Surja Kamer indeksuar me numër 54 , numri i ajeteve 55
1 Momenti (i katastrofës së përgjithshme) është afruar, e hëna është çarë (në dysh).
EKTEREBETI ES-SA’ATU WE ENSHEKKAL-KAMERU
2 Po ata (idhujtarët) edhe nëse shohin ndonjë argument (mrekulli) zbrapsen e thonë: "Kjo është magji e vazhdueshme!"
WE ‘IN JEREW ‘AJETEN JU’RIDU WE JEKULU SIHRUN MUSTEMIRRUN
3 Dhe përgënjeshtruan e ndoqën dëshirat e veta, por çdo çështje arrin cakun e fundit.
WE KEDHDHEBU WE ETTEBA’U ‘EHWA’EHUM WE KULLU ‘EMRIN MUSTEKIRRUN
4 Atyre u patën ardhur aso lajmesh (të popujve të lashtë), ku ka mjaft qortime, (për ata që kuptojnë).
WE LEKAD XHA’EHUM MINEL-’ENBA’I MA FIHI MUZDEXHERUN
5 Urtësi e përsosur (është Kur'ani)! Po sa bëjnë dobi qortimet!
HIKMETUN BALIGATUN FEMA TUGNI EN-NUDHURU
6 Pra, largohu prej tyre. Ditën kur thirrësi (Israfili) kumton një send të tmerrshëm.
FETEWELLE ‘ANHUM JEWME JED’U ED-DA’I ‘ILA SHEJ’IN NUKURIN
7 Dalin prej varreve, e si karkaleca të shpërndarë e me shikim të përulur.
HUSHSHA’ÆN ‘EBSARUHUM JEHRUXHUNE MINEL-’EXHDATHI KE’ENNEHUM XHERADUN MUNTESHIRUN
8 Duke shpejtuar drejt atij që i thërret, e jobesimtarët thonë: "Kjo është ditë e vështirë".
MUHTI’INE ‘ILA ED-DA’I JEKULUL-KAFIRUNE HADHA JEWMUN ‘ASIRUN
9 Populli i Nuhut që ishte para tyre përgënjeshtroi dhe robin Tonë (Nuhun) e quajti rrenacak dhe thanë: "I marrë!" dhe iu bë kërcënim.
KEDHDHEBET KABLEHUM KAWMU NUHIN FEKEDHDHEBU ‘ABDENA WE KALU MEXHNUNUN WE EZDUXHIRE
10 E ai iu drejtua Zotit të vet: "Unë jam i mundur, prandaj më ndihmo!"
FEDA’A REBBEHU ‘ENNI MEGLUBUN FANTESIR
11 Atëherë Ne me një shi të vrullshëm i hapëm dyert e qiellit.
FEFETEHNA ‘EBWABE ES-SEMA’I BIMA’IN MUNHEMIRIN
12 Dhe Ne tokën e zbërthyem në burime uji, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar.
WE FEXHXHERNAL-’ERDE ‘UJUNÆN FALTEKAL-MA’U ‘ALA ‘EMRIN KAD KUDIRE
13 E atë (Nuhun) e bartëm në (anije) dërrasash e shtyllash të gojëzuara.
WE HEMELNAHU ‘ALA DHATI ‘ELWAHIN WE DUSURIN
14 Që lundronte nën mbikëqyrjen Tonë. (I fundosëm) Si ndëshkim për atë (Nuhun) që ishte mohuar (përbuzur).
TEXHRI BI’A’JUNINA XHEZA’EN LIMEN KANE KUFIRE
15 Atë (ngjarje) Ne e lamë për kujtim, po a ka ndokush që merr mësim?
WE LEKAD TEREKNAHA ‘AJETEN FEHEL MIN MUDDEKIRIN
16 E çfarë ishte ndëshkimi Im dhe kërcënimi Im!
FEKEJFE KANE ‘ADHABI WE NUDHURI
17 Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për mësim, po a ka ndokush që merr mësim?
WE LEKAD JESSERNAL-KUR’ANE LILDHDHIKRI FEHEL MIN MUDDEKIRIN
18 Adi përgënjeshtroi, e çfarë ishte ndëshkimi Im dhe kërcënimi Im?
KEDHDHEBET ‘ADUN FEKEJFE KANE ‘ADHABI WE NUDHURI
19 Atyre Ne një ditë fatkeqe të përjetshme u lëshuam një erë të fortë.
‘INNA ‘ERSELNA ‘ALEJHIM RIHÆN SERSERÆN FI JEWMI NEHSIN MUSTEMIRRIN
20 I ngrente njerëzit si të ishin trupa hurmash të shkulura.
TENZI’U EN-NASE KE’ENNEHUM ‘A’XHAZU NEHLIN MUNKA’IRIN
21 Dhe çfarë ishte ndëshkimi Im dhe vërejtja Ime?
FEKEJFE KANE ‘ADHABI WE NUDHURI
22 Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për të kuptuar, a ka ndokush që merr këshillë?
WE LEKAD JESSERNAL-KUR’ANE LILDHDHIKRI FEHEL MIN MUDDEKIRIN
23 Themudi përgënjeshtroi të dërguarit.
KEDHDHEBET THEMUDU BIN-NUDHURI
24 E thanë: "A të shkojmë pas një të vetmit njeri që doli nga mesi ynë, po Ne atëherë do të jemi të humbur në një marrëzi!"
FEKALU ‘EBESHERÆN MINNA WAHIDÆN NETTEBI’UHU ‘INNA ‘IDHÆN LEFI DELALIN WE SU’URIN
25 A, atij nga mesi jonë iu dha shpallja? Jo, por ai është një gënjeshtar mendjemadh.
‘E’UULKIJE EDH-DHIKRU ‘ALEJHI MIN BEJNINA BEL HUWE KEDHDHABUN ‘ESHIRUN
26 Mirëpo ata nesër do të kuptojnë se kush është gënjeshtari, mendjemadhi!
SEJA’LEMUNE GADÆN MENIL-KEDHDHABUL-’ESHIRU
27 Ne atyre do t'ua dërgojmë deven si sprovë e ti vetëm vështro dhe bën durim.
‘INNA MURSILU EN-NAKATI FITNETEN LEHUM FARTEKIBHUM WE ESTEBIR
28 Dhe lajmëroi ata se uji është i ndarë për ta veç e veç, secili do të paraqitet për të pirë ujë në rendin e vet.
WE NEBBI’HUM ‘ENNEL-MA’E KISMETUN BEJNEHUM KULLU SHIRBIN MUHTEDERUN
29 Po ata e ftuan shokun e vet, e ai mori dhe e theri atë.
FENADEW SAHIBEHUM FETA’ATA FE’AKARE
30 E çfarë ishte ndëshkimi Im dhe kërcënimi Im?
FEKEJFE KANE ‘ADHABI WE NUDHURI
31 Ne lëshuam kundër tyre një ushtimë, e ata u bënë si shtrojë vathi. (Mbeturinë e ushqimit të kafshëve që u shtrohet).
‘INNA ‘ERSELNA ‘ALEJHIM SEJHETEN WAHIDETEN FEKANU KEHESHIMIL-MUHTEDHIRI
32 Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për këshillë, po a ka ndokush që merr mësim?
WE LEKAD JESSERNAL-KUR’ANE LILDHDHIKRI FEHEL MIN MUDDEKIRIN
33 Populli i Lutit i përgënjeshtroi vërejtjet e pejgamberit të vet.
KEDHDHEBET KAWMU LUTIN BIN-NUDHURI
34 Ne atyre, përveç familjes së Lutit të cilën e shpëtuam para se të agonte, u lëshuam një erë që solli gurë mbi ta.
‘INNA ‘ERSELNA ‘ALEJHIM HASIBÆN ‘ILLA ‘ALE LUTIN NEXHXHEJNAHUM BISEHERIN
35 (Shpëtimi ishte) Një mirësi nga ana Jonë, ashtu Ne shpërblejmë atë që falënderon.
NI’METEN MIN ‘INDINA KEDHALIKE NEXHZI MEN SHEKERE
36 Ai (Luti) u pat tërhequr vërejtjen atyre për dënimin Tonë të rëndë, por ata dyshuan në ato kërcënime.
WE LEKAD ‘ENDHEREHUM BETSHETENA FETEMAREW BIN-NUDHURI
37 Ata deshën t'u afrohen musafirëve të tij. Ne ua verbuam sytë atyre, pra përjetoni ndëshkimin Tim dhe qortimet e Mia!
WE LEKAD RAWEDUHU ‘AN DEJFIHI FETEMESNA ‘A’JUNEHUM FEDHUKU ‘ADHABI WE NUDHURI
38 E, atyre në një mëngjes të hershëm u erdhi dënimi i përhershëm.
WE LEKAD SEBBEHEHUM BUKRETEN ‘ADHABUN MUSTEKIRRUN
39 Pra, vuajeni dënimin Tim dhe qortimin Tim!
FEDHUKU ‘ADHABI WE NUDHURI
40 Ne Kur'anin e bëmë të lehtë për të studiuar, a ka ndokush që merr përvojë nga ai?
WE LEKAD JESSERNAL-KUR’ANE LILDHDHIKRI FEHEL MIN MUDDEKIRIN
41 Edhe rrethit të faraonit i patën ardhur shumë vërejtje.
WE LEKAD XHA’E ‘ALE FIR’AWNE EN-NUDHURU
42 Ata i përgënjeshtruan të gjitha argumentet Tona, prandaj Ne i dënuam ashtu siç është dënimi i një ngadhënjyesi, i një fuqiploti.
KEDHDHEBU BI’AJATINA KULLIHA FE’EHADHNAHUM ‘EHDHE ‘AZIZIN MUKTEDIRIN
43 A jobesimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që u përmendën, apo ju keni ndonjë kontratë në librat e qiellit?
‘EKUFFARUKUM HAJRUN MIN ‘ULE’IKUM ‘EM LEKUM BERA’ETUN FI EZ-ZUBURI
44 A mos po thonë: "Ne jemi një grup ngadhënjyes tok të bashkuar?"
‘EM JEKULUNE NEHNU XHEMI’UN MUNTESIRUN
45 Grupi do të pësojë disfatë dhe ata do të kthehen prapa.
SEJUHZEMUL-XHEM’U WE JUWELLUNE ED-DUBURE
46 Por jo, afati i tyre është kijameti, e kijameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur.
BELI ES-SA’ATU MEW’IDUHUM WE ES-SA’ATU ‘ED/HA WE ‘EMERRU
47 S'ka dyshim se idhujtarët kriminelë, janë edhe në një huti edhe në zjarr të madh.
‘INNEL-MUXHRIMINE FI DELALIN WE SU’URIN
48 Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarrë në zjarr. "Vuajeni dënimin Sekar" (emër i një xhehennemi).
JEWME JUSHEBUNE FI EN-NARI ‘ALA WUXHUHIHIM DHUKU MESSE SEKARE
49 Ne çdo send kemi krijuar me masë të caktuar.
‘INNA KULLE SHEJ’IN HALEKNAHU BIKADERIN
50 Puna Jonë (në krijim) është e shpejtë sa çel e mshel sytë.
WE MA ‘EMRUNA ‘ILLA WAHIDETUN KELEMHIN BIL-BESERI
51 Ne, ata që ishin si ju i shkatërruam, a ka ndokush që merr mësim?
WE LEKAD ‘EHLEKNA ‘ESHJA’AKUM FEHEL MIN MUDDEKIRIN
52 Dhe çdo gjë që ata e punuan, gjendet (e shkruar) në shënime.
WE KULLU SHEJ’IN FE’ALUHU FI EZ-ZUBURI
53 Dhe çdo vepër, qoftë e vogël dhe qoftë e madhe, është radhitur (evidentuar në Lehvi Mahfudh).
WE KULLU SEGIRIN WE KEBIRIN MUSTETERUN
54 Është e vërtetë se të devotshmit do të jenë në xhennete e në lumenj.
‘INNEL-MUTTEKINE FI XHENNATIN WE NEHERIN
55 Në një vend të kënaqshëm, te Sunduesi i plotfuqishëm (te All-llahu).
FI MEK’ADI SIDKIN ‘INDE MELIKIN MUKTEDIRIN