Surja Fet'h indeksuar me numër 48 , numri i ajeteve 29
1 Ne ty të dhamë (vendosëm për) një fitore të sigurt.
‘INNA FETEHNA LEKE FETHÆN MUBINÆN
2 Ashtu që All-llahu (pas fitores) të liroi ty prej mëkateve (që t'i mbathën) të mëparshme dhe prej atyre të mëvonshme (kur njerëzit do ta pranojnë fenë islame dhe nuk do të jenë më mëkatarë) dhe ashtu të plotëson mirësinë e Vet ndaj teje e të orienton ty në rrugën e drejtë.
LIJEGFIRE LEKEL-LAHU MA TEKADDEME MIN DHENBIKE WE MA TE’EHHARE WE JUTIMME NI’METEHU ‘ALEJKE WE JEHDIJEKE SIRATÆN MUSTEKIMÆN
3 Dhe që All-llahu të ndihmon ty me një ndihmë të fortë.
WE JENSUREKEL-LAHU NESRÆN ‘AZIZÆN
4 Ai është që në zemrat e besimtarëve dhuroi qetësinë për ta shtuar ata bindjen në besimin e vet që kishin. Ushtritë e qiejve e të tokës janë vetëm të All-llahut, e All-llahu është shumë i dijshëm dhe shumë preciz.
HUWEL-LEDHI ‘ENZELE ES-SEKINETE FI KULUBIL-MU’UMININE LIJEZDADU ‘IMANÆN ME’A ‘IMANIHIM WE LILLEHI XHUNUDU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE KANEL-LAHU ‘ALIMÆN HEKIMÆN
5 (E urdhëroi luftën) Edhe për t'i shtie besimtarët dhe besimtaret në xhennete nëpër të cilët rrjedhin lumenj e ku do të jenë përgjithmonë, dhe për t'i shlyer të këqijat e tyre, e kjo është fitore e madhe tek All-llahu.
LIJUDHILEL-MU’UMININE WEL-MU’UMINATI XHENNATIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA WE JUKEFFIRE ‘ANHUM SEJJI’ATIHIM WE KANE DHALIKE ‘INDEL-LAHI FEWZÆN ‘ADHIMÆN
6 E në anën tjetër, për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, mendimi i të cilëve ndaj All-llahut ishte mendim i keq. Atyre u rraftë e keqja! All-llahu shprehu urrejtje kundër tyre dhe i mallkoi e xhehennemin e përgatiti për ta, që është vendbanim i keq.
WE JU’ADHDHIBEL-MUNAFIKINE WEL-MUNAFIKATI WEL-MUSHRIKINE WEL-MUSHRIKATI EDH-DHANNINE BILLAHI DHENNE ES-SEW’I ‘ALEJHIM DA’IRETU ES-SEW’I WE GADIBEL-LAHU ‘ALEJHIM WE LE’ANEHUM WE ‘E’ADDE LEHUM XHEHENNEME WE SA’ET MESIRÆN
7 Edhe ushtritë (ndëshkuese) e qiejve e të tokës janë vetëm të All-llahut dhe All-llahu është i fuqishëm e i urtë.
WE LILLEHI XHUNUDU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE KANEL-LAHU ‘AZIZÆN HEKIMÆN
8 Ne të dërguam ty (Muhammed) dëshmitar, përgëzues dhe qortues.
‘INNA ‘ERSELNAKE SHAHIDÆN WE MUBESHSHIRÆN WE NEDHIRÆN
9 Që ju (njerëz) t'i besoni All-llahut dhe të dërguarit të Tij dhe atë ta përkrahni e ta respektoni, e (All-llahun) ta madhëroni për çdo mëngjes e mbrëmje.
LITU’UMINU BILLAHI WE RESULIHI WE TU’AZZIRUHU WE TUWEKKIRUHU WE TUSEBBIHUHU BUKRETEN WE ‘ESILÆN
10 Ata që të zotohen ty, në të vërtetë ata i zotohen All-llahut, se dora e All-llahut është mbi duart e tyre. E kush e thyen (zotimin), ai e thyen vetëm në dëm të vetin, e kush e zbaton atë që i është zotuar All-llahut, Ai do t'i japë atij shpërblim të madh.
‘INNEL-LEDHINE JUBAJI’UNEKE ‘INNEMA JUBAJI’UNEL-LAHE JEDU ELLAHI FEWKA ‘EJDIHIM FEMEN NEKETHE FE’INNEMA JENKUTHU ‘ALA NEFSIHI WE MEN ‘EWFA BIMA ‘AHEDE ‘ALEJHU ELLAHE FESEJU’UTIHI ‘EXHRÆN ‘ADHIMÆN
11 Ata beduinë që mbetën pas (nuk erdhën me ty) do të thonë: "Neve na penguan pasuritë tona dhe familjet tona, andaj ti kërko falje për ne!" Ata flasin me gjuhët e veta atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thuaj: "Kush mund ta pengojë dëshirën e All-llahut, nëse Ai dëshiron t'ju përfshijë juve ndonjë dëm, ose nëse Ai dëshiron t'ju gjejë ndonjë e mirë?" Jo, por All-llahu hollësisht di për atë që punoni ju.
SEJEKULU LEKEL-MUHALLEFUNE MINEL-’A’RABI SHEGALETNA ‘EMWALUNA WE ‘EHLUNA FASTEGFIR LENA JEKULUNE BI’ELSINETIHIM MA LEJSE FI KULUBIHIM KUL FEMEN JEMLIKU LEKUM MINEL-LAHI SHEJ’ÆN ‘IN ‘ERADE BIKUM DERRÆN ‘EW ‘ERADE BIKUM NEF’ÆN BEL KANEL-LAHU BIMA TA’MELUNE HABIRÆN
12 Por ju menduat se i dërguari dhe besimtarët kurrë nuk do të kthehen te familjet e veta dhe kjo (bindje) në zemrat tuaja u duket e mirë dhe patët mendim të keq, ju ishit popull i shkatërruar.
BEL DHENENTUM ‘EN LEN JENKALIBE ER-RESULU WEL-MU’UMINUNE ‘ILA ‘EHLIHIM ‘EBEDÆN WE ZUJJINE DHALIKE FI KULUBIKUM WE DHENENTUM DHENNE ES-SEW’I WE KUNTUM KAWMÆN BURÆN
13 E kush nuk i besoi All-llahut dhe të dërguarit të Tij, Ne pra, për jobesimtarët kemi përgatitur zjarr shumë të fortë.
WE MEN LEM JU’UMIN BILLAHI WE RESULIHI FE’INNA ‘A’TEDNA LILKAFIRINE SA’IRÆN
14 Vetëm i All-llahut është pushteti i qiejve dhe i tokës, Ai falë kë të dojë dhe ndëshkon atë që do, All-llahu është Mëkatfalës, Mëshirues.
WE LILLEHI MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI JEGFIRU LIMEN JESHA’U WE JU’ADHDHIBU MEN JESHA’U WE KANEL-LAHU GAFURÆN REHIMÆN
15 Kur të shkoni ju për të mbledhur prenë e luftës, ata që ngelën pas do të thonë: "Na lejoni edhe ne të vijmë me ju!" Ata duan të ndryshojnë vendimin e All-llahut! Ti thuaj: "Kurrsesi, ju nuk keni për të ardhur me ne, kështu ka thënë më parë All-llahu!" E ata do t'ju thonë: "Jo, por ju na keni zili!" Po, ata janë që kuptojnë pak gjë.
SEJEKULUL-MUHALLEFUNE ‘IDHA ENTELEKTUM ‘ILA MEGANIME LITE’HUDHUHA DHERUNA NETTEBI’KUM JURIDUNE ‘EN JUBEDDILU KELAMEL-LAHI KUL LEN TETTEBI’UNA KEDHALIKUM KALEL-LAHU MIN KABLU FESEJEKULUNE BEL TEHSUDUNENA BEL KANU LA JEFKAHUNE ‘ILLA KALILÆN
16 Atyre nga beduinët që ngelën pas, thuaju: "Ju do të ftoheni te një popull luftarak e i fuqishëm, t'i luftoni ata ose të dorëzohen (ta pranojnë fenë islame), e nëse përgjigjeni (në thirrje), All-llahu ju jep shpërblim të mirë, e nëse nuk dilni sikurse mbetët pa dalë më parë, Ai ju ndëshkon me një dënim të padurueshëm",
KUL LILMUHALLEFINE MINEL-’A’RABI SETUD’AWNE ‘ILA KAWMIN ‘ULI BE’SIN SHEDIDIN TUKATILUNEHUM ‘EW JUSLIMUNE FE’IN TUTI’U JU’UTIKUMU ELLAHU ‘EXHRÆN HESENÆN WE ‘IN TETEWELLEW KEMA TEWELLEJTUM MIN KABLU JU’ADHDHIBKUM ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN
17 Nuk është mëkat (të ngelë pa dalë) për të verbërin, për të çalin, e as për të sëmurin. E kush respekton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, Ai atë e shtie në xhennete ku rrjedhin lumenj, e kush mbetet prapa, Ai atë e ndëshkon me një dënim të dhëmbshëm.
LEJSE ‘ALEL-’A’MA HEREXHUN WE LA ‘ALEL-’A’REXHI HEREXHUN WE LA ‘ALEL-MERIDI HEREXHUN WE MEN JUTI’I ELLAHE WE RESULEHU JUDHILHU XHENNATIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU WE MEN JETEWELLE JU’ADHDHIBHU ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN
18 Vërtet, All-llahu qe i kënaqur me besimtarët kur ata nën hijen e atij druri të zotoheshin ty dhe Ai e dinte se ç'kishin zemrat e tyre, andaj u dhuroi qetësimin dhe së shpejti i shpërbleu me një fitore (çlirimin e Hajberit).
LEKAD REDIJEL-LAHU ‘ANIL-MU’UMININE ‘IDH JUBAJI’UNEKE TEHTE ESH-SHEXHERETI FE’ALIME MA FI KULUBIHIM FE’ENZELE ES-SEKINETE ‘ALEJHIM WE ‘ETHABEHUM FETHÆN KARIBÆN
19 Dhe me pré të tjera të mëdha, të cilat i merrni, All-llahu është i gjithfuqishëm, i urtë.
WE MEGANIME KETHIRETEN JE’HUDHUNEHA WE KANEL-LAHU ‘AZIZÆN HEKIMÆN
20 All-llahu ju premtoi juve pre të shumta që do t'i merrni, e këtë (të Hajberit) ua shpejtoi dhe pengoi duart e njerëzve kudër jush, e që kjo të jetë një shenjë e mirë për besimtarët e edhe që Ai t'ju drejtojë në rrugën e fortë.
WE’ADEKUMU ELLAHU MEGANIME KETHIRETEN TE’HUDHUNEHA FE’AXHXHELE LEKUM HEDHIHI WE KEFFE ‘EJDIJE EN-NASI ‘ANKUM WE LITEKUNE ‘AJETEN LILMU’UMININE WE JEHDIJEKUM SIRATÆN MUSTEKIMÆN
21 E edhe (pré) të tjera, të cilat ju nuk keni pasur fuqi t'i merrni, po All-llahu mbizotëroi atë, e All-llahu ka fuqi për çdo gjë.
WE ‘UHRA LEM TEKDIRU ‘ALEJHA KAD ‘EHATEL-LAHU BIHA WE KANEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRÆN
22 Edhe sikur ata që nuk besuan t'ju luftonin juve, ata do të munden dhe do të kthejnë prapa, pastaj nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës.
WE LEW KATELEKUMUL-LEDHINE KEFERU LEWELLEWL-’EDBARE THUMME LA JEXHIDUNE WELIJÆN WE LA NESIRÆN
23 (ky është) Ligji i All-llahut që është i kahershëm edhe ndër të parët, në ligjin e All-llahut nuk do të gjesh ndryshime.
SUNNETEL-LAHI ELLETI KAD HALET MIN KABLU WE LEN TEXHIDE LISUNNETI ELLAHI TEBDILÆN
24 Dhe Ai është që pengoi duart e tyre prej jush dhe duart tuaja prej tyre brenda në Mekë, pasi që u dha fitoren kundër tyre, e All-llahu mbikëqyr atë që ju punoni.
WE HUWEL-LEDHI KEFFE ‘EJDIJEHUM ‘ANKUM WE ‘EJDIJEKUM ‘ANHUM BIBETNI MEKKETE MIN BA’DI ‘EN ‘EDHFEREKUM ‘ALEJHIM WE KANEL-LAHU BIMA TA’MELUNE BESIRÆN
25 Ata janë që nuk besuan, ju penguan t'i afroheni xhamisë së shenjtë (Qabes), duke i mbajtur kurbanet të penguar të arrinin në vendin e vet. E sikur të mos kishte burra besimtarë dhe gra besimtare, që ju nuk i dinit, e t'i sulmonit duke mos ditur, dhe me mbytjen e ndonjërit prej tyre të turpëroheni (Zoti do t'ju jepte leje të hyni në Mekë). (E bëri atë) Për ta marrë All-llahu në mëshirën e vet atë që do. Dhe sikur të ishin të ndarë, Ne do t'i dënonim me një dënim të rëndë ata prej tyre të cilët nuk besuan.
HUMUL-LEDHINE KEFERU WE SEDDUKUM ‘ANIL-MESXHIDIL-HERAMI WEL-HEDJE MA’KUFÆN ‘EN JEBLUGA MEHILLEHU WE LEWLA RIXHALUN MU’UMINUNE WE NISA’UN MU’UMINATUN LEM TA’LEMUHUM ‘EN TETE’UHUM FETUSIBEKUM MINHUM ME’ARRETUN BIGAJRI ‘ILMIN LIJUDHILEL-LAHU FI REHMETIHI MEN JESHA’U LEW TEZEJJELU LE’ADHDHEBNAL-LEDHINE KEFERU MINHUM ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN
26 Kur ata që nuk besuan ndezën në zemrat e tyre euforinë dhe atë kryelartësi injorante (pagane), po All-llahu dhuroi qetësimin e Vet ndaj të dërguarit të vet dhe ndaj besimtarëve dhe për ata zgjodhi besimin e drejtë (fjalinë: la ilahe il-lell llah), pse ata ishin më me meritë për të dhe më të zotët e saj, e All-llahu është i gjithëdijshëm për çdo send.
‘IDH XHE’ALEL-LEDHINE KEFERU FI KULUBIHIMUL-HEMIJETE HEMIJETEL-XHAHILIJETI FE’ENZELEL-LAHU SEKINETEHU ‘ALA RESULIHI WE ‘ALEL-MU’UMININE WE ‘ELZEMEHUM KELIMETET-TEKWA WE KANU ‘EHEKKA BIHA WE ‘EHLEHA WE KANEL-LAHU BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMÆN
27 All-llahu ëndrrën e të dërguarit të Vet e vërtetoi me realitet: se me vullnetin e All-llahut do të hyni në xhaminë e shenjtë (në Qabe) të siguruar, t'i rruani flokët e kokave tuaja, t'i shkurtoni e nuk do të keni frikë! Pra Ai ka ditur atë që ju nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore të shpejtë (Hajberin).
LEKAD SEDEKAL-LAHU RESULEHU ER-RU’UJA BIL-HEKKI LETEDHULUNNEL-MESXHIDEL-HERAME ‘IN SHA’EL-LAHU ‘AMININE MUHELLIKINE RU’USEKUM WE MUKASSIRINE LA TEHAFUNE FE’ALIME MA LEM TA’LEMU FEXHE’ALE MIN DUNI DHALIKE FETHÆN KARIBÆN
28 Ai është që e dërgoi të dërguarin e Vet me udhëzim të plotë dhe me fenë e vërtetë, që të triumfojë mbi çdo fé, e mjafton All-llahu dëshmitar.
HUWEL-LEDHI ‘ERSELE RESULEHU BIL-HUDA WE DINIL-HEKKI LIJUDHHIREHU ‘ALA ED-DINI KULLIHI WE KEFA BILLAHI SHEHIDÆN
29 Muhammedi është i dërguar i All-llahut, e ata që janë me të (sahabët) janë të ashpër kundër jobesimtarëve, janë të mëshirshëm ndërmjet vete, ti i sheh kah përulen (në rukuë), duke rënë me fytyrë në tokë (në sexhde), e kërkojnë prej All-llahut që të ketë mëshirë dhe kënaqësinë e Tij ndaj tyre. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e gjurmës së sexhdes. Përshkrimi i cilësive të tyre është në Tevrat dhe po ky përshkrim është edhe në Inxhil. Ata janë si një farë e mbjellë ku mbin filizi i vet, e ai trashet, përforcohet dhe qëndron në trungun e vet, ajo e mahnit mbjellësin. (All-llahu i shumoi). Për t'ua shtuar me ta mllefin jobesimtarëve. All-llahu atyre që besuan dhe bënë vepra të mira u premtoi falje të mëkateve dhe shpërblim të madh.
MUHEMMEDUN RESULU ELLAHI WEL-LEDHINE ME’AHU ‘ESHIDDA’U ‘ALEL-KUFFARI RUHEMA’U BEJNEHUM TERAHUM RUKKA’ÆN SUXHXHEDÆN JEBTEGUNE FEDLÆN MINEL-LAHI WE RIDWANÆN SIMAHUM FI WUXHUHIHIM MIN ‘ETHERI ES-SUXHUDI DHALIKE METHELUHUM FIT-TEWRÆTI WE METHELUHUM FIL-’INXHILI KEZER’IN ‘EHREXHE SHET’EHU FE’AZEREHU FASTEGLEDHE FASTEWA ‘ALA SUKIHI JU’XHIBU EZ-ZURRA’A LIJEGIDHE BIHIMUL-KUFFARE WE’ADEL-LAHUL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI MINHUM MEGFIRETEN WE ‘EXHRÆN ‘ADHIMÆN