Surja Ahzab indeksuar me numër 33 , numri i ajeteve 73
1 O ti Pejgamber, qëndro i fortë në besnikëri ndaj All-llahut, e mos i përfill jobesimtarët dhe hipokritët, se vërtet All-llahu është i gjithëdijshëm, i di çështjet në hollësi.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU ETTEKI ELLAHE WE LA TUTI’IL-KAFIRINE WEL-MUNAFIKINE ‘INNALL-LLAHE KANE ‘ALIMÆN HEKIMÆN
2 Dhe ti vepro sipas asaj që po të shpallet nga Zoti yt; All-llahu është i njohur shumë mirë me atë që ju veproni.
WE ETTEBI’ MA JUHA ‘ILEJKE MIN RABBIKE ‘INNALL-LLAHE KANE BIMA TA’MELUNE HABIRÆN
3 E mbështetu në All-llahun, se mjafton që All-llahu të jetë mbrojtës yti.
WE TEWEKKEL ‘ALA ELLAHI WE KEFA BILLAHI WE KILÆN
4 All-llahu nuk krijoi dy zemra në gjoksin e asnjë njeriu e as nuk ua bëri gratë tuaja, prej të cilave largoheni me dhihar nëna tuaja, (duke e krahasuar shpinën e gruas me atë të nënës), e as nuk ua bëri djem tuaj të adoptuarit tuaj (fëmijët e tjetërkujt që i adoptoni si të juaj). Këto janë vetëm thënie tuaja që i shqiptoni me gojët tuaja, e All-llahu e thotë atë që është realitet, dhe Ai udhëzon në rrugën e drejtë.
MA XHE’ALEL-LAHU LIREXHULIN MIN KALBEJNI FI XHEWFIHI WE MA XHE’ALE ‘EZWAXHEKUMUL-LA’I TUDHAHIRUNE MINHUNNE ‘UMMEHATIKUM WE MA XHE’ALE ‘ED’IJA’EKUM ‘EBNA’EKUM DHALIKUM KAWLUKUM BI’EFWAHIKUM WEL-LAHU JEKULUL-HEKKA WE HUWE JEHDI ES-SEBILE
5 Ju thirrni (mbështetni) ata në etërit e vërtetë të tyre, kjo është më e drejtë tek All-llahu, e nëse nuk ua dini (nuk dini se kush janë) etërit e tyre, atëherë ata janë vëllezërit tuaj dhe të afërmit tuaj në fé. Nuk ëshë ndonjë mëkat juaji ajo për çka keni gabuar, por (është mëkat) ajo që zemrat tuaja e bëjnë qëllimisht, po All-llahu është që falë, është mëshirues.
ED’UHUM LI’EBA’IHIM HUWE ‘EKSETU ‘INDEL-LAHI FE’IN LEM TA’LEMU ‘ABA’EHUM FE’IHWANUKUM FI ED-DINI WE MEWALIKUM WE LEJSE ‘ALEJKUM XHUNAHUN FIMA ‘EHTE’TUM BIHI WE LEKIN MA TE’AMMEDET KULUBUKUM WE KANEL-LAHU GAFURÆN REHIMÆN
6 Pejgamberi është më i ndieshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetë vetvetes së tyre, ndërsa gratë e tij janë në vend të nënave të tyre. E ata (të afërmit) farefisi nga barku, sipas dispozitave të All-llahut, kanë më tepër përparësi ndaj njëri-tjetrit se sa besimtarët e tjerë dhe se sa muhaxhirët (të mërguarit), përveç nëse dashamirëve tuaj doni t'u bëni ndonjë të mirë (u lini testament ose diç tjetër). Kjo është e regjistruar në librin e shquar (Levhi Mahfudh, Kur'an).
EN-NEBIJU ‘EWLA BIL-MU’UMININE MIN ‘ENFUSIHIM WE ‘EZWAXHUHU ‘UMMEHATUHUM WE ‘ULUL-’ERHAMI BA’DUHUM ‘EWLA BIBA’DIN FI KITABI ELLAHI MINEL-MU’UMININE WEL-MUHAXHIRINE ‘ILLA ‘EN TEF’ALU ‘ILA ‘EWLIJA’IKUM MA’RUFÆN KANE DHALIKE FIL-KITABI MESTURÆN
7 (Përkujto) Kur Ne e morëm (me betim) prej pejgamberëve premtimin e tyre; edhe prej teje, prej Nuhut, Ibrahimit, Musait, Isait, birit të Merjemes, pra morëm prej tyre besë të fortë.
WE ‘IDH ‘EHADHNA MINE EN-NEBIJINE MITHAKAHUM WE MINKE WE MIN NUHIN WE ‘IBRAHIME WE MUSA WE ‘ISA EBNI MERJEME WE ‘EHADHNA MINHUM MITHAKÆN GALIDHÆN
8 Për t'i marrë në pyetje këta të sinqertë për sinqeritetin e tyre, e për jobesimtarët Ai ka përgatitur ndëshkim të dhembshëm.
LIJES’ELE ES-SADIKINE ‘AN SIDKIHIM WE ‘E’ADDE LILKAFIRINE ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN
9 O ju që keni besuar, përkujtojeni të mirën e All-llahut ndaj jush, kur juve u erdhi një ushtri e Ne kundër tyre lëshuam një furtunë dhe ushtri që ju nuk e shihnit, e All-llahu e shihte atë që ju vepronit.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU EDHKURU NI’METEL-LAHI ‘ALEJKUM ‘IDH XHA’ETKUM XHUNUDUN FE’ERSELNA ‘ALEJHIM RIHÆN WE XHUNUDÆN LEM TEREWHA WE KANEL-LAHU BIMA TA’MELUNE BESIRÆN
10 Kur ata u erdhën juve edhe prej së larti edhe prej së poshtmi, dhe kur shikimet u shtangën, e zemrat arritën në fyt, e ju sajonit mendime të llojllojta për All-llahun.
‘IDH XHA’UKUM MIN FEWKIKUM WE MIN ‘ESFELE MINKUM WE ‘IDH ZAGATIL-’EBSARU WE BELEGATIL-KULUBUL-HENAXHIRE WE TEDHUNNUNE BILLAHI EDH-DHUNUNE
11 Atje, në atë vend qenë sprovuar besimtarët, dhe qenë tronditur me një dridhje të fortë.
HUNALIKE EBTULIJEL-MU’UMINUNE WE ZULZILU ZILZALÆN SHEDIDÆN
12 Kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishin sëmundje, thonin: "All-llahu dhe i dërguari Tij, nuk na premtuan tjetër vetëm se mashtrim!"
WE ‘IDH JEKULUL-MUNAFIKUNE WEL-LEDHINE FI KULUBIHIM MEREDUN MA WE’ADENALLAHU WE RESULUHU ‘ILLA GURURÆN
13 Dhe kur një grup prej tyre thanë: "O banorë të Jethribit, nuk ka qëndresë për ju, ndaj kthehuni!" E një grup prej tyre kërkonin lejen e Pejgamberit, duke thënë: "Shtëpitë tona janë të pambrojtura!" Edhe pse ato nuk ishin të pambrojtura, në realitet ata nuk donin tjetër por vetëm të iknin.
WE ‘IDH KALET TA’IFETUN MINHUM JA ‘EHLE JETHRIBE LA MUKAME LEKUM FARXHI’U WE JESTE’DHINU FERIKUN MINHUMU EN-NEBIJE JEKULUNE ‘INNE BUJUTENA ‘AWRETUN WE MA HIJE BI’AWRETIN ‘IN JURIDUNE ‘ILLA FIRARÆN
14 Dhe sikur t'u hynin atyre nga anët e saj (Medines) dhe prej tyre të kërkohej tradhtia, ata do të ishin të gatshëm për të dhe nuk do të vononin aspak (të tradhtonin).
WE LEW DUHILET ‘ALEJHIM MIN ‘EKTARIHA THUMME SU’ILUL-FITNETE LE’ATEWHA WE MA TELEBBETHU BIHA ‘ILLA JESIRÆN
15 E ata ishin që i patën dhënë besën All-llahut më parë se nuk do të kthehen prapa (nuk do të ikin), pra premtimi i dhënë All-llahut mban edhe përgjegjësi.
WE LEKAD KANU ‘AHEDU ELLAHE MIN KABLU LA JUWELLUNEL-’EDBARE WE KANE ‘AHDU ELLAHI MES’ULÆN
16 Thuaj: "Nëse ikët prej vdekjes ose prej mbytjes, ikja nuk do t'ju bëjë dobi, sepse edhe atëherë nuk do të (shpëtoni) përjetoni vetëm për pak kohë".
KUL LEN JENFE’AKUMUL-FIRARU ‘IN FERERTUM MINEL-MEWTI ‘EWIL-KATLI WE ‘IDHÆN LA TUMETTA’UNE ‘ILLA KALILÆN
17 Thuaj: "Kush do t'ju mbrojë prej All-llahut, nëse Ai ua ka caktuar ndonjë të keqe, ose (do t'ju godit me ndonjë të keqe) nëse Ai ua ka caktuar ndonjë të mirë. Po përveç All-llahut ata nuk do të gjejnë për vete ndonjë ndihmëtar".
KUL MEN DHAL-LEDHI JA’SIMUKUM MINEL-LAHI ‘IN ‘ERADE BIKUM SU’ÆN ‘EW ‘ERADE BIKUM REHMETEN WE LA JEXHIDUNE LEHUM MIN DUNI ELLAHI WELIJÆN WE LA NESIRÆN
18 "All-llahu i ka njohur shumë mirë ata që ndër ju pengonin dhe ata që vëllezërve të vet u thonin: "Ejani me ne!" E ata nuk vijnë në luftë, vetëm një pakicë.
KAD JA’LEMU ELLAHUL-MU’AWWIKINE MINKUM WEL-KA’ILINE LI’IHWANIHIM HELUMME ‘ILEJNA WE LA JE’TUNEL-BE’SE ‘ILLA KALILÆN
19 Janë koprracë ndaj jush (nuk ju duan të mirën). E kur u vjen frika i sheh ata të shikojnë ty, e sytë e tyre rrotullohen si të atij nga të fiktit pranë vdekjes, e kur largohet frika, ata ju shpojnë juve me gjuhë të mprehta, lakmues për pasuri (për plaçkë - ganimet). Të tillët nuk kanë besuar, andaj All-llahu ua asgjësoi veprat e tyre, e kjo për All-llahun është lehtë.
‘ESHIHHETEN ‘ALEJKUM FE’IDHA XHA’EL-HAWFU RE’EJTEHUM JENDHURUNE ‘ILEJKE TEDURU ‘A’JUNUHUM KALLEDHI JUGSHA ‘ALEJHI MINEL-MEWTI FE’IDHA DHEHEBEL-HAWFU SELEKUKUM BI’ELSINETIN HIDADIN ‘ESHIHHETEN ‘ALEL-HAJRI ‘ULA’IKE LEM JU’UMINU FE’EHBETEL-LAHU ‘A’MALEHUM WE KANE DHALIKE ‘ALA ELLAHI JESIRÆN
20 Ata mendonin se grupet aleate ende nuk kishin shkuar, dhe nëse aleatët kthehen edhe njëherë, ata (hipokritët) do të dëshironin të kishin qenë beduinë diku me arabët dhe prej atje të pyesin për çështjen tuaj, por edhe sikur të ishin në mesin tuaj, ata krejt pak do të luftonin.
JEHSEBUNEL-’EHZABE LEM JEDH/HEBU WE ‘IN JE’TIL-’EHZABU JEWEDDU LEW ‘ENNEHUM BADUNE FIL-’A’RABI JES’ELUNE ‘AN ‘ENBA’IKUM WE LEW KANU FIKUM MA KATELU ‘ILLA KALILÆN
21 Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e All-llahut, kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e All-llahut në botën jetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh All-llahun.
LEKAD KANE LEKUM FI RESULI ELLAHI ‘USWETUN HESENETUN LIMEN KANE JERXHU ELLAHE WEL-JEWMEL-’AHIRE WE DHEKEREL-LAHE KETHIRÆN
22 E kur muslimanët e panë ushtrinë aleate, thanë: "Kjo është ajo që All-llahu dhe i dërguari i Tij na premtuan neve, e All-llahu dhe i dërguari i Tij e thanë të vërtetën". Ajo (ushtria e armikut që e panë) vetëm ua shtoi atyre besimin dhe mbështetjen.
WE LEMMA RE’AL-MU’UMINUNEL-’EHZABE KALU HADHA MA WE’ADENALLAHU WE RESULUHU WE SEDEKAL-LAHU WE RESULUHU WE MA ZADEHUM ‘ILLA ‘IMANÆN WE TESLIMÆN
23 Prej besimtarëve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë All-llahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur (ta zbatojnë) dhe ashtu nuk bënë kurrfarë ndryshimi.
MINEL-MU’UMININE RIXHALUN SEDEKU MA ‘AHEDU ELLAHE ‘ALEJHI FEMINHUM MEN KADA NEHBEHU WE MINHUM MEN JENTEDHIRU WE MA BEDDELU TEBDILÆN
24 Që All-llahu t'i shpërblejë të vërtetit për sinqeritetin e tyre e hipokritët t'i ndëshkojë, nëse do, ose t'ua falë atyre; All-llahu është që falë shumë, është mëshirues.
LIJEXHZIJEL-LAHU ES-SADIKINE BISIDKIHIM WE JU’ADHDHIBEL-MUNAFIKINE ‘IN SHA’E ‘EW JETUBE ‘ALEJHIM ‘INNALL-LLAHE KANE GAFURÆN REHIMÆN
25 Dhe All-llahu i zbrapsi ata që nuk besuan me atë mllefin e tyre, duke mos arritur kurrnjë të mirë. Dhe All-llahu ua largoi luftën besimtarëve. All-llahu është i fuqishëm, ngadhënjyes.
WEREDDEL-LAHUL-LEDHINE KEFERU BIGAJDHIHIM LEM JENALU HAJRÆN WE KEFALLAHUL-MU’UMININEL-KITALE WE KANEL-LAHU KAWIJÆN ‘AZIZÆN
26 E ata nga ithtarët e librit (jehuditë), të cilët u ndihmuan atyre (idhujtarëve), Ai (All-llahu) i nxori prej kështjellave të veta dhe në zemrat e tyre u shtini frikën, ashtu që një grup e mbytni, kurse tjetrin grupin e robëroni.
WE ‘ENZELEL-LEDHINE DHAHERUHUM MIN ‘EHLIL-KITABI MIN SEJASIHIM WE KADHEFE FI KULUBIHIMU ER-RU’BE FERIKÆN TEKTULUNE WE TE’SIRUNE FERIKÆN
27 E juve ua la trashëgim tokën e tyre, shtëpitë e tyre, pasurinë e tyre dhe tokën që ende nuk e keni shkelur. All-llahu është i gjithfuqishëm për çdo send.
WE ‘EWRETHEKUM ‘ERDEHUM WE DIJAREHUM WE ‘EMWALEHUM WE ‘ERDÆN LEM TETE’UHA WE KANEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRÆN
28 O ti Pejgamber, thuaju grave tuaja: "Në qoftë se lakmoni jetën e kësaj bote dhe stolitë e saj, atëherë ejani: unë po ju jap furnizimin (për lëshim) dhe po ju lëshoj ashtu si është e rrugës.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU KUL LI’ZWAXHIKE ‘IN KUNTUNNE TURIDNEL-HEJA ETE ED-DUNJA WE ZINETEHA FETA’ALEJNE ‘UMETTI’KUNNE WE ‘USERRIHKUNNE SERAHÆN XHEMILÆN
29 E në qoftë se e doni All-llahun, të dërguarin e Tij dhe botën tjetër, atëherë të jeni të sigurta se All-llahu ka përgatiur shpërblim të madh për ato prej jush që bëjnë punë të mira.
WE ‘IN KUNTUNNE TURIDNEL-LAHE WE RESULEHU WE ED-DAREL-’AHIRETE FE’INNALL-LLAHE ‘E’ADDE LILMUHSINATI MINKUNNE ‘EXHRÆN ‘ADHIMÆN
30 O gra të Pejgamberit, cilado prej jush që bën punë të ligë e të shëmtuar, asaj dënimi i shtohet dyfish, e kjo për All-llahun është shumë lehtë.
JA NISA’E EN-NEBIJI MEN JE’TI MINKUNNE BIFAHISHETIN MUBEJJINETIN JUDA’AF LEHAL-’ADHABU DI’FEJNI WE KANE DHALIKE ‘ALA ELLAHI JESIRÆN
31 E kush prej jush i përvishet adhurimit të All-llahut dhe respektimit të të dërguarit të Tij dhe bën punë të mira, asaj do t'i japim shpërblimin e dyfishtë dhe për të kemi përgatitur furnizim të këndshëm.
WE MEN JEKNUT MINKUNNE LILLAHI WE RESULIHI WE TA’MEL SALIHÆN NU’UTIHA ‘EXHREHA MERRETEJNI WE ‘A’TEDNA LEHA RIZKÆN KERIMÆN
32 O gratë e Pejgamberit, ju nuk jeni si asnjë grua tjetër, nëse kini kujdes e ruheni, andaj mos u llastoni në të folur e të lakmojë ai që ka sëmundje në zemrën e tij, po thuani fjalë të matura.
JA NISA’E EN-NEBIJI LESTUNNE KE’EHEDIN MINE EN-NISA’ ‘INI ETTEKAJTUNNE FELA TEHDA’NE BIL-KAWLI FEJETME’AL-LEDHI FI KALBIHI MEREDUN WE KULNE KAWLÆN MA’RUFÆN
33 Dhe rrini në shtëpitë tuaja e mos shfaqni bukurinë tuaj si shfaqej në injorancën e hershme, faleni namazin, jepeni zeqatin dhe respektojeni All-llahun dhe të dërguarin e Tij. All-llahu ka për qëllim që nga ju, o familje e shtëpisë (së Pejgamberit) të largojë ndytësinë e mëkateve dhe t'ju pastrojë deri në skaj.
WE KARNE FI BUJUTIKUNNE WE LA TEBERREXHNE TEBERRUXHEL-XHAHILIJETIL-’ULA WE ‘EKIMNE ES-SELÆTE WE ‘ATINE EZ-ZEKÆTE WE ‘ETI’NEL-LAHE WE RESULEHU ‘INNEMA JURIDU ELLAHU LIJUDH/HIBE ‘ANKUMU ER-RIXHSE ‘EHLEL-BEJTI WE JUTEHHIREKUM TETHIRÆN
34 E, përkujtojeni atë nga ajetet e All-llahut dhe rregullat e fesë që po u lexohen në shtëpitë tuaja; vërtet, All-llahu është i kujdesshëm dhe i njohur hollësisht për çdo gjë.
WE EDHKURNE MA JUTLA FI BUJUTIKUNNE MIN ‘AJATI ELLAHI WEL-HIKMETI ‘INNALL-LLAHE KANE LETIFÆN HABIRÆN
35 Nuk ka dyshim se për muslimanët e muslimanet, besimtarët e besimtaret, adhuruesit e adhurueset, të sinqertit e të sinqertat, durimtarët e durimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat, sadakadhënësit e sadakadhënëset, agjëruesit e agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e nderit, shumëpërmendësit e All-llahut e shumëpërmendëset e All-llahut, All-llahu ka përgatitur falje (mëkatesh) dhe shpërblim të madh.
‘INNEL-MUSLIMINE WEL-MUSLIMATI WEL-MU’UMININE WEL-MU’UMINATI WEL-KANITINE WEL-KANITATI WE ES-SADIKINE WE ES-SADIKATI WE ES-SABIRINE WE ES-SABIRATI WEL-HASHI’INE WEL-HASHI’ATI WEL-MUTESEDDIKINE WEL-MUTESEDDIKATI WE ES-SA’IMINE WE ES-SA’IMATI WEL-HAFIDHINE FURUXHEHUM WEL-HAFIDHATI WE EDH-DHAKIRINEL-LAHE KETHIRÆN WE EDH-DHAKIRATI ‘E’ADDEL-LAHU LEHUM MEGFIRETEN WE ‘EXHRÆN ‘ADHIMÆN
36 Kur All-llahu ka vendosur për një çështje, ose i dërguari i Tij, nuk i takon (nuk i lejohet) asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që në atë çështje të tyre personale të bëjnë ndonjë zgjidhje tjetërfare. E kush e kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai është larguar shumë larg së vërtetës.
WE MA KANE LIMU’UMININ WE LA MU’UMINETIN ‘IDHA KADALLAHU WE RESULUHU ‘EMRÆN ‘EN JEKUNE LEHUMUL-HIJERETU MIN ‘EMRIHIM WE MEN JA’SI ELLAHE WE RESULEHU FEKAD DELLE DELALÆN MUBINÆN
37 "(Përkujto) Kur i the atij që All-llahu e kishte shpërblyer (me besim) e edhe ti i pate bërë mirë: "Mbaje bashkëshorten tënde dhe ki frikë nga All-llahu!", e ti e mbaje fshehtë në veten tënde atë që All-llahu do ta zbulojë dhe u frikësohesh njerëzve, por më e drejtë është që t'i frikësohesh All-llahut. E pasi që Zejdi e kishte vendosur atë që kishte menduar ndaj saj, Ne ta kurorëzuam ty atë, e për të mos pasur besimtarët vështirësi (mëkat) në martesë me gratë e të adoptuarve të tyre, kur ata heqin dorë prej tyre. E vendimi i All-llahut është kryer.
WE ‘IDH TEKULU LILLEDHI ‘EN’AMEL-LAHU ‘ALEJHI WE ‘EN’AMTE ‘ALEJHI ‘EMSIK ‘ALEJKE ZEWXHEKE WE ETTEKI ELLAHE WE TUHFI FI NEFSIKE MALLAHU MUBDIHI WE TEHSHA EN-NASE WEL-LAHU ‘EHEKKU ‘EN TEHSHAHU FELEMMA KADA ZEJDUN MINHA WETERÆN ZEWWEXHNAKEHA LIKEJ LA JEKUNE ‘ALEL-MU’UMININE HEREXHUN FI ‘EZWAXHI ‘ED’IJA’IHIM ‘IDHA KADEW MINHUNNE WETERÆN WE KANE ‘EMRU ELLAHI MEF’ULÆN
38 Pejgamberit nuk i përket kurrnjë qortim për atë që All-llahu e ngarkoi me të. Ky ishte ligj i All-llahut edhe ndër ata që ishin më parë, e urdhri i All-llahut është vendim i kryer.
MA KANE ‘ALA EN-NEBIJI MIN HEREXHIN FIMA FEREDEL-LAHU LEHU SUNNETEL-LAHI FIL-LEDHINE HALEW MIN KABLU WE KANE ‘EMRU ELLAHI KADERÆN MEKDURÆN
39 (ligj i All-llahut ndër) Ata, të cilët i kumtojnë shpalljet e All-llahut, i frikësohen vetëm All-llahut e askujt tjetër pos Tij, e All-llahu është i mjaftë të jetë llogaritës.
EL-LEDHINE JUBELLIGUNE RISALATI ELLAHI WE JEHSHEWNEHU WE LA JEHSHEWNE ‘EHEDÆN ‘ILLALLAHE WE KEFA BILLAHI HESIBÆN
40 Muhammedi nuk ka qenë babai i asnjërit prej burrave tuaj por ai ishte i dërguari i All-llahut dhe vulë e të gjithë pejgamberëve, e All-llahu është i dijshëm për çdo send.
MA KANE MUHEMMEDUN ‘EBA ‘EHEDIN MIN RIXHALIKUM WE LEKIN RESULEL-LAHI WE HATEME EN-NEBIJINE WE KANEL-LAHU BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMÆN
41 O ju që besuat, përkujtoni All-llahun sa më shpesh.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU EDHKURU ELLAHE DHIKRÆN KETHIRÆN
42 Dhe madhërojeni Atë mëngjes e mbrëmje.
WE SEBBIHUHU BUKRETEN WE ‘ESILÆN
43 Ai ju mëshiron juve e edhe engjëjt e Tij, e për t'ju nxjerrë juve prej errësirave në dritë dhe Ai ndaj besimtarëve është shumë mëshirues.
HUWEL-LEDHI JUSELLI ‘ALEJKUM WE MELA’IKETUHU LIJUHRIXHEKUM MINE EDH-DHULUMATI ‘ILA EN-NURI WE KANE BIL-MU’UMININE REHIMÆN
44 Ditën që e takojnë Atë (Zotin), përshëndetja e tyre është Selam (paqe) dhe për ta ka përgatitur shpërblim të mirë.
TEHIJETUHUM JEWME JELKAWNEHU SELAMUN WE ‘E’ADDE LEHUM ‘EXHRÆN KERIMÆN
45 O ti Pejgamber, Ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtar përgëzues e qortues.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU ‘INNA ‘ERSELNAKE SHAHIDÆN WE MUBESHSHIRÆN WE NEDHIRÆN
46 Dhe me urdhrin e All-llahut, thirrës për në rrugën e Tij dhe pishtar ndriçues.
WE DA’IÆN ‘ILA ELLAHI BI’IDHNIHI WE SIRAXHÆN MUNIRÆN
47 E besimtarëve jepu sihariq se prej All-llahut ata kanë dhunti të madhe.
WE BESHSHIRIL-MU’UMININE BI’ENNE LEHUM MINEL-LAHI FEDLÆN KEBIRÆN
48 Mos i dëgjo jobesimtarët e hipokritët dhe mos u vë veshin mundimeve të tyre ndaj teje, e mbështetju All-llahut se All-llahu është mbrojtje e mjaftueshme.
WE LA TUTI’IL-KAFIRINE WEL-MUNAFIKINE WE DA’ ‘EDHAHUM WE TEWEKKEL ‘ALA ELLAHI WE KEFA BILLAHI WE KILÆN
49 O ju që besuat, kur të keni lidhur kurorë me besimtaret e pastaj i lëshoni ato para se të keni kontaktuar me to, ju nuk keni të drejtë të kërkoni që ato të presin afatin e caktuar (iddetin), po jepuni diçka atyre dhe lironi në mënyrë të njerëzishme.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘IDHA NEKEHTUMUL-MU’UMINATI THUMME TELLEKTUMUHUNNE MIN KABLI ‘EN TEMESSUHUNNE FEMA LEKUM ‘ALEJHINNE MIN ‘IDDETIN TA’TEDDUNEHA FEMETTI’UHUNNE WE SERRIHUHUNNE SERAHÆN XHEMILÆN
50 O ti Pejgamber, Ne t'i kemi lejuar gratë, të cilave u ke dhënë shpërblimin e kurorës, dhe ato që me ndihmën e All-llahut hynë në posedimin tënd (robëreshat e luftës) dhe bijat e axhës tënd, bijat e hallave tua, bijat e dajës tënd, bijat e tezeve tua (të janë lejuar, pos grave me niqah dhe të afërtat), të cilat kanë migruar (kanë bërë hixhret) si ti, dhe një grua besimtare nëse ajo ia falë veten Pejgamberit dhe nëse Pejgamberi dëshiron të martohet me të (një martesë e tillë pa shpërblim të niqahut) duke qenë kjo (rast) vetëm për ty e jo edhe për besimtarët. Ne e dimë se ç'u kemi bërë atyre obligim rreth grave të tyre dhe rreth atyre që i kanë në pronësinë e vet, ashtu që ti të mos keshë vështirësi, e All-llahu është që falë shumë, është mëshirues.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU ‘INNA ‘EHLELNA LEKE ‘EZWAXHEKEL-LATI ‘ATEJTE ‘UXHUREHUNNE WE MA MELEKET JEMINUKE MIMMA ‘EFA’EL-LAHU ‘ALEJKE WE BENATI ‘AMMIKE WE BENATI ‘AMMATIKE WE BENATI HALIKE WE BENATI HALATIKEL-LATI HAXHERNE ME’AKE WE EMRE’ETEN MU’UMINETEN ‘IN WEHEBET NEFSEHA LILNNEBIJI ‘IN ‘ERADE EN-NEBIJU ‘EN JESTENKIHEHA HALISETEN LEKE MIN DUNIL-MU’UMININE KAD ‘ALIMNA MA FEREDNA ‘ALEJHIM FI ‘EZWAXHIHIM WE MA MELEKET ‘EJMANUHUM LIKEJLA JEKUNE ‘ALEJKE HEREXHUN WE KANEL-LAHU GAFURÆN REHIMÆN
51 Ti je i lirë të lëshosh atë që don prej tyre dhe të mbash pranë vete atë që don, e edhe të kërkosh afrimin e asaj nga e cila ke qenë larguar, dhe nuk ke mëkat. Kjo është më së afërmi që ato të qetësohen shpirtërisht e të mos brengosen dhe të jenë të kënaqura me atë që ti ua ofron të gjitha atyre. All-llahu e di çka mbani në zemrat tuaja, All-llahu është më i dijshmi, më i buti.
TURXHI MEN TESHA’U MINHUNNE WE TU’UWI ‘ILEJKE MEN TESHA’U WE MENI EBTEGAJTE MIMMEN ‘AZELTE FELA XHUNAHE ‘ALEJKE DHALIKE ‘EDNA ‘EN TEKARRE ‘A’JUNUHUNNE WE LA JEHZENNE WE JERDEJNE BIMA ‘ATEJTEHUNNE KULLUHUNNE WEL-LAHU JA’LEMU MA FI KULUBIKUM WE KANEL-LAHU ‘ALIMÆN HELIMÆN
52 Prej tash e mbrapa ty nuk të lejohen më gra (të tjera) e as në vend të tyre të marrësh ndonjë tjetër, po edhe sikur të të mahnisë bukuria e tyre, përveç atyre që i ke në posedim (robëreshat), All-llahu është përcjellës ndaj çdo sendi.
LA JEHILLU LEKE EN-NISA’ MIN BA’DU WE LA ‘EN TEBEDDELE BIHINNE MIN ‘EZWAXHIN WE LEW ‘A’XHEBEKE HUSNUHUNNE ‘ILLA MA MELEKET JEMINUKE WE KANEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN REKIBÆN
53 O ju që besuat, mos hyni në shtëpitë e Pejgamberit ndryshe vetëm nëse u lejohet për ndonjë ngrënie e duke mos pritur përgatitjen e saj, por kur të thirreni, atëherë hyni, e kur të jeni ushqyer, atëherë shpërndahuni, duke mos hyrë në bisedë me njëri-tjetrin, vërtet këto (pritja, qëndrimi, biseda) e mundojnë Pejgamberin, por ai turpërohet prej jush; All-llahu nuk i turpërohet realitetit. E kur kërkoni prej tyre (grave të Pejgamberit) ndonjë send, atë kërkojeni pas perdes, kjo është më pastër për zemrat tuaja dhe të tyre. Juve nuk u takon ta mundoni të dërguarin e All-llahut, e as të martoheni kurrë me gratë e tij, pas (vdekjes së) tij. Këto janë tek All-llahu mëkat i madh.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TEDHULU BUJUTE EN-NEBIJI ‘ILLA ‘EN JU’UDHENE LEKUM ‘ILA TA’AMIN GAJRE NADHIRINE ‘INAHU WE LEKIN ‘IDHA DU’ITUM FADHULU FE’IDHA TA’IMTUM FANTESHIRU WE LA MUSTE’NISINE LIHEDITHIN ‘INNE DHALIKUM KANE JU’UDHI EN-NEBIJE FEJESTEHJI MINKUM WEL-LAHU LA JESTEHJI MINEL-HEKKI WE ‘IDHA SE’ELTUMUHUNNE META’ÆN FAS’ELUHUNNE MIN WERA’I HIXHABIN DHALIKUM ‘ETHERU LIKULUBIKUM WE KULUBIHINNE WE MA KANE LEKUM ‘EN TU’UDHU RESULEL-LAHI WE LA ‘EN TENKIHU ‘EZWAXHEHU MIN BA’DIHI ‘EBEDÆN ‘INNE DHALIKUM KANE ‘INDEL-LAHI ‘ADHIMÆN
54 E shprehët ju haptazi ose fshehtazi ndonjë send, s'ka dyshim se All-llahu çdo send e di.
‘IN TUBDU SHEJ’ÆN ‘EW TUHFUHU FE’INNALL-LLAHE KANE BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMÆN
55 Nuk është mëkat për ato (gratë të jenë të pambuluara) ndaj etërve të tyre, as ndaj djemve të tyre, as ndaj vëllezërve të tyre, as ndaj djemve të vëllezërve të tyre, as ndaj djemve të motrave të tyre, as ndaj grave të tyre, e as ndaj robëreshave të tyre. E, frikësohuni (o ju gra) All-llahut, All-llahu është pranë çdo sendi.
LA XHUNAHE ‘ALEJHINNE FI ‘ABA’IHINNE WE LA ‘EBNA’IHINNE WE LA ‘IHWANIHINNE WE LA ‘EBNA’I ‘IHWANIHINNE WE LA ‘EBNA’I ‘EHAWATIHINNE WE LA NISA’IHINNE WE LA MA MELEKET ‘EJMANUHUNNE WE ETTEKINEL-LAHE ‘INNALL-LLAHE KANE ‘ALA KULLI SHEJ’IN SHEHIDÆN
56 Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhërojeni pra atë (duke rënë salavatë) dhe përshëndeteni me selam.
‘INNALL-LLAHE WE MELA’IKETEHU JUSELLUNE ‘ALA EN-NEBIJI JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU SELLU ‘ALEJHI WE SELLIMU TESLIMÆN
57 E s'ka dyshim se ata janë të cilët e fyejnë All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ata i ka mallkuar All-llahu në Dunja e në Ahiret dhe për ta ka përgatitur një dënim të dhembshëm.
‘INNEL-LEDHINE JU’UDHUNEL-LAHE WE RESULEHU LE’ANEHUMU ELLAHU FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WE ‘E’ADDE LEHUM ‘ADHABÆN MUHINÆN
58 E ata që fyejnë besimtarët dhe besimtaret, për çka ata nuk janë fajtorë, ata kanë ngarkuar veten me një mëkat shumë të madh.
WEL-LEDHINE JU’UDHUNEL-MU’UMININE WEL-MU’UMINATI BIGAJRI MA EKTESEBU FEKADI EHTEMELU BUHTANÆN WE ‘ITHMÆN MUBINÆN
59 O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le t'i vënë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues.
JA ‘EJJUHA EN-NEBIJU KUL LI’ZWAXHIKE WE BENATIKE WE NISA’IL-MU’UMININE JUDNINE ‘ALEJHINNE MIN XHELABIBIHINNE DHALIKE ‘EDNA ‘EN JU’REFNE FELA JU’UDHEJNE WE KANEL-LAHU GAFURÆN REHIMÆN
60 Po nëse hipokritët dhe ata që kanë zemra të sëmura, dhe ata që përhapin gënjeshtra në Medine, nuk ndalen, Ne do të bëjmë që ti të dominosh mbi ta e pastaj ata nuk do të jenë fqinj me ty në të, vetëm një kohë të shkurtër.
LE’IN LEM JENTEHIL-MUNAFIKUNE WEL-LEDHINE FI KULUBIHIM MEREDUN WEL-MURXHIFUNE FIL-MEDINETI LENUGRIJENNEKE BIHIM THUMME LA JUXHAWIRUNEKE FIHA ‘ILLA KALILÆN
61 (Do të jenë) Të mallkuar, kudo që të ndeshen, do të kapen dhe do të mbyten.
MEL’UNINE ‘EJNEMA THUKIFU ‘UHIDHU WE KUTTILU TEKTILÆN
62 (Ky është) Ligji i All-llahut edhe ndër ata që ishin më parë, e në ligjin e All-llahut nuk mund të gjesh ndryshim.
SUNNETEL-LAHI FIL-LEDHINE HALEW MIN KABLU WE LEN TEXHIDE LISUNNETI ELLAHI TEBDILÆN
63 Njerëzit të pyesin për kijametin (katastrofën) e ti thuaj: "Për atë di vetëm All-llahu! E, ku mund ta dish ti, ai ndoshta është afër!"
JES’ELUKE EN-NASU ‘ANI ES-SA’ATI KUL ‘INNEMA ‘ILMUHA ‘INDEL-LAHI WE MA JUDRIKE LE’ALLE ES-SA’ATE TEKUNU KARIBÆN
64 All-llahu i ka mallkuar jobesimtarët dhe për ta ka përgatitur zjarr të ndezur fort.
‘INNALL-LLAHE LE’ANEL-KAFIRINE WE ‘E’ADDE LEHUM SA’IRÆN
65 Aty do të mbesin përgjithmonë dhe nuk do të gjejnë kë t'i mbrojë apo t'i ndihmojë.
HALIDINE FIHA ‘EBEDÆN LA JEXHIDUNE WELIJÆN WE LA NESIRÆN
66 "Ditën kur fytyrat e tyre do të përmbysen në zjarr e thonë: "Të mjerët ne, ta kishim adhuruar All-llahun e respektuar të dërguarin!
JEWME TUKALLEBU WUXHUHUHUM FI EN-NARI JEKULUNE JA LEJTENA ‘ETA’NA ELLAHE WE ‘ETA’NA ER-RESULA
67 Dhe thonë: "Zoti ynë, ne i dëgjuam udhëheqësit tanë dhe të parët tanë, por ata na shmangën nga rruga e drejtë".
WE KALU REBBENA ‘INNA ‘ETA’NA SADETENA WE KUBERA’ENA FE’EDELLUNA ES-SEBILA
68 Zoti ynë, jepu atyre dënim të dyfishtë dhe mallkoi ata si është më së keqi!
REBBENA ‘ATIHIM DI’FEJNI MINEL-’ADHABI WEL-’ANHUM LA’NÆN KEBIRÆN
69 O ju që keni besuar, mos u bëni si ata që e ofenduan Musain, e All-llahu e pastroi atë nga ajo që i thanë. Ai tek All-llahu ishte me famë.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TEKUNU KALLEDHINE ‘ADHEW MUSA FEBERRE’EHU ELLAHU MIMMA KALU WE KANE ‘INDEL-LAHI WEXHIHÆN
70 O ju besimtarë, pëmbajuni mësimeve të All-llahut dhe thuani fjalë të drejta.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ETTEKU ELLAHE WE KULU KAWLÆN SEDIDÆN
71 Ai (All-llahu) iu mundëson të bëni vepra të mira, ju shlyen juve mëkatet tuaja, e kush respekton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një sukses të madh.
JUSLIH LEKUM ‘A’MALEKUM WE JEGFIR LEKUM DHUNUBEKUM WE MEN JUTI’I ELLAHE WE RESULEHU FEKAD FAZE FEWZÆN ‘ADHIMÆN
72 Ne ua ofruam amanetin (obligimet) qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën ta marrin përsipër atë dhe u frikësuan prej tij, ndërsa njeriu atë e mori mbi vete; dhe ai i bëri padrejt vetes, dhe ishte i padijshëm.
‘INNA ‘AREDNAL-’EMANETE ‘ALA ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WEL-XHIBALI FE’EBEJNE ‘EN JEHMILNEHA WE ‘ESHFEKNE MINHA WE HEMELEHAL-’INSANU ‘INNEHU KANE DHELUMÆN XHEHULÆN
73 (Njeriu e mori përsipër) Ashtu që All-llahu të ndëshkojë hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët dhe idhujtaret, e t'u falë besimtarëve dhe besimtareve. All-llahu është Ai që falë shumë dhe është mëshirues.
LIJU’ADHDHIBEL-LAHUL-MUNAFIKINE WEL-MUNAFIKATI WEL-MUSHRIKINE WEL-MUSHRIKATI WE JETUBEL-LAHU ‘ALEL-MU’UMININE WEL-MU’UMINATI WE KANEL-LAHU GAFURÆN REHIMÆN