEXHRIJANI
51 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
52 Në ata të dy, prej të gjitha pemëve ka nga dy lloje.
FIHIMA MIN KULLI FAKIHETIN ZEWXHANI
53 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
54 Të mbështetur në kolltukë që i kanë mbulesat e kadifes, dhe pemët e atyre dy xhenneteve janë krejt afër.
MUTTEKI’INE ‘ALA FURUSHIN BETA’INUHA MIN ‘ISTEBREKIN WE XHENAL-XHENNETEJNI DANIN
55 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
56 Aty janë ato që përqëndrojnë shikimet e tyre (vetëm në burrat e vet) e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as xhin.
FIHINNE KASIRATUT-TERFI LEM JETMITHHUNNE ‘INSUN KABLEHUM WE LA XHANNUN
57 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
58 Ato janë si xhevahiri e diamanti (të kuqërremta në të bardhë).
KE’ENNEHUNNEL-JAKUTU WEL-MERXHANU
59 E, cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
60 A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos të së mirës!
HEL XHEZA’UL-’IHSANI ‘ILLAL-’IHSANU
61 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
62 E nën ato dy (xhennete) janë edhe dy xhennete.
WE MIN DUNIHIMA XHENNETANI
63 Po cilën të mirë nga të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
64 Nga gjelbërimi i shumtë duken të mbyllura në të zi.
MUD/HAMMETANI
65 E, cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
66 Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë.
FIHIMA ‘AJNANI NEDDAHATANI
67 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
68 Aty, në ata të dy, ka hurma dhe shegë.
FIHIMA FAKIHETUN WE NEHLUN WE RUMMANUN
69 E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
70 Aty janë ato (gra) të ndershme e të bukura.
FIHINNE HAJRATUN HISANUN
71 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
72 Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).
HURUN MEKSURATUN FIL-HIJAMI
73 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
74 Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu as xhini.
LEM JETMITHHUNNE ‘INSUN KABLEHUM WE LA XHANNUN
75 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
76 Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura.
MUTTEKI’INE ‘ALA REFREFIN HUDRIN WE ‘ABKARIJIN HISANIN
77 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKUMA TUKEDHDHIBANI
78 I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar!
TEBAREKE ESMU RABBIKE DHIL-XHELALI WEL-’IKRAMI