Surja Ali Imran indeksuar me numër 3 , numri i ajeteve 200
1 Elif, Lam, Mim.
‘ELIF-LAM-MIM
2 All-llahu është Një, e nuk ka të adhuruar (Zot) pos Tij, është i përjetshëm, mbikëqyrës.
ELLAHU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWEL-HEJJUL-KAJJUMU
3 Ai ta zbret ty (Muhammed) librin me argument që është vërtetues i librave të mëparshëm. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Inxhilin.
NEZZELE ‘ALEJKEL-KITABE BIL-HEKKI MUSEDDIKÆN LIMA BEJNE JEDEJHI WE ‘ENZELET-TEWRÆTE WEL-’INXHILE
4 Udhërrëfim për njerëz, e zbriti edhe Furkanin (dalluesin e së vërtetës nga gënjeshtra). S'ka dyshim se ata që mohojnë argumentet e All-llahut i pret ndëshkimi i rreptë. All-llahu është ngadhënjyes, shpagimtar.
MIN KABLU HUDEN LILNNASI WE ‘ENZELEL-FURKANE ‘INNEL-LEDHINE KEFERU BI’AJATI ELLAHI LEHUM ‘ADHABUN SHEDIDUN WEL-LAHU ‘AZIZUN DHU ENTIKAMIN
5 S'ka dyshim se All-llahut nuk mund t'i fshihet asgjë në tokë e as në qiell.
‘INNALL-LLAHE LA JEHFA ‘ALEJHI SHEJ’UN FIL-’ERDI WE LA FI ES-SEMA’I
6 Ai është që ju krijon (formon) juve në mitra ashtu si të dojë. S'ka Zot pos Tij, e që është fuqiplotë, i urti.
HUWEL-LEDHI JUSEWWIRUKUM FIL-’ERHAMI KEJFE JESHA’U LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWEL-’AZIZUL-HEKIMU
7 Ai është që ta zbriti librin ty e që në të ka ajete të qarta dhe ato janë bazë e librit, e ka të tjerë që nuk janë krejtësisht të qartë (muteshabih). E ata, që në zemrat e tyre kanë anim kah e shtrembëta, ata gjurmojnë atë që nuk është krejt e qartë për të shkaktuar huti, e kinse kërkojnë komentin e tyre. Po, pos All-llahut askush nuk e di domethënien e tyre të saktë. Dijetarët e pajisur me dituri thonë: "Ne u kemi besuar atij (atyre që janë të paqarta), të gjitha janë nga Zoti ynë"! Por këtë e kuptojnë vetëm ata që janë të zotët e mendjes.
HUWEL-LEDHI ‘ENZELE ‘ALEJKEL-KITABE MINHU ‘AJATUN MUHKEMATUN HUNNE ‘UMMUL-KITABI WE ‘UHARU MUTESHABIHATUN FE’EMMAL-LEDHINE FI KULUBIHIM ZEJGUN FEJETTEBI’UNE MA TESHABEHE MINHU EBTIGA’EL-FITNETI WE EBTIGA’E TE’WILIHI WE MA JA’LEMU TE’WILEHU ‘ILLALLAHU WE ER-RASIHUNE FIL-’ILMI JEKULUNE ‘AMENNA BIHI KULLUN MIN ‘INDI RABBINA WE MA JEDHDHEKKERU ‘ILLA ‘ULUL-’ELBABI
8 "Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh".
REBBENA LA TUZIG KULUBENA BA’DE ‘IDH HEDEJTENA WE HEB LENA MIN LEDUNKE REHMETEN ‘INNEKE ‘ENTEL-WEHHABU
9 "Zoti ynë Ti je ai që në një ditë do t'i tubosh njerëzit, ditë që për të cilën nuk ka dyshim. All-llahu nuk e shkelë premtimin e vet".
REBBENA ‘INNEKE XHAMI’U EN-NASI LIJEWMIN LA REJBE FIHI ‘INNALL-LLAHE LA JUHLIFUL-MI’ADE
10 Është e vërtetë se atyre që nuk besuan nuk do t'u vlejë asgjë para All-llahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata vetë janë lëndë e zjarrit.
‘INNEL-LEDHINE KEFERU LEN TUGNIJE ‘ANHUM ‘EMWALUHUM WE LA ‘EWLADUHUM MINEL-LAHI SHEJ’ÆN WE ‘ULA’IKE HUM WE KUDU EN-NARI
11 Si gjendja e pasardhësve të faraonit dhe e atyre që ishin para tyre, që përgënjeshtruan argumentet tona, e All-llahu i shkatërroi me fajet e tyre, All-llahu ndëshkon shumë ashpër.
KEDE’BI ‘ALI FIR’AWNE WEL-LEDHINE MIN KABLIHIM KEDHDHEBU BI’AJATINA FE’EHADHEHUMU ELLAHU BIDHUNUBIHIM WEL-LAHU SHEDIDUL-’IKABI
12 Thuaju atyre që nuk besuan: "Do të jeni të mposhtur (në këtë jetë) dhe do të hidheni në xhehennem. Sa i shëmtuar është ai djep (shtrat)".
KUL LILLEDHINE KEFERU SETUGLEBUNE WE TUHSHERUNE ‘ILA XHEHENNEME WE BI’SEL-MIHADU
13 Ju (jehudi) patët një përvojë të madhe në ato dy grupe që u konfrontuat ndërmjet vete. Njëri grup luftonte në rrugën e All-llahut, e tjetri ishte pabesimtar, dhe me shikimin e syve të tyre i shihnin se ishin dy herë më shumë se besimtarët. Po, All-llahu me ndihmën e vet përforcon atë që do. Vërtet, në këtë është një përvojë e madhe për ata që kanë mendje të kthjellët.
KAD KANE LEKUM ‘AJETUN FI FI’ETEJNIT-TEKATA FI’ETUN TUKATILU FI SEBILI ELLAHI WE ‘UHRA KAFIRETUN JEREWNEHUM MITHLEJHIM RE’JEL-’AJNI WEL-LAHU JU’UEJJIDU BINESRIHI MEN JESHA’U ‘INNE FI DHALIKE LA’IBRETEN LI’WLIL-’EBSARI
14 Njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, djemve e ndaj pasurisë së grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, bagëtisë e bujqësisë. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po tek All-llahu është e ardhmja më e mirë.
ZUJJINE LILNNASI HUBBU ESH-SHEHEWATI MINE EN-NISA’ WEL-BENINE WEL-KANATIRIL-MUKANTERETI MINE EDH-DHEHEBI WEL-FIDDETI WEL-HAJLIL-MUSEWWEMETI WEL-’EN’AMI WEL-HERTHI DHALIKE META’UL-HEJÆTI ED-DUNJA WEL-LAHU ‘INDEHU HUSNUL-ME’ABI
15 Thuaj: "A t'ju kumtoj për diç shumë më të mirë se ato (kënaqësitë e Dunjasë)? Për ata që janë ruajtur, ata kanë tek Zoti i tyre xhennete nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe aty do të jenë përgjithmonë, kanë bashkëshorte të pastra e gëzojnë edhe kënaqësinë e All-llahut. All-llahu është i kujdesshëm për robtë".
KUL ‘E’UUNEBBI’UKUM BIHAJRIN MIN DHALIKUM LILLEDHINE ETTEKAW ‘INDE RABBIHIM XHENNATUN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA WE ‘EZWAXHUN MUTEHHERETUN WE RIDWANUN MINEL-LAHI WEL-LAHU BESIRUN BIL-’IBADI
16 Ata të cilët thonë: "Zoti ynë, ne sinqerisht besuam, na i falë mëkatet tona na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit"!
EL-LEDHINE JEKULUNE REBBENA ‘INNENA ‘AMENNA FAGFIR LENA DHUNUBENA WE KINA ‘ADHABE EN-NARI
17 Dhe ata që janë të durueshëm, të drejtë, të devotshëm e dorëdhënës dhe të cilët në kohën e agimit (syfyrit) kërkojnë ndjesë.
ES-SABIRINE WE ES-SADIKINE WEL-KANITINE WEL-MUNFIKINE WEL-MUSTEGFIRINE BIL-’ESHARI
18 All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, Fuqiplotit e të Urtit.
SHEHIDEL-LAHU ‘ENNEHU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE WEL-MELA’IKETU WE ‘ULUL-’ILMI KA’IMÆN BIL-KISTI LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWEL-’AZIZUL-HEKIMU
19 Feja e pranueshme tek All-llahu është Islami, e atyre që u është dhënë libri, pasi mësuan për të vërtetën, vetëm nga zilia mes vete kundërshtuan. E kush mohon argumentet e All-llahut, le ta dijë se All-llahu shpejtë do t'i japë llogarinë.
‘INNE ED-DINE ‘INDEL-LAHIL-’ISLAMU WE MA EHTELEFEL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE ‘ILLA MIN BA’DI MA XHA’EHUMUL-’ILMU BEGJÆN BEJNEHUM WE MEN JEKFUR BI’AJATI ELLAHI FE’INNALL-LLAHE SERI’UL-HISABI
20 E nëse ata polemizojnë me ty, ti thuaj: "Unë me tërë qenien time i jam dorëzuar All-llahut, e edhe ithtarët e mij"! E thuaju edhe atyre që u është dhënë libri dhe injorantëve: "A pranuat fenë islame"? Nëse e pranuan islamin, atëherë e kanë gjetur të vërtetën, e nëse refuzojnë, ti ke për obligim vetëm t'u kumunikosh; All-llahu i di shumë mirë punët e robëve.
FE’IN HAXHXHUKE FEKUL ‘ESLEMTU WEXHHIJE LILLAHI WE MENI ETTEBE’ANI WE KUL LILLEDHINE ‘UTUL-KITABE WEL-’UMMIJINE ‘E’ESLEMTUM FE’IN ‘ESLEMU FEKADI EHTEDEW WE ‘IN TEWELLEW FE’INNEMA ‘ALEJKEL-BELAGU WEL-LAHU BESIRUN BIL-’IBADI
21 Ata që mohojnë argumentet e All-llahut, mbysin pejgamberët pa farë të drejte, mbysin edhe njerëz që këshillojnë për të drejtën, ti ata lajmëroi për një ndëshkim të dhëmbshëm e pikëllues.
‘INNEL-LEDHINE JEKFURUNE BI’AJATI ELLAHI WE JEKTULUNE EN-NEBIJINE BIGAJRI HEKKIN WE JEKTULUNEL-LEDHINE JE’MURUNE BIL-KISTI MINE EN-NASI FEBESHSHIRHUM BI’ADHABIN ‘ELIMIN
22 Ata veprat e tyre i asgjësuan në këtë botë dhe në botën tjetër, ata nuk kanë ndonjë mbrojtës.
‘ULA’IKEL-LEDHINE HEBITET ‘A’MALUHUM FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WE MA LEHUM MIN NASIRINE
23 A nuk i sheh ti ata, të cilëve u është dhënë mjaft nga libri, kur thirrën që ndërmjet tyre të gjykojë libri i All-llahut, se si një grup prej tyre prapësohet. Ata janë refuzues.
‘ELEM TERE ‘ILAL-LEDHINE ‘UTU NESIBÆN MINEL-KITABI JUD’AWNE ‘ILA KITABI ELLAHI LIJEHKUME BEJNEHUM THUMME JETEWELLA FERIKUN MINHUM WE HUM MU’RIDUNE
24 E atë (e bënin) ngase ata thonin: "Neve nuk do të na djegë zjarri vetëm për pak ditë të numëruara, e ajo që shpifën për fenë e tyre, i mashtroi keq".
DHALIKE BI’ENNEHUM KALU LEN TEMESSENA EN-NARU ‘ILLA ‘EJJAMÆN MA’DUDATIN WE GARREHUM FI DINIHIM MA KANU JEFTERUNE
25 E, si do të jetë gjendja e tyre kur Ne do t'i tubojmë ata një ditë, për të cilën nuk ka dyshim dhe çdo njeriu do t'i ofrohet ajo që e ka fituar, duke mos iu bërë atyre kurrnjë e padrejtë.
FEKEJFE ‘IDHA XHEMA’NAHUM LIJEWMIN LA REJBE FIHI WE WUFFIJET KULLU NEFSIN MA KESEBET WE HUM LA JUDHLEMUNE
26 Thuaj: "O All-llah, Sundues i çdo sendi, Ti ia jep pushtetin atij që do, Ti ia heq prej dore pushtetin atij që do, e lartëson atë që do dhe e përul atë që do. Çdo e mirë është vetëm në dorën Tënde, vërtet, Ti ke mundësi për çdo gjë"!
KULIL-LEHUMME MALIKEL-MULKI TU’UTIL-MULKE MEN TESHA’U WE TENZI’UL-MULKE MIMMEN TESHA’U WE TU’IZZU MEN TESHA’U WE TUDHILLU MEN TESHA’U BIJEDIKEL-HAJRU ‘INNEKE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
27 Ti e fute natën në ditë dhe Ti e fute ditën në natë, Ti nxjerr nga i vdekuri të gjallin dhe nga i gjalli të vdekurin dhe Ti e begaton pa masë atë që do!
TULIXHUL-LEJLE FI EN-NEHARI WE TULIXHU EN-NEHARE FIL-LEJLI WE TUHRIXHUL-HEJJE MINEL-MEJJITI WE TUHRIXHUL-MEJJITE MINEL-HEJJI WE TERZUKU MEN TESHA’U BIGAJRI HISABIN
28 Besimtarët të mos i miqësojnë mosbesimtarët, e t'i lënë anash besimtarët. E kush bën atë, ai nga feja e All-llahut nuk ka asgjë, përveç nëse është për qëllim ruajtja prej të keqes së tyre. All-llahu ua tërheq vërejtjen me dënim prej Tij, pse vetëm tek All-llahu është e ardhmja.
LA JETTEHIDHIL-MU’UMINUNEL-KAFIRINE ‘EWLIJA’E MIN DUNIL-MU’UMININE WE MEN JEF’AL DHALIKE FELEJSE MINEL-LAHI FI SHEJ’IN ‘ILLA ‘EN TETTEKU MINHUM TUKÆTEN WE JUHEDHDHIRUKUMU ELLAHU NEFSEHU WE ‘ILA ELLAHIL-MESIRU
29 Thuaj: "Edhe nëse e fshehni atë që keni në zemrat tuaja ose e publikoni, All-llahu e di atë, Ai di gjithçka ka në qiej e ç'ka në tokë; All-llahu është i plotfuqishëm për çdo send".
KUL ‘IN TUHFU MA FI SUDURIKUM ‘EW TUBDUHU JA’LEMHU ELLAHU WE JA’LEMU MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI WEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
30 Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi mirë ose keq, e për atë të keqe që bëri, do të dëshirojë që në mes tij dhe në mes të asaj të jetë një distancë shumë e madhe (e mos ta shohë). All-llahu u jep të frikësohen prej dënimit që vjen prej Tij, megjithëqë All-llahu është i mëshirshëm ndaj robërve.
JEWME TEXHIDU KULLU NEFSIN MA ‘AMILET MIN HAJRIN MUHDERÆN WE MA ‘AMILET MIN SU’IN TEWEDDU LEW ‘ENNE BEJNEHA WE BEJNEHU ‘EMEDÆN BA’IDÆN WE JUHEDHDHIRUKUMU ELLAHU NEFSEHU WEL-LAHU RE’UFUN BIL-’IBADI
31 Thuaj: "Nëse e doni All-llahun, atëherë ejani pas meje që All-llahu t'ju dojë, t'ju falë mëkatet tuaja, se All-llahu është që fal shumë, mëshiron shumë".
KUL ‘IN KUNTUM TUHIBBUNEL-LAHE FE ETTEBI’UNI JUHBIBKUMU ELLAHU WE JEGFIR LEKUM DHUNUBEKUM WEL-LAHU GAFURUN REHIMUN
32 Thuaj: "Bindjuni All-llahut dhe të dërguarit, e nëse ata refuzojnë, atëherë All-llahu nuk i do pabesimtarët "!
KUL ‘ETI’U ELLAHE WE ER-RESULE FE’IN TEWELLEW FE’INNALL-LLAHE LA JUHIBBUL-KAFIRINE
33 All-llahu e zgjodhi (pejgamber) Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit mbi popujt tjerë (të asaj kohe).
‘INNALL-LLAHE ESTEFA ‘ADEME WE NUHÆN WE ‘ALE ‘IBRAHIME WE ‘ALE ‘IMRAN ‘ALEL-’ALEMINE
34 Që janë pasardhës njëri prej tjetrit. All-llahu dëgjon gjithçka dhe i di të gjitha.
DHURRIJETEN BA’DUHA MIN BA’DIN WEL-LAHU SEMI’UN ‘ALIMUN
35 (Përkujtohu) Kur gruaja e Imranit pat thënë: "Zoti im, unë këtë që është në barkun tim, vendosa ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin Tënd, pra pranoje këtë prej meje, vertet Ti je Ai që dëgjon e di"!
‘IDH KALETI EMRE’ETU ‘IMRANE RABBI ‘INNI NEDHERTU LEKE MA FI BETNI MUHERRERÆN FETEKABBEL MINNI ‘INNEKE ‘ENTE ES-SEMI’UL-’ALIMU
36 E kur ajo e lindi tha: "Zoti im, unë e linda femër"! Po All-llahu e di më së miri atë që ajo e lindi. E mashkulli nuk është si femra. "Dhe unë e emërtova atë Merjeme, e atë dhe pasardhësit e saj po t'i lë Ty në mbrojtje prej djallit të mallkuar".
FELEMMA WEDE’AT/HA KALET RABBI ‘INNI WEDA’TUHA ‘UNTHA WEL-LAHU ‘A’LEMU BIMA WEDE’AT WE LEJSE EDH-DHEKERU KAL’UNTHA WE ‘INNI SEMMEJTUHA MERJEME WE ‘INNI ‘U’IDHUHA BIKE WE DHURRIJETEHA MINE ESH-SHEJTANI ER-REXHIMI
37 Zoti i saj e pranoi premtimin e saj ashtu si është më mirë, e rriti me një edukatë të mirë e të plotë dhe e vuri nën kujdesin e Zekirijasë. Sa herë që hynte Zekirijaja në mihrabin (dhomën) e saj, gjente te ajo ushqim e thoshte: "Oj Merjeme, prej nga ty ky ushqim"? Ajo i thonte: "Ai është nga All-llahu, se All-llahu atë që do pa masë e furnizon"!
FETEKABBELEHA REBBUHA BIKABULIN HESENIN WE ‘ENBETEHA NEBATÆN HESENÆN WE KEFFELEHA ZEKERIJA KULLEMA DEHALE ‘ALEJHA ZEKERIJAL-MIHRABE WEXHEDE ‘INDEHA RIZKÆN KALE JA MERJEMU ‘ENNA LEKI HADHA KALET HUWE MIN ‘INDI ELLAHI ‘INNALL-LLAHE JERZUKU MEN JESHA’U BIGAJRI HISABIN
38 Aty në atë moment Zekirijaja e lut Zotin e tij e thotë: "Zoti im, më falë edhe mua nga ana Juaj një pasardhës (fëmijë) të mirë, vërtet, Ti je dëgjues i lutjes"!
HUNALIKE DA’A ZEKERIJA REBBEHU KALE RABBI HEB LI MIN LEDUNKE DHURRIJETEN TEJJIBETEN ‘INNEKE SEMI’U ED-DU’A’I
39 E duke u falur ai në faltore, engjëjt e thërrasin: "All-llahu të përgëzon ty me Jahjanë, që do të vërtetojë fjalën (Isain) e ardhur nga All-llahu, e që do të jetë prijës i matur dhe pejgamber nga të dalluarit"!
FENADET/HUL-MELA’IKETU WE HUWE KA’IMUN JUSELLI FIL-MIHRABI ‘ENNEL-LAHE JUBESHSHIRUKE BIJEHJA MUSEDDIKÆN BIKELIMETIN MINEL-LAHI WE SEJJIDÆN WE HESURÆN WE NEBIJÆN MINE ES-SALIHINE
40 Ai (Zekirijaja) tha: "Zoti im, si mund të kem unë djalë kur mua më ka arritur pleqëria dhe shoqja ime beronjë (sterile)"? Tha (All-llahu): "Kështu,All-llahu punon çka të dojë"!
KALE RABBI ‘ENNA JEKUNU LI GULAMUN WE KAD BELEGANIJEL-KIBERU WE EMRE’ETI ‘AKIRUN KALE KEDHALIKEL-LAHU JEF’ALU MA JESHA’U
41 Ai (Zekirijaja) tha: "Zoti im më jep mua një shenjë"! Shenja e jote - tha Ai - është që tri ditë nuk do të mund t'u flasësh njerëzve, pos me gjeste (mimikë), e ti përmende shumë Zotin tënd dhe madhëroje mbrëmje e mëngjes"!
KALE RABBI EXH’AL LI ‘AJETEN KALE ‘AJETUKE ‘ELLA TUKELLIME EN-NASE THELATHETE ‘EJJAMIN ‘ILLA REMZÆN WE EDHKUR REBBEKE KETHIRÆN WE SEBBIH BIL-’ASHIJI WEL-’IBKARI
42 Përkujto kur engjëjt i thanë: "Oj Mejreme, All-llahu të dalloi ty (me besim e karakter), të pastroi (nga shpifjet ebreje) dhe të lartësoi mbi gratë e botës".
WE ‘IDH KALETIL-MELA’IKETU JA MERJEMU ‘INNALL-LLAHE ESTEFAKI WE TEHHEREKI WE ESTEFAKI ‘ALA NISA’IL-’ALEMINE
43 "Oj Mejreme, vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënd, bën sexhde dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen"!
JA MERJEMU EKNUTI LIREBBIKI WE ESXHUDI WE ERKA’I ME’A ER-RAKI’INE
44 "Këto janë nga lajmet e fshehta (të hershme) që po t'i shpallim ty. Ti nuk ishe ndër ta kur i hidhnin shortet se kush prej tyre do të bëhej kujdestar i Mejremes, nuk ishe pranë tyre as kur ata ziheshin mes vete".
DHALIKE MIN ‘NBA’IL-GAJBI NUHIHI ‘ILEJKE WE MA KUNTE LEDEJHIM ‘IDH JULKUNE ‘EKLAMEHUM ‘EJJUHUM JEKFULU MERJEME WE MA KUNTE LEDEJHIM ‘IDH JEHTESIMUNE
45 Përkujto kur engjëjt i thanë: "Oj Mejreme, All-llahu të përgëzon me fjalën e vet (me lindjen e një fëmije si rezultat i fjalës së Zotit) emri i të cilit është Mesih, Isa, bir i Merjemes, i famshëm në Dunja e Ahiret dhe nga të afërmit (e Zotit)".
‘IDH KALETIL-MELA’IKETU JA MERJEMU ‘INNALL-LLAHE JUBESHSHIRUKI BIKELIMETIN MINHU ESMUHUL-MESIHU ‘ISA EBNU MERJEME WEXHIHÆN FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WE MINEL-MUKARREBINE
46 E që duke qenë në djep (foshnje) u flet njerëzve, e edhe si i rritur e që është nga të përsosurit.
WE JUKELLIMU EN-NASE FIL-MEHDI WE KEHLÆN WE MINE ES-SALIHINE
47 Ajo tha: "Zoti im, si mund të kemë unë djalë e mua s'më ka prekur njeriu (nuk jam e martuar) "? Ai (All-llahu) tha: "Ja, kështu, All-llahu krijon çka të dojë. Kur Ai vendos për një çështje, vetëm i thotë: Bëhu! Ajo menjëherë bëhet".
KALET RABBI ‘ENNA JEKUNU LI WELEDUN WE LEM JEMSESNI BESHERUN KALE KEDHALIKI ELLAHU JEHLUKU MA JESHA’U ‘IDHA KADA ‘EMRÆN FE’INNEMA JEKULU LEHU KUN FEJEKUNU
48 Ai (All-llahu) ia mëson atij librin (besimin), urtësinë, Tevratin dhe Inxhilin.
WE JU’ALLIMUHUL-KITABE WEL-HIKMETE WET-TEWRÆTE WEL-’INXHILE
49 Dhe, të dërguar te bijtë e Israilit: Unë kam ardhur nga Zoti juaj me argument, unë nga balta ju bëj diç si shpendi, i fryej atij dhe ai me lejen e All-llahut bëhet shpend, unë i shëroj të verbërit, të sëmurit në lëkurë, dhe unë me lejen e All-llahut i ngjall të vdekurit: unë ju tregoj për atë që e hani dhe për atë që e depononi në shtëpitë tuaja. Vërtet, kjo është fakt për ju nëse jeni besimtarë.
WE RESULÆN ‘ILA BENI ‘ISRA’ILE ‘ENNI KAD XHI’TUKUM BI’AJETIN MIN RABBIKUM ‘ENNI ‘EHLUKU LEKUM MINET-TINI KEHEJ’ETIT-TEJRI FE’ENFUHU FIHI FEJEKUNU TEJRÆN BI’IDHNI ELLAHI WE ‘UBRI’UL-’EKMEHE WEL-’EBRESE WE ‘UHJIL-MEWTA BI’IDHNI ELLAHI WE ‘UNEBBI’UKUM BIMA TE’KULUNE WE MA TEDDEHIRUNE FI BUJUTIKUM ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LEKUM ‘IN KUNTUM MU’UMINJNE
50 Dhe (kam ardhë) që t'ju vërtetoj Tevratin që e keni para duarsh, t'ju lejoj disa që u ishin ndaluar juve, kam ardhë me argument nga Zoti juaj, pra kini frikë All-llahun dhe më dëgjoni mua.
WE MUSEDDIKÆN LIMA BEJNE JEDEJJE MINET-TEWRÆTI WE LI’UHILLE LEKUM BA’DEL-LEDHI HURRIME ‘ALEJKUM WE XHI’TUKUM BI’AJETIN MIN RABBIKUM FE ETTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
51 All-llahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Adhurojeni Atë; kjo është rrugë e drejtë!
‘INNALL-LLAHE RABBI WE REBBUKUM FA’BUDUHU HADHA SIRATUN MUSTEKIMUN
52 E kur e kuptoi Isai vendosmërinë e tyre në mosbesim (dhe qëllimin që ta mbysin), tha: "Kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugë të All-llahut"? Havarijjunët thanë: "Ne jemi ndihmëtarë të fesë së All-llahut, ne i besuam All-llahut, e ti dëshmo për ne se jemi muslimanë (të bindur, të dorëzuar)"!
FELEMMA ‘EHESSE ‘ISA MINHUMUL-KUFRE KALE MEN ‘ENSARI ‘ILA ELLAHI KALEL-HEWARIJUNE NEHNU ‘ENSARU ELLAHI ‘AMENNA BILLAHI WE ESH/HED BI’ENNA MUSLIMUNE
53 Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite (shpalljen), e pasuam të dërguarin (Isain), pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë (besimin e drejtë) "!
REBBENA ‘AMENNA BIMA ‘ENZELTE WE ETTEBA’NA ER-RESULE FAKTUBNA ME’A ESH-SHAHIDINE
54 E, ata (jehuditë) i kurdisën një dredhi (mbytjen e Isait), All-llahu iu kundërvu dredhisë së tyre, All-llahu është asgjësuesi më i fuqishëm kundër atyre që bëjnë dredhi.
WE MEKERU WE MEKEREL-LAHU WEL-LAHU HAJRUL-MAKIRINE
55 (Përkujto, o i dërguar) Kur All-llahu tha: "O Isa, Unë po të marr ty, po të ngrej te Unë, po të shpëtoj prej sherrit të atyre që nuk besuan. E ata që të besuan ty, do t'i ngrejë lart mbi ata që nuk besuan deri në ditën e kijametit, pastaj vetëm tek Unë është kthimi juaj, e Unë gjykoj mes jush për atë që kudërshtoheshit".
‘IDH KALEL-LAHU JA ‘ISA ‘INNI MUTEWEFFIKE WE RAFI’UKE ‘ILEJJE WE MUTEHHIRUKE MINEL-LEDHINE KEFERU WE XHA’ILUL-LEDHINE ETTEBA’UKE FEWKAL-LEDHINE KEFERU ‘ILA JEWMIL-KIJA METI THUMME ‘ILEJJE MERXHI’UKUM FE’EHKUMU BEJNEKUM FIMA KUNTUM FIHI TEHTELIFUNE
56 Për sa u përket atyre që nuk besuan, Unë do t'i ndëshkoj me një ndëshkim të ashpër në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ata nuk do të kenë ndihmëtarë.
FE’EMMAL-LEDHINE KEFERU FE’U’ADHDHIBUHUM ‘ADHABÆN SHEDIDÆN FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WE MA LEHUM MIN NASIRINE
57 E për sa u përket atyre që besuan dhe bënë vepra të mira, atyre u jap shpërblim të plotë. All-llahu nuk i do të padrejtit.
WE ‘EMMAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI FEJUWEFFIHIM ‘UXHUREHUM WEL-LAHU LA JUHIBBU EDH-DHALIMINE
58 Këto që po t'i lexojmë ty (o i dërguar) janë nga ajetet, janë nga Kur'ani i pa të meta (i rezistueshëm).
DHALIKE NETLUHU ‘ALEJKE MINEL-’AJATI WE EDH-DHIKRIL-HEKIMI
59 Vërtet, çështja e Isait (të lindur pa baba) tek All-llahu është sikurse çështja e Ademit. Atë e krijoi Ai nga dheu, e pastaj atij i tha: "Bëhu"! ai u bë.
‘INNE METHELE ‘ISA ‘INDEL-LAHI KEMETHELI ‘ADEME HALEKAHU MIN TURABIN THUMME KALE LEHU KUN FEJEKUNU
60 E vërtetë është (kjo) nga Zoti yt, e ti kurrsesi mos u bën nga ata që dyshojnë.
EL-HEKKU MIN RABBIKE FELA TEKUN MINEL-MUMTERINE
61 E kush të kundërshton ty në çështjen e tij (Isait) pasi të është bërë e ditur e vërteta, ti thuaj: "Ejani i thërrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetë ne dhe vetë ju, mandej sinqerisht të lutemi për mallkim, dhe mallkimin nga ana e All-llahut ta hedhim kundër gënjeshtarëve".
FEMEN HAXHXHEKE FIHI MIN BA’DI MA XHA’EKE MINEL-’ILMI FEKUL TA’ALEW NED’U ‘EBNA’ENA WE ‘EBNA’EKUM WE NISA’ENA WE NISA’EKUM WE ‘ENFUSENA WE ‘ENFUSEKUM THUMME NEBTEHIL FENEXH’AL LA’NETEL-LAHI ‘ALEL-KADHIBINE
62 S'ka dyshim, ky është lajm i vërtetë. Nuk ka asnjë të adhuruar tjetër pos All-llahut. All-llahu është Ai, i plotfuqishmi, i vetëdijshmi.
‘INNE HADHA LEHUWEL-KASESUL-HEKKU WE MA MIN ‘ILEHIN ‘ILLALLAHU WE ‘INNALL-LLAHE LEHUWEL-’AZIZUL-HEKIMU
63 E nëse ata refuzojnë (besimin e drejtë), ata janë ngatërrestarë, për të cilët All-llahu e di shumë mirë.
FE’IN TEWELLEW FE’INNALL-LLAHE ‘ALIMUN BIL-MUFSIDINE
64 Thuaju (o i dërguar): "O ithtarë të librit (Tevrat e Inxhil), ejani (të bashkohemi) te një fjalë që është e njëjtë (e drejtë) mes nesh dhe mes jush: Të mos adhurojmë, pos All-llahut, të mos ia bëjmë Atij asnjë send shok, të mos e konsiderojmë njëri - tjetrin zotër pos All-llahut"! E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni: "Dëshmoni pra, se ne jemi muslimanë (besuam një Zot)"!
KUL JA ‘EHLEL-KITABI TA’ALEW ‘ILA KELIMETIN SEWA’IN BEJNENA WE BEJNEKUM ‘ELLA NA’BUDE ‘ILLALLAHE WE LA NUSHRIKE BIHI SHEJ’ÆN WE LA JETTEHIDHE BA’DUNA BA’DÆN ‘ERBABÆN MIN DUNI ELLAHI FE’IN TEWELLEW FEKULU ESH/HEDU BI’ENNA MUSLIMUNE
65 (madje thuaju): "O ithtarë të librit, pse po polemizoni me ne rreth Ibrahimit? E, nuk janë shpallur as Tevrati as Inxhili, vetëmse pas tij?! A nuk e kuptoni (gënjeshtrën tuaj)"?
JA ‘EHLEL-KITABI LIME TUHAXHXHUNE FI ‘IBRAHIME WE MA ‘UNZILETIT-TEWRÆTU WEL-’INXHILU ‘ILLA MIN BA’DIHI ‘EFELA TA’KILUNE
66 Ja, ju jeni ata që polemizuat edhe për atë që e dinit (për Isain) e përse polemizoni për atë që s'keni kurrfarë dije (për Ibrahimin)? All-llahu e di të vërtetën e ju nuk dini.
HA’ENTUM HA’UULA’ HAXHEXHTUM FIMA LEKUM BIHI ‘ILMUN FELIME TUHAXHXHUNE FIMA LEJSE LEKUM BIHI ‘ILMUN WEL-LAHU JA’LEMU WE ‘ENTUM LA TA’LEMUNE
67 Ibrahimi nuk ka qenë as jehudi as i krishterë, por ai ishte larg besimeve të kota, ishte musliman dhe nuk ishte prej idhujtarëve.
MA KANE ‘IBRAHIMU JEHUDIJÆN WE LA NESRANIJÆN WE LEKIN KANE HENIFÆN MUSLIMÆN WE MA KANE MINEL-MUSHRIKINE
68 Njerëzit më me meritë për t'u thirrur në Ibrahimin, ishin ata që e ndoqën atë (besimin e tij) dhe ky Pejgamber me ata që besuan (ummeti i këtij). All-llahu është mbrojtës i besimtarëve.
‘INNE ‘EWLA EN-NASI BI’IBRAHIME LELLEDHINE ETTEBA’UHU WE HEDHA EN-NEBIJU WEL-LEDHINE ‘AMENU WEL-LAHU WE LIJUL-MU’UMININE
69 Një grup nga ithtarët e librit kishin dëshirë t'u shpiejnë në rrugë të gabuar por ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetes së tyre, dhe nuk e vërejnë.
WEDDET TA’IFETUN MIN ‘EHLIL-KITABI LEW JUDILLUNEKUM WE MA JUDILLUNE ‘ILLA ‘ENFUSEHUM WE MA JESH’URUN
70 O ithtarë të librit, përse nuk i besoni ajetet (Kur'anin) e All-llahut, e duke e ditur të vërtetën?
JA ‘EHLEL-KITABI LIME TEKFURUNE BI’AJATI ELLAHI WE ‘ENTUM TESH/HEDUNE
71 O ithtarët e librit, përse, duke qenë se ju e dini të vertetën e ngatërroni me gënjeshtrën dhe e fshihni realitetin?
JA ‘EHLEL-KITABI LIME TELBISUNEL-HEKKA BIL-BATILI WE TEKTUMUNEL-HEKKA WE ‘ENTUM TA’LEMUNE
72 Një grup nga ithtarët e librit thanë (të vetëve): "Besoni paradite në atë që u është shpallur atyre që besuan (muslimanëve), e pasdite mos e besoni, e ndoshta edhe ata (muslimanët), do të zbrapsen (nga besimi i tyre)".
WE KALET TA’IFETUN MIN ‘EHLIL-KITABI ‘AMINU BIEL-LEDHI ‘UNZILE ‘ALEL-LEDHINE ‘AMENU WEXHHE EN-NEHARI WE EKFURU ‘AHIREHU LE’ALLEHUM JERXHI’UNE
73 Dhe (u thonin): "Mos i besoni askujt përveç atij që është në fenë tuaj"! Thuaj (o i dërguar): "I vetmi udhëzim është udhëzimi nga All-llahu"! (u thoni të vetëve mos besoni nga droja) Se po i jepet ndokujt (pejgamberllëku) sikurse u është dhënë juve dhe (nga droja) se t'ju paraqesin fakte (muslimanët) para Zotit tuaj (ditën e gjykimit). Thuaju: "E tërë e mira është në duar të All-llahut, Ai ia jep atë kujt të dojë; All-llahu është dhurues i gjërë, i gjithëdijshëm".
WE LA TU’UMINU ‘ILLA LIMEN TEBI’A DINEKUM KUL ‘INNEL-HUDA HUDA ELLAHI ‘EN JU’UTA ‘EHEDUN MITHLE MA ‘UTITUM ‘EW JUHAXHXHUKUM ‘INDE RABBIKUM KUL ‘INNEL-FEDLE BIJEDI ELLAHI JU’UTIHI MEN JESHA’U WEL-LAHU WASI’UN ‘ALIMUN
74 Ai veçon me mëshirën e vet (me pejgamberllëk) kë të dojë. All-llahu është Zot i mirësisë së madhe.
JEHTESSU BIREHMETIHI MEN JESHA’U WEL-LAHU DHUL-FEDLIL-’ADHIMI
75 Ndër ithtarë të librit ka asish, që po ia besove një sasi të madhe (ari), ai ta kthen ty atë, por ka të atillë që po ia besove një dinar, ai nuk ta kthen ty atë, përveç nëse gjithnjë i rri gati (ia kërkon pajada). Këtë (e bëjnë) për arsye se ata thonin: "Ne nuk kemi kurrfarë përgjegjësie ndaj (pasurisë që u marrim) të të paditurve (arabëve analfabetë)". Pra, duke e ditur të vërtetën, ata bëjnë gënjeshtër ndaj All-llahut.
WE MIN ‘EHLIL-KITABI MEN ‘IN TE’MENHU BIKINTARIN JU’UEDDIHI ‘ILEJKE WE MINHUM MEN ‘IN TE’MENHU BIDINARIN LA JU’UEDDIHI ‘ILEJKE ‘ILLA MA DUMTE ‘ALEJHI KA’IMÆN DHALIKE BI’ENNEHUM KALU LEJSE ‘ALEJNA FIL-’UMMIJINE SEBILUN WE JEKULUNE ‘ALA ELLAHIL-KEDHIBE WE HUM JA’LEMUNE
76 Jo, (nuk është ashtu si thonë ata) po kush e përmbush amanetin e vet (është besnik) dhe ruhet nga mëkatet, s'ka dyshim, All-llahu i do ata që ruhen.
BELA MEN ‘EWFA BI’AHDIHI WE ETTEKA FE’INNALL-LLAHE JUHIBBUL-MUTTEKINE
77 Ata që për një vlerë të paktë e shesin besën e dhënë All-llahut, ndryshojnë edhe zotimet e tyre, të tillët nuk kanë pjesë (mëshirë) në botën tjetër, dhe në ditën e kijametit All-llahu nuk u flet atyre, nuk i shikon ata dhe nuk i pastron (prej barrës së gabimeve), ata kanë një dënim të dhembshëm.
‘INNEL-LEDHINE JESHTERUNE BI’AHDI ELLAHI WE ‘EJMANIHIM THEMENÆN KALILÆN ‘ULA’IKE LA HALAKA LEHUM FIL-’AHIRETI WE LA JUKELLIMUHUMU ELLAHU WE LA JENDHURU ‘ILEJHIM JEWMEL-KIJAMETI WE LA JUZEKKIHIM WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
78 Në të vërtetë, një grup prej tyre janë ata që pështjellojnë gjuhët e tyre kur lexojnë librin (për ta deformuar kuptimin) ashtu që ju të mendoni se ajo (shprehje) është nga libri, po ajo nuk është nga libri (i vërtetë), madje thonë: "Kjo është nga All-llahu"! Po ajo nuk është nga All-llahu. Ata duke ditur thonë gënjeshtra për All-llahun.
WE ‘INNE MINHUM LEFERIKÆN JELWUNE ‘ELSINETEHUM BIL-KITABI LITEHSEBUHU MINEL-KITABI WE MA HUWE MINEL-KITABI WE JEKULUNE HUWE MIN ‘INDI ELLAHI WE MA HUWE MIN ‘INDI ELLAHI WE JEKULUNE ‘ALA ELLAHIL-KEDHIBE WE HUM JA’LEMUNE
79 S'është e drejtë as nuk i takoi asnjë njeriu që t'i ketë dhënë All-llahu librin, urtësinë dhe pejgamberllëkun, e pastaj ai t'u thotë njerëzve: "Bëhuni robë të mi (adhuromëni mua) e jo të All-llahut"! Por (ju thotë): "Bëhuni dijetarë të mësimeve të Zotit, ngase u keni mësuar njerëzve librin dhe e keni studiuar atë".
MA KANE LIBESHERIN ‘EN JU’UTIJEHU ELLAHUL-KITABE WEL-HUKME WE EN-NUBUWETE THUMME JEKULE LILNNASI KUNU ‘IBADÆN LI MIN DUNI ELLAHI WE LEKIN KUNU REBBANIJINE BIMA KUNTUM TU’ALLIMUNEL-KITABE WE BIMA KUNTUM TEDRUSUNE
80 Dhe as që ju urdhëron ai (pejgamberi) që t'i adhuroni engjëjt, as pejgamberët për zota. Vallë, a ju urdhëroi ai juve mosbesimin pasi që ju jeni muslimanë?
WE LA JE’MUREKUM ‘EN TETTEHIDHUL-MELA’IKETE WE EN-NEBIJINE ‘ERBABÆN ‘EJE’MURUKUM BIL-KUFRI BA’DE ‘IDH ‘ENTUM MUSLIMUNE
81 Përkujtoni (o ithtarë të librit) kur All-llahu mori zotimin e pejgamberëve: Nga ajo se juve ju dhashë libër e urtësi, ju patjetër do ta besoni dhe ndihmoni pejgamberin që vjen pas juve, e që vërteton atë që ju keni pranë vetes. Tha (All-llahu): "A pranuat, a e morët sipër obligimin Tim"? Ata thanë: "Ne e pranuam"! Tha (All-llahu): "Dëshmoni pra, edhe Unë dëshmoj bashkë me ju"!
WE ‘IDH ‘EHADHEL-LAHU MITHAKA EN-NEBIJINE LEMA ‘ATEJTUKUM MIN KITABIN WE HIKMETIN THUMME XHA’EKUM RESULUN MUSEDDIKUN LIMA ME’AKUM LETU’UMINUNNE BIHI WE LETENSURUNNEHU KALE ‘E’EKRERTUM WE ‘EHADHTUM ‘ALA DHALIKUM ‘ISRI KALU ‘EKRERNA KALE FASH/HEDU WE ‘ENA ME’AKUM MINE ESH-SHAHIDINE
82 E kush shkel këtë (zotim) pas kësaj, ata janë jashtë respektit ndaj All-llahut.
FEMEN TEWELLA BA’DE DHALIKE FE’ULA’IKE HUMUL-FASIKUNE
83 A mos kërkojnë ata (ithtarët e librit) fe, pos fesë së shpallur nga All-llahu? E Atij i është dorëzuar gjithëçka ka në qiej e në tokë, me dashje e pa dashje dhe tek Ai kthehen.
‘EFEGAJRE DINI ELLAHI JEBGUNE WE LEHU ‘ESLEME MEN FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI TEW’ÆN WE KERHÆN WE ‘ILEJHI JURXHA’UNE
84 Thuaj: "Ne i kemi besuar All-llahut, edhe asaj që na u zbrit neve, edhe asaj që i është zbritur Ibrahimit, Ismailit, Is'hakut, Jakubit dhe pasardhësve. Edhe asaj që i është dhënë Musait dhe Isait, edhe asaj që i është zbritur të gjithë pejgamberëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurrfarë dallimi në mes tyre dhe ne vetëm Atij i jemi dorëzuar".
KUL ‘AMENNA BILLAHI WE MA ‘UNZILE ‘ALEJNA WE MA ‘UNZILE ‘ALA ‘IBRAHIME WE ‘ISMA’ILE WE ‘ISHAKA WE JA’KUBE WEL-’ESBATI WE MA ‘UTIJE MUSA WE ‘ISA WE EN-NEBIJUNE MIN RABBIHIM LA NUFERRIKU BEJNE ‘EHEDIN MINHUM WE NEHNU LEHU MUSLIMUNE
85 E kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kurrsesi nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të dëshëpruarit.
WE MEN JEBTEGI GAJREL-’ISLAMI DINÆN FELEN JUKBELE MINHU WE HUWE FIL-’AHIRETI MINEL-HASIRINE
86 E si ta udhëzojë All-llahu një popull që pas besimit të tyre u bënë pabesimtarë dhe pasi dëshmoi se i dërguari është i vërtetë, dhe pasi t'ju kenë ardhur atyre argumente të qarta? All-llahu nuk ia mundëson udhëzimin e Vet popullit zullumqarë.
KEJFE JEHDI ELLAHU KAWMÆN KEFERU BA’DE ‘IMANIHIM WE SHEHIDU ‘ENNE ER-RESULE HEKKUN WE XHA’EHUMUL-BEJJINATU WEL-LAHU LA JEHDIL-KAWME EDH-DHALIMINE
87 Ndëshkimi i të tillëve është: mallkimi nga All-llahu, nga engjëjt dhe nga gjithë njerëzimi tok.
‘ULA’IKE XHEZA’UUHUM ‘ENNE ‘ALEJHIM LA’NETEL-LAHI WEL-MELA’IKETI WE EN-NASI ‘EXHMA’INE
88 Ata përgjithmonë janë në të (në zjarr), atyre as nuk ju lehtësohet dënimi dhe as nuk u jepet afat.
HALIDINE FIHA LA JUHAFFEFU ‘ANHUMUL-’ADHABU WE LA HUM JUNDHERUNE
89 Përveç atyre që pas asaj u penduan dhe u përmirësuan. Vërtet, All-llahu shumë falë dhe mëshiron.
‘ILLAL-LEDHINE TABU MIN BA’DI DHALIKE WE ‘ESLEHU FE’INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
90 Ata, të cilët pas besimit të tyre u bënë pabesimtarë, e pastaj e shtuan mosbesimin, atyre kurrsesi nuk do t'u pranohet pendimi. Të tillët janë mu ata të humburit.
‘INNEL-LEDHINE KEFERU BA’DE ‘IMANIHIM THUMME EZDADU KUFRÆN LEN TUKBELE TEWBETUHUM WE ‘ULA’IKE HUMU ED-DALLUNE
91 Ata që nuk besuan dhe vdiqën si mosbesimtarë, asnjërit prej tyre nuk do t'i pranohet për kompensim, qoftë edhe plotë faqen e dheut ari. Ata i pret një dënim i dhembshëm dhe për ta nuk ka ndihmëtarë.
‘INNEL-LEDHINE KEFERU WE MATU WE HUM KUFFARUN FELEN JUKBELE MIN ‘EHEDIHIM MIL’UL-’ERDI DHEHEBÆN WE LEW EFTEDA BIHI ‘ULA’IKE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN WE MA LEHUM MIN NASIRINE
92 Kurrë nuk do ta arrini sinqeritetin e plotë me besim (as kënaqësinë e lumtur në xhennet) derisa të mos e jepni më të dhembshmen (më të dashurën) e pasurisë suaj. Çkado që jepni (për Zotin), All-llahu atë e di.
LEN TENALUL-BIRRE HETTA TUNFIKU MIMMA TUHIBBUNE WE MA TUNFIKU MIN SHEJ’IN FE’INNALL-LLAHE BIHI ‘ALIMUN
93 I tërë ushqimi ishte i lejuar për bijtë e israilit, përveç atij që Israili (Jakubi) para se të zbriste Tevrati, ia ndaloi vetvetes. Thuaju: "Silleni pra një Tevrat dhe lexoni atë, nëse jeni të vërtetë (në çka thoni) "?
KULLUT-TA’AMI KANE HILLÆN LIBENI ‘ISRA’ILE ‘ILLA MA HERREME ‘ISRA’ILU ‘ALA NEFSIHI MIN KABLI ‘EN TUNEZZELET-TEWRÆTU KUL FE’TU BIT-TEWRÆTI FATLUHA ‘IN KUNTUM SADIKINE
94 Ai që edhe pas kësaj shpif gënjeshtra kundër All-llahut, ata vërtet janë mizorë.
FEMENI EFTERA ‘ALA ELLAHIL-KEDHIBE MIN BA’DI DHALIKE FE’ULA’IKE HUMU EDH-DHALIMUNE
95 Thuaj: "All-llahu e tha të vërtetën, pra ndiqeni fenë e pastër të Ibrahimit, sepse ai nuk u takonte idhujtarëve".
KUL SEDEKAL-LAHU FE ETTEBI’U MILLETE ‘IBRAHIME HENIFÆN WE MA KANE MINEL-MUSHRIKINE
96 Shtëpia (xhamia) e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo në Bekë (Mekke), e dobishme, udhërrëfyese për mbarë njerëzimin.
‘INNE ‘EWWELE BEJTIN WUDI’A LILNNASI LELLEDHI BIBEKKETE MUBAREKÆN WE HUDEN LIL’ALEMINE
97 Aty ka shenja të qarta: vendi i Ibrahimit, dhe kush hyn në te, ai është i sigurt. Për hir të All-llahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson (ai nuk e viziton); All-llahu nuk është i nevojshëm për (ibadetin që e bëjnë) njerëzit.
FIHI ‘AJATUN BEJJINATUN MEKAMU ‘IBRAHIME WE MEN DEHALEHU KANE ‘AMINÆN WE LILLEHI ‘ALA EN-NASI HIXHXHUL-BEJTI MENI ESTETA’A ‘ILEJHI SEBILÆN WE MEN KEFERE FE’INNALL-LLAHE GANIJUN ‘ANIL-’ALEMINE
98 Thuaj: "O ithtarë të librit, përse i mohoni ajetet (argumentet) e All-llahut"? E All-llahu mbikëqyr atë që veproni.
KUL JA ‘EHLEL-KITABI LIME TEKFURUNE BI’AJATI ELLAHI WEL-LAHU SHEHIDUN ‘ALA MA TA’MELUNE
99 Thuaj: "O ithtarë të librit, përse e pengoni atë që besoni nga rruga e All-llahut, duke u angazhuar që ta paraqitni atë të shtrembër, ndërsa vetë ju, jeni dëshmues se është e vërtetë! Veprimi juaj nuk mund t'i shmanget mbikëqyrjes së All-llahut".
KUL JA ‘EHLEL-KITABI LIME TESUDDUNE ‘AN SEBILI ELLAHI MEN ‘AMENE TEBGUNEHA ‘IWEXHÆN WE ‘ENTUM SHUHEDA’U WE MALLAHU BIGAFILIN ‘AMMA TA’MELUNE
100 O ju që besuat, në qoftë se ju i bindeni një grupi të atyre që iu është dhënë libri, ata, pas besimit tuaj, do t'ju kthejnë në mosbesimtarë.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘IN TUTI’U FERIKÆN MINEL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE JERUDDUKUM BA’DE ‘IMANIKUM KAFIRINE
101 Si bën të mos besoni, kur juve janë duke iu lexuar (duke iu shpallur) ajetet e All-llahut dhe kur në mesin tuaj gjendet i dërguari i Tij? E kush i përmbahet fesë së All-llahut, ai pa dyshim është i udhëzuar në rrugën e drejtë.
WE KEJFE TEKFURUNE WE ‘ENTUM TUTLA ‘ALEJKUM ‘AJATU ELLAHI WE FIKUM RESULUHU WE MEN JA’TESIM BILLAHI FEKAD HUDIJE ‘ILA SIRATIN MUSTEKIMIN
102 O ju që besuat, kini frikë All-llahun me sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, pos vetëm duke qenë muslimanë (besimtarë)!
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ETTEKU ELLAHE HEKKA TUKATIHI WE LA TEMUTUNNE ‘ILLA WE ‘ENTUM MUSLIMUNE
103 Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dhe Kur'anin) e All-llahut, e mos u përçani! Përkujtojeni nimetin e All-llahut ndaj jush, kur ju (para se ta pranonit fenë islame) ishit të armiqësuar, e Ai i bashkoi zemrat tuaja dhe ashtu me dhuntinë e Tij aguat të jeni vëllezër. Madje ishit në buzë të greminës së xhehennemit, e Ai ju shpëtoi prej tij. Po kështu All-llahu ua sqaron juve argumentet e veta që ju ta gjeni të vërtetën e lumtur.
WE A’TESIMU BIHEBLI ELLAHI XHEMI’ÆN WE LA TEFERREKU WE EDHKURU NI’METEL-LAHI ‘ALEJKUM ‘IDH KUNTUM ‘A’DA’EN FE’ELLEFE BEJNE KULUBIKUM FE’ESBEHTUM BINI’METIHI ‘IHWANÆN WE KUNTUM ‘ALA SHEFA HUFRETIN MINE EN-NARI FE’ENKADHEKUM MINHA KEDHALIKE JUBEJJINU ELLAHU LEKUM ‘AJATIHI LE’ALLEKUM TEHTEDUNE
104 Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillët janë ata të shpëtuarit.
WE LTEKUN MINKUM ‘UMMETUN JED’UNE ‘ILAL-HAJRI WE JE’MURUNE BIL-MA’RUFI WE JENHEWNE ‘ANIL-MUNKERI WE ‘ULA’IKE HUMUL-MUFLIHUNE
105 E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
WE LA TEKUNU KALLEDHINE TEFERREKU WE EHTELEFU MIN BA’DI MA XHA’EHUMUL-BEJJINATU WE ‘ULA’IKE LEHUM ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
106 Në ditën kur ka fytyra që zbardhen dhe ka fytyra që nxihen. E për sa u përket atyre fytyrave që janë nxirë (u thuhet): "A edhe pas besimit tuaj u bëtë pabesimtarë? Vuajeni pra dënimin, për shkak se ishit që nuk besonit"!
JEWME TEBJEDDU WUXHUHUN WE TESWEDDU WUXHUHUN FE’EMMAL-LEDHINE ESWEDDET WUXHUHUHUM ‘EKEFERTUM BA’DE ‘IMANIKUM FEDHUKUL-’ADHABE BIMA KUNTUM TEKFURUNE
107 Ndërsa atyre që fytyrat e tyre u janë zbardhur, ata janë në mëshirën (xhennetin) e All-llahut dhe aty janë përgjithmonë.
WE ‘EMMAL-LEDHINE EBJEDDET WUXHUHUHUM FEFI REHMETI ELLAHI HUM FIHA HALIDUNE
108 Ja, këto që po t'i lexojmë ty janë argumentet e sakta të All-llahut. E All-llahu nuk është ai që e do padrejtësinë për njerëz.
TILKE ‘AJATU ELLAHI NETLUHA ‘ALEJKE BIL-HEKKI WE MALLAHU JURIDU DHULMÆN LIL’ALEMINE
109 Të All-llahut janë ç'ka në qiej dhe ç'ka në tokë dhe vetëm te All-llahu kthehen çështjet.
WE LILLEHI MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI WE ‘ILA ELLAHI TURXHA’UL-’UMURU
110 Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni në All-llahun. E sikur ithtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më e mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, po shumica e tyre janë larg rrugës së Zotit.
KUNTUM HAJRE ‘UMMETIN ‘UHRIXHET LILNNASI TE’MURUNE BIL-MA’RUFI WE TENHEWNE ‘ANIL-MUNKERI WE TU’UMINUNE BILLAHI WE LEW ‘AMENE ‘EHLUL-KITABI LEKANE HAJRÆN LEHUM MINHUMUL-MU’UMINUNE WE ‘EKTHERUHUMUL-FASIKUNE
111 Ata kurrsesi nuk mund t'ju sjellin ndonjë dëm juve, përveç ndonjë shqetësimi, po edhe në ju luftofshin, ata do të zbrapsen prej jush. Mandej ata nuk janë të ndihuar.
LEN JEDURRUKUM ‘ILLA ‘EDHEN WE ‘IN JUKATILUKUM JUWELLUKUMUL-’EDBARE THUMME LA JUNSERUNE
112 Atyre (jehudive) u është vënë njollë e nënçmimit kudo që të gjenden, vetëm nëse kapen për litarin (fenë) e All-llahut dhe kthehen në besën e njerëzve (të muslimanëve), ata kanë shkaktuar kundër vetes përbuzje nga All-llahu, andaj atyre u është shtruar shtypja e mjerimi. Këtë, për shkak se ata i mohonin argumentet e All-llahut, i mbytnin mizorisht pejgamberët dhe për shkak se kundërshtonin (udhëzimet e Zotit) dhe tejkalonin (çdo normë njerëzore).
DURIBET ‘ALEJHIMU EDH-DHILLETU ‘EJNE MA THUKIFU ‘ILLA BIHEBLIN MINEL-LAHI WE HEBLIN MINE EN-NASI WE BA’U BIGADEBIN MINEL-LAHI WE DURIBET ‘ALEJHIMUL-MESKENETU DHALIKE BI’ENNEHUM KANU JEKFURUNE BI’AJATI ELLAHI WE JEKTULUNEL-’ENBIJA’E BIGAJRI HEKKIN DHALIKE BIMA ‘ASEW WE KANU JA’TEDUNE
113 Ata (ithtarët e librit) nuk janë të njëjtë. Nga ithtarët e librit ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë ajetet e All-llahut duke u lutur.
LEJSU SEWA’EN MIN ‘EHLIL-KITABI ‘UMMETUN KA’IMETUN JETLUNE ‘AJATI ELLAHI ‘ANA’EL-LEJLI WE HUM JESXHUDUNE
114 I besojnë All-llahut dhe ditës së gjykimit këshillojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat, përpiqen për punë të dobishme, edhe ata janë prej të mirëve.
JU’UMINUNE BILLAHI WEL-JEWMIL-’AHIRI WE JE’MURUNE BIL-MA’RUFI WE JENHEWNE ‘ANIL-MUNKERI WE JUSARI’UNE FIL-HAJRATI WE ‘ULA’IKE MINE ES-SALIHINE
115 E çfarëdo të mire që bëjnë, ajo nuk u mohohet. All-llahu i di shumë mirë të devotshmit.
WE MA JEF’ALU MIN HAJRIN FELEN JUKFERUHU WEL-LAHU ‘ALIMUN BIL-MUTTEKINE
116 S'ka dyshim se atyre që nuk besuan, nuk do t'u bëjnë dobi ndaj (dënimit të) All-llahut as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata janë banues të zjarrit dhe aty janë përgjithmonë.
‘INNEL-LEDHINE KEFERU LEN TUGNIJE ‘ANHUM ‘EMWALUHUM WE LA ‘EWLADUHUM MINEL-LAHI SHEJ’ÆN WE ‘ULA’IKE ‘ESHABU EN-NARI HUM FIHA HALIDUNE
117 Shembulli i asaj që ata e japin në këtë jetë (për t'u lavdëruar e për t'u përmendur) është si i një erë me breshër që godet dhe shkatërron të mbjellat e një populli që e ka lëshuar rrugën në dëm të vetes. All-llahu nuk u bëri zullum atyre, por ata ishin që i benë të padrejtë vetes së vet.
METHELU MA JUNFIKUNE FI HEDHIHIL-HEJÆTI ED-DUNJA KEMETHELI RIHIN FIHA SIRRUN ‘ESABET HERTHE KAWMIN DHELEMU ‘ENFUSEHUM FE’EHLEKET/HU WE MA DHELEMEHUMU ELLAHU WE LEKIN ‘ENFUSEHUM JEDHLIMUNE
118 O ju që besuat, mos i zini për miq të ngushtë të tjerët jashtë mesit tuaj, ata nuk pushojnë së vepruari në dëm tuajin, u dëshirojnë çka u mundon juve. Urrejta kundër jush duket nga gojët e tyre, por ajo që fshehin në gjoksat tyre është edhe më e madhe. Ne pra, ua kemi sqaruar faktet nëse ju i kuptoni.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TETTEHIDHU BITANETEN MIN DUNIKUM LA JE’LUNEKUM HABALÆN WE DDU MA ‘ANITTUM KAD BEDETIL-BEGDA’U MIN ‘EFWAHIHIM WE MA TUHFI SUDURUHUM ‘EKBERU KAD BEJJENNA LEKUMUL-’AJATI ‘IN KUNTUM TA’KILUNE
119 Ja, ju (muslimanë) jeni që i doni ata, e ata nuk u duan juve. Madje ju i besoni librat në tërësi (të gjitha shpalljet), e kur ju takojnë thonë: "Ne kemi besuar"! E kur veçohen, ata nga mllefi kundër jush grisin majet e gishtërinjve. Thuaju: "Vdisni me atë mllef tuajin"! All-llahu e di shumë mirë se çka mbajnë (të fshehtat) zemrat e tyre.
HA’ENTUM ‘ULA’I TUHIBBUNEHUM WE LA JUHIBBUNEKUM WE TU’UMINUNE BIL-KITABI KULLIHI WE ‘IDHA LEKUKUM KALU ‘AMENNA WE ‘IDHA HALEW ‘ADDU ‘ALEJKUMUL-’ENAMILE MINEL-GAJDHI KUL MUTU BIGAJDHIKUM ‘INNALL-LLAHE ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
120 Nëse ju përjetoni ndonjë të mirë, ata i dëshpëron ajo, e nëse ju godet ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Po, në qoftë se ju bëheni të durueshëm dhe ruheni (mëkateve), dinakëria e tyre nuk do t'u dëmtojë aspak. Është e sigurt se All-llahu e ka në dorë atë që punojnë ata.
‘IN TEMSESKUM HESENETUN TESU’UHUM WE ‘IN TUSIBKUM SEJJI’ETUN JEFREHU BIHA WE ‘IN TESBIRU WE TETTEKU LA JEDURRUKUM KEJDUHUM SHEJ’ÆN ‘INNALL-LLAHE BIMA JA’MELUNE MUHITUN
121 Përkujto (O i dërguar) kur dole nga familja jote që t'ua përcaktosh besimtarëve vendet për luftë, e All-llahu është që dëgjon (fjalët) dhe që kupton (qëllimet).
WE ‘IDH GADEWTE MIN ‘EHLIKE TUBEWWI’UL-MU’UMININE MEKA’IDE LILKITALI WEL-LAHU SEMI’UN ‘ALIMUN
122 Kur dy grupe prej jush gati u treguan të dobëta, po All-llahu ishte që u ndihmoi atyre (që të mos largoheshin), andaj besimtarët le t'i mbështeten vetëm All-llahut.
‘IDH HEMMET TA’IFETANI MINKUM ‘EN TEFSHELA WEL-LAHU WELIJUHUMA WE ‘ALA ELLAHI FELJETEWEKKELIL-MU’UMINUNE
123 All-llahu u ndihmoi juve në Bedër kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës, keni frikë nga Zoti.
WE LEKAD NESEREKUMU ELLAHU BIBEDRIN WE ‘ENTUM ‘EDHILLETUN FE ETTEKU ELLAHE LE’ALLEKUM TESHKURUNE
124 "Kur ti u thoshe besimtarëve: "A nuk është mjaft për ju që Zoti juaj t'ju vazhdojë ndihmën me tre mijë engjëjt e zbritur"?
‘IDH TEKULU LILMU’UMININE ‘ELEN JEKFIJEKUM ‘EN JUMIDDEKUM REBBUKUM BITHELATHETI ‘ALAFIN MINEL-MELA’IKETI MUNZELINE
125 Po, nëse jeni të qëndrueshëm e të matur, e ata (armiqtë) t'ju vinë tash në këtë moment, Zoti juaj ua vazhdon juve ndihmën me pesë mijë prej engjëjve të ushtruar (për luftë) ose të shënuar.
BELA ‘IN TESBIRU WE TETTEKU WE JE’TUKUM MIN FEWRIHIM HADHA JUMDIDKUM REBBUKUM BIHAMSETI ‘ALAFIN MINEL-MELA’IKETI MUSEWWIMINE
126 E atë (ndihmë) All-llahu nuk e bëri për tjetër por vetëm për t'iu gëzuar dhe me të të qetësojë zemrat tuaja, përndryshe ndihma vjen vetëm prej All-llahut, ngadhënjyesit, të urtit.
WE MA XHE’ALEHU ELLAHU ‘ILLA BUSHRA LEKUM WE LITETME’INNE KULUBUKUM BIHI WE MA EN-NESRU ‘ILLA MIN ‘INDI ELLAHIL-’AZIZIL-HEKIMI
127 (U ndihmoi) Që ta këpusë një grup nga ata që nuk besuan (duke i mbytur a zënë robër), ose për t'i demoralizuar dhe ashtu të kthehen të dëshpëruar.
LIJEKTE’A TEREFÆN MINEL-LEDHINE KEFERU ‘EW JEKBITEHUM FEJENKALIBU HA’IBINE
128 Ty nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'ua pranojë Ai pendimin apo do t'i dënojë ata, në të vërtetë ata janë zullumqarë.
LEJSE LEKE MINEL-’EMRI SHEJ’UN ‘EW JETUBE ‘ALEJHIM ‘EW JU’ADHDHIBEHUM FE’INNEHUM DHALIMUNE
129 Vetëm e All-llahut është gjithë ç'ka në qiej e në tokë, Ai i fal atij që do dhe Ai e dënon atë që do. All-llahu është mëkatfalës, mëshirues.
WE LILLEHI MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI JEGFIRU LIMEN JESHA’U WE JU’ADHDHIBU MEN JESHA’U WEL-LAHU GAFURUN REHIMUN
130 O ju të cilët besuat, mos e hani kamatën që po e shumëfishoni dhe kini frikë (dënimin e) All-llahut ashtu që të gjeni shpëtim.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TE’KULU ER-RIBA ‘ED’AFÆN MUDA’AFETEN WE ETTEKU ELLAHE LE’ALLEKUM TUFLIHUNE
131 Dhe ruajuni zjarrit që është përgatitur për pabesimtarët.
WE ETTEKU EN-NAREL-LETI ‘U’IDDET LILKAFIRINE
132 E bindjuni All-llahut dhe të dërguarit, ashtu që të mëshiroheni.
WE ‘ETI’U ELLAHE WE ER-RESULE LE’ALLEKUM TURHEMUNE
133 Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për një xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.
WE SARI’U ‘ILA MEGFIRETIN MIN RABBIKUM WE XHENNETIN ‘ARDUHA ES-SEMAWATU WEL-’ERDU ‘U’IDDET LILMUTTEKINE
134 Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e All-llahu i do bamirësit.
EL-LEDHINE JUNFIKUNE FI ES-SERRA’I WE ED-DERRA’I WEL-KADHIMINEL-GAJDHE WEL-’AFINE ‘ANI EN-NASI WEL-LAHU JUHIBBUL-MUHSININE
135 Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë (mëkat) të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetvetes, e përmendin All-llahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre - e kush i falë mëkatet përveç All-llahut? - dhe që duke ditur, nuk vazhdojnë në atë që kanë punuar (në të keqen).
WEL-LEDHINE ‘IDHA FE’ALU FAHISHETEN ‘EW DHELEMU ‘ENFUSEHUM DHEKERU ELLAHE FASTEGFERU LIDHUNUBIHIM WE MEN JEGFIRU EDH-DHUNUBE ‘ILLALLAHU WE LEM JUSIRRU ‘ALA MA FE’ALU WE HUM JA’LEMUNE
136 Shpërblimi i të tillëve është falja nga Zoti i tyre dhe xhennetet nëpër të cilët rrjedhin lumenj, e aty do të rrinë përgjithmonë. Sa i mirë është shpërblimi i atyre që punojnë.
‘ULA’IKE XHEZA’UUHUM MEGFIRETUN MIN RABBIHIM WE XHENNATUN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA WE NI’ME ‘EXHRUL-’AMILINE
137 Përpara jush kanë kaluar popujt ndaj të cilëve janë zbatuar ligjet, ndaj udhëtoni nëpër tokë dhe shikoni si qe përfundimi i atyre që përgënjeshtruan.
KAD HALET MIN KABLIKUM SUNENUN FESIRU FIL-’ERDI FANDHURU KEJFE KANE ‘AKIBETUL-MUKEDHDHIBINE
138 Ky (Kur'ani) është sqarim për njerëzit, është udhëzim dhe këshillë për të devotshmit.
HADHA BEJANUN LILNNASI WE HUDEN WE MEW’IDHETUN LILMUTTEKINE
139 E mos u dobësoni (fizikisht) dhe mos u dëshpëroni (shpirtërisht) derisa ju jeni më të lartit, po qe se jeni besimtarë të sinqertë.
WE LA TEHINU WE LA TEHZENU WE ‘ENTUMUL-’A’LEWNE ‘IN KUNTUM MU’UMININE
140 Në qoftë se juve u preku çka u dhemb (në Uhud), edhe atë popull (armikun) e pat prekur dhembje si kjo e juaja (në Bedër). Ne, këto ditë i ndërrojmë (u japim në përdorim) mes njerëzve për t'u ditur tek All-llahu ata që besuan dhe për t'i zgjedhur disa prej jush për dëshmorë (ose dëshmues). All-llahu nuk i do zullumqarët.
‘IN JEMSESKUM KARHUN FEKAD MESSEL-KAWME KARHUN MITHLUHU WE TILKEL-’EJJAMU NUDAWILUHA BEJNE EN-NASI WE LIJA’LEMEL-LAHUL-LEDHINE ‘AMENU WE JETTEHIDHE MINKUM SHUHEDA’E WEL-LAHU LA JUHIBBU EDH-DHALIMINE
141 Dhe që All-llahu t'i pastrojë besimtarët, ndërsa gradualisht t'i shkatërrojë mosbesimtarët.
WE LIJUMEHHISEL-LAHUL-LEDHINE ‘AMENU WE JEMHEKAL-KAFIRINE
142 A mos menduat ju se do të hyni në xhennet e All-llahu pa e ditur (pa u vërtetuar në praktikë) se cilët prej jush kanë luftuar dhe pa e ditur cilët prej jush ishin të durueshëm.
‘EM HESIBTUM ‘EN TEDHULUL-XHENNETE WE LEMMA JA’LEMI ELLAHUL-LEDHINE XHAHEDU MINKUM WE JA’LEME ES-SABIRINE
143 Ju ishit ata që dëshironit vdekjen para se të ballafaqoheshit me te. Ja pra, atë e patë dhe e shikuat me sytë tuaj.
WE LEKAD KUNTUM TETEMENNEWNL-MEWTE MIN KABLI ‘EN TELKAWHU FEKAD RE’EJTUMUHU WE ‘ENTUM TENDHURUNE
144 Muhammedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar. Edhe përpara tij pati të dërguar (që vdiqën ose u vranë). E nëse ai vdes ose mbytet, a do të ktheheshit ju prapa (nga feja ose lufta)? E kushdo që kthehet prapa, ai nuk i bën dëm All-llahut aspak, kurse All-llahu do t'i shpërblejë mirënjohësit.
WE MA MUHEMMEDUN ‘ILLA RESULUN KAD HALET MIN KABLIHI ER-RUSULU ‘EFE’IN MATE ‘EW KUTILE ENKALEBTUM ‘ALA ‘A’KABIKUM WE MEN JENKALIB ‘ALA ‘AKIBEJHI FELEN JEDURREL-LAHE SHEJ’ÆN WE SEJEXHZI ELLAHU ESH-SHAKIRINE
145 Askush nuk vdes pa vullnetin dhe lejen e All-llahut. Ai është shënim i afatit të caktuar. E kush e dëshiron shpërblimin e kësaj bote, Ne atij ia japim, e kush e dëshiron shpërblimin e botës tjetër, edhe atij do t'ia japim atë, kurse mirënjohësit Ne do t'i shpërblejmë.
WE MA KANE LINEFSIN ‘EN TEMUTE ‘ILLA BI’IDHNI ELLAHI KITABÆN MU’UEXHXHELÆN WE MEN JURID THEWABE ED-DUNJA NU’UTIHI MINHA WE MEN JURID THEWABEL-’AHIRETI NU’UTIHI MINHA WE SENEXHZI ESH-SHAKIRINE
146 E sa pejgamberë pati që së bashku me të luftuan turma të mëdha besimtarësh dhe për atë që i goditi në rrugën e All-llahut, ata nuk u dobësuan dhe as nuk u përulën. All-llahu i do durimtarët.
WE KE’EJJIN MIN NEBIJIN KATELE ME’AHU RIBBIJUNE KETHIRUN FEMA WEHENU LIMA ‘ESABEHUM FI SEBILI ELLAHI WE MA DA’UFU WE MA ESTEKANU WEL-LAHU JUHIBBU ES-SABIRINE
147 Fjala e tyre nuk ishte tjetër pos vetëm të thonin: "Zoti ynë, na i falë mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona dhe na forco në vendet tona (në luftë), ndihmona kundër popullit jobesimtar"!
WE MA KANE KAWLEHUM ‘ILLA ‘EN KALU REBBENA EGFIR LENA DHUNUBENA WE ‘ISRAFENA FI ‘EMRINA WE THEBBIT ‘EKDAMENA WE ENSURNA ‘ALEL-KAWMIL-KAFIRINE
148 Ndaj All-llahu ua dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër; All-llahu i do punëmirët.
FE’ATAHUMU ELLAHU THEWABE ED-DUNJA WE HUSNE THEWABIL-’AHIRETI WEL-LAHU JUHIBBUL-MUHSININE
149 O besimtarë, nëse u nënshtroheni jobesimtarëve, ata ju kthejnë prapa aty ku ishit (në kufër) dhe atëherë do të jeni të humbur.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ‘IN TUTI’UL-LEDHINE KEFERU JERUDDUKUM ‘ALA ‘A’KABIKUM FETENKALIBU HASIRINE
150 Sepse vetëm All-llahu është ndihmëtar i juaji dhe Ai është më i miri ndihmës.
BELI ELLAHU MEWLAKUM WE HUWE HAJRU EN-NASIRINE
151 Ne do to mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan sepse ata All-llahut i trillojnë e i mveshin zota të tjerë, duke mos pasur për këtë kurrfar fakti, ndaj vendbanimi i tyre do të jetë xhehennemi. Sa i shëmtuar është vendi i mizorëve.
SENULKI FI KULUBIL-LEDHINE KEFERU ER-RU’BE BIMA ‘ESHREKU BILLAHI MA LEM JUNEZZIL BIHI SULTANÆN WE ME’WAHUMU EN-NARU WE BI’SE METHWA EDH-DHALIMINE
152 All-llahu përmbushi premtimin e vet ndaj jush, ngase me vullnetin e Tij i korrët ata (me shpata) deri kur u dobësuat dhe u përçatë ndërmjet vete, në çështjen e vendit (që u pat caktuar Pejgamberi) dhe pasi vërejtët atë që e dëshironit (prenë e luftës), e atëher kundërshtuat (urdhrin e Pejgamberit). Pati prej jush që e deshën këtë jetë (ata u ngutën pas presë) e pati prej jush që e deshtën botën tjetër. Pastaj, për t'ju sprovuar u zbrapi juve nga ata. Po All-llahu u fali juve; All-llahu është dhurues i madh ndaj besimtarëve.
WE LEKAD SEDEKAKUMU ELLAHU WA’DEHU ‘IDH TEHUSSUNEHUM BI’IDHNIHI HETTA ‘IDHA FESHILTUM WE TENAZA’TUM FIL-’EMRI WE ‘ASEJTUM MIN BA’DI MA ‘ERAKUM MA TUHIBBUNE MINKUM MEN JURIDU ED-DUNJA WE MINKUM MEN JURIDUL-’AHIRETE THUMME SEREFEKUM ‘ANHUM LIJEBTELIJEKUM WE LEKAD ‘AFA ‘ANKUM WEL-LAHU DHU FEDLIN ‘ALEL-MU’UMININE
153 Dhe kur largoheshit e nuk përfillshit as njëri-tjetrin, ndërsa i dërguari ju thërriste mbrapa. Atëherë u goditi me dëshpërim për dëshpërim (që i shkaktuat Pejgamberit), ashtu që mos pikëlloheni për atë që ju shpëtoi (preja e luftës) e as për atë që ju goditi. All-llahu është i njohur hollësisht me atë që veproni.
‘IDH TUS’IDUNE WE LA TELWUNE ‘ALA ‘EHEDIN WE ER-RESULU JED’UKUM FI ‘UHRAKUM FE’ETHABEKUM GAMMÆN BIGAMMIN LIKEJLA TEHZENU ‘ALA MA FATEKUM WE LA MA ‘ESABEKUM WEL-LAHU HABIRUN BIMA TA’MELUNE
154 Mandej, pas asaj tronditjeje të rëndë, Ai u lëshoi sa për qetësim, një kotje (gjumë të lehtë) që i kaploi një grup prej jush, kurse një grup e kishte preokupuar vetëm çështja e vetvetes. Ata formuan bindje të padrejtë ndaj All-llahut, bindje injorante, e thonin: "Ne nuk kemi në dorë asgjë nga kjo çështje"! Thuaj: "E tërë çështja është vetëm në duar të All-llahut"! Ata fshehin në vetvete atë që ty nuk ta shprehin. Thonin: "Sikur ne të kishim diçka në dorë në këtë çështje, ne nuk do të mbyteshim këtu"! Thuaj: "Edhe sikur të ishit në shtëpitë tuaja, atyre që është caktuar mbytja (vdekja), do të dilnin në vendin e flijimit të tyre"! Në mënyrë që All-llahu të provojë atë që është në zemrat e tuaja (sinqeritetin ose hipokrizinë) dhe që ta pastrojë atë që është në zemrat tuaja. All-llahu i di shumë mirë të fshehtat në zemra.
THUMME ‘ENZELE ‘ALEJKUM MIN BA’DIL-GAMMI ‘EMENETEN NU’ASÆN JEGSHA TA’IFETEN MINKUM WE TA’IFETUN KAD ‘EHEMMET/HUM ‘ENFUSUHUM JEDHUNNUNE BILLAHI GAJREL-HEKKI DHENNEL-XHAHILIJETI JEKULUNE HEL LENA MINEL-’EMRI MIN SHEJ’IN KUL ‘INNEL-’EMRE KULLEHU LILLAHI JUHFUNE FI ‘ENFUSIHIM MA LA JUBDUNE LEKE JEKULUNE LEW KANE LENA MINEL-’EMRI SHEJ’UN MA KUTILNA HAHUNA KUL LEW KUNTUM FI BUJUTIKUM LEBEREZEL-LEDHINE KUTIBE ‘ALEJHIMUL-KATLU ‘ILA MEDAXHI’IHIM WE LIJEBTELIJEL-LAHU MA FI SUDURIKUM WE LIJUMEHHISE MA FI KULUBIKUM WEL-LAHU ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
155 Vërtet, ata që u zbrapën prej jush ditën e ndeshjes së dy grupeve (besimtarë dhe idhujtarë në Uhud), ata vetëm djalli i shtyri të rrëshqasin me disa punë të tyre që i bënë, po All-llahu ua fali atyre gabimin; All-llahu është mëkatfalës dhe i butë.
‘INNEL-LEDHINE TEWELLEW MINKUM JEWMET-TEKAL-XHEM’ANI ‘INNEMA ESTEZELLEHUMU ESH-SHEJTANU BIBA’DI MA KESEBU WE LEKAD ‘AFALLAHU ‘ANHUM ‘INNALL-LLAHE GAFURUN HELIMUN
156 O besimtarë, mos u bëni si ata që nuk besuan dhe, për vëllezërit e tyre që kishin dalë në udhëtim (tregtie e gjallërimi) ose që kishin shkuar në luftë thonin: "Sikur të kishin ndejtur pranë nesh (e të mos dilnin), ata as nuk do të vdisnin as nuk do të mbyteshin". Atë (bindje), All-llahu ua bëri një dëshprim në zemrat etyre. Pse All-llahu është Ai që jep jetë dhe jep vdekje dhe All-llahu sheh atë që ju punoni.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TEKUNU KALLEDHINE KEFERU WE KALU LI’HWANIHIM ‘IDHA DEREBU FIL-’ERDI ‘EW KANU GUZZEN LEW KANU ‘INDENA MA MATU WE MA KUTILU LIJEXH’ALEL-LAHU DHALIKE HESRETEN FI KULUBIHIM WEL-LAHU JUHJI WE JUMITU WEL-LAHU BIMA TA’MELUNE BESIRUN
157 E sikur të ishit mbytur në rrugën e All-llahut, ose t'u kishte zënë vdekja, do të gëzonit falje e mëshirë prej All-llahut që është shumë më e dobishme se ajo çka ata grumbullojnë.
WE LE’IN KUTILTUM FI SEBILI ELLAHI ‘EW MUTTUM LEMEGFIRETUN MINEL-LAHI WE REHMETUN HAJRUN MIMMA JEXHMA’UNE
158 Po edhe nëse vdiqët (në shtrat) ose u vratë, patjetër do të tuboheni te All-llahu.
WE LE’IN MUTTUM ‘EW KUTILTUM LE’ILA ELLAHI TUHSHERUNE
159 Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase All-llahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në All-llahun, se All-llahu i do ata që mbështeten.
FEBIMA REHMETIN MINEL-LAHI LINTE LEHUM WE LEW KUNTE FEDHDHÆN GALIDHEL-KALBI LANFEDDU MIN HEWLIKE FA’FU ‘ANHUM WE ESTEGFIR LEHUM WE SHAWIRHUM FIL-’EMRI FE’IDHA ‘AZEMTE FETEWEKKEL ‘ALA ELLAHI ‘INNALL-LLAHE JUHIBBUL-MUTEWEKKILINE
160 Nëse All-llahu dëshiron t'ju ndihmojë, s'ka kush që mund t'ju mposhtë, e nëse Ai iu lë pa ndihmë, atëherë kush është ai pas Tij, që dot'ju ndihmojë? Pra vetëm All-llahut le t'i mbështeten besimtarët.
‘IN JENSURKUMU ELLAHU FELA GALIBE LEKUM WE ‘IN JEHDHULKUM FEMEN DHAL-LEDHI JENSURUKUM MIN BA’DIHI WE ‘ALA ELLAHI FELJETEWEKKELIL-MU’UMINUNE
161 Asnjë pejgamberi nuk i takoi të bëjë hile dhe kush bën hile (në ndarjen e plaçkës së luftës), ai në ditën e kijametit vjen i ngarkuar me atë që ka bërë, pastaj secilit njeri i jepet ajo që e ka fituar, duke mos iu bërë e padrejtë.
WE MA KANE LINEBIJIN ‘EN JEGULLE WE MEN JEGLUL JE’TI BIMA GALLE JEWMEL-KIJAMETI THUMME TUWEFFA KULLU NEFSIN MA KESEBET WE HUM LA JUDHLEMUNE
162 A është i njëjtë ai që iu bind All-llahut dhe kërkoi kënaqësinë e Tij, si ai që tërhoqi kundër vetes hidhërim të madh nga All-llahu dhe e ardhmja e tij është xhehennemi, që është përfundim shumë i keq?
‘EFEMENI ETTEBE’A RIDWANEL-LAHI KEMEN BA’E BISEHATIN MINEL-LAHI WE ME’WAHU XHEHENNEMU WE BI’SEL-MESIRU
163 Ata kanë dallim te All-llahu, e All-llahu sheh shumë mirë atë që veprojnë.
HUM DEREXHATUN ‘INDEL-LAHI WEL-LAHU BESIRUN BIMA JA’MELUNE
164 Është e vërtetë se All-llahu u dha dhuratë të madhe besimtarëve, kur ndër ta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t'u lexojë shpalljen e Tij, t'i pastrojë ata, t'ua mësojë Kur'anin dhe sheriatin, edhe pse, më parë ata ishin krejtësisht të humbur.
LEKAD MENNEL-LAHU ‘ALEL-MU’UMININE ‘IDH BE’ATHE FIHIM RESULÆN MIN ‘ENFUSIHIM JETLU ‘ALEJHIM ‘AJATIHI WE JUZEKKIHIM WE JU’ALLIMUHUMUL-KITABE WEL-HIKMETE WE ‘IN KANU MIN KABLU LEFI DELALIN MUBININ
165 E kur juve u goditi një dështim (në Uhud) e që ju ia patët dhënë atë dyfish (armikut në Bedr), thatë: "Prej nga kjo"? Thuaj: "Ajo është nga vetë ju"! S'ka dyshim se All-llahu është i plotëfuqishëm për çdo send.
‘EWELEMMA ‘ESABETKUM MUSIBETUN KAD ‘ESEBTUM MITHLEJHA KULTUM ‘ENNA HADHA KUL HUWE MIN ‘INDI ‘ENFUSIKUM ‘INNALL-LLAHE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
166 Ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të dy grupeve (besimtarë dhe idhujtarë), ishte me lejen e All-llahut, për t'u dalluar besimtarët e sinqert.
WE MA ‘ESABEKUM JEWMET-TEKAL-XHEM’ANI FEBI’IDHNI ELLAHI WE LIJA’LEMEL-MU’UMININE
167 Dhe, për t'u ditur ata që ishin hipokritë. E atyre u është thënë: "Ejani e luftoni në rrugën e All-llahut ose mbroni veten!" E ata thanë: "Sikur të dinim se do të luftohej, ne do të vinim pas jush!" Në atë moment ata ishin më afër mosbesimit se besimit. Flisnin me gojët e tyre atë që nuk e kishin në zemrat e tyre, po All-llahu e di mirë për atë që fshehin.
WE LIJA’LEMEL-LEDHINE NAFEKU WE KILE LEHUM TA’ALEW KATILU FI SEBILI ELLAHI ‘EW EDFA’U KALU LEW NA’LEMU KITALÆN LATTEBA’NAKUM HUM LILKUFRI JEWME’IDHIN ‘EKREBU MINHUM LIL’IMANI JEKULUNE BI’EFWHIHIM MA LEJSE FI KULUBIHIM WEL-LAHU ‘A’LEMU BIMA JEKTUMUNE
168 Dhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u thanë: "Sikur të na dëgjon neve (e të ktheheshin siç u kthyem ne), nuk do të mbyteshim!" Thuaju: "Largojeni pra vdekjen prej vetes suaj, nëse jeni të sigurt çka thoni?"
EL-LEDHINE KALU LI’HWANIHIM WE KA’ADU LEW ‘ETA’UNA MA KUTILU KUL FADRE’U ‘AN ‘ENFUSIKUMUL-MEWTE ‘IN KUNTUM SADIKINE
169 Kurrsesi të mos mendoni se janë të vdekur ata që ranë dëshmorë në rrugën e All-llahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u ushqyer te Zoti ityre.
WE LA TEHSEBENNEL-LEDHINE KUTILU FI SEBILI ELLAHI ‘EMWATÆN BEL ‘EHJA’UN ‘INDE RABBIHIM JURZEKUNE
170 Janë të gëzuar me atë që u dha All-llahu nga të mirat e Tij, dhe atyre që kanë mbetur ende pa i bashkuar rradhëve të tyre, u marrin myzhde se për ta nuk ka as frikë dhe as që kanë pse të brengosen.
FERIHINE BIMA ‘ATAHUMU ELLAHU MIN FEDLIHI WE JESTEBSHIRUNE BIEL-LEDHINE LEM JELHEKU BIHIM MIN HALFIHIM ‘ELLA HAWFUN ‘ALEJHIM WE LA HUM JEHZENUNE
171 Ata janë të gëzuar me begati e dhurata që ua dha All-llahu, e s'ka dyshim se All-llahu nuk ua humb shpërblimin besimtërëve.
JESTEBSHIRUNE BINI’METIN MINEL-LAHI WE FEDLIN WE ‘ENNEL-LAHE LA JUDI’U ‘EXHREL-MU’UMININE
172 Të cilët edhe pasi i goditi plaga iu përgjegjën All-llahut dhe të dërguarit. E për ata prej tyre që bënë, mirë dhe u ruajtën, është një shpërblim i madh.
EL-LEDHINE ESTEXHABU LILLAHI WE ER-RESULI MIN BA’DI MA ‘ESABEHUMUL-KARHU LILLEDHINE ‘EHSENU MINHUM WE ETTEKAW ‘EXHRUN ‘ADHIMUN
173 E atyre (shokëve të Pejgamberit) që dikush u tha: "Populli (idhujtarët) është tubuar t'ju sulmojë, pra kini frikë!" Ajo, vetëm ua shtoi edhe më shumë besimin e thanë: "Neve na mjafton që kemi All-llahun, Ai është mbrojtësi më i mirë!"
EL-LEDHINE KALE LEHUMU EN-NASU ‘INNE EN-NASE KAD XHEMA’U LEKUM FAHSHEWHUM FEZADEHUM ‘IMANÆN WE KALU HESBUNALLAHU WE NI’MEL-WEKILU
174 Dhe atë pa i gjetur kurrfarë e keqe fituan begati e mirësi të mëdha nga All-llahu dhe e arritën kënaqësinë e Tij, All-llahu është dhurues i madh.
FANKALEBU BINI’METIN MINEL-LAHI WE FEDLIN LEM JEMSES/HUM SU’UN WE ETTEBA’U RIDWANEL-LAHI WEL-LAHU DHU FEDLIN ‘ADHIMIN
175 Po atë (propagandë) e bëri vetëm shejtani që dëshironte me miqtë e vet (idhujtarët), t'ju friksojë, po ju mos u frikësoni prej tyre, frikësomuni Mua, nëse jeni besimtar.
‘INNEMA DHELIKUMU ESH-SHEJTANU JUHAWWIFU ‘EWLIJA’EHU FELA TEHAFUHUM WE HAFUNI ‘IN KUNTUM MU’UMININE
176 E ty të mos të brengosin ata që përpiqen për mosbesim, ata kurrsesi nuk mund të dëmtojnë asgjë All-llahun. All-llahu me urtësinë e vet dëshiron që atyre të mos u takojë kurrfarë e mire në botën tjetër dhe ata kanë një dënim të madh.
WE LA JEHZUNKEL-LEDHINE JUSARI’UNE FIL-KUFRI ‘INNEHUM LEN JEDURRU ELLAHE SHEJ’ÆN JURIDU ELLAHU ‘ELLA JEXH’ALE LEHUM HEDHDHÆN FIL-’AHIRETI WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
177 Ata që në vend të besimit pranuan kufrin, nuk i bëjnë asgjë dëm All-llahut, ata i pret një dënim i idhët.
‘INNEL-LEDHINE ESHTEREWL-KUFRE BIL-’IMANI LEN JEDURRU ELLAHE SHEJ’ÆN WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
178 Të mosmendojnë ata që nuk besuan se afatin që u dhamë Ne atyre të jetojnë, është në dobi të tyre. Ne i lamë të jetojnë vetëm që shtojnë edhe më shumë mëkate, se ata i pret dënim nënçmues.
WE LA JEHSEBENNEL-LEDHINE KEFERU ‘ENNEMA NUMLI LEHUM HAJRUN LI’ENFUSIHIM ‘INNEMA NUMLI LEHUM LIJEZDADU ‘ITHMÆN WE LEHUM ‘ADHABUN MUHINUN
179 All-llahu nuk është që t'i lë besimtarët ashtu siç jeni, pa dalluar të keqin nga i miri. All-llahu nuk ju zbulon juve të fshehtat (e të dini se ç'mbajnë në zemrat e tyre). Por All-llahu është Ai që nga të dërguarit e vet zgjedh atë që do (e i zbulon ndonjë të fshehtë). Prandaj, besoni All-llahut dhe të dërguarit të Tij, e në i besofshit dhe nëse ruheni, atëherë ju keni një shpërblim të madh.
MA KANEL-LAHU LIJEDHEREL-MU’UMININE ‘ALA MA ‘ENTUM ‘ALEJHI HETTA JEMIZEL-HABITHE MINET-TEJJIBI WE MA KANEL-LAHU LIJUTLI’AKUM ‘ALEL-GAJBI WE LEKINNALL-LLAHE JEXHTEBI MIN RUSULIHI MEN JESHA’U FE’AMINU BILLAHI WE RUSULIHI WE ‘IN TU’UMINU WE TETTEKU FELEKUM ‘EXHRUN ‘ADHIMUN
180 Ata, të cilët bëjnë koprraci me atë që nga të mirat e veta u dha All-llahu, të mos mendojnë kurrsesi se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me çka bënë koprraci, në ditën e kijametit do t'u mbështillet në qafën e tyre. All-llahut i mbesin trashëgim qiejt dhe toka, All-llahu është i njohur mirë më atë që veproni.
WE LA JEHSEBENNEL-LEDHINE JEBHALUNE BIMA ‘ATAHUMU ELLAHU MIN FEDLIHI HUWE HAJRÆN LEHUM BEL HUWE SHERRUN LEHUM SEJUTEWWEKUNE MA BEHILU BIHI JEWMEL-KIJAMETI WE LILLEHI MIRATHU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WEL-LAHU BIMA TA’MELUNE HABIRUN
181 All-llahu ka dëgjuar fjalën e tyre që thanë: "All-llahu është i varfër e ne jemi të pasur!" Ne do të shënojmë atë që thanë ata dhe që i mbytën pejgamberët pa kurrfarë faji, e do t'ju themi: "Vuajeni mundimin e djegies së zjarrit".
LEKAD SEMI’ALLAHU KAWLEL-LEDHINE KALU ‘INNALL-LLAHE FEKIRUN WE NEHNU ‘EGNIJA’U SENEKTUBU MA KALU WE KATLEHUMUL-’ENBIJA’E BIGAJRI HEKKIN WE NEKULU DHUKU ‘ADHABEL-HERIKI
182 "Kjo është meritë e duarve tuaja, se All-llahu nuk është zullumqar ndaj robëve".
DHALIKE BIMA KADDEMET ‘EJDIKUM WE ‘ENNEL-LAHE LEJSE BIDHELLAMIN LIL’ABIDI
183 Ata janë që thanë: "All-llahu na ka porositur që të mos besojmë asnjë të dërguar derisa ai të na sjellë një kurban që do ta ngrënë zjarri. Thuaju: "Para meje juve u erdhën të dërguar me argumente dhe me atë që e thatë, e përse i mbytët ata, nëse thoni të vërtetën?"
EL-LEDHINE KALU ‘INNALL-LLAHE ‘AHIDE ‘ILEJNA ‘ELLA NU’UMINE LIRESULIN HETTA JE’TIJENA BIKURBANIN TE’KULUHU EN-NARU KUL KAD XHA’EKUM RUSULUN MIN KABLI BIL-BEJJINATI WE BIEL-LEDHI KULTUM FELIME KATELTUMUHUM ‘IN KUNTUM SADIKINE
184 Po nëse ata ty të përgënjeshtrojnë, janë përgënjeshtruar edhe para teje të dërguar që u erdhën me argumente të prera, me shkrime qiellore dhe me libër të ndritshëm.
FE’IN KEDHDHEBUKE FEKAD KUDHDHIBE RUSULUN MIN KABLIKE XHA’U BIL-BEJJINATI WE EZ-ZUBURI WEL-KITABIL-MUNIRI
185 Secili njeri do të shijojë vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e kijametit, e kush shmanget zjarrit e futet në xhennet, ai ka arritur shpëtim, e jeta e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues.
KULLU NEFSIN DHA’IKATUL-MEWTI WE ‘INNEMA TUWEFFEWNE ‘UXHUREKUM JEWMEL-KIJAMETI FEMEN ZUHZIHE ‘ANI EN-NARI WE ‘UDHILEL-XHENNETE FEKAD FAZE WE MAL-HEJÆTU ED-DUNJA ‘ILLA META’UL-GURURI
186 Ju patjetër do të sprovoheni si në pasurinë tuaj, si në vetën tuaj, madje do të dëgjoni ofendime të shumta prej atyre që u është dhënë libri para jush, e edhe prej idhujtarëve, po në qoftë se duroni dhe ruheni, ajo është gjëja më vendimtare.
LETUBLEWUNNE FI ‘EMWALIKUM WE ‘ENFUSIKUM WE LETESMA’UNNE MINEL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE MIN KABLIKUM WE MINEL-LEDHINE ‘ESHREKU ‘EDHEN KETHIRÆN WE ‘IN TESBIRU WE TETTEKU FE’INNE DHALIKE MIN ‘AZMIL-’UMURI
187 Dhe kur All-llahu mori zotimin nga ata që iu pat dhënë libri: që gjithqysh t'ua publikoni atë njerëzve, e të mos e fshehni, por ata e lanë pas dore atë për pak send të kësaj jete; pra, bënë punë të keqe.
WE ‘IDH ‘EHADHEL-LAHU MITHAKAL-LEDHINE ‘UTUL-KITABE LETUBEJJINUNNEHU LILNNASI WE LA TEKTUMUNEHU FENEBEDHUHU WERA’E DHUHURIHIM WE ESHTEREW BIHI THEMENÆN KALILÆN FEBI’SE MA JESHTERUNE
188 Mos mendo se janë të shpëtuar ata që gëzohen për atë që bënë (e fshehen çështjen tënde) dhe dëshirojnë të jenë të lavdëruar për atë që nuk e punuan mos llogarit shpëtim për ta (nuk e thanë të vërtetën), ata kanë një dënim të dhëmbshëm.
LA TEHSEBENNEL-LEDHINE JEFREHUNE BIMA ‘ETEW WE JUHIBBUNE ‘EN JUHMEDU BIMA LEM JEF’ALU FELA TEHSEBENNEHUM BIMEFAZETIN MINEL-’ADHABI WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
189 Vetëm All-llahut i takon sundimi i qiejve e i tokës dhe All-llahu është i gjithfuqishëm për çdo send.
WE LILLEHI MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
190 Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt.
‘INNE FI HALKI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE EHTILAFIL-LEJLI WE EN-NEHARI LE’AJATIN LI’WLIL-’ELBABI
191 Për ata që All-llahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë): Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit!
EL-LEDHINE JEDHKURUNEL-LAHE KIJAMÆN WE KU’UDÆN WE ‘ALA XHUNUBIHIM WE JETEFEKKERUNE FI HALKI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI REBBENA MA HALEKTE HADHA BATILÆN SUBHANEKE FEKINA ‘ADHABE EN-NARI
192 Zoti ynë, atë Ti e fute në zjarr, atë e ke poshtëruar; për mizorët nuk ka ndihmëtarë!
REBBENA ‘INNEKE MEN TUDHILI EN-NARE FEKAD ‘EHZEJTEHU WE MA LILDHDHALIMINE MIN ‘ENSARIN
193 Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim (e që thoshte): Të besoni Zotin tuaj! E ne besuam! Zoti ynë, na i falë mëkatet tona, na i mbulo të metat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët!
REBBENA ‘INNENA SEMI’NA MUNADIÆN JUNADI LIL’IMANI ‘EN ‘AMINU BIREBBIKUM FE’AMENNA REBBENA FAGFIR LENA DHUNUBENA WE KEFFIR ‘ANNA SEJJI’ATINA WE TEWEFFENA ME’AL-’EBRARI
194 "Zoti ynë, jepna atë që nëpërmjet të dërguarëve Tu, na e premtove dhe në ditën e kijametit mos na turpëro; vërtet Ti je Ai që nuk e shkel premtimin!
REBBENA WE ‘ATINA MA WE’ADTENA ‘ALA RUSULIKE WE LA TUHZINA JEWMEL-KIJAMETI ‘INNEKE LA TUHLIFUL-MI’ADE
195 Zoti i tyre iu përgjegj lutjes së tyre (e tha): Unë nuk ia humb mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri por ata që u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe emigruan, u munduan vetëm pse ishin në rrugën Time, luftuan dhe u vranë, atyre patjetër do t'ua shlyej mëkatet e tyre dhe do t'i vejë në xhennete në të cilët burojnë lumenj. Ai është shpërblim nga ana e All-llahut, se më i miri i shpërblimeve është tek All-llahu.
FASTEXHABE LEHUM REBBUHUM ‘ENNI LA ‘UDI’U ‘AMELE ‘AMILIN MINKUM MIN DHEKERIN ‘EW ‘UNTHA BA’DUKUM MIN BA’DIN FE-EL-LEDHINE HAXHERU WE ‘UHRIXHU MIN DIJARIHIM WE ‘UDHU FI SEBILI WE KATELU WE KUTILU LE’UKEFFIRENNE ‘ANHUM SEJJI’ATIHIM WE LE’UDHILENNEHUM XHENNATIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU THEWABÆN MIN ‘INDI ELLAHI WEL-LAHU ‘INDEHU HUSNU ETH-THEWABI
196 Të mos mashtrojë bredhja nëpër qytete e atyre që nuk besuan.
LA JEGURRENNEKE TEKALLUBUL-LEDHINE KEFERU FIL-BILADI
197 Ajo është një kënaqësi e pakët, e pastaj vendi i tyre është xhehennemi që është vend mjerimi.
META’UN KALILUN THUMME ME’WAHUM XHEHENNEMU WE BI’SEL-MIHADU
198 Por ata që ia patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë xhennetet nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe aty janë përgjithmonë. Ajo është pritje nga ana e All-llahut, e për të mirët më e dobishmja është ajo që është tek All-llahu.
LEKINIL-LEDHINE ETTEKAW REBBEHUM LEHUM XHENNATUN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA NUZULÆN MIN ‘INDI ELLAHI WE MA ‘INDEL-LAHI HAJRUN LIL’EBRARI
199 Po edhe nga ithtarët e librit ka që besojnë All-llahun, e besojnë atë që u është shpallur juve, e besojnë atë që është shpallur atyre, janë të bindur ndaj All-llahut, dhe argumentet e All-llahut në shpallje nuk i shesin për pak send të kësaj jete, të tillët kanë shpërblimin e vet tek Zoti i tyre, e All-llahu është që llogarinë e bën shpejt.
WE ‘INNE MIN ‘EHLIL-KITABI LEMEN JU’UMINU BILLAHI WE MA ‘UNZILE ‘ILEJKUM WE MA ‘UNZILE ‘ILEJHIM HASHI’INE LILLAHI LA JESHTERUNE BI’AJATI ELLAHI THEMENÆN KALILÆN ‘ULA’IKE LEHUM ‘EXHRUHUM ‘INDE RABBIHIM ‘INNALL-LLAHE SERI’UL-HISABI
200 O ju besimtarë, bëni durim, bëhuni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgaditur dhe, që të shpëtoni, ruajuni dënimit të All-llahut.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU ESBIRU WE SABIRU WE RABITU WE ETTEKU ELLAHE LE’ALLEKUM TUFLIHUNE