Surja Neml indeksuar me numër 27 , numri i ajeteve 93
1 Ta, Sin. Këto janë ajete të Kur'anit dhe të librit të kuptueshëm.
TA-SIN TILKE ‘AJATUL-KUR’ANI WE KITABIN MUBININ
2 Janë udhërrëfyes dhe myzhde për besimtarët.
HUDEN WE BUSHRA LILMU’UMININE
3 Që e falin namazin dhe e japin zeqatin dhe mu ata janë të bindur ndaj botës tjetër.
EL-LEDHINE JUKIMUNE ES-SELÆTE WE JU’UTUNE EZ-ZEKÆTE WE HUM BIL-’AHIRETI HUM JUKINUNE
4 E atyre që nuk besojnë botën e ardhme, Ne ua kemi hijeshuar veprat ndaj dhe ata bredhin.
‘INNEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI ZEJJENNA LEHUM ‘A’MALEHUM FEHUM JA’MEHUNE
5 Të tillët janë ata që u takon dënimi më i rëndë dhe mu ata do të jenë më të dëshpëruarit në botën tjetër.
‘ULA’IKEL-LEDHINE LEHUM SU’UL-’ADHABI WE HUM FIL-’AHIRETI HUMUL-’EHSERUNE
6 E s'ka dyshim se ti (Muhammed) e pranon Kur'anin nga i Urti, i Dijshmi.
WE ‘INNEKE LETULEKKAL-KUR’ANE MIN LEDUN HEKIMIN ‘ALIMIN
7 (Përkujto) Kur Musai i tha familjes së vet: "Unë e pash një zjarr,e nga ai do t'ju sjell ndonjë lajm ose do t'ju sjell një urë të ndezur që të ngroheni".
‘IDH KALE MUSA LI’HLIHI ‘INNI ‘ANESTU NARÆN SE’ATIKUM MINHA BIHABERIN ‘EW ‘ATIKUM BISHIHABIN KABESIN LE’ALLEKUM TESTELUNE
8 E kur arriti tek ai u thirr: "I bekuar është ai pranë zjarrit dhe ata përreth tij. I veçuar në madhëri është All-llahu, Zot i botëve!"
FELEMMA XHA’EHA NUDIJE ‘EN BURIKE MEN FI EN-NARI WE MEN HEWLEHA WE SUBHANEL-LAHI RABBIL-’ALEMINE
9 O Musa, në të vërtetë Unë jam All-llahu, i plotfuqishmi, i urti.
JA MUSA ‘INNEHU ‘ENALLAHUL-’AZIZUL-HEKIMU
10 E ti hidhe shkopin tënd! E kur e pa atë që lëvizte si të ishte gjarpër, ai (nga frika) ktheu prapa duke mos pasur më kujdes. (I thamë) O Musa! Mos u frikëso se pranë meje të dërguarit nuk frikësohen!
WE ‘ELKI ‘ASAKE FELEMMA RE’AHA TEHTEZZU KE’ENNEHA XHANNUN WELLA MUDBIRÆN WE LEM JU’AKKIB JA MUSA LA TEHAF ‘INNI LA JEHAFU LEDEJJEL-MURSELUNE
11 Përpos kush (nuk është i dërguar) bën mëkat (ai frikësohet) e që të keqen pastaj e zëvendëson me të mirën, atëherë s'ka dyshim se Unë jam që fali shumë dhe jam mëshirues.
‘ILLA MEN DHELEME THUMME BEDDELE HUSNÆN BA’DE SU’IN FE’INNI GAFURUN REHIMUN
12 Fute dorën tënde në xhepin tënd, e ajo do të dalë e bardhë pa kurrfarë të keqe, e këto janë ndër nëntë argumentet për të (vajtur) te faraoni dhe populli i tij, se me të vërtetë ata janë popull i prishur.
WE ‘EDHIL JEDEKE FI XHEJBIKE TEHRUXH BEJDA’E MIN GAJRI SU’IN FI TIS’I ‘AJATIN ‘ILA FIR’AWNE WE KAWMIHI ‘INNEHUM KANU KAWMÆN FASIKINE
13 E kur u erdhën argumentet Tona të qarta, ata thanë: "Kjo pa dyshim është magji!"
FELEMMA XHA’ET/HUM ‘AJATUNA MUBSIRETEN KALU HADHA SIHRUN MUBINUN
14 Dhe, edhe pse bindshëm të besueshëm në to (se ishin nga Zoti), i mohuan në mënyrë të padrejtë e me mendjemadhësi, pra shikoje se çfarë ishte fundi i shkatërrimtarëve.
WE XHEHEDU BIHA WE ESTEJKANET/HA ‘ENFUSUHUM DHULMÆN WE ‘ULUWÆN FANDHUR KEJFE KANE ‘AKIBETUL-MUFSIDINE
15 Ne i patëm dhënë Davudit dhe Sulejmanit dituri, e ata të dy thanë: "I falënderohemi vetëm All-llahut që na dalloi (me të mira) mbi shumë robër të Tij besimtarë".
WE LEKAD ‘ATEJNA DAWUDE WE SULEJMANE ‘ILMÆN WE KALAL-HEMDU LILLAHIL-LEDHI FEDDELENA ‘ALA KETHIRIN MIN ‘IBADIHIL-MU’UMININE
16 E Sulejmani e trashëgoi Davudin dhe tha: "O njerëz, ne kuptojmë gjuhën e shpendëve e na është dhuruar nga gjithçka, e vërtet ky është shpërblim i qartë".
WE WERITHE SULEJMANU DAWUDE WE KALE JA ‘EJJUHA EN-NASU ‘ULLIMNA MENTIKAT-TEJRI WE ‘UTINA MIN KULLI SHEJ’IN ‘INNE HADHA LEHUWEL-FEDLUL-MUBINU
17 E Sulejmanit i ishte tubuar ushtria e vet që përbëhej nga exhinët, nga njerëzit dhe nga shpendët dhe ata mbanin rendin.
WE HUSHIRE LISULEJMANE XHUNUDUHU MINEL-XHINNI WEL-’INSI WET-TEJRI FEHUM JUZA’UNE
18 Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburrecave, një buburrec tha: "O ju buburreca, hyni në vendet tuaja që të mos u copëtojë Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju vërejtur".
HETTA ‘IDHA ‘ETEW ‘ALA WADI EN-NEMLI KALET NEMLETUN JA ‘EJJUHA EN-NEMLU EDHULU MESAKINEKUM LA JEHTIMENNEKUM SULEJMANU WE XHUNUDUHU WE HUM LA JESH’URUNE
19 E ai (Sulejmani) buzëqeshi i gëzuar prej fjalës së tij dhe tha: "Zoti im, më mundëso që t'i falënderoj të mirat Tuaja që m'i dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde më fut në mesin e robërve Tuaj të mirë!
FETEBESSEME DAHIKÆN MIN KAWLIHA WE KALE RABBI ‘EWZI’NI ‘EN ‘ESHKURE NI’METEKEL-LETI ‘EN’AMTE ‘ALEJJE WE ‘ALA WE E-DEJJE WE ‘EN ‘A’MELE SALIHÆN TERDAHU WE ‘EDHILNI BIREHMETIKE FI ‘IBADIKE ES-SALIHINE
20 Dhe vështroi shpendët e tha: "Ç'është që nuk e shoh pupëzën? Jo, ajo nuk qenka këtu!"
WE TEFEKKADET-TEJRE FEKALE MA LI LA ‘ERAL-HUD/HUDE ‘EM KANE MINEL-GA’IBINE
21 Unë do ta dënoj atë me një dënim të ashpër ose do ta therë ose ka për të më sjellë ndonjë argument të fortë (si arsyetim).
LE’U’ADHDHIBENNEHU ‘ADHABÆN SHEDIDÆN ‘EW LE’EDHBEHENNEHU ‘EW LEJE’TIJENI BISULTANIN MUBININ
22 Ajo nuk zgjati shumë e tha: "Unë kuptova atë që ti nuk je i njohur dhe të erdha nga Sebei me një lajm të sigurt".
FEMEKETHE GAJRE BA’IDIN FEKALE ‘EHETTU BIMA LEM TUHIT BIHI WE XHI’TUKE MIN SEBE’IIN BINEBE’IIN JEKININ
23 Në të vërtetë unë gjeta një grua që po i sundonte ata (popullin e Sebe-it) dhe asaj i ishte dhënë çdo send, e ajo kishte një fron të madh.
‘INNI WE XHEDTTU EMRE’ETEN TEMLIKUHUM WE ‘UTIJET MIN KULLI SHEJ’IN WE LEHA ‘ARSHUN ‘ADHIMUN
24 Madje takova atë dhe popullin e saj se adhurojnë diellin e jo All-llahun, po djalli ua kishte hijeshuar atë veprim të tyre dhe i kishte shmangur prej rrugës së drejtë, andaj ata nuk gjejnë udhëzim.
WE XHEDTUHA WE KAWMEHA JESXHUDUNE LILSHSHEMSI MIN DUNI ELLAHI WE ZEJJENE LEHUMU ESH-SHEJTANU ‘A’MALEHUM FESEDDEHUM ‘ANI ES-SEBILI FEHUM LA JEHTEDUNE
25 (i kishte shmangur) Për të mos adhuruar All-llahun që nxjerr në shesh (e di) të fshehtën në qiej e në tokë, dhe që e di atë që fshehni dhe atë që publikoni.
‘ELLA JESXHUDU LILLAHIL-LEDHI JUHRIXHUL-HAB’E FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE JA’LEMU MA TUHFUNE WE MA TU’LINUNE
26 All-llahu është një, nuk ka zot tjetër pos Tij, Zot i Arshit të madh.
ELLAHU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE REBBUL-’ARSHIL-’ADHIMI
27 Ai (Sulejmani) tha: "Do të shohim se a e thua të vërtetën apo je nga gënjeshtarët!"
KALE SENENDHURU ‘ESEDEKTE ‘EM KUNTE MINEL-KADHIBINE
28 "Shko me këtë letrën time e hidhjau atyre, largohu (pak) nga ata dhe përgjo se çka bisedojnë!"
EDH/HEB BIKITABI HADHA FE’ELKIH ‘ILEJHIM THUMME TEWELLE ‘ANHUM FANDHUR MADHA JERXHI’UNE
29 Ajo (gruaja - Belkisa) tha: "O ju pari, mua më ka arritur një letër madhështore!"
KALET JA ‘EJJUHAL-MELE’U ‘INNI ‘ULKIJE ‘ILEJJE KITABUN KERIMUN
30 (e lexova) Kjo është prej Sulejmanit (mandej e hapi, kur qe, në të) "Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!" (Bismil-lahir-Rrahmanir-Rrahim!)
‘INNEHU MIN SULEJMANE WE ‘INNEHU BISMI ELLAHI ER-REHMANI ER-REHIMI
31 (në vazhdim shkruan) "Të mos u mbani në të madh kundër meje, po të më vini të dorëzuar (dhe besimtarë)!"
‘ELLA TA’LU ‘ALEJJE WE ‘TUNI MUSLIMINE
32 Ajo tha: "O ju pari, më sugjeroni në këtë çështje timen se unë nuk do të vendos asgjë derisa edhe ju të jepni pëlqim!"
KALET JA ‘EJJUHAL-MELE’U ‘EFTUNI FI ‘EMRI MA KUNTU KATI’ATEN ‘EMRÆN HETTA TESH/HEDUNI
33 Ata (paria) i thanë: "Ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtarë të rreptë, por puna qëndron te ti, e ti mendo se çka do të na urdhërosh!"
KALU NEHNU ‘ULU KUWETIN WE ‘ULU BE’SIN SHEDIDIN WEL-’EMRU ‘ILEJKI FANDHURI MADHA TE’MURINE
34 Ajo tha: "Kur sunduesit e pushtojnë ndonjë vend, ata e rrënojnë atë e parinë më të zgjedhur të atij vendi e nënshtrojnë. Kështu ata veprojnë!"
KALET ‘INNEL-MULUKE ‘IDHA DEHALU KARJETEN ‘EFSEDUHA WE XHE’ALU ‘A’IZZETE ‘EHLIHA ‘EDHILLETEN WE KEDHELIKE JEF’ALUNE
35 Po unë do t'u dërgoj atyre një dhuratë (të madhe), e do të shoh se çka do të na sjellin të dërguarit (me dhuratë).
WE ‘INNI MURSILETUN ‘ILEJHIM BIHEDIJETIN FENADHIRETUN BIME JERXHI’UL-MURSELUNE
36 E kur i erdhi ajo Sulejmanit, ai tha: "A me pasuri më ndihmoni mua? E atë që All-llahu ma ka dhënë mua është shumë më e dobishme nga ajo që u ka dhënë juve! Por ju krenoheni me dhuratat tuaja!"
FELEMMA XHA’E SULEJMANE KALE ‘ETUMIDDUNENI BIMALIN FEMA ‘ATANIJEL-LAHU HAJRUN MIMMA ‘ATAKUM BEL ‘ENTUM BIHEDIJETIKUM TEFREHUNE
37 Kthehu te ata (i tha kryesuesit të të deleguarve), se për Zotin ne do t'u vijmë atyre me një ushtri, të cilës ata nuk do të mund t'i bëjnë ballë dhe do t'i dëbojmë prej aty të nënshtruar e të poshtëruar!
ERXHI’ ‘ILEJHIM FELENE’TIJENNEHUM BIXHUNUDIN LA KIBELE LEHUM BIHA WE LENUHRIXHENNEHUM MINHA ‘EDHILLETEN WE HUM SAGIRUNE
38 Ai (Sulejmani) tha: "O ju pari, cili prej jush do t'ma më sjell fronin e saj, para se të vijnë ata të dorëzuar?"
KALE JA ‘EJJUHAL-MELE’U ‘EJJUKUM JE’TINI BI’ARSHIHA KABLE ‘EN JE’TUNI MUSLIMINE
39 Njëri prej xhinëve të vrazhdë (Ifriti) tha: "Unë do ta sjell atë ty para se të ngrihesh nga vendi yt, unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt!"
KALE ‘IFRJTUN MINEL-XHINNI ‘ENA ‘ATIKE BIHI KABLE ‘EN TEKUME MIN MEKAMIKE WE ‘INNI ‘ALEJHI LEKAWIJUN ‘EMINUN
40 E ai i cili kishte dituri nga libri tha: "Unë ta sjell atë ty sa çel e mshel sytë (këtij i tha sille)!" E kur e pa atë (fron) të vendosur pranë tij, (Sulejmani) tha: "Kjo është dhuntia e Zotit tim që të më sprovojë mua se a do ta falënderoj, apo mos do ta përbuz. E kush falënderon, ai falënderon për të mirën e vet, e kush përbuz, Zoti im (s'ka nevojë), është i pa nevojë e bujar!
KALEL-LEDHI ‘INDEHU ‘ILMUN MINEL-KITABI ‘ENA ‘ATIKE BIHI KABLE ‘EN JERTEDDE ‘ILEJKE TERFUKE FELEMMA RE’AHU MUSTEKIRRÆN ‘INDEHU KALE HADHA MIN FEDLI RABBI LIJEBLUWENI ‘E’ESHKURU ‘EM ‘EKFURU WE MEN SHEKERE FE’INNEMA JESHKURU LINEFSIHI WE MEN KEFERE FE’INNE RABBI GANIJUN KERIMUN
41 Ai (Sulejmani) tha: "Ndryshonia asaj fronin që ta provojmë se a po e njeh apo është nga ata që nuk dinë ta njohin!"
KALE NEKKIRU LEHA ‘ARSHEHA NENDHUR ‘ETEHTEDI ‘EM TEKUNU MINEL-LEDHINE LA JEHTEDUNE
42 E kur erdhi ajo, iu tha: "A është i këtillë froni yt?" Ajo tha: "Si të ishte vetë ai?!" (Sulejmani tha:) "Neve na është dhënë dituria përpara saj dhe ne ishim besimtarë para saj".
FELEMMA XHA’ET KILE ‘EHEKEDHA ‘ARSHUKI KALET KE’ENNEHU HUWE WE ‘UTINAL-’ILME MIN KABLIHA WE KUNNA MUSLIMINE
43 Pse atë (Belkisen) e kishte penguar (nga besimi i drejtë) ajo që adhuronte, pos All-llahut, dhe ishte nga një popull jobesimtar.
WE SEDDEHA MA KANET TA’BUDU MIN DUNI ELLAHI ‘INNEHA KANET MIN KAWMIN KAFIRINE
44 Asaj iu tha: "Hyn në pallat", e kur e pa atë mendoi se është një ujë i madh dhe i përvoli këmbët. Ai (Sulejmani) tha: "Ky është një pallat i lëmuar prej qelqi!" Ajo tha: "Zoti im, unë i kam bërë krim vetes e tash i dorëzohem (pranoj besimin) së bashku me Sulejmanin All-llahut, Zotit të gjithësisë".
KILE LEHA EDHULI ES-SERHE FELEMMA RE’ET/HU HESIBET/HU LUXHXHETEN WE KESHEFET ‘AN SAKAJHA KALE ‘INNEHU SERHUN MUMERREDUN MIN KAWARIRE KALET RABBI ‘INNI DHELEMTU NEFSI WE ‘ESLEMTU ME’A SULEJMANE LILLAHI RABBIL-’ALEMINE
45 Ne ia dërguam Themudit vëllain e tyre (nga gjaku), Salihun (t'u thotë): "Adhurojeni All-llahun!" Kur qe, ata dy grupe që kundërshtoheshin.
WE LEKAD ‘ERSELNA ‘ILA THEMUDE ‘EHAHUM SALIHÆN ‘ENI A’BUDU ELLAHE FE’IDHA HUM FERIKANI JEHTESIMUNE
46 Ai (Salihu) tha: "O populli im, përse nguteni e kërkoni të keqen (dënimin) para të mirës, pse të mos i kërkoni falje All-llahut që të mëshiroheni?"
KALE JA KAWMI LIME TESTA’XHILUNE BIS-SEJJI’ETI KABLEL-HESENETI LEWLA TESTEGFIRUNEL-LAHE LE’ALLEKUM TURHEMUNE
47 Ata thanë: "Ne parandjejmë fatkeqësi me ty dhe me ata që janë me ty!" Ai tha: "Ndjella e fatit tuaj është te All-llahu, por vetë ju jeni një popull që ngatërroheni!"
KALU ETTEJJERNA BIKE WE BIMEN ME’AKE KALE TA’IRUKUM ‘INDEL-LAHI BEL ‘ENTUM KAWMUN TUFTENUNE
48 E në qytet ishin nëntë veta që bënin shkatërrime në tokë, e nuk përmirësonin.
WE KANE FIL-MEDINETI TIS’ATU REHTIN JUFSIDUNE FIL-’ERDI WE LA JUSLIHUNE
49 Ata që thanë: "Betohuni mes vete në All-llahun, ta mbytni atë dhe familjen e tij natën, e pastaj të afërmve të tij t'u thoni: Ne nuk morëm pjesë në mbytjen e familjes së tij, dhe se ne jemi të drejtë (të vërtetë)"
KALU TEKASEMU BILLAHI LENUBEJJITENNEHU WE ‘EHLEHU THUMME LENEKULENNE LIWELIJIHI MA SHEHIDNA MEHLIKE ‘EHLIHI WE ‘INNA LESADIKUNE
50 Ata përgatitën një kurth e Ne ua shpërblyem kurthin duke mos e hetuar ata.
WE MEKERU MEKRÆN WE MEKERNA MEKRÆN WE HUM LA JESH’URUNE
51 Pra, vështro se çfarë ishte përfundimi i dredhisë së tyre. Në të vërtetë, Ne zhdukëm të gjithë ata dhe popullin e tyre.
FANDHUR KEJFE KANE ‘AKIBETU MEKRIHIM ‘ENNA DEMMERNAHUM WE KAWMEHUM ‘EXHMA’INE
52 E këto janë shtëpitë e tyre të mbetura shkret për shkak të mizorisë së tyre. E nuk ka dyshim se në këtë (rrënim) për një popull që kupton ka argument.
FETILKE BUJUTUHUM HAWIJETEN BIMA DHELEMU ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LIKAWMIN JA’LEMUNE
53 Ne i shpëtuam ata që besuan dhe që ishin të matur (duke iu shmangur mëkatit).
WE ‘ENXHEJNAL-LEDHINE ‘AMENU WE KANU JETTEKUNE
54 (Përkujto) Lutin kur ai popullit të vet i tha: "A bëni atë punë të shëmtuar që edhe vetë ju e kuptoni (se është e keqe)?"
WE LUTÆN ‘IDH KALE LIKAWMIHI ‘ETE’TUNEL-FAHISHETE WE ‘ENTUM TUBSIRUNE
55 A vërtet, ju nga epshi kontaktoni me meshkujt, i braktisni gratë tuaja? Ju jeni popull injorant (xhahil).
‘E’INNEKUM LETE’TUNE ER-RIXHALE SHEHWETEN MIN DUNI EN-NISA’ BEL ‘ENTUM KAWMUN TEXHHELUNE
56 Përgjigjja e popullit të tij nuk qe tjetër vetëm se të thonë: "Dëbojeni familjen e Lutit nga vendi juaj, sepse ata janë njerëz që ruajnë pastërtinë!"
FEMA KANE XHEWABE KAWMIHI ‘ILLA ‘EN KALU ‘EHRIXHU ‘ALE LUTIN MIN KARJETIKUM ‘INNEHUM ‘UNASUN JETETEHHERUNE
57 E Ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij, së cilës ia caktuam të mbetet me të dënuarit.
FE’ENXHEJNAHU WE ‘EHLEHU ‘ILLA EMRE’ETEHU KADDERNAHA MINEL-GABIRINE
58 E kundër atyre lëshuam një shi (me gurë); i shëmtuar ishte ai shi për ata të cilëve iu kishte tërhequr vërejtja.
WE ‘EMTERNA ‘ALEJHIM METERÆN FESA’E METERUL-MUNDHERINE
59 Thuaj (o i dërguar): "Falënderimi i qoftë All-llahut, e shpëtimi qoftë ndaj robërve të Tij që Ai i zgjodhi (pejgamberët)! A më i mirë (për të besuar) është All-llahu, apo ata që ia bëjnë shok?"
KULIL-HEMDU LILLAHI WE SELAMUN ‘ALA ‘IBADIHIL-LEDHINE ESTEFA ‘AALLLEHU HAJRUN ‘EMMA JUSHRIKUNE
60 Ai që krijoi qiejt e tokën, që për ju lëshoi shi nga qielli, e Ne me të bëmë të lulëzojnë kopshte të bukura, që për ju ka qenë e pamundshme t'i bëni të mbijnë bimët në to; A mos ka ndonjë zot tjetër pos All-llahut? Jo, por ata janë popull që shtrembërojnë (të vërtetën).
‘EMMEN HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE ‘ENZELE LEKUM MINE ES-SEMA’I MA’EN FE’ENBETNA BIHI HEDA’IKA DHATE BEHXHETIN MA KANE LEKUM ‘EN TUNBITU SHEXHEREHA ‘E’ILEHUN ME’A ELLAHI BEL HUM KAWMUN JA’DILUNE
61 A është Ai që tokën e bëri vendqëndrim e nëpër të bëri të rrjedhin lumenj, dhe asaj (tokës) i bëri (male) përforcuese, dhe në mes dy deteve bëri ndarje. A ka përveç All-llahu zot tjetër? Jo, por shumica e tyre nuk e dinë.
‘EMMEN XHE’ALEL-’ERDE KARARÆN WE XHE’ALE HILALEHA ‘ENHARÆN WE XHE’ALE LEHA REWASIJE WE XHE’ALE BEJNEL-BEHREJNI HAXHIZÆN ‘E’ILEHUN ME’A ELLAHI BEL ‘EKTHERUHUM LA JA’LEMUNE
62 A është Ai që i përgjigjet nevojtarit (të mjerit) kur ai e thërret, duke ia larguar të keqen e juve ju bën mbizotërues të tokës. A ka zot tjetër pos All-llahut? Jo, por ju shumë pak përkujtoni.
‘EMMEN JUXHIBUL-MUDTERRE ‘IDHA DA’AHU WE JEKSHIFU ES-SU’E WE JEXH’ALUKUM HULEFA’EL-’ERDI ‘E’ILEHUN ME’A ELLAHI KALILÆN MA TEDHEKKERUNE
63 Ai që ju orienton në errësirat e tokës e të detit, dhe ai që pranë mëshirës së Tij (shiut), si myzhde i lëshon erërat. Vallë, a ka tjetër zot pos All-llahut? E lartë është madhëria e Tij nga çka ia përshkruajnë shok.
‘EMMEN JEHDIKUM FI DHULUMATIL-BERRI WEL-BEHRI WE MEN JURSILU ER-RIJAHE BUSHRÆN BEJNE JEDEJ REHMETIHI ‘E’ILEHUN ME’A ELLAHI TA’ALALLAHU ‘AMMA JUSHRIKUNE
64 Ai që e fillon krijimin (e njeriut) e pastaj e përsërit atë (e ringjall pas vdekjes) dhe Ai që ju furnizon nga qielli e toka. A mos ka zot tjetër pos All-llahut? Thuaj: "Sillni argumentet tuaja, nëse jeni të sinqertë!"
‘EMMEN JEBDE’UL-HALKA THUMME JU’IDUHU WE MEN JERZUKUKUM MINE ES-SEMA’I WEL-’ERDI ‘E’ILEHUN ME’A ELLAHI KUL HATU BURHANEKUM ‘IN KUNTUM SADIKINE
65 Thuaj: "Askush veç All-llahut as në qiejt, as në tokë nuk e di të fshehtën, as nuk e dinë se kur ringjallen"!
KUL LA JA’LEMU MEN FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDIL-GAJBE ‘ILLALLAHU WE MA JESH’URUNE ‘EJJANE JUB’ATHUNE
66 Por, dijenia e tyre arrihet në botën tjetër (kur të përjetojnë çka u është premtuar). Ja, ata dyshojnë për këtë (për botën tjetër), bile janë të verbër ndaj saj.
BEL EDDAREKE ‘ILMUHUM FIL-’AHIRETI BEL HUM FI SHEKKIN MINHA BEL HUM MINHA ‘AMUNE
67 Ndërsa ata të cilët nuk besuan thanë: "A pasi të (vdesim) bëhemi dhé e pluhur ne edhe prindërit tanë, (a thua) do të ringjallemi?"
WE KALEL-LEDHINE KEFERU ‘E’IDHA KUNNA TURABÆN WE ‘ABA’UUNA ‘E’INNA LEMUHREXHUNE
68 "Kjo na është premtuar neve e dhe prindërve tanë më përpara, por kjo nuk është gjë tjetër veçse legjendë e të parëve!"
LEKAD WU’IDNA HADHA NEHNU WE ‘ABA’UUNA MIN KABLU ‘IN HADHA ‘ILLA ‘ESATIRUL-’EWWELINE
69 Thuaj: "Udhëtoni nëpër tokë dhe shikoni se si ishte përfundimi i kundërshtarëve"!
KUL SIRU FIL-’ERDI FANDHURU KEJFE KANE ‘AKIBETUL-MUXHRIMINE
70 Po ti (Muhammed) mos u trazo për ta, e as mos e ngushto veten nga ato dredhi që i bëjnë!
WE LA TEHZEN ‘ALEJHIM WE LA TEKUN FI DEJKIN MIMMA JEMKURUNE
71 E ata thonë: "Po qe se jeni të sigurt në ato çka flitni, kur do të realizohet ai premtim (me dënim)?"
WE JEKULUNE META HADHAL-WA’DU ‘IN KUNTUM SADIKINE
72 Ti thuaj: "Tanimë u është ngjeshur juve një pjesë e atij premtimi për të cilin po ju ngutet juve!"
KUL ‘ASA ‘EN JEKUNE REDIFE LEKUM BA’DUL-LEDHI TESTA’XHILUNE
73 S'ka dyshim se Zoti yt është shumë bamirës ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk e falënderojnë.
WE ‘INNE REBBEKE LEDHU FEDLIN ‘ALA EN-NASI WE LEKINNE ‘EKTHEREHUM LA JESHKURUNE
74 E është e sigurt se Zoti yt di çka fshehin zemrat e tyre dhe çka shfaqin haptazi.
WE ‘INNE REBBEKE LEJA’LEMU MA TUKINNU SUDURUHUM WE MA JU’LINUNE
75 Nuk ka asgjë të fshehur në qiell e as në tokë, e të mos jetë e shënuar në librin e saktë (dijen e Zotit).
WE MA MIN GA’IBETIN FI ES-SEMA’I WEL-’ERDI ‘ILLA FI KITABIN MUBININ
76 Vërtet, ky Kur'an u rrëfen beni israilëve të shumtën e asaj që ata ishin të përçarë.
‘INNE HADHAL-KUR’ANE JEKUSSU ‘ALA BENI ‘ISRA’ILE ‘EKTHEREL-LEDHI HUM FIHI JEHTELIFUNE
77 Dhe pamëdyshje ai është udhërrëfyes e mëshirë për besimtarët.
WE ‘INNEHU LEHUDEN WE REHMETUN LILMU’UMININE
78 E Zoti yt, vërtet do të gjykojë mes tyre me drejtësinë e Tij, e Ai është i gjithfuqishmi e i dijshmi.
‘INNE REBBEKE JEKDI BEJNEHUM BIHUKMIHI WE HUWEL-’AZIZUL-’ALIMU
79 E ti pra mbështetu në All-llahun se me të vërtetë ti je në të drejtën e sigurt.
FETEWEKKEL ‘ALA ELLAHI ‘INNEKE ‘ALEL-HEKKIL-MUBINI
80 Ti nuk mund t'i bësh të dëgjojnë të vdekurit, e as nuk mund ta bësh të shurdhëtin ta dëgjojë thirrjen, e sidomos kur ata ta kthejnë shpinën.
‘INNEKE LA TUSMI’UL-MEWTA WE LA TUSMI’U ES-SUMME ED-DU’A’E ‘IDHA WE LLEW MUDBIRINE
81 E as që mund t'i largosh të verbërit nga humbja e tyre (zemrat e verbëra), ti nuk mund ta bësh të dëgjojë ndonjë tjetër, vetëm atë që i beson argumentet Tona, e ata janë muslimanë.
WE MA ‘ENTE BIHADIL-’UMJI ‘AN DELALETIHIM ‘IN TUSMI’U ‘ILLA MEN JU’UMINU BI’AJATINA FEHUM MUSLIMUNE
82 E kur kundër tyre do të bëhet fjala (e dënimit) realitet. Ne do t'ju nxjerrim një shtazë nga toka që do t'ju flasë (ose do t'i lëndojë), sepse njerëzit nuk ishin të bindur në argumentet Tona.
WE ‘IDHA WEKA’AL-KAWLU ‘ALEJHIM ‘EHREXHNA LEHUM DABBETEN MINEL-’ERDI TUKELLIMUHUM ‘ENNE EN-NASE KANU BI’AJATINA LA JUKINUNE
83 E ditën kur do të tubojmë prej secilit popull grupe nga ata që i kanë mohuar argumentet tona, ata të vërë njëri pas tjetrit, do të jenë të penguar.
WE JEWME NEHSHURU MIN KULLI ‘UMMETIN FEWXHÆN MIMMEN JUKEDHDHIBU BI’AJATINA FEHUM JUZA’UNE
84 Derisa të arrijnë (në vendin e llogarisë), Ai u thotë: "A ju i mohuat argumentet e Mia duke mos i menduar dhe formuar dije për to? E çka vepronit ju ashtu (në Dunja)?"
HETTA ‘IDHA XHA’U KALE ‘EKEDHDHEBTUM BI’AJATI WE LEM TUHITU BIHA ‘ILMÆN ‘EMMADHA KUNTUM TA’MELUNE
85 Dhe kundër tyre zbatohet vendimi (i dënimit) për shkak se bënë krim dhe ata nuk do të flasin.
WE WEKA’AL-KAWLU ‘ALEJHIM BIMA DHELEMU FEHUM LA JENTIKUNE
86 A nuk shohin ata se Ne ua bëmë natën që të pushojnë, kurse ditën të ndritshme. Në këtë ka argument për një popull që beson.
‘ELEM JEREW ‘ENNA XHE’ALNAL-LEJLE LIJESKUNU FIHI WE EN-NEHARE MUBSIRÆN ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LIKAWMIN JU’UMINUNE
87 (përkujto) Ditën kur i fryhet surit, e të frikësohet kush është në tokë, përpos kë do All-llahu (të mos frikësohet) dhe t'i vinë Atij të gjithë të përulur.
WE JEWME JUNFEHU FI ES-SURI FEFEZI’A MEN FI ES-SEMAWATI WE MEN FIL-’ERDI ‘ILLA MEN SHA’EL-LAHU WE KULLUN ‘ETEWHU DAHIRINE
88 E i sheh kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin si retë, (kjo është) mjeshtëri e All-llahut që përsosi çdo send, e Ai është hollësisht i njohur se çka punoni.
WE TERAL-XHIBALE TEHSEBUHA XHAMIDETEN WE HIJE TEMURRU MERRE ES-SEHABI SUN’A ELLAHIL-LEDHI ‘ETKANE KULLE SHEJ’IN ‘INNEHU HABIRUN BIMA TEF’ALUNE
89 Kush ka bërë vepër të mirë, atij do t'i takojë (shpërblim) edhe më i mirë se ajo dhe ata do të jenë të siguruar prej tmerrit të asaj dite.
MEN XHA’E BIL-HESENETI FELEHU HAJRUN MINHA WE HUM MIN FEZA’IN JEWME’IDHIN ‘AMINUNE
90 E kush do të paraqitet me punë të këqija (me besim të gabuar), ata do të hidhen të përmbysur me fytyrat e tyre në zjarr. (U thuhet) Ju nuk shpërbleheni me tjetër pos me atë që punuat.
WE MEN XHA’E BIS-SEJJI’ETI FEKUBBET WUXHUHUHUM FI EN-NARI HEL TUXHZEWNE ‘ILLA MA KUNTUM TA’MELUNE
91 Unë jam urdhëruar ta adhuroj vetëm Zotin e këtij qyteti, të cilin Ai e bëri të shenjtë, se Atij i takon çdo send, dhe jam urdhëruar të jem prej besimtarëve të sinqertë.
‘INNEMA ‘UMIRTU ‘EN ‘A’BUDE REBBE HEDHIHIL-BELDETIL-LEDHI HERREMEHA WE LEHU KULLU SHEJ’IN WE ‘UMIRTU ‘EN ‘EKUNE MINEL-MUSLIMINE
92 E, edhe ta lexoj Kur'anin, e kush e pranon udhëzimin e tij, ai udhëzohet vetëm për të mirën e vet, e kush ka humbur, ti thuaji: "Unë vetëm tërheq vërejtjen".
WE ‘EN ‘ETLUWEL-KUR’ANE FEMENI EHTEDA FE’INNEMA JEHTEDI LINEFSIHI WE MEN DELLE FEKUL ‘INNEMA ‘ENA MINEL-MUNDHIRINE
93 Dhe thuaj: "Falënderoj All-llahun, e Ai do t'ua tregojë argumentet e veta dhe do t'i kuptoni ato atëherë (kur nuk u bën dobi). Zoti yt nuk është indiferent ndaj asaj që veproni ju".
WE KULIL-HEMDU LILLAHI SEJURIKUM ‘AJATIHI FETA’RIFUNEHA WE MA REBBUKE BIGAFILIN ‘AMMA TA’MELUNE