Surja Nur indeksuar me numër 24 , numri i ajeteve 64
1 (Kjo është) Kaptinë të cilën Ne e shpallëm dhe Ne e bëmë detyrim të domosdoshëm (zbatimin e dispozitave që theksohen në të) dhe Ne parashtruam në të argumente të qarta në mënyrë që të merrni mësim.
SURETUN ‘ENZELNAHA WE FEREDNAHA WE ‘ENZELNA FIHA ‘AJATIN BEJJINATIN LE’ALLEKUM TEDHEKKERUNE
2 (dispozitë obliguese është që) Laviren dhe lavirin t'i rrahni, secilin prej tyre me nga njëqind të rëna, dhe në zbatimin e dispozitave të All-llahut mos u tregoni zemërbutë ndaj atyre dyve, nëse jeni që besoni All-llahut dhe botës tjetër. E gjatë zbatimit të ndëshkimit ndaj tyre, le të jenë të pranishëm një numër besimtarësh.
EZ-ZANIJETU WE EZ-ZANI FAXHLIDU KULLE WAHIDIN MINHUMA MIA’ETE XHELDETIN WE LA TE’HUDHKUM BIHIMA RE’FETUN FI DINI ELLAHI ‘IN KUNTUM TU’UMINUNE BILLAHI WEL-JEWMIL-’AHIRI WE LIESH/HED ‘ADHABEHUMA TA’IFETUN MINEL-MU’UMININE
3 Laviri nuk do të duhej të martohej me tjetërkë, pos me ndonjë lavire ose idhujtare, e me laviren nuk do të duhej të martohet kush, pos ndonjë lavir o idhujtar. Ajo (kurvëria ose martesa me të) është e ndaluar për besimtarët.
EZ-ZANI LA JENKIHU ‘ILLA ZANIJETEN ‘EW MUSHRIKETEN WE EZ-ZANIJETU LA JENKIHUHA ‘ILLA ZANIN ‘EW MUSHRIKUN WE HURRIME DHALIKE ‘ALEL-MU’UMININE
4 Edhe ata të cilët bëjnë shpifje për gratë e ndershme dhe nuk sjellin katër dëshmitarë, t'i rrahni ata me nga tetëdhjetë të rëna dhe atyre mos ua pranoni dëshminë më kurrë. Të tillët janë të pabesueshëm.
WEL-LEDHINE JERMUNEL-MUHSENATI THUMME LEM JE’TU BI’ERBE’ATI SHUHEDA’E FAXHLIDUHUM THEMANINE XHELDETEN WE LA TEKBELU LEHUM SHEHADETEN ‘EBEDÆN WE ‘ULA’IKE HUMUL-FASIKUNE
5 Me përjashtim të atyre që më vonë pendohen dhe përmirësohen, vërtet All-llahu është që shumë falë e mëshiron.
‘ILLAL-LEDHINE TABU MIN BA’DI DHALIKE WE ‘ESLEHU FE’INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
6 Ndërsa ata të cilët shpifin për gra të veta dhe nuk kanë dëshmitar tjetër pos vetes, dëshmimi i çdonjërit prej tyre është: të betohen katër herë në All-llahun se e thonë të vërtetën.
WEL-LEDHINE JERMUNE ‘EZWAXHEHUM WE LEM JEKUN LEHUM SHUHEDA’U ‘ILLA ‘ENFUSUHUM FESHEHADETU ‘EHEDIHIM ‘ERBA’U SHEHADATIN BILLAHI ‘INNEHU LEMINE ES-SADIKINE
7 E pesta (herë e betimit) është: Mallkimi i All-llahut qoftë mbi të nëse ai gënjen.
WEL-HAMISETU ‘ENNE LA’NETEL-LAHI ‘ALEJHI ‘IN KANE MINEL-KADHIBINE
8 E nga ajo (gruaja e shpifur) largohet dënimi, nëse katër herë betohet në All-llahun se ai (shpifësi) gënjen.
WE JEDRE’U ‘ANHAL-’ADHABE ‘EN TESH/HEDE ‘ERBE’A SHEHADATIN BILLAHI ‘INNEHU LEMINEL-KADHIBINE
9 E pesta herë e betimit të jetë që ta godisë hidhërimi i All-llahut, atë (gruan) nëse shpifja ka qenë e vërtetë.
WEL-HAMISETE ‘ENNE GADEBEL-LAHI ‘ALEJHA ‘IN KANE MINE ES-SADIKINE
10 Dhe sikur të mos ishin dhurata dhe mëshira e All-llahut ndaj jush (ju do të mbarojshit). Pa dyshim All-llahu pranon pendimin, është i gjithëdijshëm.
WE LEWLA FEDLU ELLAHI ‘ALEJKUM WE REHMETUHU WE ‘ENNEL-LAHE TEWWABUN HEKIMUN
11 S'ka dyshim se ata që trilluan shpifjen, janë një grup prej jush. Ju mos e merrni atë si ndonjë dëm për ju, përkundrazi, ajo do të jetë në dobinë tuaj. Secilit prej tyre do t'i takojë dënimi sipas pjesëmarrjes në mëkat, e atij prej tyre që e barti pjesën e madhe (të shpifjes), i takon dënimi i madh.
‘INNEL-LEDHINE XHA’U BIL-’IFKI ‘USBETUN MINKUM LA TEHSEBUHU SHERRÆN LEKUM BEL HUWE HAJRUN LEKUM LIKULLI EMRI’IN MINHUM MA EKTESEBE MINEL-’ITHMI WEL-LEDHI TEWELLA KIBREHU MINHUM LEHU ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
12 E përse kur e dëgjuan atë (shpifje) besimtarët dhe besimtaret të mos mendonin të mirën si për vete dhe të thonin: "Kjo është shpifje e qartë?!"
LEWLA ‘IDH SEMI’TUMUHU DHENNEL-MU’UMINUNE WEL-MU’UMINATU BI’ENFUSIHIM HAJRÆN WE KALU HADHA ‘IFKUN MUBINUN
13 Përse ata nuk i sollën katër dëshmitarë për këtë? E derisa nuk sollën dëshmitarë, ata pra te All-llahu janë mu gënjeshtarët.
LEWLA XHA’U ‘ALEJHI BI’ERBE’ATI SHUHEDA’E FE’IDH LEM JE’TU BISH-SHUHEDA’I FE’ULA’IKE ‘INDEL-LAHI HUMUL-KADHIBUNE
14 E sikur të mos ishte mëshira e All-llahut dhe mirësia e Tij ndaj jush, në këtë dhe në botën tjetër, juve do t'ju kapte dënimi shumë i madh për shkak të asaj në të cilën u hodhët.
WE LEWLA FEDLU ELLAHI ‘ALEJKUM WE REHMETUHU FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI LEMESSEKUM FI MA ‘EFEDTUM FIHI ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
15 Kur ju atë (shpifjen) e përcollët me gjuhën tuaj dhe për atë që nuk kishin kurrfarë dije folëshit duke menduar se ajo ishte imtësi e parëndësishme, ndërsa te All-llahu ajo është e madhe.
‘IDH TELEKKAWNEHU BI’ELSINETIKUM WE TEKULUNE BI’EFWAHIKUM MA LEJSE LEKUM BIHI ‘ILMUN WE TEHSEBUNEHU HEJJINÆN WE HUWE ‘INDEL-LAHI ‘ADHIMUN
16 E përse, kur e dëgjuat atë, nuk thatë: "Ne nuk na takon të flasim për këtë. I lartë je Ti, kjo është shpifje e madhe!"
WE LEWLA ‘IDH SEMI’TUMUHU KULTUM MA JEKUNU LENA ‘EN NETEKELLEME BIHEDHA SUBHANEKE HADHA BUHTANUN ‘ADHIMUN
17 All-llahu ju këshillon që një gjë e tillë të mos përsëritet kurrë, nëse jeni besimtarë të denjë.
JA’IDHUKUMU ELLAHU ‘EN TA’UDU LIMITHLIHI ‘EBEDÆN ‘IN KUNTUM MU’UMININE
18 All-llahu sqaron për ju argumentet, sepse Ai është i dijshëm e i urtë.
WE JUBEJJINU ELLAHU LEKUMUL-’AJATI WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
19 Ata, të cilët dëshirojnë që te besimtarët të përhapet imoraliteti, ata i pret dënimi i dhembshëm në këtë dhe në botën tjetër. All-llahu di (të fshehtat) e ju nuk i dini.
‘INNEL-LEDHINE JUHIBBUNE ‘EN TESHI’AL-FAHISHETU FIL-LEDHINE ‘AMENU LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WEL-LAHU JA’LEMU WE ‘ENTUM LA TA’LEMUNE
20 Sikur të mos ishte mirësia e All-llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, (do ta përjetoshit menjëherë dënimin), po All-llahu është shumë i butë, i mëshirshëm.
WE LEWLA FEDLU ELLAHI ‘ALEJKUM WE REHMETUHU WE ‘ENNEL-LAHE RE’UFUN REHIM
21 O ju të cilët besuat, mos shkoni gjurmëve të djallit, pse kush ndjek gjurmët e djallit ai urdhëron për të shëmtuara e të irituara, e sikur të mos ishte mirësia e All-llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, askush prej jush nuk do të pastrohej kurrë (prej mëkateve), por All-llahu e pastron atë që do Ai. All-llahu dëgjon e di.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TETTEBI’U HUTUWATI ESH-SHEJTANI WE MEN JETTEBI’ HUTUWATI ESH-SHEJTANI FE’INNEHU JE’MURU BIL-FEHSHA’I WEL-MUNKERI WE LEWLA FEDLU ELLAHI ‘ALEJKUM WE REHMETUHU MA ZEKA MINKUM MIN ‘EHEDIN ‘EBEDÆN WE LEKINNALL-LLAHE JUZEKKI MEN JESHA’U WEL-LAHU SEMI’UN ‘ALIMUN
22 Të ndershmit dhe të pasurit nga ju, të mos betohen se nuk do t'u japin të afërmve, të varfërve dhe atyre që për hir të All-llahut lanë vendlindjet e tyre, po le t'ua falin (gabimin) dhe mos t'ua zënë për të madhe. A nuk dëshironi që All-llahu t'u falë ju? All-llahu falë dhe mëshiron shumë.
WE LA JE’TELI ‘ULUL-FEDLI MINKUM WE ES-SE’ATI ‘EN JU’UTU ‘ULIL-KURBA WEL-MESAKINE WEL-MUHAXHIRINE FI SEBILI ELLAHI WE LIA’FU WE LIESFEHU ‘ELA TUHIBBUNE ‘EN JEGFIREL-LAHU LEKUM WEL-LAHU GAFURUN REHIMUN
23 Vërtet, ata që akuzojnë gratë e ndershme, besimtare të pafajshme, janë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër dhe ata i pret një dënim shumë i madh.
‘INNEL-LEDHINE JERMUNEL-MUHSENATIL-GAFILATIL-MU’UMINATI LU’INU FI ED-DUNJA WEL-’AHIRETI WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
24 Në atë ditë kur dëshmojnë kundër tyre gjuhët e tyre, duart dhe këmbët e tyre për atë që ata kanë punuar.
JEWME TESH/HEDU ‘ALEJHIM ‘ELSINETUHUM WE ‘EJDIHIM WE ‘ERXHULUHUM BIMA KANU JA’MELUNE
25 Atë ditë All-llahu ua plotëson shpërblimin e merituar, e ata e dinë se All-llahu është Ai i vërteti, i qarti në drejtësi.
JEWME’IDHIN JUWEFFIHIMU ELLAHU DINEHUMUL-HEKKA WE JA’LEMUNE ‘ENNEL-LAHE HUWEL-HEKKUL-MUBINU
26 Të këqijat (gra ose fjalë) janë për të këqinjtë edhe të këqinjtë janë për të këqijat, ndërsa të ndershmet janë për të ndershmit edhe të ndershmit janë për të ndershmet. Ata janë të pafajshëm nga ajo që u thonë atyre. Ata kanë falje të madhe dhe furnizim të begatshëm.
EL-HABITHATU LILHABITHINE WEL-HABITHUNE LILHABITHATI WET-TEJJIBATU LILTTEJJIBINE WET-TEJJIBUNE LILTTEJJIBATI ‘ULA’IKE MUBERRE’UNE MIMMA JEKULUNE LEHUM MEGFIRETUN WE RIZKUN KERIMUN
27 O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LA TEDHULU BUJUTÆN GAJRE BUJUTIKUM HETTA TESTE’NISU WE TUSELLIMU ‘ALA ‘EHLIHA DHALIKUM HAJRUN LEKUM LE’ALLEKUM TEDHEKKERUNE
28 Po nëse nuk gjeni aty asnjë, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leje, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthenu. Kjo është më e ndershme për ju. All-llahu di çdo gjë që veproni ju.
FE’IN LEM TEXHIDU FIHA ‘EHEDÆN FELA TEDHULUHA HETTA JU’UDHENE LEKUM WE ‘IN KILE LEKUM ERXHI’U FARXHI’U HUWE ‘EZKA LEKUM WEL-LAHU BIMA TA’MELUNE ‘ALIMUN
29 Nuk është për ju ndonjë mëkat, nëse hyni në shtëpi të pabanuara, e që në to keni ndonjë përfitim. All-llahu e di atë që e shfaqni haptas dhe atë që e mbani fshehtë.
LEJSE ‘ALEJKUM XHUNAHUN ‘EN TEDHULU BUJUTÆN GAJRE MESKUNETIN FIHA META’UN LEKUM WEL-LAHU JA’LEMU MA TUBDUNE WE MA TEKTUMUNE
30 Thuaju besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit), t'i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre se kjo është më e pastër për ta. All-llahu është i njohur hollësisht për atë që bëjnë ata.
KUL LILMU’UMININE JEGUDDU MIN ‘EBSARIHIM WE JEHFEDHU FURUXHEHUM DHALIKE ‘EZKA LEHUM ‘INNALL-LLAHE HABIRUN BIMA JESNA’UNE
31 Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, t'i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të venë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe të mos ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet, babajve të vet ose babave të burrave të vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllezërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta, ose grave të tyre (që u përmendën) dhe robëreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbëtorëve nga meshkujt të cilët nuk ndiejnë nevojë për femrat ose fëmijët që nuk e kanë arritur pjekurinë për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për ta zbuluar fshehtësinë nga stolitë e tyre. Pendohuni të gjithë te All-llahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim.
WE KUL LILMU’UMINATI JEGDUDNE MIN ‘EBSARIHINNE WE JEHFEDHNE FURUXHEHUNNE WE LA JUBDINE ZINETEHUNNE ‘ILLA MA DHEHERE MINHA WE LIEDRIBNE BIHUMURIHINNE ‘ALA XHUJUBIHINNE WE LA JUBDINE ZINETEHUNNE ‘ILLA LIBU’ULETIHINNE ‘EW ‘ABA’IHINNE ‘EW ‘ABA’I BU’ULETIHINNE ‘EW ‘EBNA’IHINNE ‘EW ‘EBNA’I BU’ULETIHINNE ‘EW ‘IHWANIHINNE ‘EW BENI ‘IHWANIHINNE ‘EW BENI ‘EHAWATIHINNE ‘EW NISA’IHINNE ‘EW MA MELEKET ‘EJMANUHUNNE ‘EWIT-TABI’INE GAJRI ‘ULIL-’IRBETI MINE ER-RIXHALI ‘EWIT-TIFLIL-LEDHINE LEM JEDHHERU ‘ALA ‘AWRATI EN-NISA’ WE LA JEDRIBNE BI’ERXHULIHINNE LIJU’LEME MA JUHFINE MIN ZINETIHINNE WE TUBU ‘ILA ELLAHI XHEMI’ÆN ‘EJJUHAL-MU’UMINUNE LE’ALLEKUM TUFLIHUNE
32 Dhe martoni të pamartuarat (të pamartuarit) edhe robërit e robëreshat tuaja që janë të ndershëm e të ndershme. Nëse janë të varfër, All-llahu i begaton nga mirësitë e Tij, All-llahu është bujar i madh, i gjithëdijshëm.
WE ‘ENKIHUL-’EJAMA MINKUM WE ES-SALIHINE MIN ‘IBADIKUM WE ‘IMA’IKUM ‘IN JEKUNU FUKARA’E JUGNIHIMU ELLAHU MIN FEDLIHI WEL-LAHU WASI’UN ‘ALIMUN
33 E ata që nuk kanë mundësi martese, le të përmbahen derisa All-llahu t'i begatojë me të mirat e veta. E ata që i keni në pronësinë tuaj dhe kërkojnë prej jush t'i lironi në bazë të kompensimit, atëherë ua bëni këtë të mundshme me marrëveshje, nëse e dini se janë të besueshëm dhe jepuni nga pasuria që ua ka dhënë All-llahu juve. Mos i detyroni robëreshat tuaja të bëjnë imoralitet, e për shkak të ndonjë fitimi të kësaj bote, derisa ato dëshirojnë të jenë të pastra. E kush i detyron me dhunë të bëjnë atë, All-llahu i falë ato pas atij detyrimi. All-llahu falë dhe është mëshirues.
WE LIESTA’FIFIL-LEDHINE LA JEXHIDUNE NIKAHÆN HETTA JUGNIJEHUMU ELLAHU MIN FEDLIHI WEL-LEDHINE JEBTEGUNEL-KITABE MIMMA MELEKET ‘EJMANUKUM FEKATIBUHUM ‘IN ‘ALIMTUM FIHIM HAJRÆN WE ‘ATUHUM MIN MALI ELLAHIL-LEDHI ‘ATAKUM WE LA TUKRIHU FETEJATIKUM ‘ALEL-BIGA’I ‘IN ‘EREDNE TEHESSUNÆN LITEBTEGU ‘AREDEL-HEJÆTI ED-DUNJA WE MEN JUKRIHHUNNE FE’INNALL-LLAHE MIN BA’DI ‘IKRAHIHINNE GAFURUN REHIMUN
34 Ne u kemi shpallë juve argumente të qarta dhe shembuj nga ata që ishin para jush, e edhe këshillë për të ruajturit.
WE LEKAD ‘ENZELNA ‘ILEJKUM ‘AJATIN MUBEJJINATIN WE METHELÆN MINEL-LEDHINE HALEW MIN KABLIKUM WE MEW’IDHETEN LILMUTTEKINE
35 All-llahu është dritë (ndriçues, udhëzues) i qiejve e i tokës. Shembulli i dritës së Tij i gjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një qelqi si të ishte yll flakërus e që ndizet prej (vajit të) një druri të bekuar, prej ullirit që nuk mund të quhet as i lidjes e as i perëndimit, e vaji i tij ndriçon pothuajse edhe pa e prekur zjarri. Dritë mbi dritë. All-llahu udhëzon kah drita e Vet atë që do Ai. All-llahu sjell shembuj për njerëzit. All-llahu çdo gjë di shumë mirë.
ELLAHU NURU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI METHELU NURIHI KEMISHKÆTIN FIHA MISBAHUNL-MISBAHU FI ZUXHAXHETIN EZ-ZUXHAXHETU KE’ENNEHA KEWKEBUN DURRIJUN JUKADU MIN SHEXHERETIN MUBAREKETIN ZEJTUNIETIN LA SHERKIJETIN WE LA GARBIJETIN JEKADU ZEJTUHA JUDI’U WE LEW LEM TEMSES/HU NARUN NURUN ‘ALA NURIN JEHDI ELLAHU LINURIHI MEN JESHA’U WE JEDRIBU ELLAHUL-’EMTHALE LILNNASI WEL-LAHU BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMUN
36 (ajo dritë) Është në shtëpitë (xhamitë) që All-llahu lejoi të ngrihen, e që në to të përmendet emri i Tij, t'i bëhet lutje Atij mëngjes e mbrëmje.
FI BUJUTIN ‘EDHINEL-LAHU ‘EN TURFE’A WE JUDHKERE FIHA ESMUHU JUSEBBIHU LEHU FIHA BIL-GUDUWI WEL-’ASALI
37 Ata janë njerëz që nuk i pengon as tregtia e largët e as shitblerja në vend për ta përmendur All-llahun, për ta falur namazin dhe për ta dhënë zeqatin, ata i frikësohen një dite kur do të tronditen zemrat dhe shikimet.
RIXHALUN LA TULHIHIM TIXHARETUN WE LA BEJ’UN ‘AN DHIKRI ELLAHI WE ‘IKAMI ES-SELÆTI WE ‘ITA’I EZ-ZEKÆTI JEHAFUNE JEWMÆN TETEKALLEBU FIHIL-KULUBU WEL-’EBSARU
38 (ata i luten) që All-llahu t'i shpërblejë më së miri për atë që punuan dhe për t'ua shtuar të mirat nga Ai. All-llahu e dhuron pa masë atë që do.
LIJEXHZIJEHUMU ELLAHU ‘EHSENE MA ‘AMILU WE JEZIDEHUM MIN FEDLIHI WEL-LAHU JERZUKU MEN JESHA’U BIGAJRI HISABIN
39 E veprat e atyre që nuk besuan janë si valët (nga rrezet e diellit) në një rrafshinë ku i etshmi mendon se është ujë derisa kur t'i afrohet atij nuk gjen asgjë, por aty e gjen All-llahun dhe Ai do t'ia japë llogarinë e tij. All-llahu është i shpejtë në llogaritje.
WEL-LEDHINE KEFERU ‘A’MALUHUM KESERABIN BIKI’ATIN JEHSEBUHU EDH-DHEM’ANU MA’EN HETTA ‘IDHA XHA’EHU LEM JEXHID/HU SHEJ’ÆN WE WEXHEDEL-LAHE ‘INDEHU FEWEFFAHU HISABEHU WEL-LAHU SERI’UL-HISABI
40 Ose (veprat e tyre) janë si errësirat në det të thellë të cilin e mbulojnë valët mbi valë dhe mbi ato retë e dendura, pra, errësira njëra mbi tjetrën sa që nuk mund ta shohë ai as dorën e vet. Atij të cilit All-llahu nuk i jep dritë, ai nuk ka për të pasur dritë.
‘EW KEDHULUMATIN FI BEHRIN LUXHXHIJIN JEGSHAHU MEWXHUN MIN FEWKIHI MEWXHUN MIN FEWKIHI SEHABUN DHULUMATUN BA’DUHA FEWKA BA’DIN ‘IDHA ‘EHREXHE JEDEHU LEM JEKED JERAHA WE MEN LEM JEXH’ALI ELLAHU LEHU NURÆN FEMA LEHU MIN NURIN
41 A nuk e di për All-llahun se Atij i lutet kush është në qiej e në tokë, madje edhe shpezët krahhapura. Të gjithë e dinë dhe janë të udhëzuar për lutje ndaj Tij dhe për madhërimin ndaj Tij. All-llahu e di ç'punojnë ata.
‘ELEM TERA ‘ENNEL-LAHE JUSEBBIHU LEHU MEN FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WET-TEJRU SAFFATIN KULLUN KAD ‘ALIME SELATEHU WE TESBIHEHU WEL-LAHU ‘ALIMUN BIMA JEF’ALUNE
42 Vetëm i All-llahut është i tërë sundimi i qiejve e i tokës dhe vetëm te Ai është e ardhmja.
WE LILLEHI MULKU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE ‘ILA ELLAHIL-MESIRU
43 A nuk e ke parë se si All-llahu i drejton retë, pastaj i bashkon, i bën grumbull ato edhe atëherë e sheh shiun se si rrjedh prej tyre. Ai lëshon prej së larti, nga retë e mëdha si kodra breshër dhe me te godit këdo, e ia largon atij që do. Shkëlqimi i vetëtimës së dritës së resë gati se s'ta merr të të pamurit.
‘ELEM TERA ‘ENNEL-LAHE JUZXHI SEHABÆN THUMME JU’UELLIFU BEJNEHU THUMME JEXH’ALUHU RUKAMÆN FETERAL-WEDKA JEHRUXHU MIN HILALIHI WE JUNEZZILU MINE ES-SEMA’I MIN XHIBALIN FIHA MIN BEREDIN FEJUSIBU BIHI MEN JESHA’U WE JESRIFUHU ‘AN MEN JESHA’U JEKADU SENA BERKIHI JEDH/HEBU BIL-’EBSARI
44 All-llahu bënë rrotullimin e natës e të ditës dhe në të gjitha këto ka fakte për ata që kanë të pamurit e shëndoshë.
JUKALLIBU ELLAHUL-LEJLE WE EN-NEHARE ‘INNE FI DHALIKE LA’IBRETEN LI’WLIL-’EBSARI
45 All-llahu krijoi secilën gjallesë prej një uji, e prej tyre ka që ecin rrëshqanas në barkun e vet, ka që ecin në të dy këmbët e edhe asosh që ecin në të katër këmbët. All-llahu krijon çka të dojë, pse vërtet All-llahu ka mundësi për çdo gjë.
WEL-LAHU HALEKA KULLE DABBETIN MIN MA’IN FEMINHUM MEN JEMSHI ‘ALA BETNIHI WE MINHUM MEN JEMSHI ‘ALA RIXHLEJNI WE MINHUM MEN JEMSHI ‘ALA ‘ERBA’IN JEHLUKU ELLAHU MA JESHA’U ‘INNALL-LLAHE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
46 Ne kemi shpallur argumente të qarta, e All-llahu vë në rrugën e drejtë atë që do.
LEKAD ‘ENZELNA ‘AJATIN MUBEJJINATIN WEL-LAHU JEHDI MEN JESHA’U ‘ILA SIRATIN MUSTEKIMIN
47 Ata (hipokritët) thonë: "Ne i kemi besuar All-llahut, të dërguarit të Tij, dhe u jemi bindur. Por pas asaj, një grup prej tyre zbrapsën. Të tillët nuk janë besimtarë".
WE JEKULUNE ‘AMENNA BILLAHI WE BIR-RESULI WE ‘ETA’NA THUMME JETEWELLA FERIKUN MINHUM MIN BA’DI DHALIKE WE MA ‘ULA’IKE BIL-MU’UMININE
48 E kur thirren që ndërmjet tyre të gjykojë All-llahu dhe i dërguari i Tij, një grup prej tyre nuk i përgjigjen asaj.
WE ‘IDHA DU’U ‘ILA ELLAHI WE RESULIHI LIJEHKUME BEJNEHUM ‘IDHA FERIKUN MINHUM MU’RIDUNE
49 Po nëse është që e drejta u takon atyre (në atë gjykim), ata i shkojnë atij të bindur e me respekt.
WE ‘IN JEKUN LEHUMUL-HEKKU JE’TU ‘ILEJHI MUDH’ININE
50 A thua janë të sëmurë në zemrat e tyre apo mos dyshojnë (në të dërguarin) ose mos frikësohen se All-llahu dhe i dërguari i Tij do të gjykojnë padrejt kundër tyre? Por jo, ata vetë janë zullumqarë.
‘EFI KULUBIHIM MEREDUN ‘EM ERTABU ‘EM JEHAFUNE ‘EN JEHIFEL-LAHU ‘ALEJHIM WE RESULUHU BEL ‘ULA’IKE HUMU EDH-DHALIMUN
51 Kur thirren besimtarët për gjykim ndërmjet tyre te All-llahu dhe te i dërguari i Tij, e vetmja fjalë e tyre është të thonë: "Dëgjuam dhe respektuam!" Të tillët janë ata të shpëtuarit.
‘INNEMA KANE KAWLEL-MU’UMININE ‘IDHA DU’U ‘ILA ELLAHI WE RESULIHI LIJEHKUME BEJNEHUM ‘EN JEKULU SEMI’NA WE ‘ETA’NA WE ‘ULA’IKE HUMUL-MUFLIHUNE
52 Kush respekton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ia ka frikën All-llahut dhe i përmbahet udhëzimit të Tij, të tillët janë ata që do ta arrijnë atë që dëshirojnë.
WE MEN JUTI’I ELLAHE WE RESULEHU WE JEHSHEL-LAHE WE JETTEKHI FE’ULA’IKE HUMUL-FA’IZUNE
53 Ata (hipokritët) betohen me një betim të fortë në All-llahun se sikur t'i urdhëroshe ti, ata gjithsesi do të dilnin (për në luftë). Thuaj: "Mos u betoni!" Bindja është e ditur, (ju vetëm me gojë thoni e jo me zemër). S'ka dyshim, All-llahu hollësisht di çka veproni.
WE ‘EKSEMU BILLAHI XHEHDE ‘EJMANIHIM LE’IN ‘EMERTEHUM LEJEHRUXHUNNE KUL LA TUKSIMU TA’ATUN MA’RUFETUN ‘INNALL-LLAHE HABIRUN BIMA TA’MELUNE
54 Thuaj: "Respektojeni All-llahun dhe respektojeni të dërguarin!" Nëse ata refuzojnë, atëherë atij i takon përgjegjësia me çka është i ngarkuar ndërsa juve përgjegjësia me çka jeni të ngarkuar, nëse i bindeni atij, atëherë keni gjetur të vërtetën. I dërguari ka obligim vetëm komunikimin e qartë.
KUL ‘ETI’U ELLAHE WE ‘ETI’U ER-RESULE FE’IN TEWELLEW FE’INNEMA ‘ALEJHI MA HUMMILE WE ‘ALEJKUM MA HUMMILTUM WE ‘IN TUTI’UHU TEHTEDU WE MA ‘ALA ER-RESULI ‘ILLAL-BELAGUL-MUBINU
55 Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, All-llahu u premtoi se do t'i bëjë zotërues në atë tokë ashtu si i pat bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fenë të cilën Ai e pëlqeu për ta, do ta forcojë, e në vend të frikës Ai do t'ju dhurojë siguri. Ata më adhurojnë Mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush edhe pas kësaj mohon, të tillët janë ata më të prishurit.
WE’ADEL-LAHUL-LEDHINE ‘AMENU MINKUM WE ‘AMILU ES-SALIHATI LEJESTEHLIFENNEHUM FIL-’ERDI KEMA ESTEHLEFEL-LEDHINE MIN KABLIHIM WE LEJUMEKKINENNE LEHUM DINEHUMUL-LEDHI ERTEDA LEHUM WE LEJUBEDDILENNEHUM MIN BA’DI HAWFIHIM ‘EMNÆN JA’BUDUNENI LA JUSHRIKUNE BI SHEJ’ÆN WE MEN KEFERE BA’DE DHALIKE FE’ULA’IKE HUMUL-FASIKUNE
56 Falni rregullisht namazin, jepni zeqatin dhe respektoni të dërguarin në mënyrë që të mëshiroheni.
WE ‘EKIMU ES-SELÆTE WE ‘ATU EZ-ZEKÆTE WE ‘ETI’U ER-RESULE LE’ALLEKUM TURHEMUNE
57 Kurrsesi mos mendo se janë të pathyeshëm në këtë jetë ata që nuk besuan. Vendi i tyre është zjarri e sa përfundim i keq është ai.
LA TEHSEBENNEL-LEDHINE KEFERU MU’XHIZINE FIL-’ERDI WE ME’WAHUMU EN-NARU WE LEBI’SEL-MESIRU
58 O ju të cilët besuat, ata të cilët i keni në pronësinë tuaj (shërbëtorët) dhe ata që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, duhet të kërkojnë leje prej jush (për të hyrë te ju) në tri kohë: para namazit të sabahut, në kohën e drekës kur i hiqni rrobat tuaja (për të pushuar) dhe pas namazit të jacisë, që të tria këto kohë janë kur ju nuk jeni të veshur. Pos atyre tri kohëve nuk është mëkat as për ju as për ata, të vizitoni njëri-tjerin. Kështu All-llahu ua sqaron argumentet e veta. All-llahu është i dijshmi i urti.
JA ‘EJJUHAL-LEDHINE ‘AMENU LIJESTE’DHINKUMUL-LEDHINE MELEKET ‘EJMANUKUM WEL-LEDHINE LEM JEBLUGUL-HULUME MINKUM THELATHE MERRATIN MIN KABLI SELÆTIL-FEXHRI WE HINE TEDA’UNE THIJA BEKUM MINE EDH-DHEHIRETI WE MIN BA’DI SELÆTIL-’ISHA’I THELATHU ‘AWRATIN LEKUM LEJSE ‘ALEJKUM WE LA ‘ALEJHIM XHUNAHUN BA’DEHUNNE TEWWAFUNE ‘ALEJKUM BA’DUKUM ‘ALA BA’DIN KEDHALIKE JUBEJJINU ELLAHU LEKUMUL-’AJA TI WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
59 E kur fëmijët tuaj ta arrijnë moshën e pjekurisë, le të kërkojnë leje (për hyrje) ashtu si kërkuan ata para tyre. All-llahu ju shpjegon dispozitat e veta, sepse Ai di më së miri dhe është më i urti.
WE ‘IDHA BELEGAL-’ETFALU MINKUMUL-HULUME FELJESTE’DHINU KEMA ESTE’DHENEL-LEDHINE MIN KABLIHIM KEDHALIKE JUBEJJINU ELLAHU LEKUM ‘AJATIHI WEL-LAHU ‘ALIMUN HEKIMUN
60 E gratë e moshuara, të cilat nuk dëshirojnë martesë më, për to nuk është mëkat ta heqin petkun mbulues të tyre, po duke mos qenë zbuluese të bukurive, megjithëqë më së miri është për to të jenë të përmbajtura. All-llahu dëgjon, di.
WEL-KAWA’IDU MINE EN-NISA’L-LATI LA JERXHUNE NIKAHÆN FELEJSE ‘ALEJHINNE XHUNAHUN ‘EN JEDA’NE THIJABEHUNNE GAJRE MUTEBERRIXHATIN BIZINETIN WE ‘EN JESTA’FIFNE HAJRUN LEHUNNE WEL-LAHU SEMI’UN ‘ALIMUN
61 Nuk është mëkat për të verbërin, as për të çalin, as për të sëmurin, as për ju vetë, të hani nga shtëpitë tuaja, ose nga shtëpitë e etërve tuaj, shtëpitë e nënave tuaja, në shtëpitë e vëllezërve e të motrave tuaja, në shtëpitë e xhaxhallarëve, të hallave, të dajëve tuaj, në shtëpitë e tezeve tuaja ose të atyre që u janë besuar çelësat e tyre, ose (në shtëpitë) e miqve tuaj. Mund të hani bashkërisht ose veçmas, nuk është mëkat. Kur të hyni në ndonjë shtëpi përshëndetni (ata që janë në to) me një përshëndetje të caktuar nga All-llahu (me selamun alejkum) që është e bekuar dhe e këndshme. Kështu All-llahu ua sqaron argumentet që t'i kuptoni.
LEJSE ‘ALEL-’A’MA HEREXHUN WE LA ‘ALEL-’A’REXHI HEREXHUN WE LA ‘ALEL-MERIDI HEREXHUN WE LA ‘ALA ‘ENFUSIKUM ‘EN TE’KULU MIN BUJUTIKUM ‘EW BUJUTI ‘ABA’IKUM ‘EW BUJUTI ‘UMMEHATIKUM ‘EW BUJUTI ‘IHWANIKUM ‘EW BUJUTI ‘EHAWATIKUM ‘EW BUJUTI ‘A’MAMIKUM ‘EW BUJUTI ‘AMMATIKUM ‘EW BUJUTI ‘EHWALIKUM ‘EW BUJUTI HALATIKUM ‘EW MA MELEKTUM MEFATIHEHU ‘EW SEDIKIKUM LEJSE ‘ALEJKUM XHUNAHUN ‘EN TE’KULU XHEMI’ÆN ‘EW ‘ESHTATÆN FE’IDHA DEHALTUM BUJUTÆN FESELLIMU ‘ALA ‘ENFUSIKUM TEHIJETEN MIN ‘INDI ELLAHI MUBAREKETEN TEJJIBETEN KEDHALIKE JUBEJJINU ELLAHU LEKUMUL-’AJATI LE’ALLEKUM TA’KILUNE
62 Besimtarë janë vetëm ata që i besuan All-llahut dhe të dërguarit të Tij, dhe kur janë me të (të dërguarin) për ndonjë çështje të përbashkët (të rëndësishme), nuk largohen pa i kërkuar leje atij. S'ka dyshim se ata që kërkojnë leje prej teje, ata i besojnë All-llahut dhe të dërguarit të Tij. E kur të kërkojnë leje për ndonjë punë të tyre, lejo kë të duash, e kërkoi falje All-llahut për ata, se vërtet, All-llahu falë shumë dhe është mëshirues.
‘INNEMAL-MU’UMINUNEL-LEDHINE ‘AMENU BILLAHI WE RESULIHI WE ‘IDHA KANU ME’AHU ‘ALA ‘EMRIN XHAMI’IN LEM JEDH/HEBU HETTA JESTE’DHINUHU ‘INNEL-LEDHINE JESTE’DHINUNEKE ‘ULA’IKEL-LEDHINE JU’UMINUNE BILLAHI WE RESULIHI FE’IDHA ESTE’DHENUKE LIBA’DI SHE’NIHIM FE’DHEN LIMEN SHI’TE MINHUM WE ESTEGFIR LEHUMU ELLAHE ‘INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
63 Thirrjen e të dërguarit mos e konsideroni si thirrjen tuaj ndaj njëri-tjetrit. All-llahu i di ata që tërhiqen prej jush tinëzisht, prandaj, le të ruhen ata që kundërshtojnë rrugën e tij (të të dërguarit) se ata do t'i zë ndonjë telashe, ose do t'i godasë dënimi i idhët.
LA TEXH’ALU DU’A’E ER-RESULI BEJNEKUM KEDU’A’I BA’DIKUM BA’DÆN KAD JA’LEMU ELLAHUL-LEDHINE JETESELLELUNE MINKUM LIWADHÆN FELJEHDHERIL-LEDHINE JUHALIFUNE ‘AN ‘EMRIHI ‘EN TUSIBEHUM FITNETUN ‘EW JUSIBEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
64 Veni re, se vetëm në pushtetin e All-llahut është çka ka në qiej dhe në tokë. Ai e di gjendjen tuaj (besimin apo hipokrizinë), e ditën kur i kthehen Atij, Ai do t'u kallëzojë atyre për atë që vepruan. All-llahu është i dijshëm për çdo send.
‘ELA ‘INNE LILLAHI MA FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI KAD JA’LEMU MA ‘ENTUM ‘ALEJHI WE JEWME JURXHA’UNE ‘ILEJHI FEJUNEBBI’UHUM BIMA ‘AMILU WEL-LAHU BIKULLI SHEJ’IN ‘ALIMUN