Surja Safat indeksuar me numër 37 , numri i ajeteve 182
1 Pasha të radhiturit (melaiket), që në rreshta (safa) qëndrojnë.
WE ES-SAFFATI SEFFÆN
2 Dhe nxituesit, që me nxitim shtyjnë.
FALZZAXHIRATI ZEXHRÆN
3 Dhe pasha lexuesit, që lexojnë përkujtimin.
FALTTALIJATI DHIKRÆN
4 Është e vërtetë se Zoti juaj është vetëm Një.
‘INNE ‘ILEHEKUM LEWAHIDUN
5 Zot i qiejve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zoti i lindjeve (të yjeve).
REBBU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BEJNEHUMA WE REBBUL-MESHARIKI
6 Vërtetë, Ne kemi stolisur qiellin më të afërt (të Dunjasë) me bukurinë e yjeve.
‘INNA ZEJJENNA ES-SEMA’E ED-DUNJA BIZINETINL-KEWAKIB
7 Dhe me mbrojtje prej çdo djalli të prishur.
WE HIFDHÆN MIN KULLI SHEJTANIN MARIDIN
8 Ashtu që nuk mund të përgjojnë parinë më të lartë (engjëjt më të zgjedhur), pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët.
LA JESSEMMA’UNE ‘ILAL-MELE’IL-’A’LA WE JUKDHEFUNE MIN KULLI XHANIBIN
9 Ata janë të përzënë dhe do të kenë një dënim të përhershëm.
DUHURÆN WE LEHUM ‘ADHABUN WE ESIBUN
10 Përveç atij që rrëmben vrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg.
‘ILLA MEN HATIFEL-HATFETE FE’ETBE’AHU SHIHABUN THAKIBUNA
11 Ti pra, pyeti ata (idhujtarët): a janë ata krijesë më e fortë, apo çka Ne krijuam. Ne i krijuam ata prej një balte që ngjitet.
FASTEFTIHIM ‘EHUM ‘ESHEDDU HALKÆN ‘EM MEN HALEKNA ‘INNA HALEKNAHUM MIN TININ LAZIBIN
12 Por ti je i habitur, e ata tallen.
BEL ‘AXHIBTE WE JESHARUNE
13 E kur këshillohen, ata nuk marrin parasysh këshillën.
WE ‘IDHA DHUKKIRU LA JEDHKURUNE
14 E kur shohin ndonjë mrekulli, ata nxitin në përqeshje.
WE ‘IDHA RE’EW ‘AJETEN JESTESHIRUNE
15 Dhe thanë: "Ky (Kur'ani) nuk është tjetër vetëm se magji e kulluar".
WE KALU ‘IN HADHA ‘ILLA SIHRUN MUBINUN
16 A, pasi të vdesim ne, të bëhemi dhé e eshtra të kalbur a do të ringjallemi?
‘E’IDHA MITNA WE KUNNA TURABÆN WE ‘IDHAMÆN ‘E’INNA LEMEB’UTHUNE
17 A edhe të parët tanë të hershëm?
‘EWE’ABA’UUNAL-’EWWELUNE
18 Thuaj: "Po, madje ju do të jeni të nënçmuar!"
KUL NE’AM WE ‘ENTUM DAHIRUNE
19 Ajo do të jetë vetëm një britmë, kur qe, ata të ngritur shikojnë.
FE’INNEMA HIJE ZEXHRETUN WAHIDETUN FE’IDHA HUM JENDHURUNE
20 E thonë: "O të mjerët ne, kjo është dita e gjykimit!"
WE KALU JA WEJLENA HADHA JEWMU ED-DINI
21 Kjo është dita e ndasisë që ju e konsideruat rrenë.
HADHA JEWMUL-FESLIL-LEDHI KUNTUM BIHI TUKEDHDHIBUNE
22 Tuboni ata që ishin zullumqarë, shoqërinë e tyre dhe ata që i adhuruan.
EHSHURUL-LEDHINE DHELEMU WE ‘EZWAXHEHUM WE MA KANU JA’BUDUNE
23 (adhuruan) Pos All-llahut, orientoni rrugës së xhehimit!
MIN DUNI ELLAHI FAHDUHUM ‘ILA SIRATIL-XHEHIMI
24 Ndalni ata, sepse do të merren në përgjegjësi.
WE KIFUHUM ‘INNEHUM MES’ULUNE
25 Çka keni që nuk ndihmoni njëri-tjetrin?
MA LEKUM LA TENASERUNE
26 E ata sot janë dorëzuar në tërësi.
BEL HUMUL-JEWME MUSTESLIMUNE
27 E kthehen e ia hedhin përgjegjësinë njëri-tjetrit.
WE ‘EKBELE BA’DUHUM ‘ALA BA’DIN JETESA’ELUNE
28 "(Të shtypurit) u thonë (atyre të parëve): "Ju ishit që na vinit neve nga ana e djathtë (na pengonit prej të vërtetës).
KALU ‘INNEKUM KUNTUM TE’TUNENA ‘ANIL-JEMINI
29 Ata (paria) u thonë: "Jo, ju vetë nuk ishit besimtarë."
KALU BEL LEM TEKUNU MU’UMININE
30 Ne nuk kemi pasur ndonjë pushtet ndaj jush, por ju vetë ishit që nuk respektuat (porositë e Zotit).
WE MA KANE LENA ‘ALEJKUM MIN SULTANIN BEL KUNTUM KAWMÆN TAGINE
31 E, ajo thënia (premtimi) e Zotit tonë u vërtetua kundër nesh, e s'ka dyshim se ne po e shijojmë (dënimin).
FEHEKKA ‘ALEJNA KAWLU RABBINA ‘INNA LEDHA’IKUNE
32 "Ne u ofruam juve rrugën e humbjes, ashtu sikurse edhe vetë ishim të humbur".
FE’EGWEJNAKUM ‘INNA KUNNA GAWINE
33 Dhe atë ditë ata do të jenë në dënim të përbashkët.
FE’INNEHUM JEWME’IDHIN FIL-’ADHABI MUSHTERIKUNE
34 Kështu Ne veprojmë me kriminelët.
‘INNA KEDHALIKE NEF’ALU BIL-MUXHRIMINE
35 Për arsye se kur u thuhej atyre: "Nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut, ata e mbanin veten lart."
‘INNEHUM KANU ‘IDHA KILE LEHUM LA ‘ILAHE ‘ILLALLAHU JESTEKBIRUNE
36 Dhe thoshin: "A do t'i braktisim ne zotat tanë për një poet të çmendur?"
WE JEKULUNE ‘E’INNA LETARIKU ‘ALIHETINA LISHA’IRIN MEXHNUNIN
37 Jo, (nuk është çka thonë ata) por ai ua solli të vërtetën dhe vërtetoi të dërguarit e parë.
BEL XHA’E BIL-HEKKI WE SEDDEKAL-MURSELINE
38 Ju, patjetër do ta përjetoni dënimin më të ashpër.
‘INNEKUM LEDHA’IKUL-’ADHABIL-’ELIMI
39 Dhe nuk ndëshkoheni për tjetër, përveç për atë që vepruat.
WE MA TUXHZEWNE ‘ILLA MA KUNTUM TA’MELUNE
40 Me përjashtim të robërve të All-llahut që ishin të sinqertë,
‘ILLA ‘IBADEL-LAHIL-MUHLESINE
41 Të tillët janë ata që kanë furnizim të dalluar,
‘ULA’IKE LEHUM RIZKUN MA’LUMUN
42 Pemë të llojllojshme, ata janë të nderuar,
FEWAKIHU WE HUM MUKREMUNE
43 Në xhennete të begatshme,
FI XHENNATI EN-NA’IMI
44 Të mbështetur në kolltukë me fytyrë nga njëri-tjetri,
‘ALA SURURIN MUTEKABILINE
45 Atyre u bëhet shërbim me gota (me verë) nga burimi,
JUTAFU ‘ALEJHIM BIKE’SIN MIN MA’ININ
46 E bardhë (vera), që ka shije për ata që e pinë,
BEJDA’E LEDHDHETIN LILSHSHARIBINE
47 Prej asaj nuk ka dhembje koke, e as që ata do të dehen nga ajo,
LA FIHA GAWLUN WE LA HUM ‘ANHA JUNZEFUNE
48 E pranë tyre janë (hyritë) symëdhatë me shikim të përulur,
WE ‘INDEHUM KASIRATUT-TERFI ‘INUN
49 Sikur ato të jenë inxhi e paprekur (dhe e ruajtur).
KE’ENNEHUNNE BEJDUN MEKNUNUN
50 I qasen njëri-tjetrit e bisedojnë,
FE’EKBELE BA’DUHUM ‘ALA BA’DIN JETESA’ELUNE
51 Prej tyre njëri flet e thotë: "Unë kam pasur njëfarë miku,"
KALE KA’ILUN MINHUM ‘INNI KANE LI KARINUN
52 thoshte: "A je ti prej atyre që besojnë se"
JEKULU ‘E’INNEKE LEMINEL-MUSEDDIKINE
53 "kur të jemi vdekur, të jemi bërë dhé e eshtra të kalbur, do të jemi të shpërblyer për vepra?"
‘E’IDHA MITNA WE KUNNA TURABÆN WE ‘IDHAMÆN ‘E’INNA LEMEDINUNE
54 Ai (besimtari në xhennet) thotë: "A vini ju të shikojmë?"
KALE HEL ‘ENTUM MUTTELI’UNE
55 Ai shikon dhe e vëren atë (mikun) në mes të xhehennemit.
FATTELE’A FERE’AHU FI SEWA’IL-XHEHIMI
56 Ai thotë: "Pasha All-llahun, përpak më rrëzove (në xhehennem) edhe mua."
KALE TE-ELLAHI ‘IN KIDTE LETURDINI
57 Dhe sikur të mos ishte dhuntia e Zotit tim, unë do të isha bashkë me ty në zjarr.
WE LEWLA NI’METU RABBI LEKUNTU MINEL-MUHDERINE
58 Dhe ne nuk do të vdesim më.
‘EFEMA NEHNU BIMEJJITINE
59 "Përveç asaj vdekjes sonë të parë dhe ne nuk do të dënohemi më!"
‘ILLA MEWTETENAL-’ULA WE MA NEHNU BIMU’ADHDHEBINE
60 Vërtet, ky është ai suksesi i madh,
‘INNE HADHA LEHUWEL-FEWZUL-’ADHIMU
61 për një shpërblim të këtillë le të veprojnë vepruesit.
LIMITHLI HADHA FELJA’MELIL-’AMILUNE
62 A kjo pritje (me shpërblim të All-llahut) është më e mirë, apo pema e Zekumit?
‘EDHELIKE HAJRUN NUZULÆN ‘EM SHEXHERETU EZ-ZEKKUMI
63 Ne atë e kemi bërë sprovë për zullumqarët.
‘INNA XHE’ALNAHA FITNETEN LILDHDHALIMINE
64 Ajo është një pemë që mbin në fund të xhehennemit.
‘INNEHA SHEXHERETUN TEHRUXHU FI ‘ESLIL-XHEHIMI
65 Pema (fruti) e saj është sikurse koka dreqërish.
TEL’UHA KE’ENNEHU RU’USU ESH-SHEJATINI
66 E ata do të hanë nga ajo dhe do të mbushin barqet prej saj.
FE’INNEHUM LE’AKILUNE MINHA FEMALI’UNE MINHAL-BUTUNE
67 Pastaj, ata do të kenë kundrejt atij ushqimi edhe ujë të valë.
THUMME ‘INNE LEHUM ‘ALEJHA LESHEWBÆN MIN HEMIMIN
68 Mandej kthimi i tyre është në xhehennem.
THUMME ‘INNE MERXHI’AHUM LE’ILAL-XHEHIMI
69 Ata i gjetën dhe shkuan pas prindërve të tyre të humbur.
‘INNEHUM ‘ELFEW ‘ABA’EHUM DALLINE
70 Ata u ngutën dhe shkelën hapave të tyre (pa menduar).
FEHUM ‘ALA ‘ATHARIHIM JUHRA’UNE
71 Po, edhe para këtyre (popullit tënd) shumica e popujve të kaluar ishin të humbur.
WE LEKAD DELLE KABLEHUM ‘EKTHERUL-’EWWELINE
72 Ne atyre u patëm dërguar pejgamberë.
WE LEKAD ‘ERSELNA FIHIM MUNDHIRINE
73 E shif se si ishte përfundimi i atyre, të cilëve u qe tërhequr vërejtja.
FANDHUR KEJFE KANE ‘AKIBETUL-MUNDHERINE
74 Me përjashtim të robëve të All-llahut që ishin të sinqertë.
‘ILLA ‘IBADEL-LAHIL-MUHLESINE
75 Për Zotin Neve na pat thirrur në ndihmë Nuhu, Ne jemi përgjegjës të mirë.
WE LEKAD NADANA NUHUN FELENI’MEL-MUXHIBUNE
76 Dhe Ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij prej asaj të keqe të madhe.
WE NEXHXHEJNAHU WE ‘EHLEHU MINEL-KERBIL-’ADHIMI
77 E pasardhësit e tij i bëmë ata që vazhduan jetën.
WE XHE’ALNA DHURRIJETEHU HUMUL-BAKINE
78 Dhe Ne ua lamë atë kujtim për njerëzit e ardhshëm.
WE TEREKNA ‘ALEJHI FIL-’AHIRINE
79 Selam i qoftë Nuhut (prej All-llahut e prej krijesave) në mbarë botën (si kujtim ndaj tij).
SELAMUN ‘ALA NUHIN FIL-’ALEMINE
80 Ne kështu i shpërblejmë të mirët.
‘INNA KEDHALIKE NEXHZIL-MUHSININE
81 Vërtet, ai ishte prej robërve tanë që janë besimtarë.
‘INNEHU MIN ‘IBADINAL-MU’UMININE
82 E pastaj i përmbytëm në një ujë të tjerët (që nuk besuan).
THUMME ‘EGREKNAL-’AHARINE
83 Edhe Ibrahimi ishte i grupit të tij.
WE ‘INNE MIN SHI’ATIHI LE’IBRAHIME
84 Kur Zotit të vet iu bind me zemër të pastër.
‘IDH XHA’E REBBEHU BIKALBIN SELIMIN
85 Kur babait të vet dhe popullit të vet u tha: "Çka është ajo që ju adhuroni?"
‘IDH KALE LI’EBIHI WE KAWMIHI MADHA TA’BUDUNE
86 A në vend të All-llahut doni zota të trilluar?
‘E’IFKÆN ‘ALIHETEN DUNEL-LAHI TURIDUNE
87 Çka është mendimi juaj ndaj Zotit të botëve?
FEMA DHENNUKUM BIREBBIL-’ALEMINE
88 Dhe atëherë u lëshoi një shikim yjeve,
FENEDHERE NEDHRETEN FI EN-NUXHUMI
89 e tha: "Unë jam i sëmurë!"
FEKALE ‘INNI SEKIMUN
90 Ata u kthyen dhe u larguan prej tij.
FETEWELLEW ‘ANHU MUDBIRINE
91 Ai u drejtua kah zotat e tyre dhe u tha: "A nuk po hani ju?"
FERAGA ‘ILA ‘ALIHETIHIM FEKALE ‘ELA TE’KULUNE
92 Çka keni pra, që nuk po flitni?
MA LEKUM LA TENTIKUNE
93 Iu afrua atyre ngadalë, duke u mëshuar me të djathtën (me fuqi).
FERAGA ‘ALEJHIM DERBÆN BIL-JEMINI
94 Ata (populli) iu afruan atij me të shpejtë (sigurisht e qortuan).
FE’EKBELU ‘ILEJHI JEZIFFUNE
95 Ai (Ibrahimi) tha: "A adhuroni atë që vetë e keni gdhendur?"
KALE ‘ETA’BUDUNE MA TENHITUNE
96 E All-llahu ju krijoi juve edhe atë që e punoni.
WEL-LAHU HALEKAKUM WE MA TA’MELUNE
97 Ata thanë: "Ndërtojani atij një vend dhe hidheni atë në zjarr!"
KALU EBNU LEHU BUNJANÆN FE’ELKUHU FIL-XHEHIMI
98 "Ata i menduan atij një kurth, kurse Ne i mposhtëm ata të nënçmuar".
FE’ERADU BIHI KEJDÆN FEXHE’ALNAHUMUL-’ESFELINE
99 Ai tha: "Unë po shkoj aty ku më urdhëroi Zoti im, e Ai më udhëzon!"
WE KALE ‘INNI DHAHIBUN ‘ILA RABBI SEJEHDINI
100 Zoti im, më dhuro mua (një fëmijë) prej të mirëve!
REBBI HEB LI MINE ES-SALIHINE
101 Ne e gëzuam atë me një djalë që do të jetë i butë (i sjellshëm).
FEBESHSHERNAHU BIGULAMIN HELIMIN
102 Dhe kur arriti ai (djali) që së bashku me të (me Ibrahimin) të angazhohet në punë, ai (Ibrahimi) tha: "O djali im, unë kam parë (jam urdhëruar) në ëndërr të të pres ty. Shiko pra, çka mendon ti?" Ai tha: "O babai im, punoje atë që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua, nëse do All-llahu, prej të durueshmëve!"
FELEMMA BELEGA ME’AHU ES-SA’JE KALE JA BUNEJJE ‘INNI ‘ERA FIL-MENAMI ‘ENNI ‘EDHBEHUKE FANDHUR MADHA TERA KALE JA ‘EBETI EF’AL MA TU’UMERU SETEXHIDUNI ‘IN SHA’EL-LAHU MINE ES-SABIRINE
103 E kur ata të dy iu dorëzuan urdhrit të Zotit dhe e përmbysi atë në fytyrë (në ballë).
FELEMMA ‘ESLEMA WE TELLEHU LILXHEBINI
104 Ne e thirrëm atë: "O Ibrahim!"
WE NADEJNAHU ‘EN JA ‘IBRAHIMU
105 Ti tashmë e zbatove ëndrrën! Ne kështu i shpërblejmë të mirët!
KAD SEDDEKTE ER-RU’UJA ‘INNA KEDHALIKE NEXHZIL-MUHSININE
106 Vërtet, kjo ishte sprovë e qartë.
‘INNE HADHA LEHUWEL-BELA’UL-MUBINU
107 Ne e shpaguam atë me një të therur (kurban) të rëndësishëm.
WE FEDEJNAHU BIDHIBHIN ‘ADHIMIN
108 Dhe ndaj tij Ne lamë përkujtim të mirë ndër popujt e ardhshëm.
WE TEREKNA ‘ALEJHI FIL-’AHIRINE
109 Selam (shpëtim e paqe) pastë Ibrahimi!
SELAMUN ‘ALA ‘IBRAHIME
110 Kështu, në këtë mënyrë Ne i shpërblejmë bamirësit.
KEDHALIKE NEXHZIL-MUHSININE
111 Vërtet, ai ishte nga robërit Tanë besimtarë.
‘INNEHU MIN ‘IBADINAL-MU’UMININE
112 Dhe Ne e gëzuam atë me (një djalë tjetër) Is'hakun, pejgamber prej të mirëve.
WE BESHSHERNAHU BI’ISHAKA NEBIJÆN MINE ES-SALIHINE
113 Dhe Ne i dhuruan bekim atij dhe Is'hakut e prej pasardhësve të atyre dyve do të ketë punëmirë e të ndershëm, e edhe dëmtues të hapët të vetvetes.
WE BAREKNA ‘ALEJHI WE ‘ALA ‘ISHAKA WE MIN DHURRIJETIHIMA MUHSINUN WE DHALIMUN LINEFSIHI MUBINUN
114 Pasha madhërinë Tonë, Ne u dhamë të mira Musait e Harunit.
WE LEKAD MENENNA ‘ALA MUSA WE HARUNE
115 I shpëtuam ata dhe popullin e tyre prej një mjerimi të madh.
WE NEXHXHEJNAHUMA WE KAWMEHUMA MINEL-KERBIL-’ADHIMI
116 Ne u ndihmuam atyre dhe ata ngadhënjyen.
WE NESERNAHUM FEKANU HUMUL-GALIBINE
117 Atyre dyve ua dhamë librin e përsosur e të qartë.
WE ‘ATEJNAHUMAL-KITABEL-MUSTEBINE
118 Dhe të dy ata i udhëzuam rrugës së drejtë.
WE HEDEJNAHUMA ES-SIRATEL-MUSTEKIME
119 Përkujtim të këndshëm ndaj të dyve kemi lënë në popujt e mëvonshëm.
WE TEREKNA ‘ALEJHIMA FIL-’AHIRINE
120 "(Përkujtimin) "Selamun" - qofshin të mëshiruar Musai dhe Haruni.
SELAMUN ‘ALA MUSA WE HARUNE
121 Kështu, në këtë mënyrë Ne i shpërblejmë bamirësit.
‘INNA KEDHALIKE NEXHZIL-MUHSININE
122 Vërtet, ata të dy ishin besimtarë nga robërit Tanë.
‘INNEHUMA MIN ‘IBADINAL-MU’UMININE
123 Edhe Iljasi ishte prej të dërguarve Tanë.
WE ‘INNE ‘ILJASE LEMINEL-MURSELINE
124 Kur ai, popullit të vet i tha: "A nuk jeni kah frikësoheni?"
‘IDH KALE LIKAWMIHI ‘ELA TETTEKUNE
125 "A e adhuroni "Ba'ël-in" (emër i një statuje) e braktisni adhurimin ndaj më të mirit që është Krijues?"
‘ETED’UNE BA’LÆN WE TEDHERUNE ‘EHSENEL-HALIKINE
126 "All-llahun, Zotin tuaj e të prindërve tuaj të hershëm!!"
ELLAHE REBBEKUM WE REBBE ‘ABA’IKUMUL-’EWWELINE
127 Ata e përgënjeshtruan, andaj ata medoemos janë të sjellë në xhehennem.
FEKEDHDHEBUHU FE’INNEHUM LEMUHDERUNE
128 Me përjashtim të robërve besnikë ndaj All-llahut.
‘ILLA ‘IBADEL-LAHIL-MUHLESINE
129 Edhe ndaj tij kemi lënë përkujtim të mirë në të ardhshmit.
WE TEREKNA ‘ALEJHI FIL-’AHIRINE
130 "Selamun" - qoftë i mëshiruar Iljasi (ose edhe besimtarët e Iljasit).
SELAMUN ‘ALA ‘IL JA -SIN
131 Kështu, në këtë mënyrë Ne i shpërblejmë bamirësit.
‘INNA KEDHALIKE NEXHZIL-MUHSININE
132 S'ka dyshim, ai ishte besimtar nga robërit Tanë.
‘INNEHU MIN ‘IBADINAL-MU’UMININE
133 Edhe Luti, pa mëdyshje ishte prej të dërguarve Tanë.
WE ‘INNE LUTÆN LEMINEL-MURSELINE
134 Kur Ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij bashkë.
‘IDH NEXHXHEJNAHU WE ‘EHLEHU ‘EXHMA’INE
135 Përveç një plake (grua e tij) që mbeti me të dënuarit.
‘ILLA ‘AXHUZÆN FIL-GABIRINE
136 Pastaj të tjerët i rrënuam.
THUMME DEMMERNAL-’AHARINE
137 E ju (mekas) me siguri kaloni atypari në mëngjes (ditën)
WE ‘INNEKUM LETEMURRUNE ‘ALEJHIM MUSBIHINE
138 e në mbrëmje (natën). Pra, a nuk mblidhni mend?
WE BIL-LEJLI ‘EFELA TA’KILUNE
139 Edhe Junusi ishte një nga të dërguarit Tanë.
WE ‘INNE JUNIS LEMINEL-MURSELINE
140 Kur iku te anija që ishte e mbushur plot (udhëtarë).
‘IDH ‘EBEKA ‘ILAL-FULKIL-MESHHUNI
141 E ai mori pjesë në short, po humbi (i ra shorti atij).
FESAHEME FEKANE MINEL-MUDHEDINE
142 Dhe atë e kafshoi (e gëlltiti) peshku, zatën ai ishte që e meritoi qortimin.
FALTEKAMEHUL-HUTU WE HUWE MULIMUN
143 E sikur të mos ishte ajo që ai kishte qenë prej atyre që shumë e përmendin Zotin.
FELEWLA ‘ENNEHU KANE MINEL-MUSEBBIHINE
144 Ai do të mbetej në barkun e tij deri në ditën e ringjalljes.
LELEBITHE FI BETNIHI ‘ILA JEWMI JUB’ATHUNE
145 E Ne e hodhëm në një tokë pa bimë (shkretëtirë), ndërsa ai ishte i sëmurë.
FENEBEDHNAHU BIL-’ARA’I WE HUWE SEKIMUN
146 Dhe Ne bëmë që për të të mbijë një bimë (t'i bëjë hije) nga kungulli.
WE ‘ENBETNA ‘ALEJHI SHEXHERETEN MIN JEKTININ
147 Ne (pastaj) e dërguam atë te njëqind mijë e më shumë.
WE ‘ERSELNAHU ‘ILA MIA’ETI ‘ELFIN ‘EW JEZIDUNE
148 E ata i besuan, e Ne ua vazhduam atyre të përjetojnë për deri në një kohë.
FE’AMENU FEMETTA’NAHUM ‘ILA HININ
149 E ti (Muhammed) pyeti ata (idhujtarët): "A të Zotit tënd janë vajzat, kurse të tyre djemtë?"
FASTEFTIHIM ‘ELIREBBIKEL-BENATU WE LEHUMUL-BENUNE
150 Apo, Ne i krijuam engjëjt femra, e ata ishin dëshmitarë (kur Ne i krijuam engjëjt femra)?!
‘EM HALEKNAL-MELA’IKETE ‘INATHÆN WE HUM SHAHIDUNE
151 Vini re se si ata nga trillimet e tyre thonë:
‘ELA ‘INNEHUM MIN ‘IFKIHIM LEJEKULUNE
152 "All-llahu ka lindë!" S'ka dyshim se ata janë gënjeshtarë (kur thonë se engjëjt janë bijat e Zotit).
WELEDEL-LAHU WE ‘INNEHUM LEKADHIBUNE
153 A thua vajzat Ai i ka bërë më të zgjedhura se djemt?
‘ASTEFAL-BENATI ‘ALEL-BENINE
154 Po ç'keni ju kështu, si po gjykoni ashtu?
MA LEKUM KEJFE TEHKUMUNE
155 A nuk jeni duke menduar?
‘EFELA TEDHEKKERUN
156 A mos keni ju ndonjë argument të sigurt?
‘EM LEKUM SULTANUN MUBINUN
157 Silleni pra, librin tuaj, nëse është si thoni ju!
FE’TU BIKITABIKUM ‘IN KUNTUM SADIKINE
158 Ata (idhujtarët) pohuan mes Tij e mes engjëjve (xhinëve) lidhmëri farefisnore, po xhinët e dinë se ata (idhujtarët) janë të hedhur në zjarr.
WE XHE’ALU BEJNEHU WE BEJNEL-XHINNETI NESEBÆN WE LEKAD ‘ALIMETIL-XHINNETU ‘INNEHUM LEMUHDERUNE
159 All-llahu është i pastër nga ajo çka i përshkruajnë.
SUBHANEL-LAHI ‘AMMA JESIFUNE
160 Ata (engjëjt) janë vetëm robër të sinqertë të Zotit (ata nuk i përshkruajnë gjë).
‘ILLA ‘IBADEL-LAHIL-MUHLESINE
161 E, as ju dhe as ata që i adhuroni,
FE’INNEKUM WE MA TA’BUDUNE
162 Nuk mund ta vini në sprovë askë ndaj Atij (besimit në Zotin),
MA ‘ENTUM ‘ALEJHI BIFATININE
163 Përveç atij që është i gjykuar për xhehennem.
‘ILLA MEN HUWE SALIL-XHEHIMI
164 E, nuk ka prej nesh (grupit të engjëjve) që nuk e ka vendin (detyrën, pozitën) e vet të njohur.
WE MA MINNA ‘ILLA LEHU MEKAMUN MA’LUMUN
165 Edhe ne (engjëjt) jemi të rreshtuar (në adhurim),
WE ‘INNA LENEHNU ES-SAFFUNE
166 Dhe ne jemi që i bëjmë tesbih (mohojmë se Ai ka të meta).
WE ‘INNA LENEHNUL-MUSEBBIHUNE
167 Po edhe pse ata ishin që thoshin:
WE ‘IN KANU LEJEKULUNE
168 Sikur të gjendej tek ne ndonjë libër nga të parët,
LEW ‘ENNE ‘INDENA DHIKRÆN MINEL-’EWWELINE
169 Ne do të ishim robër të All-llahut, të sinqertë.
LEKUNNA ‘IBADEL-LAHIL-MUHLESINE
170 Po (kur u erdhi libri), ata e mohuan atë (Kur'anin), e më vonë do të kuptojnë.
FEKEFERU BIHI FESEWFE JA’LEMUNE
171 E tashmë fjala (premtimi) e jonë u është dhënë më parë robërve tanë të dërguar,
WE LEKAD SEBEKAT KELIMETUNA LI’IBADINAL-MURSELIN
172 se ata, pa dyshim do të jenë të ndihmuar.
‘INNEHUM LEHUMUL-MENSURUNE
173 Dhe se ushtria jonë do të jenë ata ngadhënjyesit.
WE ‘INNE XHUNDENA LEHUMUL-GALIBUNE
174 Prandaj, për një kohë, ti (Muhammed) hiqju tyre.
FETEWELLE ‘ANHUM HETTA HININ
175 E ti vështroi ata se edhe ata do ta shohin (ndihmën tonë ndaj juve besimtarëve).
WE ‘EBSIRHUM FESEWFE JUBSIRUNE
176 A mos po kërkojnë shpejtimin e ndëshkimit tonë?
‘EFEBI’ADHABINA JESTA’XHILUNE
177 E kur të vjen ai (dënimi) në territorin e tyre, mëngjes i shëmtuar do të jetë për ata që u ishte tërhequr vërejtja.
FE’IDHA NEZELE BISAHETIHIM FESA’E SEBAHUL-MUNDHERINE
178 E ti largohu për një kohë prej tyre,
WE TEWELLE ‘ANHUM HETTA HININ
179 Dhe ti vështroi se edhe ata më vonë do të shohin.
WE ‘EBSIR FESEWFE JUBSIRUNE
180 I pastër e i lartë është Zoti yt, Zoti i gjithfuqishëm nga ajo që ata i përshkruajnë.
SUBHANE RABBIKE RABBIL-’IZZETI ‘AMMA JESIFUNE
181 Çdo e mirë qoftë ndaj të dërguarëve.
WE SELAMUN ‘ALEL-MURSELINE
182 Dhe falënderimi i qoftë All-llahut, Zotit të gjithësisë!
WEL-HEMDU LILLAHI RABBIL-’ALEMINE