Surja Nexhm indeksuar me numër 53 , numri i ajeteve 62
1 Pasha yllin kur ai bie (prej së larti poshtë)!
WE EN-NEXHMI ‘IDHA HEWA
2 Shoku juaj (Muhammedi që ju e njihni) as nuk është njeri që ka humbur, as që ka devijuar (nga e vërteta).
MA DELLE SAHIBUKUM WE MA GAWA
3 Dhe ai nuk flet nga mendja e tij.
WE MA JENTIKU ‘ANIL-HEWA
4 Ai (Kur'ani) nuk është tjetër pos shpallje që i shpallet.
‘IN HUWE ‘ILLA WEHJUN JUHA
5 Atë ia mësoi Ai, fuqiforti, (Xhibrili)
‘ALLEMEHU SHEDIDUL-KUWA
6 Që ka mendje precize dhe që u përqëndrua në formën e vet (reale).
DHU MIRRETIN FASTEWA
7 Dhe ai (Xhibrili) ishte në horizontin e lartë (nga lindja).
WE HUWE BIL-’UFUKIL-’A’LA
8 Pastaj u lëshua dhe iu afrua.
THUMME DENA FETEDELLA
9 E ishte afër sa dy harqe (dy kutë) apo edhe më afër.
FEKANE KABE KAWSEJNI ‘EW ‘EDNA
10 Dhe i shpalli robit të Tij atë që ia shpalli.
FE’EWHA ‘ILA ‘ABDIHI MA ‘EWHA
11 Zemra nuk mohoi atë që pa (me sy).
MA KEDHEBEL-FU’UADU MA RE’A
12 A po i bëni polemikë atij për atë që ka parë?
‘EFETUMARUNEHU ‘ALA MA JERA
13 Atë (Xhibrilin) e ka parë edhe herën tjetër.
WE LEKAD RE’AHU NEZLETEN ‘UHRA
14 (E ka parë) tek Sidretul Munteha.
‘INDE SIDRETIL-MUNTEHA
15 Që pranë saj është xhennetul Me'va (kopsht strehimi i...)
‘INDEHA XHENNETUL-ME’WA
16 Atëherë kur Sidrën e mbuloi çka e mbuloi.
‘IDH JEGSHA ES-SIDRETE MA JEGSHA
17 Shikimi (i Muhammedit) as nuk lakoi e as nuk tejkaloi.
MA ZAGAL-BESERU WE MA TEGA
18 Ai (Muhammedi) vërtet, pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet.
LEKAD RE’A MIN ‘AJATI RABBIHIL-KUBRA
19 E ju, a i shihni Latin dhe Uzanë?
‘EFERE’EJTUMUL-LATE WEL-’UZZA
20 Dhe atë të tretin e të fundin, Menatin (a kanë fuqi si Zoti i Muhammedit, e ju i konsideroni zota)!
WE MENÆTE ETH-THALITHETEL-’UHRA
21 A mendoni se meshkujt janë tuajët, e të Atij femrat?
‘ELEKUMU EDH-DHEKERU WE LEHUL-’UNTHA
22 Atëherë ajo është një ndarje e padrejtë!
TILKE ‘IDHÆN KISMETUN DIZA
23 Ata (që i adhuroni ju) nuk janë tjetër, vetëm se emra që ju dhe prindërit tuaj i emërtuat; All-llahu nuk zbriti për ta ndonjë fakt. Po ata (idhujtarët), nuk ndjekin tjetër vetëm se paragjykime dhe çka duan vetë, megjithqë prej Zotit të tyre u pat ardhur udhëzimi.
‘IN HIJE ‘ILLA ‘ESMA’UN SEMMEJTUMUHA ‘ENTUM WE ‘ABA’UUKUM MA ‘ENZELEL-LAHU BIHA MIN SULTANIN ‘IN JETTEBI’UNE ‘ILLA EDH-DHENNE WE MA TEHWAL-’ENFUSU WE LEKAD XHA’EHUM MIN RABBIHIMUL-HUDA
24 A mos do t'i takojë njeriut ajo që ai e dëshiron (Jo)?
‘EM LIL’INSANI MA TEMENNA
25 E dihet se vetëm All-llahut i takon (sundimi) bota tjetër dhe kjo botë.
FELILLAHIL-’AHIRETU WEL-’ULA
26 E sa engjëj ka që janë në qiej, e që ndërmjetësimi i tyre nuk bën dobi asgjë, vetëm pasi që All-llahu të japë leje për atë që dëshiron dhe që është i kënaqur për të.
WE KEM MIN MELEKIN FI ES-SEMAWATI LA TUGNI SHEFA’ATUHUM SHEJ’ÆN ‘ILLA MIN BA’DI ‘EN JE’DHENEL-LAHU LIMEN JESHA’U WE JERDA
27 Ata që nuk e besojnë jetën tjetër, ata engjëjt i emërtojnë me emra femrash.
‘INNEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI LEJUSEMMUNEL-MELA’IKETE TESMIJETEL-’UNTHA
28 Ata nuk dinë asgjë për atë (emërtim), ata nuk ndjekin tjetër vetëm paragjykime, e paragjykimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës.
WE MA LEHUM BIHI MIN ‘ILMIN ‘IN JETTEBI’UNE ‘ILLA EDH-DHENNE WE ‘INNE EDH-DHENNE LA JUGNI MINEL-HEKKI SHEJ’ÆN
29 Andaj, ti largohu prej atij që ia ka kthyer shpinën Kur'anit dhe që nuk do tjetër vetëm jetën e Dunjasë!
FE’A’RID ‘AN MEN TEWELLA ‘AN DHIKRINA WE LEM JURID ‘ILLAL-HEJÆTE ED-DUNJA
30 Ajo është e tërë dituria që kanë arritur ata, e Zoti yt është ai që di më së miri për atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai është që e di më së miri për atë që është në rrugën e drejtë.
DHALIKE MEBLEGUHUM MINEL-’ILMI ‘INNE REBBEKE HUWE ‘A’LEMU BIMEN DELLE ‘AN SEBILIHI WE HUWE ‘A’LEMU BIMENI EHTEDA
31 Dhe vetëm të All-llahut janë ç'ka në qiej dhe në tokë - për t'i shpërblyer ata që bënë keq me të keqen e tyre dhe për t'i shpërblyer ata që bënë mirë me të mirën e tyre.
WE LILLEHI MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI LIJEXHZIJEL-LEDHINE ‘ESA’U BIMA ‘AMILU WE JEXHZIJEL-LEDHINE ‘EHSENU BIL-HUSNA
32 Ata që largohen prej mëkateve të mëdha dhe prej punëve të ndyta, përpos ndonjë pune të imët, s'ka dyshim se Zoti yt është që gjerësisht përfshin me falje, se Ai di më së miri për ju edhe para se t'ju krijojë edhe kur filloi krijimin tuaj nga dheu, e edhe kur ishit të fshehur në barqet e nënave tuaja, pra mos lavdëroni veten, se Ai e di kush është më i ruajtur.
EL-LEDHINE JEXHTENIBUNE KEBA’IREL-’ITHMI WEL-FEWAHISHE ‘ILLAL-LEMEME ‘INNE REBBEKE WASI’UL-MEGFIRETI HUWE ‘A’LEMU BIKUM ‘IDH ‘ENSHE’EKUM MINEL-’ERDI WE ‘IDH ‘ENTUM ‘EXHINNETUN FI BUTUNI ‘UMMEHATIKUM FELA TUZEKKU ‘ENFUSEKUM HUWE ‘A’LEMU BIMENI ETTEKA
33 A e ke parë atë që u zbrap (prej fesë),
‘EFERE’EJTEL-LEDHI TEWELLA
34 që dha pak e pastaj e ndërpreu?
WE ‘A’TA KALILÆN WE ‘EKDA
35 A mos është që tek ai ka njohuri për të fshehtën (çështjen e dënimit në Ahiret) dhe ai po e ditka?
‘A’INDEHU ‘ILMUL-GAJBI FEHUWE JERA
36 Apo nuk është informuar me atë që është në fletushkat e Musait.
‘EM LEM JUNEBBE’ BIMA FI SUHUFI MUSA
37 Dhe të Ibrahimit, që gjithnjë i plotësoi obligimet
WE ‘IBRAHIMEL-LEDHI WE FFA
38 (Që në to shkruan) Se askush nuk e bartë barrën e (mëkatit) tjetrit.
‘ELLA TEZIRU WAZIRETUN WIZRE ‘UHRA
39 Dhe se njeriut nuk i takon tjetër vetëm se ajo që ka punuar.
WE ‘EN LEJSE LIL’INSANI ‘ILLA MA SA’A
40 Dhe se mundi i tij më vonë (ditën e gjykimit) do të shihet.
WE ‘ENNE SA’JEHU SEWFE JURA
41 Pastaj ai shpërblehet me shpërblimin më të plotë.
THUMME JUXHZAHUL-XHEZA’EL-’EWFA
42 Dhe se kthimi i fundit do të jetë te Zoti yt.
WE ‘ENNE ‘ILA RABBIKEL-MUNTEHA
43 Dhe se Ai bën për të qeshë dhe bën për të qarë.
WE ‘ENNEHU HUWE ‘EDHEKE WE ‘EBKA
44 Dhe se Ai është që jep vdekje dhe jep jetë (gjallëri).
WE ‘ENNEHU HUWE ‘EMATE WE ‘EHJA
45 Dhe Ai është që krijoi llojet - mashkullin dhe femrën.
WE ‘ENNEHU HALEKA EZ-ZEWXHEJNI EDH-DHEKERE WEL-’UNTHA
46 Nga pika e farës që hidhet.
MIN NUTFETIN ‘IDHA TUMNA
47 Dhe se Atij i takon ngjallja tjetër (ringjallja në Ahiret).
WE ‘ENNE ‘ALEJHI EN-NESH’ETEL-’UHRA
48 Dhe se Ai është që pasuron dhe varfëron.
WE ‘ENNEHU HUWE ‘EGNA WE ‘EKNA
49 Dhe se Ai është Zoti i Shi'rasë (ylli polar që e adhuronin)
WE ‘ENNEHU HUWE REBBU ESH-SHI’RA
50 Dhe Ai e shkatërroi Adin e lashtë.
WE ‘ENNEHU ‘EHLEKE ‘ADÆNL-’ULA
51 Edhe Themudin, që prej tyre nuk mbeti më.
WE THEMUDE FEMA ‘EBKA
52 Edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më zullumqarë dhe më renegatë.
WE KAWME NUHIN MIN KABLU ‘INNEHUM KANU HUM ‘EDHLEME WE ‘ETGA
53 Edhe Mu'tefikën (venbanimin e popullit Lut) e lëshoi prej së larti.
WEL-MU’UTEFIKETE ‘EHWA
54 E i përfshiu ata ajo që i përfshiu.
FEGASHSHAHA MA GASHSHA
55 Pra cilës së mirë të Zotit tënd i ke dyshim?
FEBI’EJJI ‘ALA’I RABBIKE TETEMARA
56 Ky (Muhammedi) është një qortues i llojit të qortuesve të parë.
HADHA NEDHIRUN MINE EN-NUDHURIL-’ULA
57 E afërta është afruar (kijameti).
‘EZIFETIL-’AZIFETU
58 Pos All-llahut nuk ka kush që mund ta largojë atë (ta pengojë)!
LEJSE LEHA MIN DUNI ELLAHI KASHIFETUN
59 A prej këtij ligjërimi (Kur'ani) po çuditeni?
‘EFEMIN HADHAL-HEDITHI TA’XHEBUNE
60 E po qeshni dhe nuk po qani?!
WE TEDHEKUNE WE LA TEBKUNE
61 Madje edhe e zëni në asgjë.
WE ‘ENTUM SAMIDUNE
62 Pra, bini në sexhde për All-llahun dhe adhurojeni!
FASXHUDU LILLAHI WE A’BUDU