Surja Duhan indeksuar me numër 44 , numri i ajeteve 59
1 Ha, Mim.
HA-MIM
2 Pasha librin sqarues (të së drejtës nga e kota)!
WEL-KITABIL-MUBINI
3 Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar (në natën e begatshme të kadrit). Ne dëshiruam t'u tërheqim vërejtjen, e njerëzit të jenë të gatshëm.
‘INNA ‘ENZELNAHU FI LEJLETIN MUBAREKETIN ‘INNA KUNNA MUNDHIRINE
4 Në atë (natë) zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë.
FIHA JUFREKU KULLU ‘EMRIN HEKIMIN
5 Urdhër i përcaktuar nga Vetë Ne. S'ka dyshim se Ne dërguam të dërguar.
‘EMRÆN MIN ‘INDINA ‘INNA KUNNA MURSILINE
6 (E zbritëm) Nga Mëshira e Zotit tënd; Ai është dëgjuesi, i dijshmi.
REHMETEN MIN RABBIKE ‘INNEHU HUWE ES-SEMI’UL-’ALIMU
7 Zoti i qiejve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse jeni të bindur.
REBBI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BEJNEHUMA ‘IN KUNTUM MUKININE
8 Nuk ka Zot tjetër, vetëm Ai që jep jetë e vdekje, Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lashtë.
LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE JUHJI WE JUMITU REBBUKUM WE REBBU ‘ABA’IKUMUL-’EWWELINE
9 Por jo, ata (idhujtarët) janë në dyshim, janë duke luajtur.
BEL HUM FI SHEKKIN JEL’ABUNE
10 Ti pra, prite ditën kur qielli sjell një tym konkret.
FARTEKIB JEWME TE’TI ES-SEMA’U BIDUHANIN MUBININ
11 Ai (tymi) i përfshinë njerëzit. Ky është një ndëshkim i mundimshëm.
JEGSHA EN-NASE HADHA ‘ADHABUN ‘ELIMUN
12 (Ata thonë) Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë.
REBBENA EKSHIF ‘ANNAL-’ADHABE ‘INNA MU’UMINUNE
13 Prej nga atyre ajo këshillë (ai mësim), kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument (e nuk besuan)?
‘ENNA LEHUMU EDH-DHIKRA WE KAD XHA’EHUM RESULUN MUBINUN
14 Po ia kthyen shpinën atij (pejgamberit) dhe i thanë: "I mësuar prej dikujt, i çmendur".
THUMME TEWELLEW ‘ANHU WE KALU MU’ALLEMUN MEXHNUNUN
15 Ne do t'ua largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni kotësisë.
‘INNA KASHIFUL-’ADHABI KALILÆN ‘INNEKUM ‘A’IDUNE
16 (Përkujto) Ditën kur do t'i kapim me atë rrëmbimin Tonë të fuqishëm e do t'u hakmerremi.
JEWME NEBTISHUL-BETSHETEL-KUBRA ‘INNA MUNTEKIMUNE
17 Ne përpara tyre e vumë në sprovë popullin e faraonit, dhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm.
WE LEKAD FETENNA KABLEHUM KAWME FIR’AWNE WE XHA’EHUM RESULUN KERIMUN
18 (U pat thënë): "Të m'i dorëzoni robërit e All-llahut, se unë jam i dërguar besnik te ju."
‘EN ‘EDDU ‘ILEJJE ‘IBADEL-LAHI ‘INNI LEKUM RESULUN ‘EMINUN
19 E mos bëni mendjemadhësi ndaj All-llahut, unë sjell argument të sigurt.
WE ‘EN LA TA’LU ‘ALA ELLAHI ‘INNI ‘ATIKUM BISULTANIN MUBININ
20 Unë i jam mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj nga (kërcënimi) që të më gurëzoni (të më mbytni).
WE ‘INNI ‘UDHTU BIREBBI WE RABBIKUM ‘EN TERXHUMUNI
21 E nëse nuk më besoni, atëherë m'u hiqni (më lini të lirë)!
WE ‘IN LEM TU’UMINU LI FA’TEZILUNI
22 E thirri Zotin e vet: "Këta janë popull kriminel".
FEDA’A REBBEHU ‘ENNE HA’UULA’ KAWMUN MUXHRIMUNE
23 (Ne i thamë) Tërhiqu me robërit e Mi natën, se do të jeni të ndjekur.
FE’ESRI BI’IBADI LEJLÆN ‘INNEKUM MUTTEBA’UNE
24 Dhe lëre detin ashtu të qetë (të hapur), se ata janë ushtri që do të përmbytet.
WE ETRUKIL-BEHRE REHWEN ‘INNEHUM XHUNDUN MUGREKUNE
25 Sa kopshte e kroje kanë lënë!
KEM TEREKU MIN XHENNATIN WE ‘UJUNIN
26 Edhe ara të mbjella e vende të bukura.
WE ZURU’IN WE MEKAMIN KERIMIN
27 Dhe sa të mira që i kanë përjetuar.
WE NA’METIN KANU FIHA FAKIHINE
28 Ja, ashtu atë ua lëmë në trashëgim një populli tjetër.
KEDHALIKE WE ‘EWRETHNAHA KAWMÆN ‘AHARINE
29 Për ta nuk qajtën as qielli e as toka dhe atyre nuk iu dha afat.
FEMA BEKET ‘ALEJHIMU ES-SEMA’U WEL-’ERDU WE MA KANU MUNDHERINE
30 Ndërsa Ne i shpëtuam beni israilët prej vuajtjeve nënçmuese,
WE LEKAD NEXHXHEJNA BENI ‘ISRA’ILE MINEL-’ADHABIL-MUHINI
31 Prej faraonit. Vërtet ai ishte mizor i pakufishëm.
MIN FIR’AWNE ‘INNEHU KANE ‘ALIÆN MINEL-MUSRIFINE
32 Ne i patëm zgjedhur ata (besimtarët beni israilitë) me vetëdije ndër njerëzit e asaj kohe.
WE LEKADI EHTERNAHUM ‘ALA ‘ILMIN ‘ALEL-’ALEMINE
33 Dhe u dhamë argumente (mrekulli) në të cilat patën përvojë të qartë.
WE ‘ATEJNAHUM MINEL-’AJATI MA FIHI BELA’UN MUBINUN
34 E këta (populli yt) me siguri do të thonë:
‘INNE HA’UULA’ LEJEKULUNE
35 "S'ka tjetër, vetëm ajo vdekja jonë e parë dhe ne nuk do të ringjallemi!"
‘IN HIJE ‘ILLA MEWTETUNAL-’ULA WE MA NEHNU BIMUNSHERINE
36 Nëse jeni të vërtetë çka thoni (i thonë Muhammedit e besimtarëve), na sillni pra (në jetë) etërit tanë (të vdekur)!
FE’TU BI’ABA’INA ‘IN KUNTUM SADIKINE
37 A janë ata (idhujtarët) më të fortë, apo populli i Tubeit dhe ata që ishin përpara tyre. Ne ata i zhdukëm, sepse ishin kriminelë.
‘EHUM HAJRUN ‘EM KAWMU TUBBA’IN WEL-LEDHINE MIN KABLIHIM ‘EHLEKNAHUM ‘INNEHUM KANU MUXHRIMINE
38 Ne nuk i krijuam qiejt e tokën dhe çka ka ndërmjet tyre pa një qëllim.
WE MA HALEKNA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE MA BEJNEHUMA LA’IBINE
39 Por, Ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirëpo shumica e tyre nuk dinë.
MA HALEKNAHUMA ‘ILLA BIL-HEKKI WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM LA JA’LEMUNE
40 S'ka dyshim se dita e kijametit ku kryhet gjykimi, është caktim i të gjithë atyre.
‘INNE JEWMEL-FESLI MIKATUHUM ‘EXHMA’INE
41 Në atë ditë nuk bën dobi asgjë miku për mikun, e as nuk mund të ndihmohen.
JEWME LA JUGNI MEWLEN ‘AN MEWLEN SHEJ’ÆN WE LA HUM JUNSERUNE
42 Përjashtim bën ai që e mëshiron All-llahu, se Ai është ngadhënjyesi, i mëshirshmi.
‘ILLA MEN REHIMEL-LAHU ‘INNEHU HUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
43 Është e vërtetë se pema e Zekumit,
‘INNE SHEXHERETE EZ-ZEKKUMI
44 do të jetë ushqim i mëkatarëve.
TA’AMUL-’ETHIMI
45 Vlon si katrani (si pezhgveja) në barqet.
KALMUHLI JEGLI FIL-BUTUNI
46 Ashtu si vlon uji i valë.
KEGALJIL-HEMIMI
47 (U thuhet engjëjve për mëkatarin) Rrëmbejeni e graheni në mes të xhehennemit.
HUDHUHU FA’TILUHU ‘ILA SEWA’IL-XHEHIMI
48 Dhe hudhni mbi kokën e tij ujin e valë e shtojani mundimin.
THUMME SUBBU FEWKA RE’SIHI MIN ‘ADHABIL-HEMIMI
49 (I thuhet): Shijoje! Se ti je ai i forti, i autoritetshmi.
DHUK ‘INNEKE ‘ENTEL-’AZIZUL-KERIMU
50 E ky është ai (dënimi) për të cilin dyshonit.
‘INNE HADHA MA KUNTUM BIHI TEMTERUNE
51 Vërtet, ata që i patën frikë Zotit, janë në vende të qeta.
‘INNEL-MUTTEKINE FI MEKAMIN ‘EMININ
52 Janë në xhennete e në burime që rrjedhin.
FI XHENNATIN WE ‘UJUNIN
53 Veshin petka nga mëndafshi e kadifeja, ulur ballë për ballë.
JELBESUNE MIN SUNDUSIN WE ‘ISTEBREKIN MUTEKABILINE
54 Ja kështu, edhe i martojmë me bardhoshe symëdha (me hyri).
KEDHALIKE WE ZEWWEXHNAHUM BIHURIN ‘ININ
55 Aty kërkojnë t'u sillen çdo lloj peme dhe aty janë të sigurt.
JED’UNE FIHA BIKULLI FAKIHETIN ‘AMININE
56 Aty nuk do ta përjetojnë vdekjen, përveç asaj të parës në Dunja. Ata i shpëtoi (All-llahu) prej vuajtjeve të xhehennemit.
LA JEDHUKUNE FIHAL-MEWTE ‘ILLAL-MEWTETEL-’ULA WE WEKAHUM ‘ADHABEL-XHEHIMI
57 (Ato të mira) Janë dhuratë nga Zoti yt,e ai është shpëtim i madh.
FEDLÆN MIN RABBIKE DHALIKE HUWEL-FEWZUL-’ADHIMU
58 Ne ua bëmë të lehtë atë (Kur'anin) në gjuhën tënde, ashtu që ata të marrin mësim.
FE’INNEMA JESSERNAHU BILISANIKE LE’ALLEHUM JETEDHEKKERUNE
59 (Meqë nuk po marrin mësim) Ti pra prit, se edhe ata janë duke pritur.
FARTEKIB ‘INNEHUM MURTEKIBUNE