Surja Lukman indeksuar me numër 31 , numri i ajeteve 34
1 Elif, Lam, Mim.
‘ELIF-LAM-MIM
2 Ato janë ajete të librit me plot urtësi të përsosur.
TILKE ‘AJATUL-KITABIL-HEKIMI
3 E që janë udhëzim e mëshirë për ata që janë punëmirë.
HUDEN WE REHMETEN LILMUHSININE
4 Të cilët rregullisht e falin namazin dhe e japin zeqatin dhe ata, e mu ata janë të plotbindur për botën tjetër (Ahiretin).
EL-LEDHINE JUKIMUNE ES-SELÆTE WE JU’UTUNE EZ-ZEKÆTE WE HUM BIL-’AHIRETI HUM JUKINUNE
5 Të tillët janë të udhëzuar në një rrugë të qartë prej Zotit të vet dhe ata janë fatlumë.
‘ULA’IKE ‘ALA HUDEN MIN RABBIHIM WE ‘ULA’IKE HUMUL-MUFLIHUNE
6 Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e me qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës së All-llahut pa pasur kurrfarë fakti dhe për t'i marrë ato (ajetet e) All-llahut si tallje. Për ta me siguri është përgatitur dënim i turpshëm.
WE MINE EN-NASI MEN JESHTERI LEHWEL-HEDITHI LIJUDILLE ‘AN SEBILI ELLAHI BIGAJRI ‘ILMIN WE JETTEHIDHEHA HUZUEN ‘ULE’IKE LEHUM ‘ADHABUN MUHINUN
7 E kur i lexohen atij ajetet Tona, ai kthehet kryelartë dhe bëhet sikur nuk i ka dëgjuar ato, bëhet sikur në veshët e tij ka shurdhim të rëndë, pra, ti përgëzoje atë me një dënim të dhembshëm.
WE ‘IDHA TUTLA ‘ALEJHI ‘AJATUNA WELLA MUSTEKBIRÆN KE’EN LEM JESMA’HA KE’ENNE FI ‘UDHUNEJHI WEKRÆN FEBESHSHIRHU BI’ADHABIN ‘ELIMIN
8 E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë xhennetet e begatshme,
‘INNEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI LEHUM XHENNATU EN-NA’IMI
9 që në to janë përgjithmonë. Premtimi i All-llahut i prerë, e Ai është i gjithfuqishmi, i urti.
HALIDINE FIHA WA’DEL-LAHI HEKKÆN WE HUWEL-’AZIZUL-HEKIMU
10 Ai i krijoi qiejt pa shtylla, sikurse po i shihni, e në tokë vendosi kodra të rënda që të mos luajë vendi bashkë me ju, e nëpër të shpërndau nga të gjitha gjallesat, dhe nga qielli Ne kemi lëshuar shi e kemi bërë të mbijnë në të nga të gjitha llojet më të dobishme.
HALEKA ES-SEMAWATI BIGAJRI ‘AMEDIN TEREWNEHA WE ‘ELKA FIL-’ERDI REWASIJE ‘EN TEMIDE BIKUM WE BETHTHE FIHA MIN KULLI DABBETIN WE ‘ENZELNA MINE ES-SEMA’I MA’EN FE’ENBETNA FIHA MIN KULLI ZEWXHIN KERIMIN
11 Kjo është vepër e krijimit të All-llahut, e më tregoni pra mua se ç'krijuan ata të tjerët pos Tij. Jo, asgjë, pra, idhujtarët janë në një humbje të pafund.
HADHA HALKU ELLAHI FE’ERUNI MADHA HALEKAL-LEDHINE MIN DUNIHI BELI EDH-DHALIMUNE FI DELALIN MUBININ
12 Ne i patëm dhënë Llukmanit mençuri të përsosur (e i thamë): Të falënderosh All-llahun, e kush falënderon, e mira e atij falënderimi i takon atij, e kush refuzon (edhe ai e ka për vete), në të vërtetë, All-llahu nuk ka nevojë (për falënderimin e tij) pse Ai vetë është i lavdishëm.
WE LEKAD ‘ATEJNA LUKMANEL-HIKMETE ‘ENI ESHKUR LILLAHI WE MEN JESHKUR FE’INNEMA JESHKURU LINEFSIHI WE MEN KEFERE FE’INNALL-LLAHE GANIJUN HEMIDUN
13 (përkujtoju popullit tënd) Kur Llukmani duke e këshilluar, birit të vet i tha: "O djali im, mos i përshkruaj All-llahut shok, sepse idhujtaria është padrejtësi më e madhe!"
WE ‘IDH KALE LUKMANU LIABNIHI WE HUWE JA’IDHUHU JA BUNEJJE LA TUSHRIK BILLAHI ‘INNE ESH-SHIRKE LEDHULMUN ‘ADHIMUN
14 Ne njeriun e kemi urdhëruar për (sjellje të mira ndaj) prindit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi dhe pas dy viteve ia ndau gjinin. (E porositëm) Të jeshë mirënjohës ndaj Meje dhe ndaj dy prindërve tu, pse vetëm tek Unë është kthimi juaj.
WE WESSEJNAL-’INSANE BIWALIDEJHI HEMELET/HU ‘UMMUHU WEHNÆN ‘ALA WEHNIN WE FISALUHU FI ‘AMEJNI ‘ENI ESHKUR LI WE LIWALIDEJKE ‘ILEJJEL-MESIRU
15 E nëse ata të dy tentojnë që ti të më përshkruash Mua shok, për çka ti nuk ke kurrfarë fakti, atëherë mos i respekto ata, po në çështjet e jetës së kësaj bote të keshë mirëkuptim ndaj tyre, e ti ndiqe rrugën e atij që është i kthyer kah Unë, mandej kthimi juaj është tek Unë, e Unë do t'ju njoftoj për atë që keni punuar.
WE ‘IN XHAHEDAKE ‘ALA ‘EN TUSHRIKE BI MA LEJSE LEKE BIHI ‘ILMUN FELA TUTI’HUMA WE SAHIBHUMA FI ED-DUNJA MA’RUFÆN WE ETTEBI’ SEBILE MEN ‘ENABE ‘ILEJJE THUMME ‘ILEJJE MERXHI’UKUM FE’UNEBBI’UKUM BIMA KUNTUM TA’MELUNE
16 O djali im, s'ka dyshim se edhe nëse ajo (vepra) peshon sa kokrra e lirit, e të jetë e fshehur në rrasë guri, ose në qiej apo në tokë, All-llahu do ta sjellë atë, se All-llahu është i butë dhe hollësisht i informuar.
JA BUNEJJE ‘INNEHA ‘IN TEKUN MITHKALE HEBBETIN MIN HARDELIN FETEKUN FI SEHRETIN ‘EW FI ES-SEMAWATI ‘EW FIL-’ERDI JE’TI BIHALLAHU ‘INNALL-LLAHE LETIFUN HABIRUN
17 O djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo nga të këqijat, përballo me durim çdo gjë që të godet, vërtet, këto janë nga çështjet më të preferuara.
JA BUNEJJE ‘EKIMI ES-SELÆTE WE ‘MUR BIL-MA’RUFI WE ENHE ‘ANIL-MUNKERI WE ESBIR ‘ALA MA ‘ESABEKE ‘INNE DHALIKE MIN ‘AZMIL-’UMURI
18 Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve, mos ec nëpër tokë kryelartë, se All-llahu nuk e do asnjë mendjemadh e që shumë lavdërohet.
WE LA TUSA’’IR HADDEKE LILNNASI WE LA TEMSHI FIL-’ERDI MEREHÆN ‘INNALL-LLAHE LA JUHIBBU KULLE MUHTALIN FEHURIN
19 Të jesh i matur në ecjen tënde, ule zërin tënd, se zëri më i egër është zëri i gomarit.
WAKSID FI MESHJIKE WE EGDUD MIN SEWTIKE ‘INNE ‘ENKEREL-’ESWATI LESEWTUL-HEMIRI
20 A nuk e dini ju se All-llahu nënshtroi për të mirën tuaj ç'ka në qiej e ç'ka në tokë dhe plotësoi ndaj jush të mirat e Tij të dukshme e të fshehta, e megjithatë prej njerëzve ka që polemizojnë çështjen e All-llahut duke mos pasur as dituri, duke mos qenë i udhëzuar dhe duke mos pasur libër të ndritshëm.
‘ELEM TEREW ‘ENNEL-LAHE SEHHARE LEKUM MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI WE ‘ESBEGA ‘ALEJKUM NI’AMEHU DHAHIRETEN WE BATINETEN WE MINE EN-NASI MEN JUXHADILU FI ELLAHI BIGAJRI ‘ILMIN WE LA HUDEN WE LA KITABIN MUNIRIN
21 "Dhe kur atyre u thuhet: "Pasoni atë që e shpall All-llahu" ata thonë: "Jo, ne ndjekim atë që gjetëm tek prindërit tanë!" E edhe sikur djalli t'i kishte thirrur ata në dënimin e zjarrtë!
WE ‘IDHA KILE LEHUMU ETTEBI’U MA ‘ENZELEL-LAHU KALU BEL NETTEBI’U MA WEXHEDNA ‘ALEJHI ‘ABA’ENA ‘EWELEW KANE ESH-SHEJTANU JED’UHUM ‘ILA ‘ADHABI ES-SA’IRI
22 E kush ia dorëzon veten All-llahut duke qenë edhe punëmirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurt dhe vetëm tek All-llahu është përfundimi i çështjeve.
WE MEN JUSLIM WEXHHEHU ‘ILA ELLAHI WE HUWE MUHSINUN FEKADI ESTEMSEKE BIL-’URWETIL-WUTHKA WE ‘ILA ELLAHI ‘AKIBETUL-’UMURI
23 Ty mos të brengos mosbesimi i atij që nuk beson, kthimi i tyre është vetëm tek Ne, e për atë që vepruan, Ne do t'u tregojmë. All-llahu vërtet është i dijshëm për atë që mbajnë në zemra.
WE MEN KEFERE FELA JEHZUNKE KUFRUHU ‘ILEJNA MERXHI’UHUM FENUNEBBI’UHUM BIMA ‘AMILU ‘INNALL-LLAHE ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
24 Ne u japim të jetojnë pak (në këtë botë), e pastaj i shtrëngojmë ata me një dënim të rëndë.
NUMETTI’UHUM KALILÆN THUMME NEDTERRUHUM ‘ILA ‘ADHABIN GALIDHIN
25 Nëse ti i pyet ata: Kush krijoi qiejt e tokën? Me siguri do të thonë: "All-llahu!" Thuaj: "All-llahut i qoftë lavdërimi!" Por shumica e tyre nuk dinë.
WE LE’IN SE’ELTEHUM MEN HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE LEJEKULUNNEL-LAHU KULIL-HEMDU LILLAHI BEL ‘EKTHERUHUM LA JA’LEMUNE
26 Vetëm të All-llahut janë të gjitha që gjenden në qiej e në tokë; All-llahu është Ai që s'ka nevojë dhe është i lavdishëm.
LILLAHI MA FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI ‘INNALL-LLAHE HUWEL-GANIJUL-HEMIDU
27 Sikur të gjithë drutë në tokë të jenë lapsa dhe sikur detit t'i shtohen edhe shtatë dete (e të jenë me ngjyrë), nuk do të mbaronin fjalët e All-llahut (do të shteroheshin detet, do të soseshin lapsat, e jo mrekullitë e Zotit). All-llahu është ngadhënjyesi i urtë.
WE LEW ‘ENNEMA FIL-’ERDI MIN SHEXHERETIN ‘EKLAMUN WEL-BEHRU JEMUDDUHU MIN BA’DIHI SEB’ATU ‘EBHURIN MA NEFIDET KELIMATU ELLAHI ‘INNALL-LLAHE ‘AZIZUN HEKIMUN
28 Krijimi dhe ringjallja juaj nuk është më e rëndë se krijimi i një qenieje (një njeriu); vërtet, All-llahu është që i dëgjon e i sheh veprat e njerëzve.
MA HALKUKUM WE LA BA’THUKUM ‘ILLA KENEFSIN WAHIDETIN ‘INNALL-LLAHE SEMI’UN BESIRUN
29 A nuk e di se All-llahu e fut (errësirën) natën në ditë dhe e fut (dritën) ditën në natë, dhe Ai i nënshtroi Diellin e Hënën (të lindin e të perëndojnë) dhe secili rrjedh (noton) deri në një afat të caktuar dhe se All-llahu hollësisht është i njohur për atë që veproni.
‘ELEM TERA ‘ENNEL-LAHE JULIXHUL-LEJLE FI EN-NEHARI WE JULIXHU EN-NEHARE FIL-LEJLI WE SEHHARE ESH-SHEMSE WEL-KAMERE KULLUN JEXHRI ‘ILA ‘EXHELIN MUSEMMEN WE ‘ENNEL-LAHE BIMA TA’MELUNE HABIRUN
30 Kjo (dokumenton) se All-llahu është Ai (Zoti) i vërtetë, dhe se ajo që ata adhurojnë pos Tij është gënjeshtër, e All-llahu është Ai i larti, i madhi.
DHALIKE BI’ENNEL-LAHE HUWEL-HEKKU WE ‘ENNE MA JED’UNE MIN DUNIHIL-BATILU WE ‘ENNEL-LAHE HUWEL-’ALIJUL-KEBIRU
31 A nuk e sheh se anijet lundrojnë në saje të mirësisë së All-llahut, e për t'ju treguar juve madhërinë e Tij. Vërtet, edhe në këtë ka argument për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë mirënjohës.
‘ELEM TERA ‘ENNEL-FULKE TEXHRI FIL-BEHRI BINI’METI ELLAHI LIJURIJEKUM MIN ‘AJATIHI ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LIKULLI SEBBARIN SHEKURIN
32 E kur i mbulon ata ndonjë valë si reja, i drejtohen All-llahut sinqerisht me besim vetëm ndaj Tij, e kur i shpëton ata e dalin në tokë, ka disa prej tyre që i mbesin besnikë besimit të drejtë, e faktet Tona nuk i refuzon kush pos të pabesit dhe përbuzësit.
WE ‘IDHA GASHIJEHUM MEWXHUN KALDHDHULELI DE’AW ELLAHE MUHLISINE LEHU ED-DINE FELEMMA NEXHXHAHUM ‘ILAL-BERRI FEMINHUM MUKTESIDUN WE MA JEXHHEDU BI’AJATINA ‘ILLA KULLU HATTARIN KEFURIN
33 O ju njerëz, kini kujdes ndaj Zotit tuaj dhe kini frikë ditës kur prindi nuk mund t'i bëjë dobi fëmijës së vet, e as fëmija nuk mund t'i bëjë dobi asnjë send prindit të vet. Premtimi i All-llahut (për thevab ose azab) është i sigurt, pra të mos ju mashrojë jeta e kësaj bote dhe të mos ju mashrojë ndaj All-llahut djalli mashtrues.
JA ‘EJJUHA EN-NASU ETTEKU REBBEKUM WE EHSHEW JEWMÆN LA JEXHZI WE E-DUN ‘AN WELEDIHI WE LA MEWLUDUN HUWE XHAZIN ‘AN WE E-DIHI SHEJ’ÆN ‘INNE WA’DEL-LAHI HEKKUN FELA TEGURRENNEKUMUL-HEJA ETU ED-DUNJA WE LA JEGURRENNEKUM BILLAHIL-GARURU
34 S'ka dyshim se vetëm All-llahu e di kur do të ndodhë kijameti, Ai e di kur e lëshon shiun. Ai e di se ç'ka në mitra (të nënave), nuk e di kush pos Tij se çka do të ndodhë (çka do të punojë) nesër, dhe askush nuk e di, pos Tij, se në ç'vend (ose kohë) do të vdesë. All-llahu është më i dijshmi, më i njohuri.
‘INNALL-LLAHE ‘INDEHU ‘ILMU ES-SA’ATI WE JUNEZZILUL-GAJTHE WE JA’LEMU MA FIL-’ERHAMI WE MA TEDRI NEFSUN MADHA TEKSIBU GADÆN WE MA TEDRI NEFSUN BI’EJJI ‘ERDIN TEMUTU ‘INNALL-LLAHE ‘ALIMUN HABIRUN