Surja Kaf indeksuar me numër 50 , numri i ajeteve 45
1 Kaf. Pasha Kur'anin e lavdishëm (do të ringjalleni).
KAF WEL-KUR’ANIL-MEXHIDI
2 Por jo, ata u çuditën që u erdhi i dërguari (qortues) nga mesi i tyre, andaj jobesimtarët thanë: "Kjo është diçka shumë e çuditshme".
BEL ‘AXHIBU ‘EN XHA’EHUM MUNDHIRUN MINHUM FEKALEL-KAFIRUNE HADHA SHEJ’UN ‘AXHIBUN
3 "A pasi të vdesim e të bëhemi dhé (do të kthehemi në jetë)? Ai kthim është larg (mendjes e mundësisë)!"
‘E’IDHA MITNA WE KUNNA TURABÆN DHALIKE REXH’UN BA’IDUN
4 Ne dimë se ç'pakëson (ç'tret) toka prej tyre. Te Ne është edhe libri që ruan çdo gjë (numrin e tyre, emrat, pjesët e trupit).
KAD ‘ALIMNA MA TENKUSUL-’ERDU MINHUM WE ‘INDENA KITABUN HEFIDHUN
5 Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo u erdhi dhe ata janë në gjendje të luhatshme.
BEL KEDHDHEBU BIL-HEKKI LEMMA XHA’EHUM FEHUM FI ‘EMRIN MERIXHIN
6 A nuk shikojnë ata me vëmendje kah qielli se si mbi ta kemi ndërtuar atë, e kemi zbukuruar atë duke mos pasur në të ndonjë zbrazëti.
‘EFELEM JENDHURU ‘ILA ES-SEMA’I FEWKAHUM KEJFE BENEJNAHA WE ZEJJENNAHA WE MA LEHA MIN FURUXHIN
7 Edhe tokën se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendosur kodra përforcuese dhe kemi bërë që në të të mbijnë gjithfarë bimësh të bukura.
WEL-’ERDE MEDEDNAHA WE ‘ELKAJNA FIHA REWASIJE WE ‘ENBETNA FIHA MIN KULLI ZEWXHIN BEHIXHIN
8 (I bëmë ashtu) Dëshmi të dukshme dhe përkujtuese për secilin njeri që ka drejtuar mendjen (te Zoti).
TEBSIRETEN WE DHIKRA LIKULLI ‘ABDIN MUNIBIN
9 Ne, nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëmë që të kultivohen kopshte e drithëra që korren.
WE NEZZELNA MINE ES-SEMA’I MA’EN MUBAREKÆN FE’ENBETNA BIHI XHENNATIN WE HEBBEL-HESIDI
10 Dhe rritëm trungje të gjata hurmash me fruta të paluara njëri mbi tjetrin.
WE EN-NEHLE BASIKATIN LEHA TEL’UN NEDIDUN
11 Ushqim për njerëz, dhe me të, Ne e ngjallëm tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja.
RIZKÆN LIL’IBADI WE ‘EHJEJNA BIHI BELDETEN MEJTÆN KEDHALIKEL-HURUXHU
12 Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.
KEDHDHEBET KABLEHUM KAWMU NUHIN WE ‘ESHABU ER-RESSI WE THEMUDU
13 Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.
WE ‘ADUN WE FIR’AWNU WE ‘IHWANU LUTIN
14 Edhe banorët e Ejkes, populli i Tubbeit. Të gjithë i përgënjeshtruan të dërguarit, atëherë e merituan ndëshkimin Tim.
WE ‘ESHABUL-’EJKETI WE KAWMU TUBBA’IN KULLUN KEDHDHEBE ER-RUSULE FEHEKKA WA’IDI
15 A mos u lodhëm Ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri.
‘EFE’AJINA BIL-HALKIL-’EWWELI BEL HUM FI LEBSIN MIN HALKIN XHEDIDIN
16 Ne e kemi krijuar njeriun dhe dimë se ç'pëshpërit ai në vetvete dhe Ne jemi më afër tij se damari (që rrah) i qafës së tij.
WE LEKAD HALEKNAL-’INSANE WE NA’LEMU MA TUWESWISU BIHI NEFSUHU WE NEHNU ‘EKREBU ‘ILEJHI MIN HEBLIL-WERIDI
17 Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.
‘IDH JETELEKKAL-MUTELEKKIJANI ‘ANIL-JEMINI WE ‘ANI ESH-SHIMALI KA’IDUN
18 Që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellësi i gatshëm.
MA JELFIDHU MIN KAWLIN ‘ILLA LEDEJHI REKIBUN ‘ATIDUN
19 Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën (i zbulohet çështja e Ahiretit); kjo është ajo prej së cilës ke ikur.
WE XHA’ET SEKRETUL-MEWTI BIL-HEKKI DHALIKE MA KUNTE MINHU TEHIDU
20 Dhe i fryhet surit, e ajo është dita e premtuar (për dënim).
WE NUFIHA FI ES-SURI DHALIKE JEWMUL-WA’IDI
21 E do të vijë secili njeri e bashkë me të edhe grahësi edhe dëshmitari.
WE XHA’ET KULLU NEFSIN ME’AHA SA’IKUN WE SHEHIDUN
22 (I thuhet) Ti ishe në një huti nga kjo (ditë) e Ne ta hoqëm perden tënde dhe tash ti sheh shumë mprehtë.
LEKAD KUNTE FI GAFLETIN MIN HADHA FEKESHEFNA ‘ANKE GITA’EKE FEBESERUKEL-JEWME HEDIDUN
23 E shoku (përcjellësi) i tij do të thotë: "Kjo që është tek unë (regjistri i veprave) është gati".
WE KALE KARINUHU HADHA MA LEDEJJE ‘ATIDUN
24 Ju të dy (engjëjt) hidheni në xhehennem secilin mohues kryeneç.
‘ELKIJA FI XHEHENNEME KULLE KEFFARIN ‘ANIDIN
25 Secilin pengues të veprave, mizor e të dyshimtë në fé.
MENNA’IN LILHAJRI MU’TEDIN MURIBIN
26 "I cili All-llahut i shoqëroi zot tjetër, pra hidheni atë në vuajtjet më të rënda".
EL-LEDHI XHE’ALE ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE FE’ELKIJAHU FIL-’ADHABI ESH-SHEDIDI
27 E shoku i tij (djalli) thotë: "Zoti ynë, unë nuk u shmanga prej rrugës së drejtë, por ai vetë ka qenë i humbur larg".
KALE KARINUHU REBBENA MA ‘ETGAJTUHU WE LEKIN KANE FI DELALIN BA’IDIN
28 Ai (All-llahu) thotë: "Mos u grindni tash para Meje, se Unë më parë ju tërhoqa vërejtjen."
KALE LA TEHTESIMU LEDEJJE WE KAD KADDEMTU ‘ILEJKUM BIL-WA’IDI
29 "Tek Unë nuk ndryshon fjala (vendimi) dhe Unë nuk jam zullumqar për robërit".
MA JUBEDDELUL-KAWLU LEDEJJE WE MA ‘ENA BIDHELLAMIN LIL’ABIDI
30 (Përkujto) Ditën kur Ne xhehennemit i themi: "A je mbushur?" E ai thotë: "A ka ende?"
JEWME NEKULU LIXHEHENNEME HEL EMTELE’TI WE TEKULU HEL MIN MEZIDIN
31 Ndërsa besimtarëve të ruajtur xhenneti u afrohet krejt afër.
WE ‘UZLIFETIL-XHENNETU LILMUTTEKINE GAJRE BA’IDIN
32 Kjo është ajo që u premtohej për secilin që pendohet dhe që e ruan besën e dhënë.
HADHA MA TU’ADUNE LIKULLI ‘EWWABIN HEFIDHIN
33 Për secilin që i është frikësuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te Ai me zemër të sinqertë.
MEN HASHIJE ER-REHMENE BIL-GAJBI WE XHA’E BIKALBIN MUNIBIN
34 (U thuhet) Hyni në të të shpëtuar, se kjo është dita e përjetshme.
EDHULUHA BISELAMIN DHALIKE JEWMUL-HULUDI
35 Ata aty kanë çka të dëshirojnë, e te Ne ka edhe më shumë.
LEHUM MA JESHA’UNE FIHA WE LEDEJNA MEZIDUN
36 E sa e sa brezni para ty i kemi shkatërruar e që ishin shumë më të fortë e më të shkathët se këta (idhujtarët kurejshitë). Ata brodhën andej e këndej nëpër tokë (për t'i ikur vdekjes). Por, a mos gjetën rrugëdalje?
WE KEM ‘EHLEKNA KABLEHUM MIN KARNIN HUM ‘ESHEDDU MINHUM BETSHÆN FENEKKABU FIL-BILADI HEL MIN MEHISIN
37 Në të gjitha këto, për atë që ka mendje të shëndoshë dhe që i ka vënë veshin me vëmendje, ka argumente.
‘INNE FI DHALIKE LEDHIKRA LIMEN KANE LEHU KALBUN ‘EW ‘ELKA ES-SEM’A WE HUWE SHEHIDUN
38 Ne krijuam qiejt e tokën dhe gjithë çka ka ndërmjet tyre brenda gjashtë ditësh dhe Ne nuk ndiem lodhje.
WE LEKAD HALEKNA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE MA BEJNEHUMA FI SITTETI ‘EJJAMIN WE MA MESSENA MIN LUGUBIN
39 Po ti (Muhammed) me durim përballo atë që ata të thonë, para lindjes së diellit dhe para perëndimit madhëro me falënderim Zotin tënd.
FASBIR ‘ALA MA JEKULUNE WE SEBBIH BIHEMDI RABBIKE KABLE TULU’I ESH-SHEMSI WE KABLEL-GURUBI
40 Falu për hir të Tij edhe në një pjesë të natës edhe pas sexhdes (pas namazit farz).
WE MINEL-LEJLI FESEBBIHHU WE ‘EDBARE ES-SUXHUDI
41 Dhe vëni veshin thirrësit kur thërret nga ndonjë vend i afërt.
WE ESTEMI’ JEWME JUNADIL-MUNADI MIN MEKANIN KARIBIN
42 Ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën (ringjalljen), e ajo është dita e daljes (prej varrezave).
JEWME JESMA’UNE ES-SEJHETE BIL-HEKKI DHALIKE JEWMUL-HURUXHI
43 S'ka dyshim se Ne japim vdekje dhe vetëm te Ne është kthimi i tyre.
‘INNA NEHNU NUHJI WE NUMITU WE ‘ILEJNAL-MESIRU
44 Ditën kur me ata hapet toka e ata nguten (për vendtubim), e ai është një tubim i lehtë për Ne.
JEWME TESHEKKAKUL-’ERDU ‘ANHUM SIRA’ÆN DHALIKE HESHRUN ‘ALEJNA JESIRUN
45 Ne dimë më së miri çka thonë ata, e ti ndaj tyre nuk je ndonjë dhunues, ti këshilloje me këtë Kur'an atë që i ka frikë kërcënimit Tim.
NEHNU ‘A’LEMU BIMA JEKULUNE WE MA ‘ENTE ‘ALEJHIM BIXHEBBARIN FEDHEKKIR BIL-KUR’ANI MEN JEHAFU WA’IDI