Surja Kasas indeksuar me numër 28 , numri i ajeteve 88
1 Ta, Sin, Mim.
TA-SIN-MIM
2 Këto janë ajetet e librit (të Kur'anit) të plotkuptueshëm.
TILKE ‘AJATUL-KITABIL-MUBINI
3 Që po t'i lexojmë ty nga lajmi rreth Musait e faraonit, e që është e vërtetë për një popull që beson.
NETLU ‘ALEJKE MIN NEBE’I MUSA WE FIR’AWNE BIL-HEKKI LIKAWMIN JU’UMINUNE
4 Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kokën lart në tokë, e popullin e saj e grupëzuar dhe një grup prej tyre e shtyp, ashtu që djemt e tyre ua mbyt, e gratë e tyre ua lë të jetojnë. Vërtet, ai ishte prej më shkatërrimtarëve.
‘INNE FIR’AWNE ‘ALA FIL-’ERDI WE XHE’ALE ‘EHLEHA SHIJA’ÆN JESTED’IFU TA’IFETEN MINHUM JUDHEBBIHU ‘EBNA’EHUM WE JESTEHJI NISA’EHUM ‘INNEHU KANE MINEL-MUFSIDINE
5 E Ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës dhe t'i bëjmë trashëgues.
WE NURIDU ‘EN NEMUNNE ‘ALEL-LEDHINE ESTUD’IFU FIL-’ERDI WE NEXH’ALEHUM ‘E’IMMETEN WE NEXH’ALEHUMUL-WARITHINE
6 Dhe atyre t'u japim pushtet në tokë, e faraonit, Hamanit dhe ushtrisë së këtyre dyve t'ua tregojmë atë që i ruheshin (ia kishin frikën).
WE NUMEKKINE LEHUM FIL-’ERDI WE NURIJE FIR’AWNE WE HAMANE WE XHUNUDEHUMA MINHUM MA KANU JEHDHERUNE
7 Ne nënën e Musait e inspiruam: t'i japë atij gji, e kur të keshë frikë për të, atëherë atë hidhe në lumë, e mos u frikëso as mos u pikëllo, se Ne do ta kthejmë atë ty dhe do ta bëjmë atë nga të dërguarit.
WE ‘EWHEJNA ‘ILA ‘UMMI MUSA ‘EN ‘ERDI’IHI FE’IDHA HIFTI ‘ALEJHI FE’ELKIHI FIL-JEMMI WE LA TEHAFI WE LA TEHZENI ‘INNA RADDUHU ‘ILEJKI WE XHA’ILUHU MINEL-MURSELINE
8 E atë e gjeti familja faraonit, ashtu që në fund ai t'u bëhet atyre armik e dëshpërim. Vërtet, faraoni, Hamani dhe ushtria e tyre ishin kundërshtarë (gabonin me qëllim).
FALTEKATEHU ‘ALU FIR’AWNE LIJEKUNE LEHUM ‘ADUWÆN WE HEZENÆN ‘INNE FIR’AWNE WE HAMANE WE XHUNUDEHUMA KANU HATI’INE
9 E gruaja e faraonit tha: "Shpresë gëzimi për mua dhe për ty, mos e mbytni atë, ndoshta do të na sjellë dobi ose do ta adoptojmë si fëmijë". Pra ata nuk e dinin rrjedhimin.
WE KALET EMRE’ETU FIR’AWNE KURRETU ‘AJNIN LI WE LEKE LA TEKTULUHU ‘ASA ‘EN JENFE’ANA ‘EW NETTEHIDHEHU WELEDÆN WE HUM LA JESH’URUNE
10 E zemra e nënës së Musait agoi e zbrazët (kur kuptoi se ka rënë në duar të faraonit) dhe gati ta zbulojë atë (fëmijën), sikur të mos ia forconim Ne zemrën asaj që të bëhet e bindur (në premtimin e All-llahut).
WE ‘ESBEHE FU’UADU ‘UMMI MUSA FARIGÆN ‘IN KADET LETUBDI BIHI LEWLA ‘EN REBETNA ‘ALA KALBIHA LITEKUNE MINEL-MU’UMININE
11 E ajo i tha motrës së tij: "Gjurmoje atë", kurse ajo e shikonte atë prej së largu dhe ata nuk e hetonin (se ishte motra e tij që e përcjell).
WE KALET LI’HTIHI KUSSIHI FEBESURET BIHI ‘AN XHUNUBIN WE HUM LA JESH’URUNE
12 Ndërsa Ne ia patëm ndaluar atij më parë thithjen e gjinit, e ajo (motra e Musait) tha: "A doni t'ju tregoj për një familje që do të kujdeset për të dhe që do të jenë të sinqertë ndaj tij?"
WE HERREMNA ‘ALEJHIL-MERADI’A MIN KABLU FEKALET HEL ‘EDULLUKUM ‘ALA ‘EHLI BEJTIN JEKFULUNEHU LEKUM WE HUM LEHU NASIHUNE
13 Dhe ashtu atë e kthyem te nëna e vet që ajo të jetë e kënaqur e jo e pikëlluar dhe që ta kuptojë ajo se premtimi i All-llahut është i vërtetë e i sigurt, por shumica e tyre nuk e dinë.
FEREDEDNAHU ‘ILA ‘UMMIHI KEJ TEKARRE ‘AJNUHA WE LA TEHZENE WE LITA’LEME ‘ENNE WA’DEL-LAHI HEKKUN WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM LA JA’LEMUNE
14 E pasi ai (Musai) e arriti moshën madhore dhe u bë i pjekur, Ne i dhamë urtësi e dituri. Kështu Ne i shpërblejmë bamirësit.
WE LEMMA BELEGA ‘ESHUDDEHU WE ESTEWA ‘ATEJNAHU HUKMÆN WE ‘ILMÆN WE KEDHELIKE NEXHZIL-MUHSININE
15 Dhe ai hyri në qytet në një kohë të pahetuar prej banorëve të tij, dhe në të i gjeti dy veta që po përlaheshin, njëri prej ithtarëve të tij e tjetri prej armiqve të tij, e ai i anës së tij i kërkoi ndihmë kundër armikut dhe Musai i ra grusht e ai vdiq. Ai (Musai) tha: "Kjo është prej veprave të djallit, e s'ka dyshim se ai është armik i hapët që shpie në humbje".
WE DEHALEL-MEDINETE ‘ALA HINI GAFLETIN MIN ‘EHLIHA FEWEXHEDE FIHA REXHULEJNI JEKTETILANI HADHA MIN SHI’ATIHI WE HEDHA MIN ‘ADUWIHI FASTEGATHEHUL-LEDHI MIN SHI’ATIHI ‘ALEL-LEDHI MIN ‘ADUWIHI FEWEKEZEHU MUSA FEKADA ‘ALEJHI KALE HADHA MIN ‘AMELI ESH-SHEJTANI ‘INNEHU ‘ADUWUN MUDILLUN MUBINUN
16 Ai tha: "Zoti im, unë e ngarkova veten e Ti më fal mua!" Dhe Ai ia fali, se Ai është që fal shumë, është mëshirues."
KALE RABBI ‘INNI DHELEMTU NEFSI FAGFIR LI FEGAFERE LEHU ‘INNEHU HUWEL-GAFURU ER-REHIMU
17 Ai tha: "Zoti im, betohem në ato të mira që m'i dhurove mua se kurrë nuk do të vihem në ndihmë të kriminelëve".
KALE RABBI BIMA ‘EN’AMTE ‘ALEJJE FELEN ‘EKUNE DHEHIRÆN LILMUXHRIMINE
18 Dhe (Musai) agoi i frikësuar në qytet e duke pritur (se çka po i ndodh), kur qe, ai i cili i kishte kërkuar ndihmë dje, e thirri sërish (në ndihmë), e Musai i tha: "Vërtet ti qenke ngatërrestar i njohur!"
FE’ESBEHE FIL-MEDINETI HA’IFÆN JETEREKKABU FE’IDHAL-LEDHI ESTENSEREHU BIL-’EMSI JESTESRIHUHU KALE LEHU MUSA ‘INNEKE LEGAWIJUN MUBINUN
19 E kur deshi ta rrëmbejë atë që ishte armik i të dyve, ai tha: "A do të më mbysësh mua siç e mbyte dje njeriun, ti nuk do tjetër, vetëm se të bëhesh arrogant në tokë, e nuk dëshiron të jeshë nga përmirësuesit!"
FELEMMA ‘EN ‘ERADE ‘EN JEBTISHE BIEL-LEDHI HUWE ‘ADUWUN LEHUMA KALE JA MUSA ‘ETURIDU ‘EN TEKTULENI KEMA KATELTE NEFSÆN BIL-’EMSI ‘IN TURIDU ‘ILLA ‘EN TEKUNE XHEBBARÆN FIL-’ERDI WE MA TURIDU ‘EN TEKUNE MINEL-MUSLIHINE
20 Dhe erdhi një njeri që ngutej nga ana më e largët e qytetit e tha: "O Musa, parësimi është duke biseduar me të mbytur ty, pra ti dil (ik), unë jam këshillues yti".
WE XHA’E REXHULUN MIN ‘EKSAL-MEDINETI JES’A KALE JA MUSA ‘INNEL-MELE’E JE’TEMIRUNE BIKE LIJEKTULUKE FAHRUXH ‘INNI LEKE MINE EN-NASIHINE
21 E ai doli prej aty i frikësuar e duke pritur (se ç'po ndodh) dhe tha: "O Zoti im, më shpëto prej popullit zullumqar".
FEHAREXHE MINHA HA’IFÆN JETEREKKABU KALE RABBI NEXHXHINI MINEL-KAWMI EDH-DHALIMINE
22 Dhe kur u drejtua kah Medjeni tha: "Shpresoj që Zoti im të më orientojë rrugës së drejtë".
WE LEMMA TEWEXHXHEHE TILKA’E MEDJENE KALE ‘ASA RABBI ‘EN JEHDIJENI SEWA’E ES-SEBIL
23 E kur arriti ujin e Medjenit, aty gjeti një grumbull njerëzish që po i jepnin bagëtisë ujë, e pak më larg prej tyre vërejti dy gra që po i ndalnin (kafshët e tyre) e u tha: "E çka është puna e juve dyjave?" Ato që të dyja i thanë: "Ne nuk u japim ujë deri që të largohen barinjtë, kurse babai ynë është shumë i vjetër!"
WE LEMMA WEREDE MA’E MEDJENE WEXHEDE ‘ALEJHI ‘UMMETEN MINE EN-NASI JESKUNE WE WEXHEDE MIN DUNIHIMU EMRE’TEJNI TEDHUDANI KALE MA HATBUKUMA KALETA LA NESKI HETTA JUSDIRE ER-RI’A’U WE ‘EBUNA SHEJHUN KEBIRUN
24 Atëherë ai u dha ujë (kafshëve) të atyre, pastaj u largua anash nën një hije e tha: "O Zoti im, unë kam nevojë për çkado që të më japësh!"
FESEKA LEHUMA THUMME TEWELLA ‘ILA EDH-DHILLI FEKALE RABBI ‘INNI LIMA ‘ENZELTE ‘ILEJJE MIN HAJRIN FEKIRUN
25 E njëra prej tyre erdhi te ai, ecte e turpërueshme, e tha: "Babai im të thërret që të paguajë ty shpërblimin për atë që na u dhe (bagëtisë) ujë!" E kur shkoi (Musai) tek ai dhe ia tregoi atij ngjarjen, ai tha: "Mos ki frikë, paske shpëtuar nga populli zullumqar!"
FEXHA’ET/HU ‘IHDAHUMA TEMSHI ‘ALA ESTIHJA’IN KALET ‘INNE ‘EBI JED’UKE LIJEXHZIJEKE ‘EXHRE MA SEKAJTE LENA FELEMMA XHA’EHU WE KASSE ‘ALEJHIL-KASESE KALE LA TEHAF NEXHEWTE MINEL-KAWMI EDH-DHALIMINE
26 Njëra prej atyre dyjave tha: "O babai im, merre këtë në shërbim me pagë, pse më i miri i atij që do ta marrësh në shërbim është ai i fuqishmi e besniku!"
KALET ‘IHDAHUMA JA ‘EBETI ESTE’XHIRHU ‘INNE HAJRE MENI ESTE’XHERTEL-KAWIJUL-’EMINU
27 Ai (Shuajbi) tha: Unë dëshiroj të martoj ty me njërën prej këtyre dy vajzave të mia, me kusht që të më shërbesh tetë vjet, e nëse i plotëson dhjetë, ai është vullneti yt, e unë nuk dëshiroj të rëndojë ty, e në dashtë All-llahu, ti do të gjesh te unë mirëkuptim!
KALE ‘INNI ‘URIDU ‘EN ‘UNKIHEKE ‘IHDA EBNETEJJE HATEJNI ‘ALA ‘EN TE’XHURENI THEMANIJETE HIXHEXHIN FE’IN ‘ETMEMTE ‘ASHRÆN FEMIN ‘INDIKE WE MA ‘URIDU ‘EN ‘ESHUKKA ‘ALEJKE SETEXHIDUNI ‘IN SHA’EL-LAHU MINE ES-SALIHINE
28 Ai (Musai) tha: "Kjo le të mbetet mes meje e teje, e cilindo afat që do ta kryej nga këta të dy, nuk do të ketë përgjegjësi për mua. Për këtë që po themi All-llahu është garant".
KALE DHALIKE BEJNI WE BEJNEKE ‘EJJEMAL-’EXHELEJNI KADEJTU FELA ‘UDWANE ‘ALEJJE WEL-LAHU ‘ALA MA NEKULU WE KILUN
29 E kur Musai e kreu afatin dhe udhëtoi me familjen e vet, e vërejti kah ana e Turit një zjarr, e familjes së vet i tha: "Rrini këtu, unë kam vërejtur një zjarr, ndoshta do t'ju sjell nga ai ndonjë lajm ose ndonjë urë nga zjarri që të ngroheni".
FELEMMA KADA MUSAL-’EXHELE WE SARE BI’EHLIHI ‘ANESE MIN XHANIBIT-TURI NARÆN KALE LI’HLIHI EMKUTHU ‘INNI ‘ANESTU NARÆN LE’ALLI ‘ATIKUM MINHA BIHABERIN ‘EW XHEDHWETIN MINE EN-NARI LE’ALLEKUM TESTELUNE
30 Dhe kur arriti tek ai (zjarr) nga ana e djathtë e luginës së atij vendi të bekuar me pemë u thirr: "O Musa, s'ka dyshim se Unë jam All-llahu, Zoti i botëve!"
FELEMMA ‘ETAHA NUDI MIN SHATI’IL-WADIL-’EJMENI FIL-BUK’ATIL-MUBAREKETI MINE ESH-SHEXHERETI ‘EN JA MUSA ‘INNI ‘ENALLAHU REBBUL-’ALEMINE
31 Dhe ti hidhe shkopin tënd! E kur e pa Musai se po lëviz si të ishte gjarpër i shpejtë, ktheu të ikë e nuk vështroi prapa. O Musa, ktheu ku ishe e mos u frikëso se me të vërtetë ti je i sigurt.
WE ‘EN ‘ELKI ‘ASAKE FELEMMA RE’AHA TEHTEZZU KE’ENNEHA XHANNUN WELLA MUDBIRÆN WE LEM JU’AKKIB JA MUSA ‘EKBIL WE LA TEHAF ‘INNEKE MINEL-’AMININE
32 Fute dorën në xhep e ajo do të dalë e bardhë pa ndonjë të metë dhe shtrëngoje për vete krahun tënd kur të frikësohesh. Këto janë dy argumente nga Zoti yt për te faraoni dhe rrethi i tij, se me të vërtetë ata janë popull i prishur.
ESLUK JEDEKE FI XHEJBIKE TEHRUXH BEJDA’E MIN GAJRI SU’IN WE EDMUM ‘ILEJKE XHENAHEKE MINE ER-REHBI FEDHANIKE BURHANANI MIN RABBIKE ‘ILA FIR’AWNE WE MELE’IHI ‘INNEHUM KANU KAWMÆN FASIKINE
33 Ai (Musai) tha: "O Zoti im, unë kam mbytur një njeri prej tyre, e frikësohem se do të më mbysin!"
KALE RABBI ‘INNI KATELTU MINHUM NEFSÆN FE’EHAFU ‘EN JEKTULUNI
34 E vëllai im, Haruni, është më orator se unë, andaj dërgoje atë me mua ndihmë që t'i vërtetojë fjalët e mia. Unë kam frikë se do të më shpallin gënjeshtar.
WE ‘EHI HARUNU HUWE ‘EFSEHU MINNI LISANÆN FE’ERSILHU MA’IJE RID’ÆN JUSEDDIKUNI ‘INNI ‘EHAFU ‘EN JUKEDHDHIBUNI
35 (All-llahu iu përgjigj) Tha: "Ne do ta forcojmë ty krahun me vëllain tënd dhe me argumentet Tona do t'ju japim pushtet juve dyve ashtu që ata të mos mund t'u afrohen juve, andaj ju të dy dhe ata që u janë bindur juve, jeni ngadhënjimtarë".
KALE SENESHUDDU ‘ADUDEKE BI’EHIKE WE NEXH’ALU LEKUMA SULTANÆN FELA JESILUNE ‘ILEJKUMA BI’AJATINA ‘ENTUMA WE MENI ETTEBE’AKUMAL-GALIBUNE
36 E kur Musai ua solli atyre argumentet Tona të qarta, ata thanë: "Kjo nuk është tjetër vetëm se magji e trilluar dhe këtë nuk e kemi dëgjuar as ndër prindërit tanë të hershëm!"
FELEMMA XHA’EHUM MUSA BI’AJATINA BEJJINATIN KALU MA HADHA ‘ILLA SIHRUN MUFTEREN WE MA SEMI’NA BIHEDHA FI ‘ABA’INAL-’EWWELINE
37 E Musai tha: "Zoti im e di më së miri për atë që u erdhi me udhëzim prej Tij dhe kujt do t'i takojë përfundimi i mirë, se mizorët me siguri nuk do të kenë shpëtim".
WE KALE MUSA RABBI ‘A’LEMU BIMEN XHA’E BIL-HUDA MIN ‘INDIHI WE MEN TEKUNU LEHU ‘AKIBETU ED-DARI ‘INNEHU LA JUFLIHU EDH-DHALIMUNE
38 E faraoni tha: "O ju pari, unë nuk njoh ndonjë zot tjetër për ju pos meje, andaj ti o Haman, m'i pjek (tullat) nga dheu e më ndërto një kullë të lartë, ndoshta do të arrijë ta shoh zotin e Musait, sepse unë mendoj se vërtet ai është gënjeshtar".
WE KALE FIR’AWNU JA ‘EJJUHAL-MELE’U MA ‘ALIMTU LEKUM MIN ‘ILEHIN GAJRI FE’EWKID LI JA HAMANU ‘ALAT-TINI FAXH’AL LI SERHÆN LE’ALLI ‘ETTELI’U ‘ILA ‘ILEHI MUSA WE ‘INNI LE’EDHUNNUHU MINEL-KADHIBINE
39 Dhe ashtu ai dhe ushtria e tij u sollën në tokë me kryeneçësi ndaj të vërtetës dhe menduan se nuk do të kthehen te Ne.
WE ESTEKBERE HUWE WE XHUNUDUHU FIL-’ERDI BIGAJRIL-HEKKI WE DHENNU ‘ENNEHUM ‘ILEJNA LA JURXHA’UNE
40 Andaj, Ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det e shiko pra se si përfundojnë mizorët.
FE’EHADHNAHU WE XHUNUDEHU FENEBEDHNAHUM FIL-JEMMI FANDHUR KEJFE KANE ‘AKIBETU EDH-DHALIMINE
41 Dhe ata i bëmë prijësa që thërrasin për në zjarr dhe në ditën e kijametit atyre nuk do t'u ndihmohet.
WE XHE’ALNAHUM ‘E’IMMETEN JED’UNE ‘ILA EN-NARI WE JEWMEL-KIJAMETI LA JUNSERUNE
42 Edhe në këtë botë i kemi përcjellë ata me mallkim, kurse në ditën e kijametit ata janë të përbuzur.
WE ‘ETBA’NAHUM FI HEDHIHI ED-DUNJA LA’NETEN WE JEWMEL-KIJAMETI HUM MINEL-MEKBUHINE
43 E pasi i shkatërruam popujt e mëparshëm, Ne Musait i dhamë librin që është dritë për njerëz dhe udhëzim e mëshirë që të marrin mësim.
WE LEKAD ‘ATEJNA MUSAL-KITABE MIN BA’DI MA ‘EHLEKNAL-KURUNEL-’ULA BESA’IRE LILNNASI WE HUDEN WE REHMETEN LE’ALLEHUM JETEDHEKKERUNE
44 E ti nuk ishe në anën perëndimore (të vendit ku All-llahu i foli Musait) kur Ne Musait ia besuam shpalljen (e bëmë pejgamber dhe e dërguam te faraoni), e ti as nuk ishe aty pranë.
WE MA KUNTE BIXHANIBIL-GARBIJI ‘IDH KADEJNA ‘ILA MUSAL-’EMRE WE MA KUNTE MINE ESH-SHAHIDIN
45 Por Ne krijuam popuj (mes Musait e teje Muhammed), e koha ka zgjatur (ndaj, të dërguam ty). Dhe ti nuk banove në mesin e popullit të Medjenit e t'iu lexosh këtyre argumentet Tona (lajmin për Musain, për Shuajbin, për vajzat e tij), por Ne të dërguam (dhe të njoftuam).
WE LEKINNA ‘ENSHE’NA KURUNÆN FETETAWELE ‘ALEJHIMUL-’UMURU WE MA KUNTE THAWIÆN FI ‘EHLI MEDJENE TETLU ‘ALEJHIM ‘AJATINA WE LEKINNA KUNNA MURSILINE
46 Dhe ti nuk ke qenë pranë Kodrës Tur kur Ne e thirrëm (Musain), por (tregimi ynë) është mëshirë nga Zoti yt, për t'ia tërhequr vërejtjen një populli që para teje nuk u kishte ardhur ndonjë pejgamber, dhe ashtu ata të marrin mësim.
WE MA KUNTE BIXHANIBIT-TURI ‘IDH NADEJNA WE LEKIN REHMETEN MIN RABBIKE LITUNDHIRE KAWMÆN MA ‘ETAHUM MIN NEDHIRIN MIN KABLIKE LE’ALLEHUM JETEDHEKKERUNE
47 Dhe të mos thonë, kur t'i godasë ndonjë e keqe e papritur, të cilën e kanë merituar vetë: "Zoti ynë, përse nuk na ke dërguar ndonjë pejgamber që të pasonim argumentet Tua e të bëheshim besimtarë!"
WE LEWLA ‘EN TUSIBEHUM MUSIBETUN BIMA KADDEMET ‘EJDIHIM FEJEKULU REBBENA LEWLA ‘ERSELTE ‘ILEJNA RESULÆN FENETTEBI’A ‘AJATIKE WE NEKUNE MINEL-MU’UMININE
48 E kur atyre u erdhi e vërteta nga ana Jonë, ata thanë: "Përse nuk iu dha atij (Muhammedit) sikurse iu dha Musait (ndonjë mrekulli materiale)! Po a nuk e mohuan atë që iu dha Musait më parë?" E, thanë: "Dy magji që përmbajnë njëra-tjetrën. Dhe thanë: Çdonjërën prej tyre ne e mohojmë!"
FELEMMA XHA’EHUMUL-HEKKU MIN ‘INDINA KALU LEWLA ‘UTIJE MITHLE MA ‘UTIJE MUSA ‘EWELEM JEKFURU BIMA ‘UTIJE MUSA MIN KABLU KALU SIHRANI TEDHAHERA WE KALU ‘INNA BIKULLIN KAFIRUNE
49 Thuaj: "Nëse është e vërtetë çka thoni, atëherë silleni një libër prej All-llahut që është edhe më udhëzues se këta dy (Tevrati e Kur'ani), e ti përmbahem edhe unë atij?"
KUL FE’TU BIKITABIN MIN ‘INDI ELLAHI HUWE ‘EHDA MINHUMA ‘ETTEBI’HU ‘IN KUNTUM SADIKINE
50 E nëse ata nuk të përgjigjen ty, atëherë dije se ata ndjekin vetëm dëshirat e veta, e kush është më i humbur se ai që duke mos pasur fakt prej All-llahut, ndjek epshin e vet? S'ka dyshim se All-llahu nuk udhëzon popullin zullumqar.
FE’IN LEM JESTEXHIBU LEKE FA’LEM ‘ENNEMA JETTEBI’UNE ‘EHWA’EHUM WE MEN ‘EDELLU MIMMENI ETTEBE’A HEWAHU BIGAJRI HUDEN MINEL-LAHI ‘INNALL-LLAHE LA JEHDIL-KAWME EDH-DHALIMINE
51 Ndërsa Ne pandërprerë u dërguam atyre shpalljen, ashtu që të mendojnë.
WE LEKAD WESSELNA LEHUMUL-KAWLE LE’ALLEHUM JETEDHEKKERUNE
52 E atyre që Ne u dhamë librin përpara këtij, disa prej tyre i besojnë këtij (Kur'anit).
EL-LEDHINE ‘ATEJNAHUMUL-KITABE MIN KABLIHI HUM BIHI JU’UMINUNE
53 Dhe kur u lexohet atyre, thonë: "Ne i kemi besuar atij, ajo është e vërtetë prej Zotit tonë, ne edhe para tij kemi qenë muslimanë!"
WE ‘IDHA JUTLA ‘ALEJHIM KALU ‘AMENNA BIHI ‘INNEHUL-HEKKU MIN RABBINA ‘INNA KUNNA MIN KABLIHI MUSLIMINE
54 Atyre u jepet shpërblim i dyfishtë për arsye se bënë durim, dhe ata të keqen e largojnë me të mirën, e nga ajo që Ne i furnizuam, ata japin.
‘ULA’IKE JU’UTEWNE ‘EXHREHUM MERRETEJNI BIMA SEBERU WE JEDRE’UNE BIL-HESENETI ES-SEJJI’ETE WE MIMMA REZEKNAHUM JUNFIKUNE
55 Dhe kur e dëgjojnë ndonjë llomotitje marrëzie, i kthejnë shpinën dhe thonë: "Ne kemi veprat tona e ju tuajat, qofshit larg nesh, ne nuk na duhen injorantët!"
WE ‘IDHA SEMI’UL-LEGWE ‘A’REDU ‘ANHU WE KALU LENA ‘A’MALUNA WE LEKUM ‘A’MALUKUM SELAMUN ‘ALEJKUM LA NEBTEGIL-XHAHILINE
56 Është e vërtetë se ti nuk mund ta udhëzosh atë që do ti, por All-llahu udhëzon kë të dojë dhe Ai është që di më së miri për të udhëzuarit.
‘INNEKE LA TEHDI MEN ‘EHBEBTE WE LEKINNALL-LLAHE JEHDI MEN JESHA’U WE HUWE ‘A’LEMU BIL-MUHTEDINE
57 Ata thanë: "Nëse ne ndjekim rrugën e drejtë së bashku me ty, ne me të shpejtë do të jemi të dëbuar prej vendit tonë!" Po a nuk u siguruam Ne atyre një vend të shenjtë e të sigurt që aty sillen frutat e çdo sendi si furnizim nga ana Jonë, po shumica e tyre nuk e dinë.
WE KALU ‘IN NETTEBI’IL-HUDA ME’AKE NUTEHATTEF MIN ‘ERDINA ‘EWELEM NUMEKKIN LEHUM HEREMÆN ‘AMINÆN JUXHBA ‘ILEJHI THEMERATU KULLI SHEJ’IN RIZKÆN MIN LEDUNNA WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM LA JA’LEMUNE
58 E sa vendbanime që përbuzën jetën e vet Ne i kemi shkatërruar, e ja, ato janë shtëpitë e tyre, që pas tyre ato pak kohë janë banuar prej dokujt dhe Ne ishim trashëgues të tyre.
WE KEM ‘EHLEKNA MIN KARJETIN BETIRET MA’ISHETEHA FETILKE MESAKINUHUM LEM TUSKEN MIN BA’DIHIM ‘ILLA KALILÆN WE KUNNA NEHNUL-WARITHINE
59 Zoti yt nuk është i tillë që të shkatërrojë venbanimet para se në kryeqendër të tyre të dërgoj Pejgamber, i cili do t'ua lexojë atyre argumentet Tona, dhe Ne nuk shkatërruam vendbanime, pos vetëm kur banorët e tyre ishin zullumqarë.
WE MA KANE REBBUKE MUHLIKEL-KURA HETTA JEB’ATHE FI ‘UMMIHA RESULÆN JETLU ‘ALEJHIM ‘AJATINA WE MA KUNNA MUHLIKIL-KURA ‘ILLA WE ‘EHLUHA DHALIMUNE
60 Dhe çdo gjë që u është dhënë juve është kënaqësi dhe shije e kësaj bote, ndërsa ajo që është tek All-llahu (thevabi) është shumë më e mirë dhe përhershme, pra, a nuk mendoni?
WE MA ‘UTITUM MIN SHEJ’IN FEMETA’UL-HEJÆTI ED-DUNJA WE ZINETUHA WE MA ‘INDEL-LAHI HAJRUN WE ‘EBKA ‘EFELA TA’KILUNE
61 A është ai, të cilit Ne i kemi premtuar një premtim të mirë (për xhennet), sikurse ai të cilit i kemi dhënë kënaqësi të kësaj jete, kurse në ditën e kijametit ai do të jetë prej të dënuarve?
‘EFEMEN WE’ADNAHU WA’DÆN HESENÆN FEHUWE LAKIHI KEMEN METTA’NAHU META’AL-HEJÆTI ED-DUNJA THUMME HUWE JEWMEL-KIJAMETI MINEL-MUHDERINE
62 (përkujto) Ditën kur i thërret ata e u thotë: "Ku janë ata shokët e Mi, të cilët ju i pandehnit (si zota)?"
WE JEWME JUNADIHIM FEJEKULU ‘EJNE SHUREKA’IJEL-LEDHINE KUNTUM TEZ’UMUNE
63 E ata, të cilët e merituan fjalën (dënimin), thonë: "Zoti ynë, këta janë që ne i humbëm, i humbëm ata si humbën edhe vetë, ne para Teje tërhiqëm se ata nuk na adhuruan neve!"
KALEL-LEDHINE HEKKA ‘ALEJHIMUL-KAWLU REBBENA HA’UULA’L-LEDHINE ‘EGWEJNA ‘EGWEJNAHUM KEMA GAWEJNA TEBERRE’NA ‘ILEJKE MA KANU ‘IJANA JA’BUDUNE
64 Dhe u thuhet: "Thirrni zotat tuaj"! Ata i thërrasin, por ata nuk u përgjigjen dot, dhe shohin dënimin. E atëherë (do të dëshironin) sikur të kishin qenë në rrugën e drejtë (e të mos përjetonin dënimin).
WE KILE ED’U SHUREKA’EKUM FEDE’AWHUM FELEM JESTEXHIBU LEHUM WE RE’EWL-’ADHABE LEW ‘ENNEHUM KANU JEHTEDUNE
65 Dhe ditën kur (All-llahu) i thërret ata e u thotë: "Çfarë përgjigje u keni dhënë të dërguarve?"
WE JEWME JUNADIHIM FEJEKULU MADHA ‘EXHEBTUMUL-MURSELINE
66 Atë ditë atyre u humbin faktet dhe ata nuk konsultohen ndërmjet vete.
FE’AMIJET ‘ALEJHIMUL-’ENBA’U JEWME’IDHIN FEHUM LA JETESA’ELUNE
67 E për sa i përket atij që është penduar, që ka besuar dhe ka bërë vepra të mira, ai le të shpresojë se është nga të shpëtuarit.
FE’EMMA MEN TABE WE ‘AMENE WE ‘AMILE SALIHÆN FE’ASA ‘EN JEKUNE MINEL-MUFLIHINE
68 Zoti yt krijon çka të dojë dhe zgjedh kë të dojë, atyre nuk u takon zgjedhja. I pastër dhe i lartë është All-llahu nga çka i përshkruajnë për shok.
WE REBBUKE JEHLUKU MA JESHA’U WE JEHTARU MA KANE LEHUMUL-HIJERETU SUBHANEL-LAHI WE TA’ALA ‘AMMA JUSHRIKUNE
69 Dhe Zoti yt e di se ç'fshehin zemrat e tyre dhe se ç'shfaqin haptazi.
WE REBBUKE JA’LEMU MA TUKINNU SUDURUHUM WE MA JU’LINUNE
70 Ai është All-llahu, nuk ka zot tjetër pos Tij, vetëm Atij i takon falënderimi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe vetëm Atij i takon gjykimi dhe te Ai ktheheni.
WE HUWEL-LAHU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE LEHUL-HEMDU FIL-’ULA WEL-’AHIRETI WE LEHUL-HUKMU WE ‘ILEJHI TURXHA’UNE
71 Thuaj: "Sikur All-llahu ta bënte natën e përhershme (t'ua zgjaste) deri në ditën e kijametit, ç'mendoni, cili zot pos All-llahut do t'ju sillte juve dritë? A nuk merrni vesh?"
KUL ‘ERE’EJTUM ‘IN XHE’ALEL-LAHU ‘ALEJKUMUL-LEJLE SERMEDÆN ‘ILA JEWMIL-KIJAMETI MEN ‘ILEHUN GAJRU ELLAHI JE’TIKUM BIDIJA’IN ‘EFELA TESMA’UNE
72 Thuaj: "Më tregoni, nëse All-llahu ua bën ditën të vazhdueshme deri në ditën e kijametit, cili zot pos All-llahut do t'ju sjellë natë që të pushoni në të? A nuk shihni (sa po gaboni)?"
KUL ‘ERE’EJTUM ‘IN XHE’ALEL-LAHU ‘ALEJKUMU EN-NEHARE SERMEDÆN ‘ILA JEWMIL-KIJAMETI MEN ‘ILEHUN GAJRU ELLAHI JE’TIKUM BILEJLIN TESKUNUNE FIHI ‘EFELA TUBSIRUNE
73 Po mëshira e Tij u bëri juve natën dhe ditën për të pushuar në të dhe për të përfituar nga begatitë e Tij, prandaj, të jini mirënjohës!.
WE MIN REHMETIHI XHE’ALE LEKUMUL-LEJLE WE EN-NEHARE LITESKUNU FIHI WE LITEBTEGU MIN FEDLIHI WE LE’ALLEKUM TESHKURUNE
74 Dhe ditën që i fton (All-llahu) e thotë: "Ku janë ata që i menduat shokë të Mi?"
WE JEWME JUNADIHIM FEJEKULU ‘EJNE SHUREKA’IJEL-LEDHINE KUNTUM TEZ’UMUNE
75 Dhe Ne do të nxjerrim prej çdo populli dëshmitarë e u themi: "Sillni argumentin tuaj!" Atëherë do ta kuptojnë se e drejta (për Zot) është vetëm e All-llahut, dhe dështon çdo trillim i tyre.
WE NEZA’NA MIN KULLI ‘UMMETIN SHEHIDÆN FEKULNA HATU BURHANEKUM FE’ALIMU ‘ENNEL-HEKKA LILLAHI WE DELLE ‘ANHUM MA KANU JEFTERUNE
76 Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos u kreno aq fortë sepse All-llahu nuk i do të shfrenuarit!"
‘INNE KARUNE KANE MIN KAWMI MUSA FEBEGA ‘ALEJHIM WE ‘ATEJNAHU MINEL-KUNUZI MA ‘INNE MEFATIHEHU LETENU’U BIL-’USBETI ‘ULIL-KUWETI ‘IDH KALE LEHU KAWMUHU LA TEFREH ‘INNALL-LLAHE LA JUHIBBUL-FERIHINE
77 Dhe me atë që të ka dhënë All-llahu, kërko (ta fitosh) botën tjetër, e mos lë mangu atë që të takon nga kjo botë, dhe bën mirë ashtu siç të ka bërë All-llahu ty, e mos bën të këqija në tokë, se All-llahu nuk i do çrregulluesit.
WE EBTEGI FIMA ‘ATAKEL-LAHU ED-DAREL-’AHIRETE WE LA TENSE NESIBEKE MINE ED-DUNJA WE ‘EHSIN KEMA ‘EHSENEL-LAHU ‘ILEJKE WE LA TEBGIL-FESADE FIL-’ERDI ‘INNALL-LLAHE LA JUHIBBUL-MUFSIDINE
78 Ai (Karuni) tha: "Më është dhënë vetëm në saje të dijes sime!" Po a nuk e di ai se All-llahu shkatërroi para tij nga popujt e lashtë asish që ishte edhe më i fuqishëm e më i pasur se ai, po mëkatarët kriminelë as që do të pyeten për fajet e tyre (meqë All-llahu e di).
KALE ‘INNEMA ‘UTITUHU ‘ALA ‘ILMIN ‘INDI ‘EWELEM JA’LEM ‘ENNEL-LAHE KAD ‘EHLEKE MIN KABLIHI MINEL-KURUNI MEN HUWE ‘ESHEDDU MINHU KUWETEN WE ‘EKTHERU XHEM’ÆN WE LA JUS’ELU ‘AN DHUNUBIHIMUL-MUXHRIMUNE
79 Ai (Karuni) doli para popullit të vet me stolinë e vet, e ata që kishin synim jetën e kësaj bote thanë: "Ah, të kishim pasur edhe ne si i është dhënë Karunit, vërtet ai është fatbardhë!"
FEHAREXHE ‘ALA KAWMIHI FI ZINETIHI KALEL-LEDHINE JURIDUNEL-HEJÆTE ED-DUNJA JALEJTE LENA MITHLE MA ‘UTIJE KARUNU ‘INNEHU LEDHU HEDHDHIN ‘ADHIMIN
80 E ata që ishin të zotët e diturisë thanë: "Të mjerët ju, shpërblimi i All-llahut është shumë më i mirë për atë që besoi dhe bëri vepër të mirë, po atë nuk mund ta arrijë kush përveç të durueshmëve!"
WE KALEL-LEDHINE ‘UTUL-’ILME WEJLEKUM THEWABU ELLAHI HAJRUN LIMEN ‘AMENE WE ‘AMILE SALIHÆN WE LA JULEKKAHA ‘ILLA ES-SABIRUNE
81 Po Ne atë dhe pallatin e tij i shafuam në tokë dhe veç All-llahut nuk pati që ta mbrojë, e as vetë nuk pati mundësi të mbrohet.
FEHASEFNA BIHI WE BIDARIHIL-’ERDE FEMA KANE LEHU MIN FI’ETIN JENSURUNEHU MIN DUNI ELLAHI WE MA KANE MINEL-MUNTESIRINE
82 E ata që dje lakmuan të ishin në vendin e tij, filluan të thonë: "A nuk shihni se All-llahu me të vërtetë i jep begati e komoditet atij që do nga robërit e vet, e edhe ia mungon atë atij që do, e sikur All-llahu të mos bënte mëshirë ndaj nesh, do të na sharronte në tokë edhe neve; sa habi, se si jobesimtarët nuk gjejnë shpëtim!
WE ‘ESBEHEL-LEDHINE TEMENNEW MEKANEHU BIL-’EMSI JEKULUNE WEJKE’ENNEL-LAHE JEBSUTU ER-RIZKA LIMEN JESHA’U MIN ‘IBADIHI WE JEKDIRU LEWLA ‘EN MENNEL-LAHU ‘ALEJNA LEHASEFE BINA WEJKE’ENNEHU LA JUFLIHUL-KAFIRUNE
83 Atë vend të përjetshëm (xhennetin) ua kemi përcaktuar atyre që nuk duan as mendjemadhësi e as ngatërresë në tokë, e përfundim i këndshëm u takon atyre që i frikësohen All-llahut.
TILKE ED-DARUL-’AHIRETU NEXH’ALUHA LILLEDHINE LA JURIDUNE ‘ULUWÆN FIL-’ERDI WE LA FESADÆN WEL-’AKIBETU LILMUTTEKINE
84 Kush sjell me vete punë të mirë, atij do t'i takojë shpërblimi edhe më i madh, ndërsa ai që paraqitet me punë të këqija, do t'i jepet dënim vetëm aq sa e ka merituar.
MEN XHA’E BIL-HESENETI FELEHU HAJRUN MINHA WE MEN XHA’E BIS-SEJJI’ETI FELA JUXHZAL-LEDHINE ‘AMILU ES-SEJJI’ATI ‘ILLA MA KANU JA’MELUNE
85 S'ka dyshim se Ai që ta bëri obligim Kur'anin, Ai do të kthejë ty aty kah erdhe. Thuaj: "Zoti im e di më mirë kush është që solli udhëzim të drejtë dhe kush është në humbje të sigurt".
‘INNEL-LEDHI FEREDE ‘ALEJKEL-KUR’ANE LERADDUKE ‘ILA MA’ADIN KUL RABBI ‘A’LEMU MEN XHA’E BIL-HUDA WE MEN HUWE FI DELALIN MUBININ
86 Ti as nuk ke shpresuar se do të shpallet ty libri, por kjo është mëshirë e Zotit tënd, andaj ti kurrsesi të mos jeshë ndihmëtar i jobesimtarëve.
WE MA KUNTE TERXHU ‘EN JULKA ‘ILEJKEL-KITABU ‘ILLA REHMETEN MIN RABBIKE FELA TEKUNENNE DHEHIRÆN LILKAFIRINE
87 Dhe kurrsesi ata të mos shmangin ty nga ajetet e All-llahut meqë ato t'u kanë shpallur ty, dhe ti thirr te Zoti yt e kurrsesi mos u bën pasues i dëshirave të idhujtarëve.
WE LA JESUDDUNNEKE ‘AN ‘AJATI ELLAHI BA’DE ‘IDH ‘UNZILET ‘ILEJKE WE ED’U ‘ILA RABBIKE WE LA TEKUNENNE MINEL-MUSHRIKINE
88 Veç All-llahut mos adhuro ndonjë zot tjetër, s'ka të adhuruar tjetër veç Tij. Çdo send zhduket e Ai jo. Vetëm Atij i takon gjykimi dhe te Ai do të ktheheni!
WE LA TED’U ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE KULLU SHEJ’IN HALIKUN ‘ILLA WEXHHEHU LEHUL-HUKMU WE ‘ILEJHI TURXHA’UNE