Surja Fusilet indeksuar me numër 41 , numri i ajeteve 54
1 Ha, Mim.
HA-MIM
2 Zbritje prej Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
TENZILUN MINE ER-REHMANI ER-REHIMI
3 Libër që ajetet e tij janë të shkoqitura, duke qenë Kur'an arabisht për një popull që di ta kuptojë.
KITABUN FUSSILET ‘AJATUHU KUR’ANÆN ‘AREBIJÆN LIKAWMIN JA’LEMUNE
4 Është përgëzues dhe qortues, por shumica e tyre ia kthyen shpinën, andaj ata nuk e dëgjojnë.
BESHIRÆN WE NEDHIRÆN FE’A’REDE ‘EKTHERUHUM FEHUM LA JESMA’UNE
5 Ata thanë: "Zemrat tona janë të mbyllura nga ajo që ti na thërret dhe në veshët tanë kemi shurdhim të rëndë, kështu që ndërmjet nesh dhe ndërmjet teje ekziston një perde, prandaj ti vepro sipas tëndës e ne vazhdojmë tonën!"
WE KALU KULUBUNA FI ‘EKINNETIN MIMMA TED’UNA ‘ILEJHI WE FI ‘ADHANINA WEKRUN WE MIN BEJNINA WE BEJNIKE HIXHABUN FA’MEL ‘INNENA ‘AMILUNE
6 Thuaj: "Unë jam vetëm njeri sikurse edhe ju, mua më shpallet se Zoti juaj është vetëm Zoti Një, pra drejtonju Atij dhe kërkoni falje prej Tij. Për idhujtarët është mjerim i madh,"
KUL ‘INNEMA ‘ENA BESHERUN MITHLUKUM JUHA ‘ILEJJE ‘ENNEMA ‘ILEHUKUM ‘ILEHUN WAHIDUN FASTEKIMU ‘ILEJHI WE ESTEGFIRUHU WE WEJLUN LILMUSHRIKINE
7 të cilët nuk e japin zeqatin dhe mu ata e mohojnë botën tjetër.
EL-LEDHINE LA JU’UTUNE EZ-ZEKÆTE WE HUM BIL-’AHIRETI HUM KAFIRUNE
8 Nuk ka dyshim se ata që besuan dhe bënë vepra të mira, kanë shpërblim të përhershëm.
‘INNEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI LEHUM ‘EXHRUN GAJRU MEMNUNIN
9 Thuaj: "A ju jeni ata që nuk i besoni Atij që e krijoi tokën për dy ditë dhe Atij i përshkruani shok, e Ai është Zoti i botëve!"
KUL ‘E’INNEKUM LETEKFURUNE BIEL-LEDHI HALEKAL-’ERDE FI JEWMEJNI WE TEXH’ALUNE LEHU ‘ENDADÆN DHALIKE REBBUL-’ALEMINE
10 Ai që në të vuri kodra të forta, ia shtoi të mirat asaj dhe brenda katër ditëve të plota caktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Pra, për ata që pyesin (për kohën e krijimit të saj)
WE XHE’ALE FIHA REWASIJE MIN FEWKIHA WE BAREKE FIHA WE KADDERE FIHA ‘EKWATEHA FI ‘ERBE’ATI ‘EJJAMIN SEWA’EN LILSSA’ILINE
11 Mandej e mësyu qiellin (krijimin e qiellit) e ai ishte tym (mjegullinë që ishte si materie e parë) dhe atij e edhe të tokës i tha: "Qasuni urdhërit Tim me dëshirë ose me dhunë!" Ato të dyja thanë: "Po i qasemi me dëshirë!"
THUMME ESTEWA ‘ILA ES-SEMA’I WE HIJE DUHANUN FEKALE LEHA WE LIL’ERDI EI’TIJA TEW’ÆN ‘EW KERHÆN KALETA ‘ETEJNA TA’I’INE
12 Dhe ata i krijoi shtatë qiej brenda dy ditëve dhe secilit qiell i caktoi atë që i nevojitej. Qiellin më të afërt (të Dunjasë) Ne e stolisëm me yje ndriçuese dhe e bëmë të mbrojtur. Ky është caktim i plotfuqishmit, të dijshmit.
FEKADAHUNNE SEB’A SEMAWATIN FI JEWMEJNI WE ‘EWHA FI KULLI SEMA’IN ‘EMREHA WE ZEJJENNA ES-SEMA’E ED-DUNJA BIMESABIHE WE HIFDHÆN DHALIKE TEKDIRUL-’AZIZIL-’ALIMI
13 Në qoftë se ata nuk përgjigjen, ti thuaj: "Unë tërhoqa vërejtjen e një rrufeje (dënimi), si rrufeja e Adit dhe Themudit!"
FE’IN ‘A’REDU FEKUL ‘ENDHERTUKUM SA’IKATEN MITHLE SA’IKATI ‘ADIN WE THEMUDE
14 Kur atyre u erdhën të dërguarit nga të gjitha anët, i këshilluan: "Të mos adhuroni tjetër po vetëm All-llahun", ata thanë: "Sikur Zoti ynë të kishte dëshiruar (ta dëgjonim) do të dërgonte engjëll, e kësaj me çka jeni dërguar ju, ne nuk i besojmë!"
‘IDH XHA’ET/HUMU ER-RUSULU MIN BEJNI ‘EJDIHIM WE MIN HALFIHIM ‘ELLA TA’BUDU ‘ILLALLAHE KALU LEW SHA’E REBBUNA LE’ENZELE MELA’IKETEN FE’INNA BIMA ‘URSILTUM BIHI KAFIRUNE
15 Sa i përket Adit, ata pa pasur kurrfarë të drejte u treguan mendjemëdhenj ndaj banorëve në tokë dhe thanë: "Kush ka fuqi më të fortë se ne?" A nuk e ditën ata se All-llahu, i cili i krijoi, ka fuqi më të fortë se ata?! Ata i mohuan argumentet tona.
FE’EMMA ‘ADUN FASTEKBERU FIL-’ERDI BIGAJRIL-HEKKI WE KALU MEN ‘ESHEDDU MINNA KUWETEN ‘EWELEM JEREW ‘ENNEL-LAHEL-LEDHI HALEKAHUM HUWE ‘ESHEDDU MINHUM KUWETEN WE KANU BI’AJATINA JEXHHEDUNE
16 Andaj Ne kundër tyre lëshuam një erë shumë të ftohtë gjatë disa ditëve fatzeza, për t'u dhënë ta përjetojnë dënimin nënçmues në jetën e kësaj bote, ndërsa dënimi në botën tjetër do të jetë edhe më i shëmtuar dhe ata nuk do të ndihmohen.
FE’ERSELNA ‘ALEJHIM RIHÆN SERSERÆN FI ‘EJJAMIN NEHISATIN LINUDHIKAHUM ‘ADHABEL-HIZJI FIL-HEJÆTI ED-DUNJA WE LE’ADHABUL-’AHIRETI ‘EHZA WE HUM LA JUNSERUNE
17 Sa i përket Themudit, Ne atyre u patëm treguar rrugën e drejtë por ata megjithatë më shumë e deshën verbërinë, andaj ata i kapi tmerri i dënimit të turpshëm për shkak të asaj që vepruan.
WE ‘EMMA THEMUDU FEHEDEJNAHUM FASTEHEBBUL-’AMA ‘ALEL-HUDA FE’EHADHET/HUM SA’IKATUL-’ADHABIL-HUNI BIMA KANU JEKSIBUNE
18 Ndërkaq, Ne i shpëtuam ata që kishin besuar dhe që ishin të ruajtur.
WE NEXHXHEJNAL-LEDHINE ‘AMENU WE KANU JETTEKUNE
19 E ditën kur armiqtë e All-llahut tubohen për në zjarr dhe ata janë të rrethuar.
WE JEWME JUHSHERU ‘A’DA’U ELLAHI ‘ILA EN-NARI FEHUM JUZA’UNE
20 E derisa afrohen atij, kundër tyre dëshmojnë: të dëgjuarit e tyre, të parit e tyre dhe lëkurat e tyre për çdo gjë që ata kanë punuar.
HETTA ‘IDHA MA XHA’UHA SHEHIDE ‘ALEJHIM SEM’UHUM WE ‘EBSARUHUM WE XHULUDUHUM BIMA KANU JA’MELUNE
21 Ata lëkurave të tyre u thonë: "Përse dëshmuat kundër nesh?" Ato thonë: "All-llahu që çdo sendi ia ka dhënë të folurit na dha edhe neve, e Ai është që ju krijoi juve herën e parë dhe vetëm te Ai ktheheni".
WE KALU LIXHULUDIHIM LIME SHEHIDTUM ‘ALEJNA KALU ‘ENTEKANALLAHUL-LEDHI ‘ENTEKA KULLE SHEJ’IN WE HUWE HALEKAKUM ‘EWWELE MERRETIN WE ‘ILEJHI TURXHA’UNE
22 Ju nuk fshiheshit (kur bënit mëkate) se do të dëshmojnë kundër jush të dëgjuarit tuaj, të pamurit tuaj dhe lëkurat tuaja, bile ju menduat se All-llahu nuk di për shumë gjëra që ju i bënit.
WE MA KUNTUM TESTETIRUNE ‘EN JESH/HEDE ‘ALEJKUM SEM’UKUM WE LA ‘EBSARUKUM WE LA XHULUDUKUM WE LEKIN DHENENTUM ‘ENNEL-LAHE LA JA’LEMU KETHIRÆN MIMMA TA’MELUNE
23 Mendimi juaj i gabuar, të cilin e patët ndaj Zotit tuaj, është ai që ju shkatërroi dhe tani jeni më të dëshpëruarit.
WE DHELIKUM DHENNUKUMUL-LEDHI DHENENTUM BIREBBIKUM ‘ERDAKUM FE’ESBEHTUM MINEL-HASIRINE
24 Nëse bëjnë durim, zjarri është vend i tyre, e nëse kërkojnë të kthehen në atë që e dëshirojnë (në kënaqësinë e Zotit), atë nuk do ta arrijnë.
FE’IN JESBIRU FALNNARU METHWEN LEHUM WE ‘IN JESTA’TIBU FEMA HUM MINEL-MU’TEBINE
25 Ne u patëm mundësuar atyre të kenë asi shokësh që ua hijeshojnë atë që e bënin në atë kohë (në Dunja) dhe atë që do t'u vijë më vonë dhe ashtu dënimi ndaj tyre u bë me vend, si ndaj popujve që ishin para tyre nga xhinët dhe njerëzit, se vërtet ata ishin të humbur.
WE KAJJEDNA LEHUM KURENA’E FEZEJJENU LEHUM MA BEJNE ‘EJDIHIM WE MA HALFEHUM WE HEKKA ‘ALEJHIMUL-KAWLU FI ‘UMEMIN KAD HALET MIN KABLIHIM MINEL-XHINNI WEL-’INSI ‘INNEHUM KANU HASIRINE
26 Ata që nuk besuan thanë: "Mos e dëgjoni këtë Kur'an dhe kur të lexohet ai, ju bëni zhurmë (bërtitni) ashtu që ta pengoni!"
WE KALEL-LEDHINE KEFERU LA TESMA’U LIHEDHAL-KUR’ANI WEL-GAW FIHI LE’ALLEKUM TEGLIBUNE
27 E, Ne atyre që nuk besuan patjetër do t'u japim të përjetojnë dënim të ashpër dhe do t'i shpërblejmë me më të keqen e asaj që punuan.
FELENUDHIKANNEL-LEDHINE KEFERU ‘ADHABÆN SHEDIDÆN WE LENEXHZIJENNEHUM ‘ESWE’EL-LEDHI KANU JA’MELUNE
28 Dhe ai ndëshkim i armiqve të All-llahut është zjarri, aty është vendi i tyre i përhershëm, si shpërblim për shkak se ata refuzuan argumentet tona.
DHALIKE XHEZA’U ‘A’DA’I ELLAHI EN-NARU LEHUM FIHA DARUL-HULDI XHEZA’EN BIMA KANU BI’AJATINA JEXHHEDUNE
29 Ata që nuk besuan thonë: "O Zoti ynë, na i trego ata të dy nga xhinët dhe njerëzit, të cilët na bënë të jemi të humbur, e t'i shkelim me këmbët tona dhe le të jenë prej më të poshtërve!"
WE KALEL-LEDHINE KEFERU REBBENA ‘ERINAL-LEDHEJNI ‘EDELLANA MINEL-XHINNI WEL-’INSI NEXH’ALHUMA TEHTE ‘EKDAMINA LIJEKUNA MINEL-’ESFELINE
30 E, s'ka dyshim se ata që thanë: "All-llahu është Zoti ynë", dhe ishin të paluhatshëm, atyre u vijnë engjëjt (në prag të vdekjes dhe u thonë): të mos u frikësoheni, të mos pikëlloheni, keni myzhde xhennetin që u premtohej.
‘INNEL-LEDHINE KALU REBBUNALLAHU THUMME ESTEKAMU TETENEZZELU ‘ALEJHIMUL-MELA’IKETU ‘ELLA TEHAFU WE LA TEHZENU WE ‘EBSHIRU BIL-XHENNETI ELLETI KUNTUM TU’ADUNE
31 (u thonë) Ne kujdesemi për ju, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në botën tjetër, kudo të keni atë që dëshironi dhe gjithçka kërkoni.
NEHNU ‘EWLIJA’UUKUM FIL-HEJÆTI ED-DUNJA WE FIL-’AHIRETI WE LEKUM FIHA MA TESHTEHI ‘ENFUSUKUM WE LEKUM FIHA MA TEDDA’UNE
32 Pritje e nderuar prej Atij që falë mëkatet dhe që është mëshirues!
NUZULÆN MIN GAFURIN REHIMIN
33 E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e All-llahut, që bën vepra të mira dhe që thotë: "Unë jam prej muslimanëve?"
WE MEN ‘EHSENU KAWLÆN MIMMEN DA’A ‘ILA ELLAHI WE ‘AMILE SALIHÆN WE KALE ‘INNENI MINEL-MUSLIMINE
34 Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj, (të keqen) ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin kishit njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt.
WE LA TESTEWIL-HESENETU WE LA ES-SEJJI’ETU EDFA’ BI-ETI HIJE ‘EHSENU FE’IDHAL-LEDHI BEJNEKE WE BEJNEHU ‘ADAWETUN KE’ENNEHU WE LIJUN HEMIMUN
35 Mirëpo këtë nuk mund ta arrijë kush, pos atyre që janë të durueshëm, dhe nuk mund ta arrijë kush, pos atyre që kanë virtyt të lartë.
WE MA JULEKKAHA ‘ILLAL-LEDHINE SEBERU WE MA JULEKKAHA ‘ILLA DHU HEDHDHIN ‘ADHIMIN
36 E nëse ty të ngacmon ndonjë ngacmim prej djallit, ti kërko mbrojtje prej All-llahut, se vërtet Ai është dëgjuesi, i dijshmi!
WE ‘IMMA JENZEGANNEKE MINE ESH-SHEJTANI NEZGUN FASTA’IDH BILLAHI ‘INNEHU HUWE ES-SEMI’UL-’ALIMU
37 Nga faktet e madhështisë së Tij janë nata, dita, dielli e hëna. Mos i bëni sexhde as diellit, as hënës! Sexhde bëni vetëm All-llahut, i cili i krijoi ato, nëse adhuroni vetëm Atë!
WE MIN ‘AJATIHIL-LEJLU WE EN-NEHARU WE ESH-SHEMSU WEL-KAMERU LA TESXHUDU LILSHSHEMSI WE LA LILKAMERI WE ESXHUDU LILLAHIL-LEDHI HALEKAHUNNE ‘IN KUNTUM ‘IJAHU TA’BUDUNE
38 Po nëse ata (kufarët) janë kryeneç (e nuk bëjnë sexhde), atëherë ata që janë pranë Zotit tënd (engjëjt më të lartë), Atij i bëjnë tesbih natën e ditën dhe ata nuk mërziten prej adhurimit.
FE’INI ESTEKBERU FE-EL-LEDHINE ‘INDE RABBIKE JUSEBBIHUNE LEHU BIL-LEJLI WE EN-NEHARI WE HUM LA JES’EMUNE
39 Nga argumentet e Tij është edhe toka që ti e sheh atë të thatë (shkretëtirë), e kur Ne i lëshojmë asaj shiun, ajo gjallërohet e shtohet. E s'ka dyshim se Ai që e ngjalli atë, do t'i ngjallë të vdekurit, pse Ai ka mundësi për çdo gjë.
WE MIN ‘AJATIHI ‘ENNEKE TERAL-’ERDE HASHI’ATEN FE’IDHA ‘ENZELNA ‘ALEJHAL-MA’E EHTEZZET WE REBET ‘INNEL-LEDHI ‘EHJAHA LEMUHJIL-MEWTA ‘INNEHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
40 Ata që i sulmojnë argumentet Tona, nuk mund të na fshihen. Pra, a më mirë i ka punët ai që do të hidhet në zjarr, apo ai që në ditën e kijametit vjen i sigurt? E ju pra veproni si të dëshironi, e ta dini se Ai sheh atë që punoni.
‘INNEL-LEDHINE JULHIDUNE FI ‘AJATINA LA JEHFEWNE ‘ALEJNA ‘EFEMEN JULKA FI EN-NARI HAJRUN ‘EM MEN JE’TI ‘AMINÆN JEWMEL-KIJAMETI A’MELU MA SHI’TUM ‘INNEHU BIMA TA’MELUNE BESIRUN
41 Ata që e mohuan Kur'anin kur u erdhi janë të marrë; ai është një libër ngadhënjyes (i pashoq).
‘INNEL-LEDHINE KEFERU BIDH-DHIKRI LEMMA XHA’EHUM WE ‘INNEHU LEKITABUN ‘AZIZUN
42 Atij nuk mund t'i mvishet e pavërteta nga asnjë anë; është i zbritur prej të Urtit, të Lavdishmit.
LA JE’TIHIL-BATILU MIN BEJNI JEDEJHI WE LA MIN HALFIHI TENZILUN MIN HEKIMIN HEMIDIN
43 Ty nuk po të thuhet tjetër përveç asaj që u është thënë të dërguarve para teje. Vërtet, Zoti yt është ai që falë, po është edhe Ai që ndëshkon rëndë.
MA JUKALU LEKE ‘ILLA MA KAD KILE LILRRUSULI MIN KABLIKE ‘INNE REBBEKE LEDHU MEGFIRETIN WE DHU ‘IKABIN ‘ELIMIN
44 Sikur Ne ta bënim Kur'anin në gjuhë të huaj, ata do të thoshin: "Përse nuk janë ajetet e tij të kuptueshme (të shkoqitura), a është ai (Kur'ani) në gjuhë të huaj, kurse ai (pejgamberi) është arab?" Thuaj: "Ai është për besimtarët udhëzues e shërues. E ata që nuk besojnë, në veshët e tyre kanë shurdhim, dhe ai për ta është verbërim. Të tillët janë sikurse thirren prej një vendi të largët e nuk dëgjojnë".
WE LEW XHE’ALNAHU KUR’ANÆN ‘A’XHEMIJÆN LEKALU LEWLA FUSSILET ‘AJATUHU ‘E’A’XHEMIJUN WE ‘AREBIJUN KUL HUWE LILLEDHINE ‘AMENU HUDEN WE SHIFA’UN WEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE FI ‘ADHANIHIM WEKRUN WE HUWE ‘ALEJHIM ‘AMEN ‘ULA’IKE JUNADEWNE MIN MEKANIN BA’IDIN
45 Ne edhe Musait ia patëm dhënë librin, lidhur me të cilin pati kundërshtime. Sikur të mos ishte vendimi më parë prej Zotit tënd (të shtyhet ndëshkimi), puna mes tyre do të kryhej, pse ata janë në një dyshim ndaj tij.
WE LEKAD ‘ATEJNA MUSAL-KITABE FAHTULIFE FIHI WE LEWLA KELIMETUN SEBEKAT MIN RABBIKE LEKUDIJE BEJNEHUM WE ‘INNEHUM LEFI SHEKKIN MINHU MURIBIN
46 Kush bën mirë, ai e ka për vete, e kush bën keq, ai vepron kundër vetes, e Zoti yt nuk bën padrejtë ndaj robërve.
MEN ‘AMILE SALIHÆN FELINEFSIHI WE MEN ‘ESA’E FE’ALEJHA WE MA REBBUKE BIDHELLAMIN LIL’ABIDI
47 "Vetëm Ai e di për katastrofën (për kijametin). Asnjë frut nuk del prej lëvozhgës së vet dhe asnjë femër nuk bart e as nuk lind pa dijen e Tij. E ditën kur Ai i thërret ata se ku janë ata që m'i bënit shokë? Ata thonë: "Ne të kemi njohur Ty, nuk ka ndonjë prej nesh që dëshmon se ke shok!
‘ILEJHI JUREDDU ‘ILMU ES-SA’ATI WE MA TEHRUXHU MIN THEMERATIN MIN ‘EKMAMIHA WE MA TEHMILU MIN ‘UNTHA WE LA TEDA’U ‘ILLA BI’ILMIHI WE JEWME JUNADIHIM ‘EJNE SHUREKA’I KALU ‘ADHENNAKE MA MINNA MIN SHEHIDIN
48 Dhe humb prej tyre ajo që më parë adhuronin, e binden se ata nuk kanë shpëtim.
WE DELLE ‘ANHUM MA KANU JED’UNE MIN KABLU WE DHENNU MA LEHUM MIN MEHISIN
49 Njeriu nuk lodhet prej kërkesës për mirë, e kur atë e godet e keqja, ai keqësohet shumë dhe humb e shpresën.
LA JES’EMUL-’INSANU MIN DU’A’IL-HAJRI WE ‘IN MESSEHU ESH-SHERRU FEJE’USUN KANUTUN
50 E nëse pas të këqijave që e goditën Ne i japim të mira nga ana Jonë, ai me këmbëngulje do të thotë: "Këtë e kam arritur vet (këtë do ta kem gjithnjë), e nuk mendoj se do të bëhet kijameti, po, edhe nëse do të kthehem te Zoti im, unë te Ai do ta kem edhe më mirë!" Ne patjetër do t'i njoftojmë ata që nuk besuan për atë që punuan dhe do t'u japim të përjetojnë dënim të rëndë.
WE LE’IN ‘EDHEKNAHU REHMETEN MINNA MIN BA’DI DERRA’E MESSET/HU LEJEKULENNE HADHA LI WE MA ‘EDHUNNU ES-SA’ATE KA’IMETEN WE LE’IN RUXHI’TU ‘ILA RABBI ‘INNE LI ‘INDEHU LELHUSNA FELENUNEBBI’ENNEL-LEDHINE KEFERU BIMA ‘AMILU WE LENUDHIKANNEHUM MIN ‘ADHABIN GALIDHIN
51 Ne kur e begatojmë njeriun, ai nuk falënderon dhe largohet, e kur e godet e keqja, ai përulet dhe lutet shumë.
WE ‘IDHA ‘EN’AMNA ‘ALEL-’INSANI ‘A’REDE WE NE’A BIXHANIBIHI WE ‘IDHA MESSEHU ESH-SHERRU FEDHU DU’A’IN ‘ARIDIN
52 Thuaj: "Më tregoni, nëse ai (Kur'ani) është prej All-llahut, e ju e mohuat atë, kush është më i humbur se ai që është në kundërshtim të fortë?"
KUL ‘ERE’EJTUM ‘IN KANE MIN ‘INDI ELLAHI THUMME KEFERTUM BIHI MEN ‘EDELLU MIMMEN HUWE FI SHIKAKIN BA’IDIN
53 Ne do t'ua bëjmë atyre të mundshme që t'i shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që t'u bëhet e qartë se ai (Kur'ani) është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?
SENURIHIM ‘AJATINA FIL-’AFAKI WE FI ‘ENFUSIHIM HETTA JETEBEJJENE LEHUM ‘ENNEHUL-HEKKU ‘EWELEM JEKFI BIREBBIKE ‘ENNEHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN SHEHIDUN
54 Vini re! Ata janë në dyshim për takimin me Zotin e tyre (me botën tjetër), e ta dini se Ai ka përfshirë me dijen e vet çdo send.
‘ELA ‘INNEHUM FI MIRJETIN MIN LIKA’I RABBIHIM ‘ELA ‘INNEHU BIKULLI SHEJ’IN MUHITUN