Surja Dharijat indeksuar me numër 51 , numri i ajeteve 60
1 Për erërat që ngrejnë dheun dhe e shpërndajnë.
WE EDH-DHARIJATI DHERWEN
2 Për retë që bartin shiun e rëndë.
FALHAMILATI WIKRÆN
3 Për anijet që lundrojnë lehtë.
FALXHARIJATI JUSRÆN
4 Për engjëjt që bëjnë ndarjen e çështjeve.
FALMUKASSIMATI ‘EMRÆN
5 S'ka dyshim se ajo që u premtohet është e vërtetë e sigurt.
‘INNEMA TU’ADUNE LESADIKUN
6 Dhe se shpërblimi (gjykimi për vepra) do të ndodhë patjetër.
WE ‘INNE ED-DINE LEWAKI’UN
7 Për qiellin plot rrugë.
WE ES-SEMA’I DHATIL-HUBUKI
8 Ju gjendeni në një thënie kontradiktore,
‘INNEKUM LEFI KAWLIN MUHTELIFIN
9 Nga ai (besimi) zbrapset ai që ishte zbrapsur.
JU’UFEKU ‘ANHU MEN ‘UFIKE
10 Mallkuar qofshin gënjeshtarët!
KUTILEL-HARRASUNE
11 Ata të cilët janë gafilë në injorancë (në verbëri, në padituri).
EL-LEDHINE HUM FI GAMRETIN SAHUNE
12 E pyesin: "Kur është dita e gjykimit?"
JES’ELUNE ‘EJJANE JEWMU ED-DINI
13 Dita kur ata digjen në zjarr.
JEWME HUM ‘ALA EN-NARI JUFTENUNE
14 Përjetojeni dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit t'ju shpejtohet.
DHUKU FITNETEKUM HADHAL-LEDHI KUNTUM BIHI TESTA’XHILUNE
15 Të devotshmit janë në kopshte e burime.
‘INNEL-MUTTEKINE FI XHENNATIN WE ‘UJUNIN
16 Të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti i tyre, ata edhe më parë (në Dunja) ishin mirëbërës.
‘AHIDHINE MA ‘ATAHUM REBBUHUM ‘INNEHUM KANU KABLE DHALIKE MUHSININE
17 Ata qenë të cilët pak flinin natën.
KANU KALILÆN MINEL-LEJLI MA JEHXHA’UNE
18 Dhe në syfyr (kah mbarimi i natës) ata kërkonin falje për mëkatet.
WE BIL-’ESHARI HUM JESTEGFIRUNE
19 Dhe në pasurinë e tyre kishin përcaktuar të drejtë për lypësin dhe për të ngratin (që ka nevojë por nuk lyp).
WE FI ‘EMWALIHIM HEKKUN LILSSA’ILI WEL-MEHRUMI
20 Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit.
WE FIL-’ERDI ‘AJATUN LILMUKININE
21 Po edhe në veten tuaj. A nuk jeni kah e shihni?
WE FI ‘ENFUSIKUM ‘EFELA TUBSIRUNE
22 E në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet.
WE FI ES-SEMA’I RIZKUKUM WE MA TU’ADUNE
23 Pasha Zotin e qiellit e të tokës, kjo është një e vërtetë, ashtu siç është e vërtetë se ju flisni.
FEWEREBBI ES-SEMA’I WEL-’ERDI ‘INNEHU LEHEKKUN MITHLE MA ‘ENNEKUM TENTIKUNE
24 A ke arritur të dëgjosh ti për rrëfimin e musafirëve të ndershëm të Ibrahimit?
HEL ‘ETAKE HEDITHU DEJFI ‘IBRAHIMEL-MUKREMINE
25 Kur patën hyrë te Ai dhe thanë: "Të përshendesim me paqë!" Ai tha: "Qofshi gjithnjë të përshëndetur me paqë!" (E me vete tha): "Njerëz të panjohur!"
‘IDH DEHALU ‘ALEJHI FEKALU SELAMÆN KALE SELAMUN KAWMUN MUNKERUNE
26 Dhe ai pa u vërejtur shkoi te familja e vet dhe solli një viç të majmë të pjekur.
FERAGA ‘ILA ‘EHLIHI FEXHA’E BI’IXHLIN SEMININ
27 Atë ua afroi atyre e tha: "Përse nuk po hani?"
FEKARREBEHU ‘ILEJHIM KALE ‘ELA TE’KULUNE
28 Dhe ndjeu njëfarë frike prej tyre, po ata thanë: "Mos ki frikë!" Mandej i dhanë myzhde për një djalë të dijshëm.
FE’EWXHESE MINHUM HIFETEN KALU LA TEHAF WE BESHSHERUHU BIGULAMIN ‘ALIMIN
29 E gruaja e tij nisi të bërtasë e i ra shuplakë fytyrës së vet e tha: "Unë jam një plakë që nuk lind!"
FE’EKBELETI EMRE’ETUHU FI SERRETIN FESEKKET WEXHHEHA WE KALET ‘AXHUZUN ‘AKIMUN
30 Ata (engjëjt) thanë: "Kështu ka thënë Zoti yt, e Ai është i urti, i gjithdijshmi".
KALU KEDHALIKI KALE REBBUKI ‘INNEHU HUWEL-HEKIMUL-’ALIMU
31 Ai (Ibrahimi) tha: "E ç'është puna juaj, o ju të dërguar?"
KALE FEMA HATBUKUM ‘EJJUHAL-MURSELUNE
32 Ata thanë: "Ne jemi të dërguar te një popull kriminel!"
KALU ‘INNA ‘URSILNA ‘ILA KAWMIN MUXHRIMINE
33 Që të hedhim mbi ta gurë nga balta (e pjekur)!
LINURSILE ‘ALEJHIM HIXHARETEN MIN TININ
34 (gurë) Të shënuar te Zoti yt, për ata që i kaluan kufijtë (në mëkate).
MUSEWWEMETEN ‘INDE RABBIKE LILMUSRIFINE
35 Dhe kush ishte aty nga besimtarët, Ne i nxorëm (i larguam).
FE’EHREXHNA MEN KANE FIHA MINEL-MU’UMININE
36 Po nuk gjetëm aty pos një shtëpie muslimane.
FEMA WEXHEDNA FIHA GAJRE BEJTIN MINEL-MUSLIMINE
37 Dhe Ne kemi lënë aty shenjë për ata që i kanë frikë dënimit të hidhur.
WE TEREKNA FIHA ‘AJETEN LILLEDHINE JEHAFUNEL-’ADHABEL-’ELIME
38 (Kemi lënë shenjë) Edhe në Musain kur Ne e dërguam te faraoni me fakte të forta.
WE FI MUSA ‘IDH ‘ERSELNAHU ‘ILA FIR’AWNE BISULTANIN MUBININ
39 E ai, me tërë anën (fuqinë) e vet, ia ktheu shpinën dhe tha: "Është magjistar, ose është i çmendur!"
FETEWELLA BIRUKNIHI WE KALE SAHIRUN ‘EW MEXHNUNUN
40 E Ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det, dhe ai e bëri veten të jetë i sharë.
FE’EHADHNAHU WE XHUNUDEHU FENEBEDHNAHUM FIL-JEMMI WE HUWE MULIMUN
41 Edhe në Adin (kemi lënë shenjë) kur Ne lëshuam kundër tyre erën rrënuese,
WE FI ‘ADIN ‘IDH ‘ERSELNA ‘ALEJHIMU ER-RIHEL-’AKIME
42 e cila nuk la send pa e shndërruar në mbeturinë.
MA TEDHERU MIN SHEJ’IN ‘ETET ‘ALEJHI ‘ILLA XHE’ALET/HU KALRREMIMI
43 Edhe në Themudin kur atyre iu pat thënë: Kënaquni deri në një kohë.
WE FI THEMUDE ‘IDH KILE LEHUM TEMETTA’U HETTA HININ
44 E ata nga kryelartësia nuk respektuan urdhrin e Zotit të tyre, andaj i përfshiu rrufeja me krismë, e ata e shihnin.
FE’ATEW ‘AN ‘EMRI RABBIHIM FE’EHADHET/HUMU ES-SA’IKATU WE HUM JENDHURUNE
45 Dhe nuk mundën as të ngriten e as t'i kundërvihen.
FEMA ESTETA’U MIN KIJAMIN WE MA KANU MUNTESIRINE
46 Edhe popullin e Nuhut (e dënuam) që ishte më parë. Ai ishte një popull i prishur.
WE KAWME NUHIN MIN KABLU ‘INNEHUM KANU KAWMÆN FASIKINE
47 Ne, me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe Ne e zgjerojmë atë.
WE ES-SEMA’E BENEJNAHA BI’EJJDIN WE ‘INNA LEMUSI’UNE
48 Edhe tokën Ne e kemi shtruar, sa shtrues të mirë jemi.
WEL-’ERDE FERESHNAHA FENI’MEL-MAHIDUNE
49 Dhe Ne krijuam prej çdo sendi dy lloje (mashkull e femër) që ju të përkujtoni (madhështinë e Zotit).
WE MIN KULLI SHEJ’IN HALEKNA ZEWXHEJNI LE’ALLEKUM TEDHEKKERUNE
50 Pra, ikni e mbështetuni tek All-llahu, unë prej Tij jam një qortues i hapët.
FEFIRRU ‘ILA ELLAHI ‘INNI LEKUM MINHU NEDHIRUN MUBINUN
51 E mos i shoqëroni All-llahut edhe ndonjë zot tjetër, edhe për këtë unë jam i dërguar prej Tij që t'ju tërheq haptazi vërejtjen.
WE LA TEXH’ALU ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE ‘INNI LEKUM MINHU NEDHIRUN MUBINUN
52 Ja, ashtu pra, edhe atyre që ishin më parë nuk u erdhi i dërguar e që nuk i thanë: "Është magjistar ose është i çmendur!"
KEDHALIKE MA ‘ETAL-LEDHINE MIN KABLIHIM MIN RESULIN ‘ILLA KALU SAHIRUN ‘EW MEXHNUNUN
53 A mos e porositën njëri-tjetrin me këtë? Jo, por ata janë popull renegat.
‘ETEWASEW BIHI BEL HUM KAWMUN TAGUNE
54 Andaj ti largohu prej tyre, ti nuk je i qortuar.
FETEWELLE ‘ANHUM FEMA ‘ENTE BIMELUMIN
55 Vazhdo me këshillë, sepse këshilla besimtarëve u bën dobi.
WE DHEKKIR FE’INNE EDH-DHIKRA TENFA’UL-MU’UMININE
56 Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë.
WE MA HALEKTUL-XHINNE WEL-’INSE ‘ILLA LIJA’BUDUNI
57 Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as s'dëshiroj të më ushqejnë ata.
MA ‘URIDU MINHUM MIN RIZKIN WE MA ‘URIDU ‘EN JUT’IMUNI
58 All-llahu është furnizues i madh. Ai, fuqiforti.
‘INNALL-LLAHE HUWE ER-REZZAKU DHUL-KUWETIL-METINU
59 S'ka dyshim se atyre që bënë mizori u përket dënimi si pjesa e dënimit të shokëve të tyre, andaj të mos e kërkojnë shpejtimin e tij.
FE’INNE LILLEDHINE DHELEMU DHENUBÆN MITHLE DHENUBI ‘ESHABIHIM FELA JESTA’XHILUNI
60 Të mjerët ata që nuk besuan për atë ditën e tyre të premtuar!
FEWEJLUN LILLEDHINE KEFERU MIN JEWMIHIMUL-LEDHI JU’ADUNE