Surja Tur indeksuar me numër 52 , numri i ajeteve 49
1 Pasha Turin.
WET-TURI
2 Dhe librin e shkruar në rreshta.
WE KITABIN MESTURIN
3 Në lëkurë të shtrirë.
FI REKKIN MENSHURIN
4 Pasha shtëpinë (Qaben) e vizituar (ose Bejti Mamurin në qiell).
WEL-BEJTIL-MA’MURI
5 Pasha kulmin e ngritur (qiellin).
WE ES-SEKFIL-MERFU’I
6 Pasha detin e mbushur (ose detin e ndezur flakë në kijamet).
WEL-BEHRIL-MESXHURI
7 Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd patjetër do të ndodhë.
‘INNE ‘ADHABE RABBIKE LEWAKI’UN
8 Atë nuk ka kush që mund ta largojë.
MA LEHU MIN DAFI’IN
9 Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë.
JEWME TEMURU ES-SEMA’U MEWRÆN
10 Dhe kodrat të shkulen nga vendi e të ecin.
WE TESIRUL-XHIBALU SEJRÆN
11 Atë ditë është mjerim i madh për përgënjeshtarët.
FEWEJLUN JEWME’IDHIN LILMUKEDHDHIBINE
12 Të cilët luajnë të zhytur në besime të kota.
EL-LEDHINE HUM FI HAWDIN JEL’ABUNE
13 Ditën kur me rrëmbim shtyhen në zjarrin e xhehennemit.
JEWME JUDA’’UNE ‘ILA NARI XHEHENNEME DA’’ÆN
14 Ky është ai zjarr, që ju e keni përgënjeshtruar.
HEDHIHI EN-NARU ELLETI KUNTUM BIHA TUKEDHDHIBUNE
15 A mos është kjo ndonjë magji, apo ju nuk po shihni (jeni verbëruar siç u verbëruat nga e vërteta në Dunja).
‘EFESIHRUN HADHA ‘EM ‘ENTUM LA TUBSIRUNE
16 Hyni në të! Për juve është njësoj, bëtë durim ose nuk bëtë. Shpërbleheni vetëm me atë që me veprat tuaja e merituat.
ESLEWHA FASBIRU ‘EW LA TESBIRU SEWA’UN ‘ALEJKUM ‘INNEMA TUXHZEWNE MA KUNTUM TA’MELUNE
17 Ata të devotshmit janë në kopshte e në begati.
‘INNEL-MUTTEKINE FI XHENNATIN WE NA’IMIN
18 Të kënaqur me atë që ua dha Zoti i tyre dhe që i ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e xhehennemit.
FAKIHINE BIMA ‘ATAHUM REBBUHUM WE WEKAHUM REBBUHUM ‘ADHABEL-XHEHIMI
19 (U thuhet) Me të mirë hani e pini, për atë që vepruat mirë.
KULU WE ESHREBU HENI’ÆN BIMA KUNTUM TA’MELUNE
20 Ata janë të mbështetur në kolltukë të renditur dhe Ne u shoqëruam atyre hyri symëdha.
MUTTEKI’INE ‘ALA SURURIN MESFUFETIN WE ZEWWEXHNAHUM BIHURIN ‘ININ
21 E ata që vetë besuan, e edhe pasardhësit e tyre ishin me besim, Ne atyre do t'ua shoqërojmë pasardhësit e tyre dhe asgjë nuk u pakësojmë nga veprat e tyre (prindërve). Secili njeri është peng i asaj që ka punuar.
WEL-LEDHINE ‘AMENU WE ETTEBE’AT/HUM DHURRIJETUHUM BI’IMANIN ‘ELHEKNA BIHIM DHURRIJETEHUM WE MA ‘ELETNAHUM MIN ‘AMELIHIM MIN SHEJ’IN KULLU EMRI’IN BIMA KESEBE REHINUN
22 Ne atyre ua shtojmë të mirat me pemë e me mish që ata e dëshirojnë.
WE ‘EMDEDNAHUM BIFAKIHETIN WE LEHMIN MIMMA JESHTEHUNE
23 Aty njëri-tjetrit ia zgjasin gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat.
JETENAZA’UNE FIHA KE’SÆN LA LEGWUN FIHA WE LA TE’THIMUN
24 Në mesin e tyre qarkullojnë shërbëtoret si të ishin margaritarë të ruajtur.
WE JETUFU ‘ALEJHIM GILMANUN LEHUM KE’ENNEHUM LU’ULU’UUN MEKNUNUN
25 Dhe njëri-tjetrit i qasen duke u pyetur (për punët e tyre në Dunja).
WE ‘EKBELE BA’DUHUM ‘ALA BA’DIN JETESA’ELUNE
26 (Këta) Thonë: "Ne edhe kur ishim në familjet tona, ishim ata që frikësoheshim."
KALU ‘INNA KUNNA KABLU FI ‘EHLINA MUSHFIKINE
27 E All-llahu na dhuroi të mira dhe na ruajti prej dënimit të erës (flakës) së nxehtë të zjarrit.
FEMENNEL-LAHU ‘ALEJNA WE WEKANA ‘ADHABE ES-SEMUMI
28 "Ne më parë ishim ndër ata që e lutëm Atë, e Ai është bamirës, mëshirues".
‘INNA KUNNA MIN KABLU NED’UHU ‘INNEHU HUWEL-BERRU ER-REHIMU
29 Pra ti përkujto (me Kur'an) se me dhuntinë e Zotit tënd ti nuk je as falltor, as i çmendur.
FEDHEKKIR FEMA ‘ENTE BINI’METI RABBIKE BIKAHININ WE LA MEXHNUNIN
30 E ata thonë: "Ai është poet, po presim kohën ta zhdukë".
‘EM JEKULUNE SHA’IRUN NETEREBBESU BIHI REJBEL-MENUNI
31 Thuaj: "Pritni, se edhe unë do të pres me ju".
KUL TEREBBESU FE’INNI ME’AKUM MINEL-MUTEREBBISINE
32 A mendjet (iluzionet) e tyre po u urdhërojnë për këtë, apo ata janë popull renegat?
‘EM TE’MURUHUM ‘EHLAMUHUM BIHEDHA ‘EM HUM KAWMUN TAGUNE
33 A mos ata thonë: "Ai (Muhammedi) e trilloi!" Jo, por ata nuk besojnë.
‘EM JEKULUNE TEKAWWELEHU BEL LA JU’UMINUNE
34 Pra, nëse ata janë të drejtë le ta sjellin një ligjërim si ai.
FELJE’TU BIHEDITHIN MITHLIHI ‘IN KANU SADIKINE
35 A mos u krijuam prej kurrgjësë, apo ata vetë janë krijues?
‘EM HULIKU MIN GAJRI SHEJ’IN ‘EM HUMUL-HALIKUNE
36 A mos ata i krijuan qiejt e tokën, jo, por ata nuk janë të bindur.
‘EM HALEKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDE BEL LA JUKINUNE
37 A mos te ata janë depot e Zotit tënd, apo ata i mbizotërojnë?
‘EM ‘INDEHUM HAZA’INU RABBIKE ‘EM HUMUL-MUSEJTIRUNE
38 A mos kanë ata shkallë të larta që në to të përgjojnë? Pra, përgjuesit e tyre le të sjellin fakt të sigurt!
‘EM LEHUM SULLEMUN JESTEMI’UNE FIHI FELJE’TI MUSTEMI’UHUM BISULTANIN MUBININ
39 A mos vajzat janë të Atij, kurse djemtë tuaj?
‘EM LEHUL-BENATU WE LEKUMUL-BENUNE
40 A mos ti u kërkon atyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar nga tagri?
‘EM TES’ELUHUM ‘EXHRÆN FEHUM MIN MEGREMIN MUTHKALUNE
41 A mos te ata janë fshehtësitë, e ata i shkruajnë?
‘EM ‘INDEHUMUL-GAJBU FEHUM JEKTUBUNE
42 A mos po të kurdisin ndonjë kurth, po ata që nuk besuan bijnë vetë në kurth.
‘EM JURIDUNE KEJDÆN FE-EL-LEDHINE KEFERU HUMUL-MEKIDUNE
43 A mos kanë ata ndonjë zot pos All-llahut? I lartë është All-llahu nga ai që ata i shoqërojnë.
‘EM LEHUM ‘ILEHUN GAJRU ELLAHI SUBHANEL-LAHI ‘AMMA JUSHRIKUNE
44 Edhe sikur ta shihnin që u bie nga qielli ndonjë copë, ata do të thoshin: "Është re e dendur!"
WE ‘IN JEREW KISFÆN MINE ES-SEMA’I SAKITÆN JEKULU SEHABUN MERKUMUN
45 Po ti lëri ata derisa të ballafaqohen në ditën e tyre, kur do të shtangen.
FEDHERHUM HETTA JULAKU JEWMEHUMUL-LEDHI FIHI JUS’AKUNE
46 Ditën kur dredhia e tyre nuk do t'u bëjë dobi asgjë e as që do të ndihmohen.
JEWME LA JUGNI ‘ANHUM KEJDUHUM SHEJ’ÆN WE LA HUM JUNSERUNE
47 Është e vërtetë se ata që bënë zullum, kanë një dënim më të afërt se sa ai (i kijametit), por pjesa dërrmuese e tyre nuk e dinë.
WE ‘INNE LILLEDHINE DHELEMU ‘ADHABÆN DUNE DHALIKE WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM LA JA’LEMUNE
48 Ti bën durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je nën mbikëqyrjen Tonë dhe kur të ngrihesh madhëroje me falënderim Zotin tënd!
WE ESBIR LIHUKMI RABBIKE FE’INNEKE BI’A’JUNINA WE SEBBIH BIHEMDI RABBIKE HINE TEKUMU
49 Edhe gjatë natës adhuroje Atë, si dhe kur yjet nuk duken më.
WE MINEL-LEJLI FESEBBIHHU WE ‘IDBARE EN-NUXHUMI