Surja Shuara indeksuar me numër 26 , numri i ajeteve 227
1 Ta, Sin, Mim.
TA-SIN-MIM
2 Këto janë ajete të librit (të Kur'anit) të qartë!
TILKE ‘AJATUL-KITABIL-MUBINI
3 A mos do ta mbysësh ti veten (Muhammed) pse ata nuk bëhen besimtarë?!
LE’ALLEKE BAHI’UN NEFSEKE ‘ELLA JEKUNU MU’UMININE
4 Sikur të duam Ne, do të zbritnim një argument (mrekulli) nga qielli mbi ata, e në qafat e tyre do t'i rrinin përulur atij.
‘IN NESHE’ NUNEZZIL ‘ALEJHIM MINE ES-SEMA’I ‘AJETEN FEDHELLET ‘A’NAKUHUM LEHA HADI’INE
5 Atyre nuk u vjen asnjë këshillë e re nga Mëshiruesi, e që ata mos t'ia kthejnë shpinën.
WE MA JE’TIHIM MIN DHIKRIN MINE ER-REHMANI MUHDETHIN ‘ILLA KANU ‘ANHU MU’RIDINE
6 Vërtet, ata përgënjeshtruan, por atyre do t'u vijë kobi i asaj me të cilën talleshin.
FEKAD KEDHDHEBU FESEJE’TIHIM ‘ENBA’U MA KANU BIHI JESTEHZI’UN
7 A nuk e shikuan ata tokën se sa shumë lloje bimësh të dobishme bëmë të mbijnë në të?
‘EWELEM JEREW ‘ILAL-’ERDI KEM ‘ENBETNA FIHA MIN KULLI ZEWXHIN KERIMIN
8 Vërtet, në këto ka fakte (të forta), por megjithatë, shumica e tyre nuk qenë besimtarë.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
9 E s'ka dyshim se Zoti yt është Ai i Gjithëfuqishmi (t'i ndëshkojë) po edhe i Mëshirshmi.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
10 (Përkujto) Kur Zoti yt e thirri Musain: "Të shkosh tek ai popull zullumqar!"
WE ‘IDH NADA REBBUKE MUSA ‘ENI E’TIL-KAWME EDH-DHALIMINE
11 Populli i faraonit, a nuk janë duke u frikësuar (dënimit)?
KAWME FIR’AWNE ‘ELA JETTEKUNE
12 Ai (Musai) tha: "Zoti im, kam frikë se do të më trajtojnë si gënjeshtar".
KALE RABBI ‘INNI ‘EHAFU ‘EN JUKEDHDHIBUNI
13 Do të më shtrëngohet kraharori (shpirti) im dhe nuk do të më leshohet gjuha ime (të flas rrjedhshëm), andaj dërgoje (bëre pejgamber) Harunin.
WE JEDIKU SEDRI WE LA JENTELIKU LISANI FE’ERSIL ‘ILA HARUNE
14 "Madje unë kam një faj ndaj tyre, e kam frikë se do të më mbysin (për hakmarrje)!"
WE LEHUM ‘ALEJJE DHENBUN FE’EHAFU ‘EN JEKTULUNI
15 Ai (All-llahu) tha: "Kurrsesi (nuk do të mbysin), po shkoni ju të dy me argumentet Tona. Ne jemi me ju vështrues tuaj (ju dëgjojmë e ju ndihmojmë)".
KALE KELLA FADH/HEBA BI’AJATINA ‘INNA ME’AKUM MUSTEMI’UNE
16 Shkoni dhe faraonit thuani: "Ne jemi të dërguar nga Zoti i të gjitha botëve".
FE’TIJA FIR’AWNE FEKULA ‘INNA RESULU RABBIL-’ALEMINE
17 "T'i lejosh beni israilët të vijnë me ne!"
‘EN ‘ERSIL ME’ANA BENI ‘ISRA’ILE
18 Ai (faraoni) tha: "A nuk të rritëm ty si fëmijë në mesin tonë, ku i kalove disa vjet të jetës sate".
KALE ‘ELEM NUREBBIKE FINA WELIDÆN WE LEBITHTE FINA MIN ‘UMURIKE SININE
19 Dhe ti e bëre atë punën tënde që e bëre, pra ti je mohues (i të mirave që t'i bëmë).
WE FE’ALTE FA’LETEKEL-LETI FE’ALTE WE ‘ENTE MINEL-KAFIRINE
20 (Musai) Tha: "E bëra atë, atëherë kur isha i pavetëdijshëm".
KALE FE’ALTUHA ‘IDHÆN WE ‘ENA MINE ED-DALLIN
21 Andaj edhe ika prej jush kur u frikësova nga ju, e Zoti im më dhuroi urtësi dhe më bëri nga të dërguarit.
FEFERERTU MINKUM LEMMA HIFTUKUM FEWEHEBE LI RABBI HUKMÆN WE XHE’ALENI MINEL-MURSELINE
22 "Më përmend atë të mirë që ma bëre mua, e ti i robërove beni israilët!"
WE TILKE NI’METUN TEMUNNUHA ‘ALEJJE ‘EN ‘ABBEDTE BENI ‘ISRA’ILE
23 (Faraoni) Tha: "E cili është ai zot i botëve (që ju dërgoi)?"
KALE FIR’AWNU WE MA REBBUL-’ALEMINE
24 Ai i tha: "Zoti i qiejve dhe i tokës dhe ç'ka ndërmjet tyre, nëse bindeni!"
KALE REBBU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA BEJNEHUMA ‘IN KUNTUM MUKININE
25 Ai (faraoni) atyre që ishin përreth, u tha: "A nuk e dëgjoni?!"
KALE LIMEN HEWLEHU ‘ELA TESTEMI’UNE
26 Ai (Musai) tha: "Zoti juaj dhe i prindërve tuaj të parë!"
KALE REBBUKUM WE REBBU ‘ABA’IKUMUL-’EWWELINE
27 (Faraoni) Tha: "Vërtet, i dërguari juaj që u është dërguar juve, me siguri është i çmendur!"
KALE ‘INNE RESULEKUMUL-LEDHI ‘URSILE ‘ILEJKUM LEMEXHNUNUN
28 (Musai) Tha: "Zot i lindjes dhe i perëndimit dhe ç'ka ndërmjet tyre, po qe se kuptoni!"
KALE REBBUL-MESHRIKI WEL-MEGRIBI WE MA BEJNEHUMA ‘IN KUNTUM TA’KILUNE
29 (Faraoni) Tha: "Nëse ti beson zot tjetër pos meje, do të gjendesh në mesin e të burgosurve!"
KALE LE’INI ETTEHADHTE ‘ILEHÆN GAJRI LE’EXH’ALENNEKE MINEL-MESXHUNINE
30 (Musai) Tha: "A edhe nëse të sjell ndonjë argument të qartë!"
KALE ‘EWELEW XHI’TUKE BISHEJ’IN MUBININ
31 Ai tha: "Sille pra, nëse thua të vërtetën?"
KALE FE’TI BIHI ‘IN KUNTE MINE ES-SADIKINE
32 Atëherë, (Musai) e hodhi shkopin e vet, i cili u shndërrua në gjarpër të vërtetë.
FE’ELKA ‘ASAHU FE’IDHA HIJE THU’BANUN MUBINUN
33 Nxori dorën prej xhepit, kur qe, ajo në sy të shikuesve flakëronte nga bardhësia.
WE NEZE’A JEDEHU FE’IDHA HIJE BEJDA’U LILNNADHIRINE
34 (Faraoni) Parisë që e rrethonin, u tha: "Vërtet, ky qenka magjistar shumë i aftë!"
KALE LILMELE’I HEWLEHU ‘INNE HADHA LESAHIRUN ‘ALIMUN
35 "Që me magjinë e vet dëshiron t'ju dëbojë nga toka juaj, e ç'më propozoni mua?"
JURIDU ‘EN JUHRIXHEKUM MIN ‘ERDIKUM BISIHRIHI FEMADHA TE’MURUNE
36 (Paria tha) Shtyje atë dhe vëllain e tij (çështjen e tyre) për më vonë, e ti dërgo nëpër qytete tubues.
KALU ‘ERXHIHI WE ‘EHAHU WE EB’ATH FIL-MEDA’INI HASHIRINE
37 Që t'i sjellin të gjithë magjistarët e dijshëm këtu.
JE’TUKE BIKULLI SEHHARIN ‘ALIMIN
38 Dhe, magjistarët u tubuan në kohën e ditës së caktuar.
FEXHUMI’A ES-SEHERETU LIMIKATI JEWMIN MA’LUMIN
39 Edhe popullit iu tha: "Ejani e tubohuni,"
WE KILE LILNNASI HEL ‘ENTUM MUXHTEMI’UNE
40 "Ashtu që t'i përkrahim magjistarët, nëse ata triumfojnë".
LE’ALLENA NETTEBI’U ES-SEHERETE ‘IN KANU HUMUL-GALIBINE
41 E kur erdhën magjistarët i thanë faraonit: "A do të ketë shpërblim për ne, nëse dalim ngadhënjimtarë?"
FELEMMA XHA’E ES-SEHERETU KALU LIFIR’AWNE ‘E’INNE LENA LE’EXHRÆN ‘IN KUNNA NEHNUL-GALIBINE
42 Ai tha: "Po, bile ju atëherë do të jeni prej më të afërmve!"
KALE NE’AM WE ‘INNEKUM ‘IDHÆN LEMINEL-MUKARREBINE
43 Musai atyre u tha: "Hidheni atë që keni për ta hedhur!"
KALE LEHUM MUSA ‘ELKU MA ‘ENTUM MULKUNE
44 E ata i hodhën litarët dhe shkopinjtë e tyre duke thënë: "Për hir të madhërisë së faraonit, ne me siguri do të jemi ngadhënjyes!"
FE’ELKAW HIBALEHUM WE ‘ISIJEHUM WE KALU BI’IZZETI FIR’AWNE ‘INNA LENEHNUL-GALIBUNE
45 Atëherë edhe Musai e hodhi shkopin e vet, i cili menjëherë gëlltiste gjithë çka kishin improvizuar ata.
FE’ELKA MUSA ‘ASAHU FE’IDHA HIJE TELKAFU MA JE’FIKUNE
46 Atëherë magjistarët ranë në sexhde (u përulën).
FE’ULKIJE ES-SEHERETU SAXHIDINE
47 E thanë: "Ne i besuam Zotit të botëve,"
KALU ‘AMENNA BIREBBIL-’ALEMINE
48 "Zotit të Musait e të Harunit!"
REBBI MUSA WE HARUNE
49 Ai (faraoni) tha: "I besuat atij, para se t'ju lejoja unë?!" S'ka dyshim se ai (Musai) është prijësi juaj që ua mësoi juve magjinë, e keni për ta marrë vesh më vonë. Unë do t'ua shkurtoj (do t'ua prejë) duart dhe këmbët tuaja të anës së kundërt (kithi) dhe që të gjithëve do t'ju gozhdoj".
KALE ‘AMENTUM LEHU KABLE ‘EN ‘ADHENE LEKUM ‘INNEHU LEKEBIRUKUMUL-LEDHI ‘ALLEMEKUMU ES-SIHRE FELESEWFE TA’LEMUNE LE’UKATTI’ANNE ‘EJDIJEKUM WE ‘ERXHULEKUM MIN HILAFIN WE LE’USELLIBENNEKUM ‘EXHMA’INE
50 Ata (magjistarët) thanë: "S'ka rëndësi, ne kthehemi Zotit tonë."
KALU LA DEJRE ‘INNA ‘ILA RABBINA MUNKALIBUNE
51 "Meqë ne jemi besimtarët e parë, shpresojmë se Zoti ynë do të na i falë mëkatet tona!"
‘INNA NETMA’U ‘EN JEGFIRE LENA REBBUNA HATAJANA ‘EN KUNNA ‘EWWELEL-MU’UMININE
52 Ne e urdhëruam (përmes shpalljes) Musain: "Të udhëtosh natën me robërit e Mi dhe se ju do të ndiqeni (prej faraonit)".
WE ‘EWHEJNA ‘ILA MUSA ‘EN ‘ESRI BI’IBADI ‘INNEKUM MUTTEBA’UNE
53 E faraoni dërgoi nëpër qytete për të tubuar njerëz,
FE’ERSELE FIR’AWNU FIL-MEDA’INI HASHIRINE
54 (Duke u thënë se) Ata janë një grup i vogël (të cilët ikën me Musain).
‘INNE HA’UULA’ LESHIRDHIMETUN KALILUNE
55 Dhe se me të vërtetë ata na kanë zemëruar (dhe ikën pa lejen tonë).
WE ‘INNEHUM LENA LEGA’IDHUNE
56 E me të vërtetë, ne duhet të jemi syçelë.
WE ‘INNA LEXHEMI’UN HADHIRUNE
57 Dhe Ne (u mbushëm mendjen e) i nxorëm prej kopshteve e burimeve,
FE’EHREXHNAHUM MIN XHENNATIN WE ‘UJUNIN
58 prej pasurisë në depo dhe prej vendbanimeve të bukura.
WE KUNUZIN WE MEKAMIN KERIMIN
59 Ja ashtu, Ne ua bëmë atë trashëgim beni israilëve.
KEDHALIKE WE ‘EWRETHNAHA BENI ‘ISRA’ILE
60 E ata (të faraonit) i arritën (beni israilët) në kohën e lindjes së diellit.
FE’ETBA’UHUM MUSHRIKINE
61 Dhe kur u panë dy grupet, shokët e Musait thanë: "Me siguri na zunë!"
FELEMMA TERA’AL-XHEM’ANI KALE ‘ESHABU MUSA ‘INNA LEMUDREKUNE
62 Ai (Musai) tha: "Kurrsesi, me mua është Zoti im, Ai do të më udhëzojë".
KALE KELLA ‘INNE MA’IJE RABBI SEJEHDINI
63 Ndërsa Ne Musait i thamë: "Me shkopin tënd bjeri detit". Deti u nda dhe çdo pjesë u bë si kodër e madhe.
FE’EWHEJNA ‘ILA MUSA ‘ENI EDRIB BI’ASAKEL-BEHRE FANFELEKA FEKANE KULLU FIRKIN KALTTEWDIL-’ADHIMI
64 E Ne i afruam atje të tjerët (ata të faraonit).
WE ‘EZLEFNA THEMMEL-’AHARINE
65 Dhe Ne e shpëtuam Musain dhe të gjithë ata që ishin me të.
WE ‘ENXHEJNA MUSA WE MEN ME’AHU ‘EXHMA’INE
66 Kurse të tjerët i përmbytëm në ujë.
THUMME ‘EGREKNAL-’AHARINE
67 Vërtet, në këtë (ngjarje) ka fakte, por megjithatë shumica nuk besuan.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
68 Nuk ka dyshim se Zoti yt është i gjithfuqishëm dhe i mëshirshëm.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
69 Lexoju (nga ajo që të shpallëm ty Muhammed) atyre ngjarjen e Ibrahimit.
WE ETLU ‘ALEJHIM NEBE’E ‘IBRAHIME
70 Kur i tha babait të vet dhe popullit të vet: "Çka jeni duke adhuruar?"
‘IDH KALE LI’EBIHI WE KAWMIHI MA TA’BUDUNE
71 Ata i thanë: "Adhurojmë idhuj, vazhdimisht u jemi besnikë atyre!"
KALU NA’BUDU ‘ESNAMÆN FENEDHELLU LEHA ‘AKIFINE
72 Ai i tha: "A ju dëgjojnë ata juve kur u luteni?"
KALE HEL JESMA’UNEKUM ‘IDH TED’UNE
73 Ose: "A u sjellin juve dobi apo dëm?"
‘EW JENFA’UNEKUM ‘EW JEDURRUNE
74 Ata thanë: "Jo, por kështu i gjetëm se bënin edhe prindërit tanë!"
KALU BEL WEXHEDNA ‘ABA’ENA KEDHALIKE JEF’ALUNE
75 Ai tha: "A po shihni se ç'po adhuroni?"
KALE ‘EFERE’EJTUM MA KUNTUM TA’BUDUNE
76 Ju dhe prindërit tuaj të mëparshëm,
‘ENTUM WE ‘ABA’UUKUMUL-’EKDEMUNE
77 Në të vërtetë, ata (që adhuroni ju) janë armiq të mi, përveç Zotit të botëve (nëse përveç idhujve adhuroni edhe Atë).
FE’INNEHUM ‘ADUWUN LI ‘ILLA REBBEL-’ALEMINE
78 Zoti që më krijoi, Ai më udhëzon mua.
EL-LEDHI HALEKANI FEHUWE JEHDINI
79 Dhe Ai që më ushqen dhe më jep të pijë.
WEL-LEDHI HUWE JUT’IMUNI WE JESKINI
80 Dhe kur të sëmurem Ai më shëron,
WE ‘IDHA MERIDTU FEHUWE JESHFINI
81 Ai më bën të vdesë e mandej më ngjall,
WEL-LEDHI JUMITUNI THUMME JUHJINI
82 Ai tek i cili kam shpresë se do t'i m'i falë mëkatet e mia në ditën e gjykimit.
WEL-LEDHI ‘ETMA’U ‘EN JEGFIRE LI HATI’ETI JEWME ED-DINI
83 Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët!
REBBI HEB LI HUKMÆN WE ‘ELHIKNI BIS-SALIHINE
84 Më bën përkujtim të mirë ndër ata që vijnë pas,
WE EXH’AL LI LISANE SIDKIN FIL-’AHIRINE
85 Më bën prej trashëguesve të xhennetit të begatshëm,
WE EXH’ALNI MIN WERETHETI XHENNETI EN-NA’IMI
86 Dhe fale babain tim, se ai vërtet ishte nga ata të humburit,
WE EGFIR LI’EBI ‘INNEHU KANE MINE ED-DALLINE
87 E mos më turpëro në ditën kur do të ringjallen.
WE LA TUHZINI JEWME JUB’ATHUNE
88 Ditën kur nuk bën dobi as malli, as fëmijët.
JEWME LA JENFA’U MALUN WE LA BENUNE
89 (bën dobi) Vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndoshë.
‘ILLA MEN ‘ETA ELLAHE BIKALBIN SELIMIN
90 E xhenneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm.
WE ‘UZLIFETIL-XHENNETU LILMUTTEKINE
91 Ndërsa xhehennemi u dëftohet atyre që ishin të humbur.
WE BURRIZETIL-XHEHIMU LILGAWINE
92 Dhe atyre u thuhet: "Ku janë ata që i adhuronit ju",
WE KILE LEHUM ‘EJNE MA KUNTUM TA’BUDUNE
93 Pos All-llahut? Ata, a mund t'ju ndihmojnë juve o vetes?
MIN DUNI ELLAHI HEL JENSURUNEKUM ‘EW JENTESIRUNE
94 E ata (idhujt) dhe adhuruesit e tyre, njëri mbi tjetrin hidhen në të,
FEKUBKIBU FIHA HUM WEL-GAWUNE
95 Dhe të gjithë ushtria (ithtarët) e djallit.
WE XHUNUDU ‘IBLISE ‘EXHMA’UNE
96 E duke u grindur mes vete në të, ata thonë:
KALU WE HUM FIHA JEHTESIMUNE
97 "Pasha All-llahun, njëmend ne kemi qenë krejtësisht të humbur",
TE-ELLAHI ‘IN KUNNA LEFI DELALIN MUBININ
98 Kur juve (idhuj) u kemi barazuar me Zotin e botëve.
‘IDH NUSEWWIKUM BIREBBIL-’ALEMINE
99 Neve nuk na humbi kush tjetër vetëm se kriminelët (prijësit).
WE MA ‘EDELLENA ‘ILLAL-MUXHRIMUNE
100 E tash për ne nuk ka ndonjë ndihmës (ndërmjetësues).
FEMA LENA MIN SHAFI’INE
101 Nuk ka as ndonjë mik të sinqertë.
WE LA SEDIKIN HEMIMIN
102 E sikur të mund të kthehemi (në Dunja) edhe një herë, do të bëheshim besimtarë.
FELEW ‘ENNE LENA KERRETEN FENEKUNE MINEL-MU’UMININE
103 Në këtë (që u përmend) ka argumente të bindshme, po shumica e tyre nuk besuan.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
104 Është e vërtetë se Zoti yt është i gjithëfuqishëm i mëshirshëm.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
105 Edhe populli i Nuhut gënjeu të dërguarit.
KEDHDHEBET KAWMU NUHINL-MURSELINE
106 Kur vëllai i tyre (nga gjaku), Nuhu u tha: "A nuk jeni kah frikësoheni?"
‘IDH KALE LEHUM ‘EHUHUM NUHUN ‘ELA TETTEKUNE
107 Unë jam për ju pejgamber besnik.
‘INNI LEKUM RESULUN ‘EMINUN
108 Kini frikë (dënimit të) All-llahut e më dëgjoni mua.
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
109 Unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim, shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve.
WE MA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MIN ‘EXHRIN ‘IN ‘EXHRI ‘ILLA ‘ALA RABBIL-’ALEMINE
110 Pra (edhe një herë Ju them) frikësohuni prej All-llahut e më dëgjoni mua!
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
111 Ata thanë: "E si të besojmë ty, kur ty të besojnë më të ultit?"
KALU ‘ENU’UMINU LEKE WE ETTEBE’AKEL-’ERDHELUNE
112 Ai tha: "Unë nuk di se ç'punuan ata (që ju u thoni të ulët)".
KALE WE MA ‘ILMI BIMA KANU JA’MELUNE
113 Përgjegjësia e tyre, nëse kuptoni, është vetëm para Zotit tim.
‘IN HISABUHUM ‘ILLA ‘ALA RABBI LEW TESH’URUNE
114 E unë nuk do t'i përzë besimtarët.
WE MA ‘ENA BITARIDIL-MU’UMININE
115 Unë nuk jam tjetër, por vetëm sa t'u tërheq vërejtjen haptas.
‘IN ‘ENA ‘ILLA NEDHIRUN MUBINUN
116 Ata i thanë: "O Nuh! Nëse nuk heq dorë (nga ajo që mëson), do të gurëzohesh (do të mbytesh me gurë)".
KALU LE’IN LEM TENTEHI JA NUHU LETEKUNENNE MINEL-MERXHUMINE
117 Ai tha: "O Zoti im, populli im më pandeh gënjeshtar".
KALE RABBI ‘INNE KAWMI KEDHDHEBUNI
118 Pra Ti me drejtësinë tënde gjyko ndërmjet meje dhe atyre dhe më shpëto mua dhe besimtarët që janë me mua!
FAFTEH BEJNI WE BEJNEHUM FETHÆN WE NEXHXHINI WE MEN MA’I MINEL-MU’UMININE
119 Andaj Ne e shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin me të në anijen e mbushur plot.
FE’ENXHEJNAHU WE MEN ME’AHU FIL-FULKIL-MESHHUNI
120 Mandej i mbytëm në ujë ata që mbetën pas tyre.
THUMME ‘EGREKNA BA’DUL-BAKINE
121 Edhe në këtë (ngjarje) ka argumente, po shumica e tyre nuk ishin besimtarë.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
122 S'ka dyshim se Zoti yt është i plotfuqishëm, i mëshirshëm.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
123 Edhe populli Ad nuk i besoi të dërguarit.
KEDHDHEBET ‘ADUNL-MURSELINE
124 Kur vëllai i tyre, Hudi u tha: "A nuk frikësoheni?"
‘IDH KALE LEHUM ‘EHUHUM HUDUN ‘ELA TETTEKUNE
125 Unë për ju jam i dërguar besnik.
‘INNI LEKUM RESULUN ‘EMINUN
126 Andaj, keni frikë (dënimit të) All-llahut dhe më dëgjoni mua.
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
127 Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi është vetëm prej Zotit të botëve.
WE MA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MIN ‘EXHRIN ‘IN ‘EXHRI ‘ILLA ‘ALA RABBIL-’ALEMINE
128 A në çdo bregore ngreni ndonjë shtëpi (ndërtesë) sa për lojë?
‘ETEBNUNE BIKULLI RI’IN ‘AJETEN TA’BETHUNE
129 Dhe a i ndërtoni pallatet e fortifikuara që të jeni përgjithmonë?
WE TETTEHIDHUNE MESANI’A LE’ALLEKUM TEHLUDUNE
130 E kur rrëmbeni, rrëmbeni mizorisht.
WE ‘IDHA BETESHTUM BETESHTUM XHEBBARINE
131 Pra, kini frikë All-llahun dhe më dëgjoni mua!
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
132 Kini frikë Atë që ju pajisi me çka e dinit vet.
WE ETTEKUL-LEDHI ‘EMEDDEKUM BIMA TA’LEMUNE
133 Ju pajisi me mjete gjallërimi e me djem.
‘EMEDDEKUM BI’EN’AMIN WE BENINE
134 Me kopshte e me burime uji.
WE XHENNATIN WE ‘UJUNIN
135 Vërtet, unë i frikësohem dënimit, tuaj në një ditë të madhe.
‘INNI ‘EHAFU ‘ALEJKUM ‘ADHABE JEWMIN ‘ADHIMIN
136 Ata i thanë: "Për ne është krejt një, si na këshillove, si nuk na këshillove!"
KALU SEWA’UN ‘ALEJNA ‘EWE’ADHTE ‘EM LEM TEKUN MINEL-WA’IDHINE
137 Kjo (që na këshillon ti) nuk është tjetër vetëm se traditë (mitesh) e popujve të lashtë.
‘IN HADHA ‘ILLA HULUKUL-’EWWELINE
138 Se ne nuk kemi për t'u dënuar.
WE MA NEHNU BIMU’ADHDHEBINE
139 Dhe ashtu ata e trajtuan atë (Hudin) gënjeshtar, e Ne atëherë i shkatërruam. Edhe ky është një fakt, po shumica e tyre nuk besuan.
FEKEDHDHEBUHU FE’EHLEKNAHUM ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
140 Vërtet, Zoti yt është i plotfuqishëm, i mëshirshëm.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
141 Edhe kabilja Themud nuk i besoi të dërguarit.
KEDHDHEBET THEMUDUL-MURSELINE
142 Kur vëllai i tyre, Salihu u tha: "A nuk frikësoheni?"
‘IDH KALE LEHUM ‘EHUHUM SALIHUN ‘ELA TETTEKUNE
143 Unë për ju jam i dërguar besnik.
‘INNI LEKUM RESULUN ‘EMINUN
144 "Andaj, kini frikë (dënimin e) e All-llahut dhe mua më dëgjoni!"
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
145 Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi im është vetëm prej Zotit të botëve.
WE MA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MIN ‘EXHRIN ‘IN ‘EXHRIJE ‘ILLA ‘ALA RABBIL-’ALEMINE
146 A jeni të sigurt se do të mbeteni në këtë që jeni (përgjithmonë)?
‘ETUTREKUNE FI MA HAHUNA ‘AMININE
147 Në kopshte e në burime.
FI XHENNATIN WE ‘UJUNIN
148 Edhe në të mbjella, e me hurma me frutat e tyre të freskët.
WE ZURU’IN WE NEHLIN TEL’UHA HEDIMUN
149 Dhe ju me mjeshtëri po ndërtoni shtëpi nëpër kodra shkëmbore.
WE TENHITUNE MINEL-XHIBALI BUJUTÆN FARIHINE
150 Pra, kini frikë All-llahun e më dëgjoni mua.
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
151 E mos shkoni pas atyre që janë të pafrenuar (që e teprojnë me vepra të këqija).
WE LA TUTI’U ‘EMREL-MUSRIFINE
152 Të cilët në tokë bëjnë shkatërrime, nuk bëjnë mirë.
EL-LEDHINE JUFSIDUNE FIL-’ERDI WE LA JUSLIHUNE
153 Ata i thanë: "Ti je vetëm i magjepsur".
KALU ‘INNEMA ‘ENTE MINEL-MUSEHHERINE
154 "Ti nuk je tjetër vetëm se njeri sikurse edhe ne, e nëse e thua të vërtetën, sille pra ndonjë argument!"
MA ‘ENTE ‘ILLA BESHERUN MITHLUNA FE’TI BI’AJETIN ‘IN KUNTE MINE ES-SADIKINE
155 Ai tha: "Ja, kjo është deveja, kjo do të pijë (ujë) në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër (jo për një ditë)".
KALE HEDHIHI NAKATUN LEHA SHIRBUN WE LEKUM SHIRBU JEWMIN MA’LUMIN
156 "Dhe kësaj të mos i bëni ndonjë të keqe, se do t'ju godasë dënimi i ditës së madhe!"
WE LA TEMESSUHA BISU’IN FEJE’HUDHEKUM ‘ADHABU JEWMIN ‘ADHIMIN
157 Po ata e therën atë, madje u penduan (nga frika).
FE’AKARUHA FE’ESBEHU NADIMINE
158 Por ata i zuri ai dënimi i premtuar. Edhe në këtë ka argument, por shumica e tyre nuk u bënë besimtarë.
FE’EHADHEHUMUL-’ADHABU ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
159 Vërtet Zoti yt është i plotfuqishëm, i mëshirshëm.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
160 Populli i Lutit të dërguarit i konsideroi gënjeshtarë.
KEDHDHEBET KAWMU LUTINL-MURSELINE
161 Kur vëllai i tyre, Luti i tha: "A nuk i frikësoheni (All-llahut)?"
‘IDH KALE LEHUM ‘EHUHUM LUTUN ‘ELA TETTEKUNE
162 Unë jam i dërguari i juaj, jam i besueshëm!
‘INNI LEKUM RESULUN ‘EMINUN
163 Pra, kini frikë (dënimin) All-llahun dhe më dëgjoni mua!
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
164 Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi im është te Zoti i botëve.
WE MA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MIN ‘EXHRIN ‘IN ‘EXHRIJE ‘ILLA ‘ALA RABBIL-’ALEMINE
165 (Të mjerët ju) A shkoni pas meshkujve të kësaj bote.
‘ETE’TUNE EDH-DHUKRANE MINEL-’ALEMINE
166 E gratë tuaja i lini anash, të cilat Zoti juaj i krijoi për ju! Por ju jeni një popull që kalon çdo kufi!
WE TEDHERUNE MA HALEKA LEKUM REBBUKUM MIN ‘EZWAXHIKUM BEL ‘ENTUM KAWMUN ‘ADUNE
167 Ata i thanë: "O Lut, nëse nuk pushon (nga kjo që na thua), me siguri do të jeshë i dëbuar prej nesh!"
KALU LE’IN LEM TENTEHI JA LUTU LETEKUNENNE MINEL-MUHREXHINE
168 Ai tha: "Unë jam kundër veprimit tuaj!"
KALE ‘INNI LI’AMELIKUM MINEL-KALINE
169 "Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata!"
REBBI NEXHXHINI WE ‘EHLI MIMMA JA’MELUNE
170 Ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij,
FENEXHXHEJNAHU WE ‘EHLEHU ‘EXHMA’INE
171 Përpos një plake (gruas së tij) që mbeti me ata (në dënim).
‘ILLA ‘AXHUZÆN FIL-GABIRINE
172 E më pas i zhdukëm ata të tjerët.
THUMME DEMMERNAL-’AHARINE
173 E Ne u lëshuam atyre një shi të jashtëzakonshëm (gurë nga qielli), e sa i keq ishte ai shi për ata të cilëve iu pat tërhequr vërejtja.
WE ‘EMTERNA ‘ALEJHIM METERÆN FESA’E METERUL-MUNDHERINE
174 Edhe në këtë kishte argument (për të mbledhur mend), po shumica e tyre nuk qenë besimtarë.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
175 E Zoti yt, pa dyshim është Ai i plotfuqishmi dhe i mëshirshmi.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
176 Edhe populli i Ejkës të dërguarit i konsideronin gënjeshtarë.
KEDHDHEBE ‘ESHABUL-’EJKETIL-MURSELINE
177 Kur Shuajbi atyre u tha: "A nuk ruheni?"
‘IDH KALE LEHUM SHU’AJBUN ‘ELA TETTEKUNE
178 Unë jam i dërguar te ju, jam i besueshëm!
‘INNI LEKUM RESULUN ‘EMINUN
179 Pra kini frikë (dënimin nga) All-llahun dhe më dëgjoni mua!
FATTEKU ELLAHE WE ‘ETI’UNI
180 Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi im është prej Zotit të botëve!
WE MA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MIN ‘EXHRIN ‘IN ‘EXHRIJE ‘ILLA ‘ALA RABBIL-’ALEMINE
181 Plotësoni matjen, e mos u bëni prej atyre që lënë mangu!
‘EWFUL-KEJLE WE LA TEKUNU MINEL-MUHSIRINE
182 Dhe matni me peshojë (kandar) të saktë (precize).
WE ZINU BIL-KISTASIL-MUSTEKIMI
183 Dhe mos lini mangu sendet e njerëzve, e mos bëni shkatërrime në tokë.
WE LA TEBHASU EN-NASE ‘ESHJA’EHUM WE LA TA’THEW FIL-’ERDI MUFSIDINE
184 Frikësohuni Atij që ju krijoi juve dhe breznitë e para.
WE ETTEKUL-LEDHI HALEKAKUM WEL-XHIBILLETEL-’EWWELINE
185 Ata i thanë: "S'ka dyshim se ty të ka zënë magjia!"
KALU ‘INNEMA ‘ENTE MINEL-MUSEHHERINE
186 Ti nuk je tjetër por njeri si edhe ne, dhe ne nuk të konsiderojmë tjetër vetëm se gënjeshtar!
WE MA ‘ENTE ‘ILLA BESHERUN MITHLUNA WE ‘IN NEDHUNNUKE LEMINEL-KADHIBINE
187 E nëse je nga të vërtetit, atëherë lëshoje mbi ne një copë nga qielli (si dënim)!
FE’ESKIT ‘ALEJNA KISEFÆN MINE ES-SEMA’I ‘IN KUNTE MINE ES-SADIKINE
188 Ai tha: "Zoti im e di më së miri për atë që ju veproni!"
KALE RABBI ‘A’LEMU BIMA TA’MELUNE
189 Dhe ata e përgënjeshtruan ate, andaj i goditi dënimi i hijes. Vërtet, ai ishte dënimi i një dite të llahtarshme.
FEKEDHDHEBUHU FE’EHADHEHUM ‘ADHABU JEWMI EDH-DHULLETI ‘INNEHU KANE ‘ADHABE JEWMIN ‘ADHIMIN
190 Edhe në këtë (ngjarje) ka argumente, po shumica e tyre nuk u bënë besimtarë.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN WE MA KANE ‘EKTHERUHUM MU’UMININE
191 E Zoti yt, pa dyshim është Ai i plotfuqishmi dhe i mëshirshmi.
WE ‘INNE REBBEKE LEHUWEL-’AZIZU ER-REHIMU
192 E edhe ai (Kur'ani) është shpallje (zbritje) e Zotit të botëve.
WE ‘INNEHU LETENZILU RABBIL-’ALEMINE
193 Atë e solli shpirti besnik (Xhibrili).
NEZELE BIHI ER-RUHUL-’EMINU
194 (E solli) Në zemrën tënde, për të qenë ti prej atyre që tërheqin vërejtjen (pejgamber).
‘ALA KALBIKE LITEKUNE MINEL-MUNDHIRINE
195 (Të shpallëm) Me gjuhë të kulluar arabe.
BILISANIN ‘AREBIJIN MUBININ
196 Dhe se ai (Kur'ani) është i përmendur edhe në librat e mëparshëm.
WE ‘INNEHU LEFI ZUBURIL-’EWWELINE
197 A nuk ishte për ata (për jobesimtarët mekas) argument, se atë e dinin dijetarët (ulemaja) e beni israilëve?
‘EWELEM JEKUN LEHUM ‘AJETEN ‘EN JA’LEMEHU ‘ULEMA’U BENI ‘ISRA’ILE
198 E sikur t'ia shpallnim atë (Kur'anin) ndonjë joarabi,
WE LEW NEZZELNAHU ‘ALA BA’DIL-’A’XHEMINE
199 e ai t'ua lexonte atyre, ata nuk do t'i besonin atij.
FEKARE’EHU ‘ALEJHIM MA KANU BIHI MU’UMININE
200 Dhe kështu, Ne ua futëm atë (dyshimin) në zemrat kriminelëve,
KEDHALIKE SELEKNAHU FI KULUBIL-MUXHRIMINE
201 E ata nuk i besojnë atij (Kur'anit) derisa ta shohin dënimin e dhembshëm,
LA JU’UMINUNE BIHI HETTA JEREWL-’ADHABEL-’ELIME
202 Dhe t'u vijë befas, duke mos e hetuar.
FEJE’TIJEHUM BEGTETEN WE HUM LA JESH’URUNE
203 E atëherë të thonë: "A thua do të na jepet afat?"
FEJEKULU HEL NEHNU MUNDHERUNE
204 E si ata kërkojnë shpejtimin e dënimit tonë (kur i thanë pejgamberit silleni dënimin).
‘EFEBI’ADHABINA JESTA’XHILUNE
205 Po më thuaj se edhe nëse Ne u japim të jetojnë vite me radhë,
‘EFERE’EJTE ‘IN METTA’NAHUM SININE
206 e pastaj t'u vijë atyre ajo me çka u tërhiqet vërejtja,
THUMME XHA’EHUM MA KANU JU’ADUNE
207 çka do t'u vlejë atyre ajo jetë që gëzuan?
MA ‘EGNA ‘ANHUM MA KANU JUMETTA’UNE
208 Ne nuk kemi ndëshkuar asnjë fshat (vendbanim), e ai të mos ketë pasur pejgamber.
WE MA ‘EHLEKNA MIN KARJETIN ‘ILLA LEHA MUNDHIRUNE
209 Që ju përkujtoji (përfundimin e punës së keqe). Ne nuk bëmë të padrejtë.
DHIKRA WE MA KUNNA DHALIMINE
210 Atë (Kur'anin) nuk e sollën djajt (si fallin falltorëve).
WE MA TENEZZELET BIHI ESH-SHEJATINU
211 Atyre as nuk u takon e as që kanë mundësi.
WE MA JENBEGI LEHUM WE MA JESTETI’UNE
212 Pse ata janë të penguar edhe për ta dëgjuar!
‘INNEHUM ‘ANI ES-SEM’I LEMA’ZULUNE
213 Pra, përpos All-llahut, mos lut zot tjetër e të bëhesh prej të dënuarve.
FELA TED’U ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE FETEKUNE MINEL-MU’ADHDHEBINE
214 Dhe tërhiqju vërejtjen farefisit tënd më të afërt.
WE ‘ENDHIR ‘ASHIRETEKEL-’EKREBINE
215 E të jeshë i butë ndaj besimtarëve që të pranuan ty.
WE EHFID XHENAHEKE LIMENI ETTEBE’AKE MINEL-MU’UMININE
216 E nëse ata (jobesimtarët) të kundërshtojnë, ti thuaj: "Unë jam i pastër nga ajo që punoni ju".
FE’IN ‘ASEWKE FEKUL ‘INNI BERI’UN MIMMA TA’MELUNE
217 Dhe mbështetu në të plotfuqishmin, mëshiruesin.
WE TEWEKKEL ‘ALEL-’AZIZI ER-REHIMI
218 I cili të sheh kur të ngrihesh në këmbë.
EL-LEDHI JERAKE HINE TEKUMU
219 (E të sheh) Edhe lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen.
WE TEKALLUBEKE FI ES-SAXHIDINE
220 Në të vërtetë, Ai është dëgjuesi, i dijshmi.
‘INNEHU HUWE ES-SEMI’UL-’ALIMU
221 A t'ju tregoj unë se kujt i vijnë djajtë?
HEL ‘UNEBBI’UKUM ‘ALA MEN TENEZZELU ESH-SHEJATINU
222 Ata i vijnë çdo gënjeshtari e mëkatari.
TENEZZELU ‘ALA KULLI ‘EFFAKIN ‘ETHIMIN
223 (U vijnë) Dhe hedhin dëgjimin, shumica e tyre gënjejnë.
JULKUNE ES-SEM’A WE ‘EKTHERUHUM KADHIBUNE
224 E për sa u përket poetëve (që Muhammedi nuk është i tillë), ata i ndjekin të humburit (nga e vërteta).
WE ESH-SHU’ARA’U JETTEBI’UHUMUL-GAWUNE
225 A nuk sheh se ata hidhen në çdo anë (sa lavdërojnë, sa përqeshin).
‘ELEM TERA ‘ENNEHUM FI KULLI WADIN JEHIMUNE
226 Dhe ata janë që flasin atë çka nuk punojnë.
WE ‘ENNEHUM JEKULUNE MA LA JEF’ALUNE
227 Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që e përmendën shumë All-llahun dhe që u mbrojtën pasi që atyre iu bë e padrejtë. E ata që bënë zullum do ta kuptojnë se ç'përfundimi i shkojnë (ç'dënim të ashpër ose ç'vendi në xhehennem do t'i nënshtrohen).
‘ILLAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI WE DHEKERU ELLAHE KETHIRÆN WE ENTESERU MIN BA’DI MA DHULIMU WE SEJA’LEMUL-LEDHINE DHELEMU ‘EJJE MUNKALEBIN JENKALIBUNE