Surja Shura indeksuar me numër 42 , numri i ajeteve 53
1 Ha, Mim.
HA-MIM
2 Ajn, Sin, Kaf.
‘SK
3 All-llahu, fuqiploti, i gjithëdijshmi kështu (këto ajete) të shpall ty dhe atyre që ishin para teje.
KEDHALIKE JUHI ‘ILEJKE WE ‘ILAL-LEDHINE MIN KABLIKEL-LAHUL-’AZIZUL-HEKIMU
4 Vetëm e Tij është ç'ka në qiej dhe ç'ka në tokë dhe Ai është mbizotëruesi, i madhëruari!
LEHU MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI WE HUWEL-’ALIJUL-’ADHIMU
5 Qiejt e lartë mbi ta (ose qiejt njëri mbi tjetrin) gati pëlcasin (nga madhëria e Zotit ose nga thëniet e çoroditura të idhujtarëve). Ndërkaq, engjëjt vazhdimisht madhërojnë (bëjnë tesbih) duke e falënderuar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje të mëkateve për ata (besimtarët) që janë në tokë. Ta dini se All-llahu është Ai mëkatfalësi, Mëshiruesi!
TEKADU ES-SEMAWATU JETEFETTERNE MIN FEWKIHINNE WEL-MELA’IKETU JUSEBBIHUNE BIHEMDI RABBIHIM WE JESTEGFIRUNE LIMEN FIL-’ERDI ‘ELA ‘INNALL-LLAHE HUWEL-GAFURU ER-REHIMU
6 All-llahu është përcjellës i atyre që pos Tij adhurojnë zota të tjerë. Ti (o i dërguar), nuk je i obliguar ndaj tyre.
WEL-LEDHINE ETTEHADHU MIN DUNIHI ‘EWLIJA’EL-LAHU HEFIDHUN ‘ALEJHIM WE MA ‘ENTE ‘ALEJHIM BIWEKILIN
7 Prandaj, Ne të shpallëm ty Kur'anin arabisht që ta këshillosh kryefshatin (Meken) dhe ata përreth saj, dhe t'u tërheqish vërejtjen për ditën e tubimit (kijametit), për të cilën nuk ka dyshim. Një grup për në xhennet, kurse një grup për në zjarr.
WE KEDHELIKE ‘EWHEJNA ‘ILEJKE KUR’ANÆN ‘AREBIJÆN LITUNDHIRE ‘UMMEL-KURA WE MEN HEWLEHA WE TUNDHIRE JEWMEL-XHEM’I LA REJBE FIHI FERIKUN FIL-XHENNETI WE FERIKUN FI ES-SA’IRI
8 Po sikur të kishte dashur All-llahu, do t'i bënte ata (njerëzit) një popull (të një feje), por Ai shtie në mëshirën e vet atë që do (atë që me vullnetin e vet e pranon rrugën e drejtë), e jobesimtarët nuk kanë as mbrojtës, as ndihmës.
WE LEW SHA’EL-LAHU LEXHE’ALEHUM ‘UMMETEN WAHIDETEN WE LEKIN JUDHILU MEN JESHA’U FI REHMETIHI WE EDH-DHALIMUNE MA LEHUM MIN WE LIJIN WE LA NESIRIN
9 Përkundrazi, ata zgjodhën mbrojtës pos Atij, po vetëm All-llahu është Ai mbrojtësi dhe Ai ngjall të vdekurit dhe Ai ka mundësi për çdo send.
‘EM ETTEHADHU MIN DUNIHI ‘EWLIJA’E FE-ELLAHU HUWEL-WELIJU WE HUWE JUHJIL-MEWTA WE HUWE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
10 Për çdo send që nuk pajtoheni, gjykimi për të është te All-llahu. Ai (gjykatësi i famshëm) është All-llahu, Zoti im, vetëm Atij i jam mbështetur dhe vetëm Atij i drejtohem.
WE MA EHTELEFTUM FIHI MIN SHEJ’IN FEHUKMUHU ‘ILA ELLAHI DHELIKUMU ELLAHU RABBI ‘ALEJHI TEWEKKELTU WE ‘ILEJHI ‘UNIBU
11 Ai është krijues i qiejve e i tokës. Ai nga lloji juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t'ju shumojë. Asnjë send nuk është si Ai; Ai është dëgjuesi, shikuesi.
FATIRU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI XHE’ALE LEKUM MIN ‘ENFUSIKUM ‘EZWAXHÆN WE MINEL-’EN’AM ‘EZWAXHÆN JEDHRE’UUKUM FIHI LEJSE KEMITHLIHI SHEJ’UN WE HUWE ES-SEMI’UL-BESIRU
12 Të Tij janë çelësat e qiejve e të tokës. Ai begaton shumë atë që do dhe nuk begaton (atë që gjithashtu do). Ai është i gjithëdijshëm për çdo send.
LEHU MEKALIDU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI JEBSUTU ER-RIZKA LIMEN JESHA’U WE JEKDIRU ‘INNEHU BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMUN
13 Ai ju përcaktoi juve për fé atë që ia pat përcaktuar Nuhut dhe atë që Ne ta shpallëm ty dhe atë me çka e patëm porositur Ibrahimin, Musain dhe Isain. (I porositëm) Ta praktikoni fenë e drejtë e mos u përçani në të. Për idhujtarët është rëndë kjo në çka ju i thirrni ata. All-llahu veçon për të (për besim të drejtë) atë që do dhe e udhëzon në të atë që i drejtohet Atij.
SHERE’A LEKUM MINE ED-DINI MA WESSA BIHI NUHÆN WEL-LEDHI ‘EWHEJNA ‘ILEJKE WE MA WESSEJNA BIHI ‘IBRAHIME WE MUSA WE ‘ISA ‘EN ‘EKIMU ED-DINE WE LA TETEFERREKU FIHI KEBURE ‘ALEL-MUSHRIKINE MA TED’UHUM ‘ILEJHI ELLAHU JEXHTEBI ‘ILEJHI MEN JESHA’U WE JEHDI ‘ILEJHI MEN JUNIBU
14 Po ata, vetëm pasi që u erdhi e vërteta, nuk u përçanë për tjetër, por nga zilia mes tyre. E sikur të mos ishte fjala (vendimi) e hershme nga Zoti yt për deri në një afat të caktuar, do të kryhej (dënimi) me ta. Nuk ka dyshim se ata që e trashëguan librin prej tyre (prej të parëve) janë në dyshim të thellë ndaj tij (ndaj librit, Tevrat e Inxhil).
WE MA TEFERREKU ‘ILLA MIN BA’DI MA XHA’EHUMUL-’ILMU BEGJÆN BEJNEHUM WE LEWLA KELIMETUN SEBEKAT MIN RABBIKE ‘ILA ‘EXHELIN MUSEMMEN LEKUDIJE BEJNEHUM WE ‘INNEL-LEDHINE ‘URITHUL-KITABE MIN BA’DIHIM LEFI SHEKKIN MINHU MURIBIN
15 E për këtë shkak (të përçarjes së tyre), ti thirr dhe përqëndrohu ashtu si të është urdhëruar dhe mos shko pas dëshirave të tyre dhe thuaj: "Unë kam besuar në librat që i shpalli All-llahu, jam urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush, All-llahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj; Ne kemi përgjegjësinë e veprave tona e ju të veprave tuaja, nuk ka polemikë mes nesh e jush; All-llahu bën tubimin mes nesh dhe vetëm te Ai është përfundimi!
FELIDHELIKE FAD’U WE ESTEKIM KEMA ‘UMIRTE WE LA TETTEBI’ ‘EHWA’EHUM WE KUL ‘AMENTU BIMA ‘ENZELEL-LAHU MIN KITABIN WE ‘UMIRTU LI’’DILE BEJNEKUMU ELLAHU REBBUNA WE REBBUKUM LENA ‘A’MALUNA WE LEKUM ‘A’MALUKUM LA HUXHXHETE BEJNENA WE BEJNEKUMU ELLAHU JEXHMA’U BEJNENA WE ‘ILEJHIL-MESIRU
16 Ata që kundërshtojnë fenë e All-llahut pasi që asaj i janë përgjigjur (njerëzit), faktet e tyre janë të asgjësuara te Zoti i tyre, ata janë të përbuzur dhe ata do të kenë dënim të rëndë.
WEL-LEDHINE JUHAXHXHUNE FI ELLAHI MIN BA’DI MA ESTUXHIBE LEHU HUXHXHETUHUM DAHIDETUN ‘INDE RABBIHIM WE ‘ALEJHIM GADEBUN WE LEHUM ‘ADHABUN SHEDIDUN
17 All-llahu është Ai që e zbriti librin e vërtetë dhe drejtësinë. Ti nuk mund ta dish, ndoshta çasti i shkatërrimit është afër.
ELLAHUL-LEDHI ‘ENZELEL-KITABE BIL-HEKKI WEL-MIZANE WE MA JUDRIKE LE’ALLE ES-SA’ATE KARIBUN
18 Ata që nuk i besojnë atij, kërkojnë ngutjen e tij, ndërsa ata që i besojnë, i frikësohen dhe e dinë se ajo është e vërtetë. Ta dini se ata që bëjnë polemikë, duke dyshuar në momentin e katastrofës së përgjithshme, janë në një humbje të thellë.
JESTA’XHILU BIHAL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIHA WEL-LEDHINE ‘AMENU MUSHFIKUNE MINHA WE JA’LEMUNE ‘ENNEHAL-HEKKU ‘ELA ‘INNEL-LEDHINE JUMARUNE FI ES-SA’ATI LEFI DELALIN BA’IDIN
19 All-llahu është shumë bamirës për robërit e vet; Ai e begaton atë që do; Ai është i gjithëfuqishmi, ngadhënjyesi.
ELLAHU LETIFUN BI’IBADIHI JERZUKU MEN JESHA’U WE HUWEL-KAWIJUL-’AZIZU
20 Kush është që dëshiron fitimin e botës tjetër (Ahiretit), Ne do t'ia shtojmë fitimin e tij, e kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, Ne ia japim, po në botën tjetër ai nuk ka hise.
MEN KANE JURIDU HERTHEL-’AHIRETI NEZID LEHU FI HERTHIHI WE MEN KANE JURIDU HERTHE ED-DUNJA NU’UTIHI MINHA WE MA LEHU FIL-’AHIRETI MIN NESIBIN
21 A mos kanë ata ortakë (zota ose idhuj) që u përcaktuan atyre fé, të cilën nuk e urdhëroi All-llahu? Po sikur të mos ishte fjala vendimtare (e All-llahut që shpërblimi dhe ndëshkimi të jenë në Ahiret), do të kryhej dënimi mbi ta, e megjithatë, mohuesit do të kenë dënim të dhembshëm.
‘EM LEHUM SHUREKA’U SHERA’U LEHUM MINE ED-DINI MA LEM JE’DHEN BIHI ELLAHU WE LEWLA KELIMETUL-FESLI LEKUDIJE BEJNEHUM WE ‘INNE EDH-DHALIMINE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
22 Do t'i shohish jobesimtarët të frikësuar nga ajo që vepruan, po, ajo do t'u ndodhë atyre, kurse ata që besuan dhe bënë vepra të mira, do të jenë në kopshtet e xhenneteve dhe ata kanë te Zoti i tyre çka të dëshirojnë; e kjo është ajo dhuntia e madhe.
TERA EDH-DHALIMINE MUSHFIKINE MIMMA KESEBU WE HUWE WAKI’UN BIHIM WEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI FI REWDATIL-XHENNATI LEHUM MA JESHA’UNE ‘INDE RABBIHIM DHALIKE HUWEL-FEDLUL-KEBIRU
23 Ajo (dhunti) konsiston në atë që All-llahu u jep myzhde robërve të vet, të cilët besuan dhe bënë vepra të mira. Thuaj: "Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se respektin e dashurisë për hir të farefisnisë (akraballëkut)". Kush bën ndonjë të mirë, Ne ia shumëfishojmë të mirat; vërtet, All-llahu falë mëkatet, është mirënjohës.
DHALIKEL-LEDHI JUBESHSHIRU ELLAHU ‘IBADEHUL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI KUL LA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI ‘EXHRÆN ‘ILLAL-MEWEDDETE FIL-KURBA WE MEN JEKTERIF HESENETEN NEZID LEHU FIHA HUSNÆN ‘INNALL-LLAHE GAFURUN SHEKURUN
24 A mos thonë ata se ai (Muhammedi) shpifi gënjeshtër ndaj All-llahut, e nëse dëshiron All-llahu ta mbyllë zemrën tënde, pse All-llahu eliminon të pavërtetën dhe me fjalët e veta e forcon të vërtetën. Ai është që e di ç'ka në zemra.
‘EM JEKULUNE EFTERA ‘ALA ELLAHI KEDHIBÆN FE’IN JESHE’I ELLAHU JEHTIM ‘ALA KALBIKE WE JEMHU ELLAHUL-BATILE WE JUHIKKUL-HEKKA BIKELIMATIHI ‘INNEHU ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
25 Ai është që pranon pendimin e robërve të vet dhe shlyen të këqijat dhe e di çka punoni.
WE HUWEL-LEDHI JEKBELUT-TEWBET ‘AN ‘IBADIHI WE JA’FU ‘ANI ES-SEJJI’ATI WE JA’LEMU MA TEF’ALUNE
26 Ai është që u përgjigjet (lutjeve të) atyre që besuan dhe bënë punë të mira dhe, nga mirësia e vet, ua shton atyre të mirat. Ndërsa, jobesimtarët kanë dënim të rreptë.
WE JESTEXHIBUL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI WE JEZIDUHUM MIN FEDLIHI WEL-KAFIRUNE LEHUM ‘ADHABUN SHEDIDUN
27 Sikur All-llahu t'ua shumonte begatinë robërve të vet, ata do t'i kalonin kufijtë, por Ai i furnizon me masë që dëshiron, sepse Ai është i njohur hollësisht dhe i dijshëm për robërit e vet.
WE LEW BESETEL-LAHU ER-RIZKA LI’IBADIHI LEBEGAW FIL-’ERDI WE LEKIN JUNEZZILU BIKADERIN MA JESHA’U ‘INNEHU BI’IBADIHI HABIRUN BESIRUN
28 Dhe Ai është që e lëshon shiun, pasi që ata t'i kenë humbur shpresat dhe Ai shtrin mëshirën e vet; Ai është mbikëqyrësi, i lavdëruari.
WE HUWEL-LEDHI JUNEZZILUL-GAJTHE MIN BA’DI MA KANETU WE JENSHURU REHMETEHU WE HUWEL-WELIJUL-HEMIDU
29 Nga argumentet e Tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe shpërndarja e gjallesave në të dyjat dhe Ai me fuqinë e Tij mund t'i bashkojë kurdo që të dëshirojë.
WE MIN ‘AJATIHI HALKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BETHTHE FIHIMA MIN DABBETIN WE HUWE ‘ALA XHEM’IHIM ‘IDHA JESHA’U KADIRUN
30 Çfarëdo e keqe që mund t'ju godasë, ajo është pasojë e veprave tuaja (të këqija), e për shumë të tjera Ai u falë.
WE MA ‘ESABEKUM MIN MUSIBETIN FEBIMA KESEBET ‘EJDIKUM WE JA’FU ‘AN KETHIRIN
31 E ju nuk mund t'i ikni (ta mposhtni) dënimit në tokë dhe përveç All-llahut nuk keni as mbrojtës e as ndihmës.
WE MA ‘ENTUM BIMU’XHIZINE FIL-’ERDI WE MA LEKUM MIN DUNI ELLAHI MIN WE LIJIN WE LA NESIRIN
32 Dhe nga argumentet (që dokumentojnë fuqinë) e Tij, janë anijet lundruese nëpër det si të ishin kodra.
WE MIN ‘AJATIHIL-XHEWARI FIL-BEHRI KAL’A’LAMI
33 Nëse do Ai, e ndal erën dhe ato ngelin të palëvizshme mbi sipërfaqen e ujit. S'ka dyshim se këto fakte ekzistojnë për secilin durimtar e mirënjohës.
‘IN JESHE’ JUSKINI ER-RIHE FEJEDHLELNE REWAKIDE ‘ALA DHEHRIHI ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LIKULLI SEBBARIN SHEKURIN
34 Ose i përmbyt ata për shkak të asaj që vepruan, e për shumë të tjera Ai i falë.
‘EW JUBIKHUNNE BIMA KESEBU WE JA’FU ‘AN KETHIRIN
35 Ata që i kontestojnë argumentet Tona, le ta dinë se nuk kanë shpëtim (nuk mund t'i shmangen dënimit).
WE JA’LEMEL-LEDHINE JUXHADILUNE FI ‘AJATINA MA LEHUM MIN MEHISIN
36 Çka u është dhënë nga ndonjë send, ajo është kënaqësi në këtë botë, e ajo që është te All-llahu është shumë më e mirë dhe e përjetshme, por për ata që besuan dhe që vetëm Zotit të tyre i mbështeten.
FEMA ‘UTITUM MIN SHEJ’IN FEMETA’UL-HEJÆTI ED-DUNJA WE MA ‘INDEL-LAHI HAJRUN WE ‘EBKA LILLEDHINE ‘AMENU WE ‘ALA RABBIHIM JETEWEKKELUNE
37 Dhe ata që iu shmangën mëkateve të mëdha e të shëmtuara, dhe kur hidhërohen, ata falin,
WEL-LEDHINE JEXHTENIBUNE KEBA’IREL-’ITHMI WEL-FEWAHISHE WE ‘IDHA MA GADIBU HUM JEGFIRUNE
38 Edhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht dhe ata që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta, e nga ajo që Ne ua japim ata e shpërndajnë,
WEL-LEDHINE ESTEXHABU LIREBBIHIM WE ‘EKAMU ES-SELÆTE WE ‘EMRUHUM SHURA BEJNEHUM WE MIMMA REZEKNAHUM JUNFIKUNE
39 edhe ata që kur i godet e padrejta, i kundërvihen.
WEL-LEDHINE ‘IDHA ‘ESABEHUMUL-BEGJU HUM JENTESIRUNE
40 Ndëshkimi i të keqes bëhet me një të keqe në të njëjtën masë, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek All-llahu. Vërtet, Ai nuk i do zullumqarët.
WE XHEZA’U SEJJI’ETIN SEJJI’ETUN MITHLUHA FEMEN ‘AFA WE ‘ESLEHE FE’EXHRUHU ‘ALA ELLAHI ‘INNEHU LA JUHIBBU EDH-DHALIMINE
41 E kush hakmirret për padrejtësitë që i janë bërë, ndaj të tillëve nuk ka ndonjë përgjegjësi.
WE LEMENI ENTESERE BA’DE DHULMIHI FE’ULA’IKE MA ‘ALEJHIM MIN SEBILIN
42 Përgjegjësia (ndëshkimi) është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve padrejt dhe kundër atyre që pa farë arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dhembshëm.
‘INNEMA ES-SEBILU ‘ALEL-LEDHINE JEDHLIMUNE EN-NASE WE JEBGUNE FIL-’ERDI BIGAJRIL-HEKKI ‘ULA’IKE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
43 Kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë (i lavdishëm).
WE LEMEN SEBERE WE GAFERE ‘INNE DHALIKE LEMIN ‘AZMIL-’UMURI
44 "Atë që All-llahu e lë të humbur, për të nuk ka ndonjë ndihmës tjetër pos Tij. Do t'i shohësh zullumqarët që, kur ta vërejnë dënimin, do të thonë: "A ka ndonjë rrugë për rikthim (në Dunja)?
WE MEN JUDLILI ELLAHU FEMA LEHU MIN WE LIJIN MIN BA’DIHI WE TERA EDH-DHALIMINE LEMMA RE’EWL-’ADHABE JEKULUNE HEL ‘ILA MEREDDIN MIN SEBILIN
45 "Do t'i shohish ata duke iu afruar atij (zjarrit) të frikësuar nga nënshtrimi, se si e shikojnë me bisht të syrit tinëzisht (me një shikim të vjedhur). Ata që besuan do të thonë: "Vërtet, të humbur në ditën e kijametit janë ata që e humbën vetveten dhe familjen e vet!" Ta dini pra, se mizorët janë në dënim të përjetshëm.
WE TERAHUM JU’REDUNE ‘ALEJHA HASHI’INE MINE EDH-DHULLI JENDHURUNE MIN TERFIN HAFIJIN WE KALEL-LEDHINE ‘AMENU ‘INNEL-HASIRINEL-LEDHINE HASIRU ‘ENFUSEHUM WE ‘EHLIHIM JEWMEL-KIJAMETI ‘ELA ‘INNE EDH-DHALIMINE FI ‘ADHABIN MUKIMIN
46 Ata nuk kanë mbrojtës që t'u ndihmojë, përveç All-llahut, sepse atë që All-llahu e ka humbur, për të nuk ka rrugëdalje (shpëtim).
WE MA KANE LEHUM MIN ‘EWLIJA’E JENSURUNEHUM MIN DUNI ELLAHI WE MEN JUDLILI ELLAHU FEMA LEHU MIN SEBILIN
47 Përgjigjjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë, që All-llahu nuk e kthen më (pasi ta ketë caktuar). Atë ditë ju nuk do të gjeni strehim dhe as nuk do të mund t'i mohoni (mëkatet).
ESTEXHIBU LIREBBIKUM MIN KABLI ‘EN JE’TIJE JEWMUN LA MEREDDE LEHU MINEL-LAHI MA LEKUM MIN MELXHE’IIN JEWME’IDHIN WE MA LEKUM MIN NEKIRIN
48 Nëse ata (idhujtarët) refuzojnë, Ne nuk të kemi dërguar ty rojë të tyre, ti ke për obligim vetëm komunikimin. Vërtet, kur Ne i dhurojmë njeriut nga ana Jonë ndonjë të mirë, ai gëzohet për të, e kur e godet ndonjë e keqe që e ka merituar vetë, atëherë njeriu është përbuzës.
FE’IN ‘A’REDU FEMA ‘ERSELNAKE ‘ALEJHIM HEFIDHÆN ‘IN ‘ALEJKE ‘ILLAL-BELAGU WE ‘INNA ‘IDHA ‘EDHEKNAL-’INSANE MINNA REHMETEN FERIHE BIHA WE ‘IN TUSIBHUM SEJJI’ETUN BIMA KADDEMET ‘EJDIHIM FE’INNEL-’INSANE KEFURUN
49 Vetëm i All-llahut është pushteti i qiejve e i tokës; Ai krijon çka të dojë; Ai i falë vetëm femra atij që do; e i falë vetëm meshkuj atij që do.
LILLAHI MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI JEHLUKU MA JESHA’U JEHEBU LIMEN JESHA’U ‘INATHÆN WE JEHEBU LIMEN JESHA’U EDH-DHUKURE
50 Ose u falë çift, meshkuj e femra, por atë që do e lë pa fëmijë (steril); Ai është i dijshëm, i fuqishëm.
‘EW JUZEWWIXHUHUM DHUKRANÆN WE ‘INATHÆN WE JEXH’ALU MEN JESHA’U ‘AKIMÆN ‘INNEHU ‘ALIMUN KADIRUN
51 Nuk ka asnjë njeri që t'i ketë folur All-llahu ndryshe, vetëm se me anë të frymëzimit, ose pas ndonjë perdeje, ose t'i dërgojë të dërguar (melek), e ai t'i shpallë me lejen e Tij atë që do Ai. Vërtet, Ai është më i larti, më i urti.
WE MA KANE LIBESHERIN ‘EN JUKELLIMEHU ELLAHU ‘ILLA WEHJÆN ‘EW MIN WERA’I HIXHABIN ‘EW JURSILE RESULÆN FEJUHIJE BI’IDHNIHI MA JESHA’U ‘INNEHU ‘ALIJUN HEKIMUN
52 Po kështu me urdhrin tonë Ne të shpallëm edhe ty shpirtin (Kur'anin). Ti nuk ke ditur çka është libri (Kur'ani) as ç'është besimi, por Ne atë e bëmë dritë me të cilën e vëmë në rrugë të drejtë atë që dëshirojmë prej robërve tanë. Në të vërtetë, edhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë.
WE KEDHELIKE ‘EWHEJNA ‘ILEJKE RUHÆN MIN ‘EMRINA MA KUNTE TEDRI MAL-KITABU WE LAL-’IMANU WE LEKIN XHE’ALNAHU NURÆN NEHDI BIHI MEN NESHA’U MIN ‘IBADINA WE ‘INNEKE LETEHDI ‘ILA SIRATIN MUSTEKIMIN
53 Në rrugën e All-llahut, të cilit i takon çka ka në qiej dhe çka ka në tokë, e ta dini se të gjitha çështjet janë me vullnetin e All-llahut.
SIRATI ELLAHIL-LEDHI LEHU MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI ‘ELA ‘ILA ELLAHI TESIRUL-’UMURU