Surja Ja Sin indeksuar me numër 36 , numri i ajeteve 83
1 Ja, Sin!
JA -SIN
2 Pasha Kur'anin e pacenueshëm në urtësinë e tij të lartë.
WEL-KUR’ANIL-HEKIMI
3 S'ka dyshim se ti (Muhammed) je prej të dërguarve.
‘INNEKE LEMINEL-MURSELINE
4 Je në një rrugë të drejtë.
‘ALA SIRATIN MUSTEKIMIN
5 (Kur'ani është) Zbritje e Plotfuqishmit, e Mëshiruesit.
TENZILEL-’AZIZI ER-REHIMI
6 Për t'ia tërhequr vërejtjen një populli, që të parëve të tyre nuk u është tërhequr, e për atë shkak ata janë të hutuar.
LITUNDHIRE KAWMÆN MA ‘UNDHIRE ‘ABA’UUHUM FEHUM GAFILUNE
7 Për Zotin tashmë ka marrë fund vendimi (thënia) kundër shumicës së tyre, andaj ata edhe nuk besojnë.
LEKAD HEKKAL-KAWLU ‘ALA ‘EKTHERIHIM FEHUM LA JU’UMINUNE
8 Ne u kemi varë në qafat e tyre pranga e ato u arrijnë deri në nofulla, andaj ata mbesin me koka lart.
‘INNA XHE’ALNA FI ‘A’NAKIHIM ‘EGLALÆN FEHIJE ‘ILAL-’EDHKANI FEHUM MUKMEHUNE
9 Ne u kemi vënë edhe para tyre pendë edhe mbrapa tyre pendë dhe ua kemi mbuluar sytë, prandaj ata nuk shohin.
WE XHE’ALNA MIN BEJNI ‘EJDIHIM SEDDÆN WE MIN HALFIHIM SEDDÆN FE’EGSHEJNAHUM FEHUM LA JUBSIRUNE
10 Dhe për ata është e njëjtë, a ua tërhoqe vërejtjen a nuk ua tërhoqe, ata nuk besojnë.
WE SEWA’UN ‘ALEJHIM ‘E’ENDHERTEHUM ‘EM LEM TUNDHIRHUM LA JU’UMINUNE
11 Ti ia tërheq vërejtjen vetëm atij që e përvetëson Kur'anin dhe i frikësohet Mëshiruesit edhe kur është vetëm (i papashëm prej njerëzve), pra jepi myzhde atij për falje dhe shpërblim të mirë.
‘INNEMA TUNDHIRU MENI ETTEBE’A EDH-DHIKRE WE HASHIJE ER-REHMENE BIL-GAJBI FEBESHSHIRHU BIMEGFIRETIN WE ‘EXHRIN KERIMIN
12 Vërtet, Ne i ngjallim të vdekurit dhe i shkruajmë veprat; gjurmët e tyre dhe çdo gjë kemi regjistruar në librin e ruajtur (Lehvi Mahvudh).
‘INNA NEHNU NUHJIL-MEWTA WE NEKTUBU MA KADDEMU WE ‘ATHAREHUM WE KULLE SHEJ’IN ‘HSEJNAHU FI ‘IMAMIN MUBININ
13 Përmendju atyre një shembull të banorëve të fshatit, kur atyre u patën ardhur të dërguarit.
WE EDRIB LEHUM METHELÆN ‘ESHABEL-KARJETI ‘IDH XHA’EHAL-MURSELUNE
14 Kur Ne dërguam te ata dy, e ata i përgënjeshtruan që të dy, atëherë i përforcuam me një të tretë dhe u thanë: "Ne jemi të dërguar te ju".
‘IDH ‘ERSELNA ‘ILEJHIMU ETHNEJNI FEKEDHDHEBUHUMA FE’AZZEZNA BITHALITHIN FEKALU ‘INNA ‘ILEJKUM MURSELUNE
15 Ata (fshatarët) thanë: "Ju nuk jeni tjetër, vetëm se njerëz sikurse ne dhe se All-llahu nuk u ka shpallur asgjë; ju nuk jeni tjetër vetëm se rrenacakë".
KALU MA ‘ENTUM ‘ILLA BESHERUN MITHLUNA WE MA ‘ENZELE ER-REHMANU MIN SHEJ’IN ‘IN ‘ENTUM ‘ILLA TEKDHIBUNE
16 Ata thanë: "Zoti ynë e di se me të vërtetë ne jemi të dërguar te ju."
KALU REBBUNA JA’LEMU ‘INNA ‘ILEJKUM LEMURSELUNE
17 "Dhe ne nuk jemi të obliguar për tjetër, përveç t'ju kumtojmë ashtu qartë".
WE MA ‘ALEJNA ‘ILLAL-BELAGUL-MUBINU
18 Ata (fshatarët) thanë: "Ne parandiejmë kob me ju dhe nëse nuk tërhiqeni, ne do t'ju gurëzojmë dhe do të përjetoni ndëshkim të idhët prej nesh".
KALU ‘INNA TETEJJERNA BIKUM LE’IN LEM TENTEHU LENERXHUMENNEKUM WE LEJEMESSENNEKUM MINNA ‘ADHABUN ‘ELIMUN
19 Ata (të dërguarit) thanë: "Fati i keq është i juaji, a pse u këshilluat, a (na kërcënoheni)? Jo, por ju jeni popull i shfrenuar!"
KALU TA’IRUKUM ME’AKUM ‘E’IN DHUKKIRTUM BEL ‘ENTUM KAWMUN MUSRIFUNE
20 Dhe prej skajit më të largët të qytetit erdhi një njeri që ngutej e tha: "O populli im, dëgjoni të dërguarit!"
WE XHA’E MIN ‘EKSAL-MEDINETI REXHULUN JES’A KALE JA KAWMI ETTEBI’UL-MURSELINE
21 Dëgjoni atë që nuk kërkon prej jush ndonjë shpërblim dhe janë udhërrëfyes!
ETTEBI’U MEN LA JES’ELUKUM ‘EXHRÆN WE HUM MUHTEDUNE
22 E, ç'kam unë që të mos e adhuroj atë që më krijoi dhe te Ai ktheheni.
WE MA LIJE LA ‘A’BUDUL-LEDHI FETERENI WE ‘ILEJHI TURXHA’UNE
23 A do të pranoj zota të tjerë pos Atij, e nëse do Mëshiruesi të më godasë me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i tyre nuk do të më vlejë asgjë, e as që do të më shpëtojnë.
‘E’ETTEHIDHU MIN DUNIHI ‘ALIHETEN ‘IN JURIDNI ER-REHMANU BIDURRIN LA TUGNI ‘ANNI SHEFA’ATUHUM SHEJ’ÆN WE LA JUNKIDHUNI
24 Unë do të jem atëherë në një humbje të hapët.
‘INNI ‘IDHÆN LEFI DELALIN MUBININ
25 "Unë i kam besuar Zotit tuaj, pra më dëgjoni!"
‘INNI ‘AMENTU BIREBBIKUM FASMA’UNI
26 Atij i është thënë: "Hyn në xhennet! e ai tha: "Ah, sikur ta dinte populli im,"
KILE EDHULIL-XHENNETE KALE JA LEJTE KAWMI JA’LEMUNE
27 "për çka më fali Zoti im dhe më bëri prej të nderuarve!
BIMA GAFERE LI RABBI WE XHE’ALENI MINEL-MUKREMINE
28 Pas tij, Ne nuk zbritëm ndonjë ushtri nga qielli kundër popullit të tij, e as që ishte vendimi ynë të zbresim tjetër,
WE MA ‘ENZELNA ‘ALA KAWMIHI MIN BA’DIHI MIN XHUNDIN MINE ES-SEMA’I WE MA KUNNA MUNZILINE
29 përveç një britme të tmerrshme, kur qe, ata të ftohur (të vdekur).
‘IN KANET ‘ILLA SEJHETEN WAHIDETEN FE’IDHA HUM HAMIDUNE
30 O sa dëshpërim i madh për robërit që nuk u erdhi ndonjë i dërguar, vetëm se ata u tallën me të.
JA HESRETEN ‘ALEL-’IBADI MA JE’TIHIM MIN RESULIN ‘ILLA KANU BIHI JESTEHZI’UN
31 A nuk e panë ata se sa gjenerata kemi zhdukur para tyre dhe ata nuk u kthyen.
‘ELEM JEREW KEM ‘EHLEKNA KABLEHUM MINEL-KURUNI ‘ENNEHUM ‘ILEJHIM LA JERXHI’UNE
32 Dhe të gjithë, të tubuar, do të paraqiten pranë Nesh.
WE ‘IN KULLUN LEMMA XHEMI’UN LEDEJNA MUHDERUNE
33 Dhe për ata është argument (për fuqinë e Zotit) toka e vdekur, të cilën Ne e ngjallim, nxjerrim prej saj drith nga i cili ata hanë.
WE ‘AJETUN LEHUMUL-’ERDUL-MEJTETU ‘EHJEJNAHA WE ‘EHREXHNA MINHA HEBBÆN FEMINHU JE’KULUNE
34 Dhe në të Ne u kemi bërë kopshte hurmash e rrushi dhe në të u kemi dhënë burime (uji).
WE XHE’ALNA FIHA XHENNATIN MIN NEHILIN WE ‘A’NABIN WE FEXHXHERNA FIHA MINEL-’UJUNI
35 Ashtu që ata të hanë nga ata fruta dhe nga çka prodhojnë vetë duart e tyre. A i gëzojnë këto dhe nuk falënderojnë?
LIJE’KULU MIN THEMERIHI WE MA ‘AMILET/HU ‘EJDIHIM ‘EFELA JESHKURUNE
36 I pastër nga të metat është Ai që krijoi të gjitha llojet (çiftet) nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë.
SUBHANEL-LEDHI HALEKAL-’EZWAXHE KULLEHA MIMMA TUNBITUL-’ERDU WE MIN ‘ENFUSIHIM WE MIMMA LA JA’LEMUNE
37 Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën, kurse ata mbesin në terr.
WE ‘AJETUN LEHUMUL-LEJLU NESLEHU MINHU EN-NEHARE FE’IDHA HUM MUDHLIMUNE
38 Edhe Dielli udhëton për në kufirin e vet (në cakun përfundimtar). Ai është (udhëtim) përcaktim i ngadhënjyesit, të dijshmit.
WE ESH-SHEMSU TEXHRI LIMUSTEKARRIN LEHA DHALIKE TEKDIRUL-’AZIZIL-’ALIMI
39 Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (rrem i hurmës së tharë).
WEL-KAMERE KADDERNAHU MENAZILE HETTA ‘ADE KAL’URXHUNIL-KADIMI
40 As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata paraditën po secili noton në një galaktikë.
LA ESH-SHEMSU JENBEGI LEHA ‘EN TUDRIKEL-KAMERE WE LAL-LEJLU SABIKU EN-NEHARI WE KULLUN FI FELEKIN JESBEHUNE
41 Argument për ta është edhe ajo se Ne pasardhësit e tyre (të Ademit) i bartëm në anije të mbushur përplot.
WE ‘AJETUN LEHUM ‘ENNA HEMELNA DHURRIJETEHUM FIL-FULKIL-MESHHUNI
42 Dhe ngjashëm me të, u krijuam atyre diçka që t'i hipin.
WE HALEKNA LEHUM MIN MITHLIHI MA JERKEBUNE
43 E sikur të duam Ne, i përmbytim ata, e nuk ka efekt as lutja e tyre dhe as që do të shpëtonin.
WE ‘IN NESHE’ NUGRIKHUM FELA SERIHA LEHUM WE LA HUM JUNKADHUNE
44 Përveç nga mëshira Jonë ndaj tyre, dhe që të përjetojnë të mirat deri në një kohë të caktuar.
‘ILLA REHMETEN MINNA WE META’ÆN ‘ILA HININ
45 E kur u thuhet atyre: "Kini frikë asaj që ngjau para jush dhe asaj çka do t'ju ngjajë më vonë, e që të mëshiroheni (ata nuk dëgjojnë)".
WE ‘IDHA KILE LEHUMU ETTEKU MA BEJNE ‘EJDIKUM WE MA HALFEKUM LE’ALLEKUM TURHEMUNE
46 Nuk ka asnjë argument që u erdhi atyre nga argumentet e Zotit, e që ata nuk ia kthyen shpinën.
WE MA TE’TIHIM MIN ‘AJETIN MIN ‘AJATI RABBIHIM ‘ILLA KANU ‘ANHA MU’RIDINE
47 Dhe kur u thuhej: "Jepni nga ajo që All-llahu u begatoi, ata që nuk besuan besimtarëve u thanë: "A ta ushqejmë atë që sikur të donte All-llahu do ta ushqente? Ju nuk jeni tjetër vetëm se të humbur qartë!".
WE ‘IDHA KILE LEHUM ‘ENFIKU MIMMA REZEKAKUMU ELLAHU KALEL-LEDHINE KEFERU LILLEDHINE ‘AMENU ‘ENUT’IMU MEN LEW JESHA’U ELLAHU ‘ET’AMEHU ‘IN ‘ENTUM ‘ILLA FI DELALIN MUBININ
48 Dhe thoshin: "Po qe se jeni të vërtetë, kur do të jetë ai premtim?"
WE JEKULUNE META HADHAL-WA’DU ‘IN KUNTUM SADIKINE
49 (All-llahu u përgjigjet) Nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një britmë që i rrëmben ata kur janë duke u zënë mes vete.
MA JENDHURUNE ‘ILLA SEJHETEN WAHIDETEN TE’HUDHUHUM WE HUM JEHISSIMUNE
50 E nuk do të mund të lënë as porosi (vasijet-testament) as të kthehen në familjet e tyre.
FELA JESTETI’UNE TEWSIJETEN WE LA ‘ILA ‘EHLIHIM JERXHI’UNE
51 Dhe i fryhet Surit, kur qe, duke u ngutur prej varrezave paraqiten te Zoti i tyre.
WE NUFIHA FI ES-SURI FE’IDHA HUM MINEL-’EXHDATHI ‘ILA RABBIHIM JENSILUNE
52 E thonë: "Të mjerët ne! Po kush na ngriti prej ku ishim të shtrirë në varre?" E, kjo është ajo që premtoi Zoti dhe vërtetuan të dërguarit.
KALU JA WEJLENA MEN BE’ATHENA MIN MERKADINA HADHA MA WE’ADE ER-REHMANU WE SEDEKAL-MURSELUNE
53 Ajo nuk është tjetër, përveç një zë i fuqishëm dhe ata të gjithë të paraqitur para Nesh.
‘IN KANET ‘ILLA SEJHETEN WAHIDETEN FE’IDHA HUM XHEMI’UN LEDEJNA MUHDERUNE
54 Sot pra, askujt nuk i bëhet e padrejtë diçka dhe nuk shpërbleheni me tjetër vetëm për atë që vepruat.
FALJEWME LA TUDHLEMU NEFSUN SHEJ’ÆN WE LA TUXHZEWNE ‘ILLA MA KUNTUM TA’MELUNE
55 Ata të xhennetit tash janë të angazhuar me kënaqësi.
‘INNE ‘ESHABEL-XHENNETIL-JEWME FI SHUGULIN FAKIHUNE
56 Ata dhe shoqet e tyre janë nën hije të mbështetur në kolltukë.
HUM WE ‘EZWAXHUHUM FI DHILALIN ‘ALEL-’ERA’IKI MUTTEKI’UNE
57 Aty ata kanë pemë dhe çka të duan.
LEHUM FIHA FAKIHETUN WE LEHUM MA JEDDA’UNE
58 Kanë "Selam", thënie e Zotit mëshirues!
SELAMUN KAWLÆN MIN RABBIN REHIMIN
59 E tash, o ju kriminelë, ndahuni!
WE EMTAZUL-JEWME ‘EJJUHAL-MUXHRIMUNE
60 O bijtë e Ademit (kriminelë), po a nuk ua dërgova porosinë që të mos e dëgjoni djallin, se me të vërtetë ai është armiku juaj i hapët!?
‘ELEM ‘A’HED ‘ILEJKUM JA BENI ‘ADEME ‘EN LA TA’BUDU ESH-SHEJTANE ‘INNEHU LEKUM ‘ADUWUN MUBINUN
61 (Ju porosita) Të më adhuroni Mua, se kjo është rruga e sigurt!
WE ‘ENI A’BUDUNI HADHA SIRATUN MUSTEKIMUN
62 Vërtet, ai ka humbur shumë njerëz prej jush, a nuk mblodhët mend?
WE LEKAD ‘EDELLE MINKUM XHIBILLÆN KETHIRÆN ‘EFELEM TEKUNU TA’KILUNE
63 Ky është xhehennemi që juve u premtohej.
HEDHIHI XHEHENNEMU ELLETI KUNTUM TU’ADUNE
64 Hyni tash në të, për shkak se mohuat çdo të vërtetë!
ESLEWHAL-JEWME BIMA KUNTUM TEKFURUNE
65 Sot Ne ua mbyllim gojët atyre, Neve na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që punuan.
EL-JEWME NEHTIMU ‘ALA ‘EFWAHIHIM WE TUKELLIMUNA ‘EJDIHIM WE TESH/HEDU ‘ERXHULUHUM BIMA KANU JEKSIBUNE
66 E sikur të duam Ne do t'ua verbonim sytë e tyre, se ata do ta mësynin rrugën, po si do të shihnin?
WE LEW NESHA’U LETEMESNA ‘ALA ‘A’JUNIHIM FASTEBEKU ES-SIRATE FE’ENNA JUBSIRUNE
67 Dhe sikur të duam, do t'i kishim gjymtuar ata në vend, e nuk do të mund të shkonin as para as prapa.
WE LEW NESHA’U LEMESEHNAHUM ‘ALA MEKANETIHIM FEMA ESTETA’U MUDIJÆN WE LA JERXHI’UNE
68 E atij që i japim të jetojë gjatë, e kthejmë prapa në krijimin e tij. A nuk janë duke menduar?
WE MEN NU’AMMIRHU NUNEKKIS/HU FIL-HALKI ‘EFELA JA’KILUNE
69 Ne as nuk ia mësuam atij (Muhammedit) poezinë, e as që i takon ajo atij, ai (Kur'ani) nuk është tjetër vetëm se këshillë dhe Kur'an i qartë.
WE MA ‘ALLEMNAHU ESH-SHI’RE WE MA JENBEGI LEHU ‘IN HUWE ‘ILLA DHIKRUN WE KUR’ANUN MUBINUN
70 Për t'ia tërhequr vërejtjen atij që është i gjallë (me mend e zemër) dhe dënimi të bëhet meritë për jobesimtarët.
LIJUNDHIRE MEN KANE HEJJÆN WE JEHIKKAL-KAWLU ‘ALEL-KAFIRINE
71 A nuk e shohin ata se nga ajo që Ne vetë e shpikëm, u krijuam atyre kafshët që ata i kanë.
‘EWELEM JEREW ‘ENNA HALEKNA LEHUM MIMMA ‘AMILET ‘EJDINA ‘EN’AMÆN FEHUM LEHA MALIKUNE
72 Dhe ua bëmë ato që t'u binden atyre, e disave prej tyre u hipin, ndërsa prej disave ushqehen.
WE DHELLELNAHA LEHUM FEMINHA REKUBUHUM WE MINHA JE’KULUNE
73 Ata kanë edhe dobi të tjera në to, e edhe pinë (qumësht) prej tyre. A nuk duhet të falënderojnë?
WE LEHUM FIHA MENAFI’U WE MESHARIBU ‘EFELA JESHKURUNE
74 Po, shkojnë e në vend të All-llahut adhurojnë zota të tjerë, me shpresë se do të ndihmohen prej tyre.
WE ETTEHADHU MIN DUNI ELLAHI ‘ALIHETEN LE’ALLEHUM JUNSERUNE
75 Ata nuk mund t'u ndihmojnë atyre, por këta (idhujtarët) u janë bërë ushtri e gatshme e tyre.
LA JESTETI’UNE NESREHUM WE HUM LEHUM XHUNDUN MUHDERUNE
76 E ty mos të brengosin thëniet e tyre, Ne dimë çka mbajnë ata fshehtë dhe çka publikojnë.
FELA JEHZUNKE KAWLUHUM ‘INNA NA’LEMU MA JUSIRRUNE WE MA JU’LINUNE
77 A nuk mendon njeriu se Ne e krijuam atë prej një pikë uji (fare), kur qe, ai kundërshtar i rreptë.
‘EWELEM JEREL-’INSANU ‘ENNA HALEKNAHU MIN NUTFETIN FE’IDHA HUWE HASIMUN MUBINUN
78 Ai na solli Neve shembull, e harroi krijimin e vet e tha: "Kush i ngjall eshtrat duke qenë ata të kalbur?"
WE DEREBE LENA METHELÆN WE NESIJE HALKAHU KALE MEN JUHJIL-’IDHAME WE HIJE REMIMUN
79 Thuaj: "I ngjall Ai që i krijoi për herë të parë, e Ai është shumë i dijshëm për çdo krijim".
KUL JUHJIHAL-LEDHI ‘ENSHE’EHA ‘EWWELE MERRETIN WE HUWE BIKULLI HALKIN ‘ALIMUN
80 "Ai që prej drurit të gjelbër ju bëri zjarrin, e ju prej tij ndezni".
EL-LEDHI XHE’ALE LEKUM MINE ESH-SHEXHERIL-’EHDERI NARÆN FE’IDHA ‘ENTUM MINHU TUKIDUNE
81 A nuk është i fuqishëm Ai, që krijoi qiejt e tokën, të krijojë njerëz sikundër që i krijoi ata? Po, Ai është krijuesi, i dijshmi.
‘EWELEJSEL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE BIKADIRIN ‘ALA ‘EN JEHLUKA MITHLEHUM BELA WE HUWEL-HALLAKUL-’ALIMU
82 Kur Ai dëshiron ndonjë send, urdhri i Tij është vetëm t'i thotë: "Bëhu!" Ai menjëherë bëhet.
‘INNEMA ‘EMRUHU ‘IDHA ‘ERADE SHEJ’ÆN ‘EN JEKULE LEHU KUN FEJEKUNU
83 I lartë është Ai që në dorën e Tij është pushteti mbi çdo send dhe vetëm te Ai ktheheni.
FESUBHANEL-LEDHI BIJEDIHI MELEKUTU KULLI SHEJ’IN WE ‘ILEJHI TURXHA’UNE