Surja Sad indeksuar me numër 38 , numri i ajeteve 88
1 Sad, pasha Kur'anin që është përplot përkujtime (është i famshëm dhe s'ka dyshim se është mrekulli).
SAD WEL-KUR’ANI DHI EDH-DHIKRI
2 Por ata që nuk besuan janë në kryeneçësi e kundërshtim.
BELIL-LEDHINE KEFERU FI ‘IZZETIN WE SHIKAKIN
3 Sa gjenerata para tyre i kemi asgjësuar, të cilët lutën për shpëtim, po nuk ishte koha e shpëtimit.
KEM ‘EHLEKNA MIN KABLIHIM MIN KARNIN FENADEW WELATE HINE MENASIN
4 Ata (idhujtarët) habiten, ngase u erdhi pejgamberi nga mesi i tyre, e mosbesimtarët thanë: "Ky është magjistar, rrenës".
WE ‘AXHIBU ‘EN XHA’EHUM MUNDHIRUN MINHUM WE KALEL-KAFIRUNE HADHA SAHIRUN KEDHDHABUN
5 A mendon ai t'i bëjë zotat Një Zot? Vërtet, kjo është gjë shumë e çuditshme!
‘EXHE’ALEL-’ALIHETE ‘ILEHÆN WAHIDÆN ‘INNE HADHA LESHEJ’UN ‘UXHABUN
6 Paria nga mesi i tyre shkoi duke i thënë njëri-tjetrit: vazhdoni të jeni të qëndrueshëm në adhurimin e zotave tuaj, pse kjo është një gjë e kurdisur.
WE ENTELEKAL-MELE’U MINHUM ‘ENI EMSHU WE ESBIRU ‘ALA ‘ALIHETIKUM ‘INNE HADHA LESHEJ’UN JURADU
7 Ne nuk kemi dëgjuar diçka të këtillë në popullin (në fenë) e fundit; kjo nuk është tjetër, pos një trillim!
MA SEMI’NA BIHEDHA FIL-MILLETIL-’AHIRETI ‘IN HADHA ‘ILLA EHTILAKUN
8 A mos atij, nga mesi ynë, iu zbrit Kur'ani? Jo, por ata janë në dyshim ndaj Kur'anit Tim, por edhe për shkak se ende nuk e kanë shijuar dënimin Tim.
‘E’UUNZILE ‘ALEJHI EDH-DHIKRU MIN BEJNINA BEL HUM FI SHEKKIN MIN DHIKRI BEL LEMMA JEDHUKU ‘ADHABI
9 A mos ata i kanë depot e mëshirës së Zotit tënd, Ngadhënjyesit, Dhuruesit!
‘EM ‘INDEHUM HAZA’INU REHMETI RABBIKEL-’AZIZIL-WEHHABI
10 A mos është i tyre pushteti i qiejve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre? Pra, le të rreken me shkaqet (deri në qiell e të komandojnë)!
‘EM LEHUM MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BEJNEHUMA FELJERTEKU FIL-’ESBABI
11 (Ata janë) Një ushtri e grupacioneve që është aty, ajo është e thyer.
XHUNDUN MA HUNALIKE MEHZUMUN MINEL-’EHZABI
12 Përgënjeshtruan para tyre populli i Nuhut, Adi dhe Faraoni i ngrehinave të mëdha.
KEDHDHEBET KABLEHUM KAWMU NUHIN WE ‘ADUN WE FIR’AWNU DHUL-’EWTADI
13 (Përgënjeshtruan) Edhe Themudi, edhe populli i Lutit dhe banorët e Ejkes. Ato ishin grupacione (kundërshtare)
WE THEMUDU WE KAWMU LUTIN WE ‘ESHABUL-’EJKETI ‘ULA’IKEL-’EHZABU
14 Secili prej tyre përgënjeshtroi të dërguarit, andaj i gjeti dënimi Im.
‘IN KULLUN ‘ILLA KEDHDHEBE ER-RUSULE FEHEKKA ‘IKABI
15 Po edhe këta nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një ushtimë që nuk ka të përsëritur.
WE MA JENDHURU HA’UULA’ ‘ILLA SEJHETEN WAHIDETEN MA LEHA MIN FEWAKIN
16 Ata edhe thanë: "Zoti ynë, ngutna pjesën tonë para ditës së përgjegjësisë (të gjykimit)!"
WE KALU REBBENA ‘AXHXHIL LENA KITTENA KABLE JEWMIL-HISABI
17 Ti duro ndaj asaj që thonë ata, dhe përkujto robin Tonë Davudin, të fuqishmin (në fé e trup), vërtet ai gjithnjë i drejtohej All-llahut.
ESBIR ‘ALA MA JEKULUNE WE EDHKUR ‘ABDENA DAWUDE DHAL-’EJDI ‘INNEHU ‘EWWABUN
18 Ne ia nënshtruam kodrat që së bashku me të bënin tesbihë mbrëmje e mëngjes,
‘INNA SEHHARNAL-XHIBALE ME’AHU JUSEBBIHNE BIL-’ASHIJI WEL-’ISHRAKI
19 Edhe shpezët e tubuara, të gjitha, vetëm Atij i ishin drejtuar.
WET-TEJRE MEHSHURETEN KULLUN LEHU ‘EWWABUN
20 Ne ia forcuam edhe sundimin atij, i dhamë mençuri dhe aftësi në gjykime.
WE SHEDEDNA MULKEHU WE ‘ATEJNAHUL-HIKMETE WE FESLEL-HITABI
21 A të ka arritur lajmi i palëve ndërgjykuese, kur kaluan prej së larti në dhomën ku lutej.
WE HEL ‘ETAKE NEBE’UL-HASMI ‘IDH TESEWWERUL-MIHRABE
22 Kur hynë te Davudi, ai u frikësua prej tyre, po ata i thanë: "Mos ki frikë, ne jemi dy palë në kundërshtim që i kemi bërë padrejtë njëri-tjetrit, andaj ti gjyko me drejtësi mes nesh e mos shmang, dhe udhëzona në rrugë të drejtë".
‘IDH DEHALU ‘ALA DAWUDE FEFEZI’A MINHUM KALU LA TEHAF HASMANI BEGA BA’DUNA ‘ALA BA’DIN FAHKUM BEJNENA BIL-HEKKI WE LA TUSHTIT WE EHDINA ‘ILA SEWA’I ES-SIRATI
23 "Ky miku im i ka nëntëdhjetë e nëntë dele, ndërsa unë e kam vetëm një dhe më ka thënë: "Ma ler mua ta posedoj atë"! Dhe më rëndoi e më mundi me fjalë!
‘INNE HADHA ‘EHI LEHU TIS’UN WE TIS’UNE NA’XHETEN WE LIJE NA’XHETUN WAHIDETUN FEKALE ‘EKFILNIHA WE ‘AZZENI FIL-HITABI
24 Ai (Davudi) tha: "Ai ka bërë padrejt ndaj teje me kërkimin e deles tënde (për t'ia bashkuar) te delet e veta. Është e vërtetë se shumica prej ortakëve i bëjnë padrejt njëri-tjetrit, me përjashtim të atyre që kanë besuar dhe punuar vepra të mira, por të tillë janë pak!", e Davudi mendoi se Ne kemi vënë në sprovë atë, andaj kërkoi falje nga Zoti i vet, ra i përkulur dhe u pendua.
KALE LEKAD DHELEMEKE BISU’UALI NA’XHETIKE ‘ILA NI’AXHIHI WE ‘INNE KETHIRÆN MINEL-HULETA’I LEJEBGI BA’DUHUM ‘ALA BA’DIN ‘ILLAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI WE KALILUN MA HUM WE DHENNE DAWUDU ‘ENNEMA FETENNAHU FASTEGFERE REBBEHU WE HARRE RAKI’ÆN WE ‘ENABE
25 Ne atë ia falëm atij dhe ai është i afërt te Ne dhe ka përfundim (ardhmëri) të mirë.
FEGAFERNA LEHU DHALIKE WE ‘INNE LEHU ‘INDENA LEZULFA WE HUSNE ME’ABIN
26 O Davud: "Ne të kemi bërë sundimtar në tokë, e ti pra gjyko me drejtësi mes njerëzve, e mos shko pas dëshirave se ato të shmangin prej rrugës së All-llahut. Ata që largohen prej rrugës së All-llahut i pret dënim i rëndë për shkak se e harruan ditën e përgjegjësisë".
JA DAWUDU ‘INNA XHE’ALNAKE HALIFETEN FIL-’ERDI FAHKUM BEJNE EN-NASI BIL-HEKKI WE LA TETTEBI’IL-HEWA FEJUDILLEKE ‘AN SEBILI ELLAHI ‘INNEL-LEDHINE JEDILLUNE ‘AN SEBILI ELLAHI LEHUM ‘ADHABUN SHEDIDUN BIMA NESU JEWMEL-HISABI
27 Ne nuk e krijuam qiellin e as tokën dhe çka ka në mes tyre, pa qëllim (shkel e shko), ai është mendim i atyre që nuk besuan, pra dënimi me zjarr është mjerim për ata që nuk besuan.
WE MA HALEKNA ES-SEMA’E WEL-’ERDE WE MA BEJNEHUMA BATILÆN DHALIKE DHENNUL-LEDHINE KEFERU FEWEJLUN LILLEDHINE KEFERU MINE EN-NARI
28 A mos do t'i barazojmë ata që besuan dhe bënë vepra të mira me ata që bënë shkatërrime në tokë, apo do t'i konsiderojmë njësoj si të ruajturit prej të këqijave, si ata që janë mëkatarë?
‘EM NEXH’ALUL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI KALMUFSIDINE FIL-’ERDI ‘EM NEXH’ALUL-MUTTEKINE KALFUXHXHARI
29 (Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë, që t'i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend.
KITABUN ‘ENZELNAHU ‘ILEJKE MUBAREKUN LIJEDDEBBERU ‘AJATIHI WE LIJETEDHEKKERE ‘ULUL-’ELBABI
30 Ne Davudit i falëm Sulejmanin, rob shumë i mirë dhe shumë i kthyer nga Zoti.
WE WEHEBNA LIDAWUDE SULEJMANE NI’MEL-’ABDU ‘INNEHU ‘EWWABUN
31 Kur në një parambrëmje iu shfaqën atij kuaj, që kur ishin të ndalur, rrinin gatitu në tri këmbë, e ishin edhe shumë të shpejtë.
‘IDH ‘URIDE ‘ALEJHI BIL-’ASHIJI ES-SAFINATUL-XHIJADU
32 E ai tha: "Unë i dhashë përparësi dashurisë së kuajve, ndaj Zotit tim, derisa (dielli) u fsheh dhe perëndoi".
FEKALE ‘INNI ‘EHBEBTU HUBBEL-HAJRI ‘AN DHIKRI RABBI HETTA TEWARET BIL-HIXHABI
33 "M'i ktheni ata mua!" Atëherë filloi t'u mëshojë këmbëve e qafave.
RUDDUHA ‘ALEJJE FETEFIKA MESHÆN BIS-SUKI WEL-’A’NAKI
34 Ne e sprovuam Sulejmanin dhe e mbajtëm në postin e tij si një trup, e pastaj u rikthye në gjendjen e parë.
WE LEKAD FETENNA SULEJMANE WE ‘ELKAJNA ‘ALA KURSIJIHI XHESEDÆN THUMME ‘ENABE
35 Tha: "Zoti im, më fal (gabimin), më dhuro asi pushteti që askush pas meje nuk do ta ketë; vërtet, Ti je dhuruesi më i madh."
KALE RABBI EGFIR LI WE HEB LI MULKÆN LA JENBEGI LI’HEDIN MIN BA’DI ‘INNEKE ‘ENTEL-WEHHABU
36 Ne ia nënshtruam erën që, sipas urdhrit të tij, ajo të ecën lehtë dhe nga të dëshirojë ai.
FESEHHARNA LEHU ER-RIHE TEXHRI BI’EMRIHI RUHA’EN HEJTHU ‘ESABE
37 Ndërsa djajtë (ia nënshtruam) për çdo ndërtim dhe zhytje në ujë.
WE ESH-SHEJATINE KULLE BENNA’IN WE GAWWASIN
38 Dhe të tjerët (djaj) që ishin të lidhur në pranga.
WE ‘AHARINE MUKARRENINE FIL-’ESFADI
39 Ky është shpërblimi Ynë, e ti dhuro ose mos dhuro, për këtë nuk përgjigjesh.
HADHA ‘ATA’UUNA FAMNUN ‘EW ‘EMSIK BIGAJRI HISABIN
40 Ai vërtet ka vend të lartë te Ne dhe ardhmëri të mirë.
WE ‘INNE LEHU ‘INDENA LEZULFA WE HUSNE ME’ABIN
41 Përkujto edhe robin tonë Ejubin, kur me lutje iu drejtua Zotit të vet: "Djalli më ka goditur me mundim e dhembje!"
WE EDHKUR ‘ABDENA ‘EJJUBE ‘IDH NADA REBBEHU ‘ENNI MESSENI ESH-SHEJTANU BINUSBIN WE ‘ADHABIN
42 Bjeri me këmbën tënde tokës! Ky është (ujë) i ftohtë, lahesh dhe pi.
ERKUD BIRIXHLIKE HADHA MUGTESELUN BARIDUN WE SHERABUN
43 E nga mëshira Jonë dhe mësim për ata që kanë të menduar, Ne ia falëm familjen e tij dhe po aq sa ishin ata.
WE WEHEBNA LEHU ‘EHLEHU WE MITHLEHUM ME’AHUM REHMETEN MINNA WE DHIKRA LI’WLIL-’ELBABI
44 E merre me dorën tënde një deng thupra dhe bjeri me të, e mos e thyej betimin! Vërtet, Ne e gjetëm atë të durueshëm. Sa rob shumë i mirë ishte ai dhe i kthyer te Zoti.
WE HUDH BIJEDIKE DIGTHÆN FADRIB BIHI WE LA TEHNETH ‘INNA WE XHEDNAHU SABIRÆN NI’MEL-’ABDU ‘INNEHU ‘EWWABUN
45 Përkujto robërit tanë Ibrahimin, Is'hakun, Jakubin që ishin të fortë në zbatimin e detyrave dhe largpamës në fe.
WE EDHKUR ‘IBADENA ‘IBRAHIME WE ‘ISHAKA WE JA’KUBE ‘ULIL-’EJDI WEL-’EBSARI
46 Ne i pajisëm ata me një virtyt të posaçëm, me përkujtim ndaj botës tjetër.
‘INNA ‘EHLESNAHUM BIHALISETIN DHIKRA ED-DARI
47 S'ka dyshim se ata ishin te Ne prej të zgjedhurve më të mirë.
WE ‘INNEHUM ‘INDENA LEMINEL-MUSTEFEJNEL-’EHJARI
48 Përkujto Ismailin, Eljesan, Dhelkiflin, që të gjithë prej të zgjedhurve.
WE EDHKUR ‘ISMA’ILE WEL-JESE’A WE DHAL-KIFLI WE KULLUN MINEL-’EHJARI
49 Ky është një përkujtim. E është e sigurt se ata që janë të ruajtur, kanë një ardhmëri të mirë.
HADHA DHIKRUN WE ‘INNE LILMUTTEKINE LEHUSNE ME’ABIN
50 Xhennetet e Adnit janë me dyer të hapura për ata.
XHENNATI ‘ADNIN MUFETTEHETEN LEHUMUL-’EBWABU
51 Aty do të jenë të mbështetur në kolltukë dhe kërkojnë pemë e pije të llojeve të ndryshme.
MUTTEKI’INE FIHA JED’UNE FIHA BIFAKIHETIN KETHIRETIN WE SHERABIN
52 Ata kanë pranë vetes (hyri) sypërulura të një moshe.
WE ‘INDEHUM KASIRATUT-TERFI ‘ETRABUN
53 Këto janë ato që premtoheshit për ditën e llogarisë.
HADHA MA TU’ADUNE LIJEWMIL-HISABI
54 Ky është furnizimi Ynë, i cili nuk ka të mbaruar.
‘INNE HADHA LERIZKUNA MA LEHU MIN NEFADIN
55 Kjo është kështu. E sa u përket atyre që nuk besuan, ata kanë një ardhmëri shumë të keqe,
HADHA WE ‘INNE LILTTAGINE LESHERRE ME’ABIN
56 xhehennemin që do të hidhen në të, e sa djep i shëmtuar është ai.
XHEHENNEME JESLEWNEHA FEBI’SEL-MIHADU
57 Ky është ujë i valë dhe i ndyrë; le ta shijojnë atë!
HADHA FELJEDHUKUHU HEMIMUN WE GASSAKUN
58 I presin edhe dënime të tjera të llojllojta sikurse ai.
WE ‘AHARU MIN SHEKLIHI ‘EZWAXHUN
59 Ky është një grumbull që bashkohet me ju (u thonë engjëjt parisë): "Mos paçin komoditet as mirëseardhje (thonë paria)!" Ata janë që do të digjen në zjarr".
HADHA FEWXHUN MUKTEHIMUN ME’AKUM LA MERHEBÆN BIHIM ‘INNEHUM SALU EN-NARI
60 Ata (të shtypurit) thonë: "Jo, juve mos u qoftë as mirëseardhja, as komoditeti; ju jeni që na e përgatitët këtë!" Sa vendqëndrim i keq është!
KALU BEL ‘ENTUM LA MERHEBÆN BIKUM ‘ENTUM KADDEMTUMUHU LENA FEBI’SEL-KARARU
61 O Zoti ynë, ata thonë: "Atij që na e bëri këtë, shtoja dyfish dënimin në zjarr!"
KALU REBBENA MEN KADDEME LENA HADHA FEZID/HU ‘ADHABÆN DI’FÆN FI EN-NARI
62 Dhe thonë: "Ç'ëshë që nuk po i shohim disa burra që ne i konsideronim prej të këqijve".
WE KALU MA LENA LA NERA RIXHALÆN KUNNA NA’UDDUHUM MINEL-’ESHRAR
63 E që i kemi pas marrë ata në tallje, a mos na u ka larguar shikimi prej tyre?
‘ATTEHADHNAHUM SIHRIJÆN ‘EM ZAGAT ‘ANHUMUL-’EBSARU
64 Kjo armiqësi ndërmjet banuesve të zjarrit është e vërtetë.
‘INNE DHALIKE LEHEKKUN TEHASUMU ‘EHLI EN-NARI
65 Thuaj: "Unë jam vetëm këshillues, e nuk ka ndonjë zot tjetër përpos All-llahut Një, Dërmuesit".
KUL ‘INNEMA ‘ENA MUNDHIRUN WE MA MIN ‘ILEHIN ‘ILLALLAHUL-WAHIDUL-KAHHARU
66 "Zot i qiejve e i tokës dhe ç'ka midis tyre, i Plotfuqishmi, Mëkatfalësi".
REBBU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BEJNEHUMAL-’AZIZUL-GAFFARU
67 Thuaj: "Ky (Kur'ani) është një kumtesë e madhe!"
KUL HUWE NEBE’UN ‘ADHIMUN
68 Të cilës ju ia ktheni shpinën.
‘ENTUM ‘ANHU MU’RIDUNE
69 Unë nuk kam pasur kurrfarë dije për elitën e lartë (melaiket) kur ata bënë polemikë (rreth Ademit).
MA KANE LIJE MIN ‘ILMIN BIL-MELE’IL-’A’LA ‘IDH JEHTESIMUNE
70 Mua nuk më shpallet tjetër vetëm se, unë nuk jam tjetër pos një tërheqës i hapët i vërejtjes!
‘IN JUHA ‘ILEJJE ‘ILLA ‘ENNEMA ‘ENA NEDHIRUN MUBINUN
71 Kur Zoti yt u tha engjëjve: "Unë po krijoj një njeri nga balta,"
‘IDH KALE REBBUKE LILMELA’IKETI ‘INNI HALIKUN BESHERÆN MIN TININ
72 "dhe kur ta kem përsosur atë dhe t'i kem dhënë nga ana Ime shpirt, ju menjëherë përuljuni atij (në sexhde)".
FE’IDHA SEWWEJTUHU WE NEFEHTU FIHI MIN RUHI FEKA’U LEHU SAXHIDINE
73 Engjëjt të gjithë së bashku iu përulën,
FESEXHEDEL-MELA’IKETU KULLUHUM ‘EXHMA’UNE
74 përveç Iblisit që ishte kryelartë dhe që u bë prej jobesimtarëve.
‘ILLA ‘IBLISE ESTEKBERE WE KANE MINEL-KAFIRINE
75 (Zoti) Tha: "O Iblis, çka të pengoi ty t'i përulesh atij që Unë vetë e krijova? A bëre kryeneçësi, apo ke qenë prej atyre që shesin fodullëk?"
KALE JA ‘IBLISU MA MENE’AKE ‘EN TESXHUDE LIMA HALEKTU BIJEDEJJE ‘ASTEKBERTE ‘EM KUNTE MINEL-’ALINE
76 Ai (Iblisi) tha: "Unë jam më i mirë prej tij, mua më ke krijuar nga zjarri, e atë e krijove nga balta!"
KALE ‘ENA HAJRUN MINHU HALEKTENI MIN NARIN WE HALEKTEHU MIN TININ
77 (Zoti) Tha: "Dil pra prej tij (prej xhennetit), ti je i mallkuar".
KALE FAHRUXH MINHA FE’INNEKE REXHIMUN
78 "Dhe largimi prej mëshirës Sime ka për të përcjellë deri në ditën e gjykimit!"
WE ‘INNE ‘ALEJKE LA’NETI ‘ILA JEWMI ED-DINI
79 Ai tha: "Zoti im, më jep afat deri në ditën e ringjalljes!"
KALE RABBI FE’ENDHIRNI ‘ILA JEWMI JUB’ATHUNE
80 (Zoti) Tha: "Po, je prej atyre të afatizuarve,"
KALE FE’INNEKE MINEL-MUNDHERINE
81 "deri në kohën e ditës së caktuar!"
‘ILA JEWMIL-WEKTIL-MA’LUMI
82 Ai tha: "Pasha madhërinë Tënde, kam për t'i shmangur prej rrugës së drejtë që të gjithë,"
KALE FEBI’IZZETIKE LE’UGWIJENNEHUM ‘EXHMA’INE
83 "përveç atyre që janë të sinqertë nga robërit e Tu!"
‘ILLA ‘IBADEKE MINHUMUL-MUHLESINE
84 (Zoti) Tha: "Pasha të vërtetën, e Unë e flas vetëm të vërtetën:"
KALE FALHEKKU WEL-HEKKA ‘EKULU
85 "Unë do ta mbush xhehennemin me ty dhe me të gjithë ata që vijnë pas teje!"
LE’EMLE’ENNE XHEHENNEME MINKE WE MIMMEN TEBI’AKE MINHUM ‘EXHMA’INE
86 Thuaj (Muhammed): "Unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, dhe unë nuk jam prej atyre që bëjnë trillime".
KUL MA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MIN ‘EXHRIN WE MA ‘ENA MINEL-MUTEKELLIFINE
87 Ky (Kur'ani) nuk është tjetër vetëm se këshillë për botët.
‘IN HUWE ‘ILLA DHIKRUN LIL’ALEMINE
88 E ju gjithsesi do ta kuptoni pas pak kohe vërtetësinë e tij.
WE LETA’LEMUNNE NEBE’EHU BA’DE HININ