Surja Furkan indeksuar me numër 25 , numri i ajeteve 77
1 Ai, që ia shpalli Furkanin (Kur'anin, dallues të së vërtetës nga e pavërteta) robit të vet (Muhammedit) që të bëhet pejgamber i botës (këshillues), është i madhëruar.
TEBAREKEL-LEDHI NEZZELEL-FURKANE ‘ALA ‘ABDIHI LIJEKUNE LIL’ALEMINE NEDHIRÆN
2 Ai është që vetëm Atij i takon sundimi i qiejve dhe i tokës, Ai nuk ka as fëmijë e as nuk ka shok në sundimin e Tij. Ai krijoi çdo gjë, duke e përsosur në mënyrë të qartë e të matur.
EL-LEDHI LEHU MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE LEM JETTEHIDH WELEDÆN WE LEM JEKUN LEHU SHERIKUN FIL-MULKI WE HALEKA KULLE SHEJ’IN FEKADDEREHU TEKDIRÆN
3 Mirëpo, ata (idhujtarët) në vend të Tij adhuruan zota të tjerë, të cilët nuk krijuan asgjë, sepse ata edhe vetë janë të krijuar. Ata nuk posedojnë për vetvete as dëm as dobi, ata nuk kanë në dorë as vdekje as jetë, e as ringjallje.
WE ETTEHADHU MIN DUNIHI ‘ALIHETEN LA JEHLUKUNE SHEJ’ÆN WE HUM JUHLEKUNE WE LA JEMLIKUNE LI’NFUSIHIM DERRÆN WE LA NEF’ÆN WE LA JEMLIKUNE MEWTÆN WE LA HEJÆTEN WE LA NUSHURÆN
4 Dhe ata që nuk besuan, thanë: "Ky (Kur'ani) nuk është tjetër vetëm se një gënjeshtër, që e trilloi ai (Muhammedi), të cilit i ndihmuan edhe njerëz të tjerë". Pra ata (idhujtarët) bënë shtrembërim e shpifje."
WE KALEL-LEDHINE KEFERU ‘IN HADHA ‘ILLA ‘IFKUN EFTERAHU WE ‘A’ANEHU ‘ALEJHI KAWMUN ‘AHARUNE FEKAD XHA’U DHULMÆN WE ZURÆN
5 Edhe thanë: "(për Kur'anin) Janë legjenda të të parëve, që ai (Muhammedi) kërkoi t'i shkruhen ato, e i lexohen atij mëngjes e mbrëmje".
WE KALU ‘ESATIRUL-’EWWELINE EKTETEBEHA FEHIJE TUMLA ‘ALEJHI BUKRETEN WE ‘ESILÆN
6 Thuaj: "Atë e shpalli Ai, që e di të fshehtën në qiej e në tokë, Ai është që falë shumë, është mëshirues".
KUL ‘ENZELEHUL-LEDHI JA’LEMU ES-SIRRE FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI ‘INNEHU KANE GAFURÆN REHIMÆN
7 E ata thanë: "Ç'është me këtë të dërguar, i cili ha ushqim dhe ec nëpër tregje? Përse të mos i jetë dërguar një engjëll së bashku me te, e të jetë qortues?"
WE KALU MALI HADHA ER-RESULI JE’KULUT-TA’AME WE JEMSHI FIL-’ESWAKI LEWLA ‘UNZILE ‘ILEJHI MELEKUN FEJEKUNE ME’AHU NEDHIRÆN
8 Ose atij t'i jepet ndonjë thesar, apo të ketë ndonjë kopsht nga i cili do të ushqehej? Horrat madje thonë: "Ju vetëm jeni duke e ndjekur një njeri që e ka zënë magjia!"
‘EW JULKA ‘ILEJHI KENZUN ‘EW TEKUNU LEHU XHENNETUN JE’KULU MINHA WE KALE EDH-DHALIMUNE ‘IN TETTEBI’UNE ‘ILLA REXHULÆN MESHURÆN
9 Shih se çfarë shembujsh të sjellin, andaj ata janë të humbur dhe nuk mund ta gjejnë rrugën e drejtë.
ENDHUR KEJFE DEREBU LEKEL-’EMTHALE FEDELLU FELA JESTETI’UNE SEBILÆN
10 Është i madhëruar Ai, i cili po të dëshirojë mund të japë ty edhe më mirë se ç'thonë ata, kopshte në të cilat rrjedhin lumenj, ku ka edhe pallate.
TEBAREKEL-LEDHI ‘IN SHA’E XHE’ALE LEKE HAJRÆN MIN DHALIKE XHENNATIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU WE JEXH’AL LEKE KUSURÆN
11 Por jo, ata përgënjeshtruan kijametin, e Ne për ata që nuk besojnë ditën e gjykimit kemi përgatitur zjarr të fortë.
BEL KEDHDHEBU BIS-SA’ATI WE ‘A’TEDNA LIMEN KEDHDHEBE BIS-SA’ATI SA’IRÆN
12 Që posa të duket ai prej një vendi të largët, ata ia dëgjojnë atij vëlimin edhe kërhamzën (xhehennemit).
‘IDHA RE’ET/HUM MIN MEKANIN BA’IDIN SEMI’U LEHA TEGAJJUDHÆN WE ZEFIRÆN
13 E kur të hedhen duarlidhur në një vend të ngushtë në të, aty do të kërkojnë shkatërrimin (vetëzhdukjen).
WE ‘IDHA ‘ULKU MINHA MEKANÆN DEJJIKÆN MUKARRENINE DE’AW HUNALIKE THUBURÆN
14 Tash mos kërkoni vetëm njëherë shkatërrimin, por atë kërkojeni shumëherë.
LA TED’UL-JEWME THUBURÆN WAHIDÆN WE ED’U THUBURÆN KETHIRÆN
15 Thuaj: "A është më mirë ai (zjarri i xhehennemit), apo xhenneti i përjetshëm, i cili u është premtuar si shpërblim dhe vend jetese për të devotshmit".
KUL ‘EDHELIKE HAJRUN ‘EM XHENNETUL-HULDI ELLETI WU’IDEL-MUTTEKUNE KANET LEHUM XHEZA’EN WE MESIRÆN
16 E aty, atë që e dëshirojnë do ta kenë përgjithmonë. Ky premtim i Zotit tënd ka qenë dashtë kërkuar.
LEHUM FIHA MA JESHA’UNE HALIDINE KANE ‘ALA RABBIKE WA’DÆN MES’ULÆN
17 Ditën kur Zoti do t'i tubojë ata, e edhe ata që adhuruan pos All-llahut dhe u thotë (zotave të adhuruar): "A i thirrët ju robtë e Mi që t'ju adhurojnë, apo ata vetë e humbën rrugën?"
WE JEWME JEHSHURUHUM WE MA JA’BUDUNE MIN DUNI ELLAHI FEJEKULU ‘E’ENTUM ‘EDLELTUM ‘IBADI HA’UULA’ ‘EM HUM DELLU ES-SEBILE
18 Ata (idhujt) thonë: "Je i panevojshëm për rival, o i Madhëruar! Neve nuk na takoi që përveç Teje të kemi ndonjë mbrojtës tjetër, por Ti u ke dhënë të mira atyre dhe të të parëve të tyre, që ishin njerëz të prishur saqë harruan të përkujtojnë!
KALU SUBHANEKE MA KANE JENBEGI LENA ‘EN NETTEHIDHE MIN DUNIKE MIN ‘EWLIJA’E WE LEKIN METTA’TEHUM WE ‘ABA’EHUM HETTA NESU EDH-DHIKRE WE KANU KAWMÆN BURÆN
19 Ja (All-llahu u thotë idhujtarëve), këta ju përgënjeshtruan për atë që thoni (se ishin zota), pra ju as nuk keni mundësi të shpëtoni as t'i ndihmoni (vetes). E cilido që bën padrejtësi prej jush, Ne i japim atij të përjetojë një dënim të madh.
FEKAD KEDHDHEBUKUM BIMA TEKULUNE FEMA TESTETI’UNE SERFÆN WE LA NESRÆN WE MEN JEDHLIM MINKUM NUDHIKHU ‘ADHABÆN KEBIRÆN
20 Ne para teje dërguam pejgamberë të tjerë, por edhe ata ishin të dërguar që kanë ngrënë ushqim, që kanë ecur e shëtitur nëpër tregje. Ne bëmë njërin prej jush sprovë për tjetrin se a do të jeni të durueshëm. E Zoti yt është Ai që sheh çdo gjë.
WE MA ‘ERSELNA KABLEKE MINEL-MURSELINE ‘ILLA ‘INNEHUM LEJE’KULUNET-TA’AME WE JEMSHUNE FIL-’ESWAKI WE XHE’ALNA BA’DEKUM LIBA’DIN FITNETEN ‘ETESBIRUNE WE KANE REBBUKE BESIRÆN
21 E ata që nuk e shpresojnë takimin Tonë, thanë: "Përse të mos na dërgohen neve engjëj, ose përse të mos e shohim Zotin tonë?" Ata e tejçmuan lartë veten dhe u sollën me arrogancë.
WE KALEL-LEDHINE LA JERXHUNE LIKA’ENA LEWLA ‘UNZILE ‘ALEJNAL-MELA’IKETU ‘EW NERA REBBENA LEKADI ESTEKBERU FI ‘ENFUSIHIM WE ‘ATEW ‘UTUWÆN KEBIRÆN
22 Për kriminelët atë ditë kur i shohin engjëjt nuk ka gëzim, sepse ata (engjëjt) u thonë: "Është e ndaluar çdo e mirë (apo xhenneti është haram për ju)!"
JEWME JEREWNEL-MELA’IKETE LA BUSHRA JEWME’IDHIN LILMUXHRIMINE WE JEKULUNE HIXHRÆN MEHXHURÆN
23 E Ne i kthehemi ndonjë vepre që e bënë ata dhe e bëjmë atë hi e pluhur.
WE KADIMNA ‘ILA MA ‘AMILU MIN ‘AMELIN FEXHE’ALNAHU HEBA’EN MENTHURÆN
24 Atë ditë banuesit e xhennetit do të kenë vend shumë të mirë dhe pushimore shumë të këndshme.
‘ESHABUL-XHENNETI JEWME’IDHIN HAJRUN MUSTEKARRÆN WE ‘EHSENU MEKILÆN
25 Dhe (përkujto) ditën kur do të çahet qielli me anën e një reje e lëshohen engjëjt në një mënyrë madhështore.
WE JEWME TESHEKKAKU ES-SEMA’U BIL-GAMAMI WE NUZZILEL-MELA’IKETU TENZILÆN
26 Atë ditë sundimi i vërtetë është i të Gjithëmëshirshmit, e ajo ditë për jobesimtarët do të jetë ditë e vështirë.
EL-MULKU JEWME’IDHINL-HEKKU LILRREHMENI WE KANE JEWMÆN ‘ALEL-KAFIRINE ‘ASIRÆN
27 Atë ditë zullumqari do t'i kafshojë duart e veta dhe do të thotë: "I mjeri unë, ta kisha marrë rrugën e Pejgamberit!"
WE JEWME JE’ADDU EDH-DHALIMU ‘ALA JEDEJHI JEKULU JA LEJTENI ETTEHADHTU ME’A ER-RESULI SEBILÆN
28 O shkatërrimi im, ah të mos e kisha bërë filanin mik!
JA WEJLETI LEJTENI LEM ‘ETTEHIDH FULANÆN HALILÆN
29 Në të vërtetë, pasi e gjeta rrugën e drejë, ai më largoi mua prej asaj, e djalli është ai që njeriun e humb dhe e lë të vetmuar.
LEKAD ‘EDELLENI ‘ANI EDH-DHIKRI BA’DE ‘IDH XHA’ENI WE KANE ESH-SHEJTANU LIL’INSANI HADHULÆN
30 E i dërguari tha: "O Zot im, vërtet populli im e konsideroi këtë Kur'an si (diç) të hedhur!"
WE KALE ER-RESULU JA RABBI ‘INNE KAWMI ETTEHADHU HADHAL-KUR’ANE MEHXHURÆN
31 Shi kështu, Ne secilit pejgamber ia bëmë ndonjë armik prej jobesimtarëve, por majfton që Zoti të jetë udhërrëfyes ndihmës yti.
WE KEDHELIKE XHE’ALNA LIKULLI NEBIJIN ‘ADUWÆN MINEL-MUXHRIMINE WE KEFA BIREBBIKE HADIÆN WE NESIRÆN
32 E ata që nuk besuan thanë: "Përse të mos i ketë zbritur atij (Muhammedit) Kur'ani përnjëherë?" Ashtu (e zbritëm pjesë-pjesë) që me të ta forcojmë zemrën tënde dhe Ne e sollëm atë ajet pas ajeti (dalëngadalë).
WE KALEL-LEDHINE KEFERU LEWLA NUZZILE ‘ALEJHIL-KUR’ANU XHUMLETEN WAHIDETEN KEDHALIKE LINUTHEBBITE BIHI FU’UADEKE WE RETTELNAHU TERTILÆN
33 Dhe ata nuk të sjellin ndonjë shembull ty, e që Ne të mos ta tregojmë të vërtetën, duke të ofruar shpjegim të qartë e të plotë.
WE LA JE’TUNEKE BIMETHELIN ‘ILLA XHI’NAKE BIL-HEKKI WE ‘EHSENE TEFSIRÆN
34 Ata do të tubohen, do të jenë të përmbysur me fytyrat e tyre në xhehennem, të tillëve u përket vendi më i keq, ndaj ata janë më të humburit në rrugën e tyre.
EL-LEDHINE JUHSHERUNE ‘ALA WUXHUHIHIM ‘ILA XHEHENNEME ‘ULA’IKE SHERRUN MEKANÆN WE ‘EDELLU SEBILÆN
35 Ne edhe Musait i patëm dhënë librin, e bashkuam me vëllain e vet, Harunin, që ta ketë si ndihmës.
WE LEKAD ‘ATEJNA MUSAL-KITABE WE XHE’ALNA ME’AHU ‘EHAHU HARUNE WEZIRÆN
36 U thamë: "Shkoni ju të dy tek ai popull që i përgënjeshtroi argumentet Tona!" E Ne pastaj i shkatërruam ata shumë keq.
FEKULNA EDH/HEBA ‘ILAL-KAWMIL-LEDHINE KEDHDHEBU BI’AJATINA FEDEMMERNAHUM TEDMIRÆN
37 Ne e përmbytëm edhe popullin e Nuhut meqë ata të dërguarit i quajtën rrenacakë, e për njerëzit, të cilët mendojnë, le të marrin mësim nga ata. E për mizorët Ne kemi përgatitur dënim të rëndë.
WE KAWME NUHIN LEMMA KEDHDHEBU ER-RUSULE ‘EGREKNAHUM WE XHE’ALNAHUM LILNNASI ‘AJETEN WE ‘A’TEDNA LILDHDHALIMINE ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN
38 Edhe Adin, Themudin, banorët e Res-it dhe shumë gjenerata ndërmjet tyre (i shkatërruam).
WE ‘ADÆN WE THEMUDE WE ‘ESHABE ER-RESSI WE KURUNÆN BEJNE DHALIKE KETHIRÆN
39 E secilit prej tyre u patëm sjellë argumente, por të gjithë i rrënuam.
WE KULLÆN DEREBNA LEHUL-’EMTHALE WE KULLÆN TEBBERNA TETBIRÆN
40 Ata (kurejshitët) kaluan buzë fshatit, i cili ishte gurëzuar me atë shiun (gurëzim prej së larti) e shëmtuar, po a nuk janë ata, të cilët e panë atë? Jo, nuk e vështruan, sepse ata ishin të tillë, të cilët nuk shpresonin në ringjallje.
WE LEKAD ‘ETEW ‘ALEL-KARJETI ELLETI ‘UMTIRET METERE ES-SEW’I ‘EFELEM JEKUNU JEREWNEHA BEL KANU LA JERXHUNE NUSHURÆN
41 E kur të shohin ty, nuk të çmojnë ndryshe, por vetëm në tallje e thonë: "A ky është ai që All-llahu e dërgoi pejgamber?"
WE ‘IDHA R’EWKE ‘IN JETTEHIDHUNEKE ‘ILLA HUZUEN ‘EHEDHAL-LEDHI BE’ATHEL-LAHU RESULÆN
42 "Sikur ne të mos ishim të qëndrueshëm ndaj tyre, ai gati na pat zbrapsur prej zotave tanë!" E më vonë, kur ta shohin qartazi dënimin, do ta kuptojnë se kush ishte më larg nga e vërteta.
‘IN KADE LEJUDILLUNA ‘AN ‘ALIHETINA LEWLA ‘EN SEBERNA ‘ALEJHA WE SEWFE JA’LEMUNE HINE JEREWNEL-’ADHABE MEN ‘EDELLU SEBILÆN
43 A e ke parë ti atë, që për zot e çmon epshin e vet, a mos do t'i bëhesh ti atij mbrojtës?
‘ERE’EJTE MENI ETTEHADHE ‘ILEHEHU HEWAHU ‘EFE’ENTE TEKUNU ‘ALEJHI WE KILÆN
44 A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë ose kuptojnë? Ata nuk trajtohen ndryshe, por vetëm si kafshë, bile janë edhe më të humbur nga e vërteta.
‘EM TEHSEBU ‘ENNE ‘EKTHEREHUM JESMA’UNE ‘EW JA’KILUNE ‘IN HUM ‘ILLA KAL’EN’AM BEL HUM ‘EDELLU SEBILÆN
45 A nuk e sheh se si Zoti yt e zgjati (andej e këndej) hijen, e sikur të kishte dashur do ta linte në një vend, pastaj diellin e bëmë rrëfyes të saj.
‘ELEM TERA ‘ILA RABBIKE KEJFE MEDDE EDH-DHILLE WE LEW SHA’E LEXHE’ALEHU SAKINÆN THUMME XHE’ALNA ESH-SHEMSE ‘ALEJHI DELILÆN
46 Pastaj Ne atë e tërheqim pak nga pak.
THUMME KABEDNAHU ‘ILEJNA KABDÆN JESIRÆN
47 E ai është që natën ua bëri petk, gjumin pushim e ditën e bëri për gjallërim.
WE HUWEL-LEDHI XHE’ALE LEKUMUL-LEJLE LIBASÆN WE EN-NEWME SUBATÆN WE XHE’ALE EN-NEHARE NUSHURÆN
48 Edhe Ai është, që i lëshon erërat myzhde në prag të mëshirës së Tij (shiut) dhe Ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër.
WE HUWEL-LEDHI ‘ERSELE ER-RIJAHE BUSHRÆN BEJNE JEDEJ REHMETIHI WE ‘ENZELNA MINE ES-SEMA’I MA’EN TEHURÆN
49 Që me të t'i japim jetë një toke të vdekur dhe që t'u japim të pijnë atyre që i krijuam, kafshë e shumë njerëz.
LINUHJIJE BIHI BELDETEN MEJTÆN WE NUSKIJEHU MIMMA HALEKNA ‘EN’AMÆN WE ‘ENASIJE KETHIRÆN
50 Ne shumëherë ua përkujtuam atyre këto fakte që të mendojnë, por shumica e njerëzve nuk deshtën tjetër pos refuzimin.
WE LEKAD SERREFNAHU BEJNEHUM LIJEDHDHEKKERU FE’EBA ‘EKTHERU EN-NASI ‘ILLA KUFURÆN
51 Sikur të kishim dashur Ne, do të dërgonim pejgamber në çdo vendbanim.
WE LEW SHI’NA LEBE’ATHNA FI KULLI KARJETIN NEDHIRÆN
52 Po ti mos i dëgjo jobesimtarët e luftoi ata me të (me Kur'an) me një luftë të madhe.
FELA TUTI’IL-KAFIRINE WE XHAHID/HUM BIHI XHIHADÆN KEBIRÆN
53 Ai la të lirë të bashkohen dy dete, ky (njëri) i pijshëm e i shijshëm, e ky (tjetri) i njelmët e i idhët, e mes tyre bëri si të jetë ndonjë pendë, pritë që të mos përzihen.
WE HUWEL-LEDHI MEREXHEL-BEHREJNI HADHA ‘ADHBUN FURATUN WE HEDHA MILHUN ‘UXHAXHUN WE XHE’ALE BEJNEHUMA BERZEHÆN WE HIXHRÆN MEHXHURÆN
54 Dhe Ai nga uji (fara) krijoi njeriun, dhe e bëri atë të ketë fis dhe të ketë miqësi. Zoti yt ka mundësi të jashtëzakonshme.
WE HUWEL-LEDHI HALEKA MINEL-MA’I BESHERÆN FEXHE’ALEHU NESEBÆN WE SIHRÆN WE KANE REBBUKE KADIRÆN
55 E ata në vend të All-llahut adhurojnë atë që nuk u sjell as dobi, as dëm atyre, po jobesimtari ndihmon atë që është kundër Zotit të vet.
WE JA’BUDUNE MIN DUNI ELLAHI MA LA JENFA’UHUM WE LA JEDURRUHUM WE KANEL-KAFIRU ‘ALA RABBIHI DHEHIRÆN
56 E Ne nuk të dërguam ty për tjetër qëllim, por vetëm si përgëzues e si qortues.
WE MA ‘ERSELNAKE ‘ILLA MUBESHSHIRÆN WE NEDHIRÆN
57 Thuaj: "Unë për këtë nuk kërkoj shpërblim prej jush, por vetëm kush të dojë të marrë rrugën që e afron te Zoti i vet".
KUL MA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MIN ‘EXHRIN ‘ILLA MEN SHA’E ‘EN JETTEHIDHE ‘ILA RABBIHI SEBILÆN
58 Ti mbështetju Atij të përjetshmit që nuk vdes kurrë, madhëroje me lavdërimin që i takon Atij, Ai mjafton për njohje në hollësi të mëkateve të robve të vet.
WE TEWEKKEL ‘ALEL-HEJJIL-LEDHI LA JEMUTU WE SEBBIH BIHEMDIHI WE KEFA BIHI BIDHUNUBI ‘IBADIHI HABIRÆN
59 Ai krijoi qiejt e tokën dhe gjithçka që gjendet ndërmjet tyre brenda gjashtë ditësh, e pastaj mbizotëroi Arshin. Ai është Mëshiruesi. Për këtë pyete ndonjë shumë të dijshëm.
EL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE MA BEJNEHUMA FI SITTETI ‘EJJAMIN THUMME ESTEWA ‘ALEL-’ARSHI ER-REHMANU FAS’EL BIHI HABIRÆN
60 E kur u është thënë atyre: Bëni sexhde ndaj të Madhërishmit, ata thanë: "E kush është Rrahmani - Mëshiruesi? A t'i bëjmë sexhde pse ti na urdhëron?" E kjo e shtoi edhe më tepër largimin e tyre (nga feja).
WE ‘IDHA KILE LEHUM ESXHUDU LILRREHMENI KALU WE MA ER-REHMANU ‘ENESXHUDU LIMA TE’MURUNA WE ZADEHUM NUFURÆN
61 I madhërishëm është Ai që krijoi yje në qiell dhe vendosi në të dritë (diell) e hënë që ndriçon.
TEBAREKEL-LEDHI XHE’ALE FI ES-SEMA’I BURUXHÆN WE XHE’ALE FIHA SIRAXHÆN WE KAMERÆN MUNIRÆN
62 Ai është që bëri natën, e ditën zëvendësuese të njëra-tjetrës dhe për atë që dëshiron të mendojë apo të falënderojë, argument.
WE HUWEL-LEDHI XHE’ALEL-LEJLE WE EN-NEHARE HILFETEN LIMEN ‘ERADE ‘EN JEDHDHEKKERE ‘EW ‘ERADE SHUKURÆN
63 E robërit e Zotit janë ata që ecin nëpër tokë të qetë, e kur atyre me fjalë u drejtohen injorantët, ata thonë: "Paqe!"
WE ‘IBADU ER-REHMANIL-LEDHINE JEMSHUNE ‘ALEL-’ERDI HEWNÆN WE ‘IDHA HATEBEHUMUL-XHAHILUNE KALU SELAMÆN
64 Dhe që për hir të Zotit të tyre natën e kalojnë duke i bërë sexhde dhe duke qëndruar në këmbë (falen).
WEL-LEDHINE JEBITUNE LIREBBIHIM SUXHXHEDÆN WE KIJAMÆN
65 Edhe ata që thonë: "Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehennemit, e s'ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë".
WEL-LEDHINE JEKULUNE REBBENA ESRIF ‘ANNA ‘ADHABE XHEHENNEME ‘INNE ‘ADHABEHA KANE GARAMÆN
66 Ai, vërtet është vendqëndrim dhe vendbanim i keq.
‘INNEHA SA’ET MUSTEKARRÆN WE MUKAMÆN
67 Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e as nuk janë dorështrënguar, por mbajnë mesataren e janë të matur.
WEL-LEDHINE ‘IDHA ‘ENFEKU LEM JUSRIFU WE LEM JEKTURU WE KANE BEJNE DHALIKE KAWAMÆN
68 Edhe ata që pos All-llahut, nuk lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që e ka ndaluar All-llahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i punon këto, ai gjen ndëshkimin.
WEL-LEDHINE LA JED’UNE ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE WE LA JEKTULUNE EN-NEFSEL-LETI HERREMEL-LAHU ‘ILLA BIL-HEKKI WE LA JEZNUNE WE MEN JEF’AL DHALIKE JELKA ‘ETHAMÆN
69 Atij i dyfishohet dënimi ditën e kijametit dhe aty mbetet i përbuzur përgjithmonë.
JUDA’AF LEHUL-’ADHABU JEWMEL-KIJAMETI WE JEHLUD FIHI MUHANÆN
70 Përveç atij që është penduar dhe ka bërë vepër të mirë, të tillëve All-llahu të këqijat ua shndërron në të mira. All-llahu është mëshirues, ndaj Ai falë shumë.
‘ILLA MEN TABE WE ‘AMENE WE ‘AMILE ‘AMELÆN SALIHÆN FE’ULA’IKE JUBEDDILU ELLAHU SEJJI’ATIHIM HESENATIN WE KANEL-LAHU GAFURÆN REHIMÆN
71 Ai që është penduar dhe ka bërë mirë, në të vërtetë, ai është kthyer tek All-llahu dhe është i pranishëm.
WE MEN TABE WE ‘AMILE SALIHÆN FE’INNEHU JETUBU ‘ILA ELLAHI METABÆN
72 (Robërit e Zotit janë) Edhe ata që nuk dëshmojnë rrejshëm dhe kur (rastësisht) kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet.
WEL-LEDHINE LA JESH/HEDUNE EZ-ZURE WE ‘IDHA MERRU BIL-LEGWI MERRU KIRAMÆN
73 Edhe ata që kur këshillohen me ajetet e Kur'anit të Zotit të tyre, nuk u kthejnë shpinën si të shurdhët e të verbër.
WEL-LEDHINE ‘IDHA DHUKKIRU BI’AJATI RABBIHIM LEM JEHIRRU ‘ALEJHA SUMMÆN WE ‘UMJANÆN
74 Edhe ata që thonë: "Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit".
WEL-LEDHINE JEKULUNE REBBENA HEB LENA MIN ‘EZWAXHINA WE DHURRIJATINA KURRETE ‘A’JUNIN WE EXH’ALNA LILMUTTEKINE ‘IMAMÆN
75 Për shkak se duruan, të tillët shpërblehen me një shkallë të lartë (xhennet) dhe aty priten me përshëndetje të selamit.
‘ULA’IKE JUXHZEWNEL-GURFETE BIMA SEBERU WE JULEKKAWNE FIHA TEHIJETEN WE SELAMÆN
76 Aty janë përgjithmonë, e sa vendqëndrim dhe vendbanim i mirë është ai.
HALIDINE FIHA HESUNET MUSTEKARRÆN WE MUKAMÆN
77 Thuaj: "Zoti im as nuk do të kujdesej për ju, sikur të mos ishte lutja juaj (kur gjendeni në vështirësi, ose sikur të mos ishit të thirrur të besoni), e ju përgënjeshtruat, andaj dënimi do t'ju jetë i pandërprerë".
KUL MA JA’BE’U BIKUM RABBI LEWLA DU’A’UUKUM FEKAD KEDHDHEBTUM FESEWFE JEKUNU LIZAMÆN